Székely Nép, 1997 (28. évfolyam, 40. szám)

1997-05-01 / 40. szám

SZÉKELY NÉP AZ ERDÉLYI BIZOTTSÁG HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE 28. évfolyam 1997. május 40. szám ÚJRAKEZDÉS DR. HAVADTŐY SÁNDOR LŐTE LAJOS, áldott emlékű elnö­künk, harmincegy évig állt az Erdélyi Bizottság élén és végezte nagy oda­adással testvérsegítő munkáját. Ami­kor egészségi állapota meggyengült, felkért, hogy vállaljam el az Erdélyi Bizottság elnöki tisztét. Sokáig haboz­tam, mert ugyanakkor hívtak meg professzornak a Norwalki Egyetem filozófiai tanszékére. Lőte Lajos iránti mély tiszteletem és az a tény, hogy 22 éven keresztül küzdöttünk Erdélyért az amerikai kongresszus és külügymi­nisztérium különböző bizottságai előtt, valamint írásaim ig gyakran megjelen­tek a Székely Nép hasábjain, arra kötelezett, hogy elvállaljam a jelölését. Ezt a jelölést a tagság írásbeli szavaza­tával megerősítette. így lettem én, Lőte Lajos halála után, az Erdélyi Bizottság elnöki tisztének az örököse. Nyilvánvaló, hogy ezt a megbízatást csak úgy tudom betölteni, ha tagjaink munkánkat és harcunkat szível-lélek­­kel támogatják. Böszörményi Sándor pénztárno­kunk, aki hosszú éveken keresztül önzetlen hűséggel intézte az Erdélyi Bizottság pénzügyeit, szintén korára hivatkozva, kérte felmentését. Helyet­te Chomortányi Allan, csíki szárma­zású okleveles, hites könyvvizsgáló (CPA) vállalta el a pénztárnoki ügyek intézését. Az új pénztárosunk a Con­necticut Fairfielden lakik, így a kö­zelség lévén a vele való együttműkösés akadálymentes. A munkát elkezdettük. Képviseljük az Erdélyi Bizottságot a washingtoni kormány, valamint a bukaresti ameri­kai követség különböző fórumain, be­terjesztésekkel és memorandumokkal. Ha a szükség úgy követeli, személye­sen is megjelenünk a bizottságok gyű­lésein. Erdélyi testvéreink megsegítésére egy traktort küldöttünk Háromszékre. A traktorok küldése rendkívül nagy segít­séget jelent az otthoniaknak. Az erdé­lyi gazdák visszakapták földjeik egy részét, tíz hektárig terjedően, de szűkös a gazdasági felszerelésük és az állatál­lományuk. Egy jó hazai traktor néha az egész falu határát fel tudja szántani. Ezért a traktorok küldését továbbra is szorgalmazzuk. Tervbe vettük a neves erdélyi író, Beke György „Iskolák szabadsághar­ca” című könyvének angolnyelvű ki­adását. Ebben a könyvben Beke György leírja azt, hogy az erdélyi iskolák milyen szerepet töltöttek be az ottani magyarság megmaradásában és hogy milyen kemény harcot kellett vívniuk puszta megmaradásukért. Szük­ség van arra, hogy ennek a könyvnek az angol kiadását eljuttassuk a na­gyobb egyetemek, valamint a diplo­máciai testületek könyvtáraiba. Az erdélyi magyarság jövője attól függ, hogy vissza tudjuk-e szerezni egyházi iskoláinkat és a magyar egyetemet. Amint azt az amerikai példa is mutat­ja, a gyermeknek nem az az anyanyel­ve, amit az otthonában hall, hanem az, amit az iskolában tanul. Magyar egy­házi iskolák nélkül a magyar nyelv kihal, úgy amint az Moldvában a csángó testvéreink esetében történt. A magyar állami iskolák nem biztosítják a magyar nyelv megmaradását. Ta­pasztalatból tudjuk, hogy mihelyts egy állami magyar iskolába egy román aligazgatót, vagy éppenséggel igazga­tót az állam kinevez, az a magyar ADY ENDRE: Az Isten-kereső lárma Neved sem értem Istenem, De van két árva, nagy szemem S annyi bolondot látok, Hogy e sok bolondságból, Nagy ijedelmemben, Uram, hozzád kiáltok. Próbáltam sokféle mesét, De hajh, egyik se volt elég: Szívemben, idegeimben Kiabáló nagy lárma Téged keres, Fölség, Isten a tied minden.­­­— ------------------------— -------------------------------— ——----------------------------— ■ iskola csak nevében fog magyar lenni, de nyelvében románná válik. Ez tör­tént a kolozsvári Bolyai, a marosvásár­helyi Orvosi és Színművészeti Egye­temekkel. Csak az egyházak tudják biztosítani azt, hogy a magyar oktatási intézet valóban magyar maradjon. Ezért oly fontos felvilágosító munka Beke György könyve, és ezért szüksé­ges ezt a művet Amerikában és általá­ban a Nyugaton közzé tenni. Bízunk abban, hogy az Erdélyi Bi­zottság tagsága és baráti köre megér­téssel követi munkánkat. Számítunk mindenkinek a szellemi és anyagi tá­mogatására, úgy amint azt a múltban is tették. Megjegyzéseiket, tanácsaikat is köszönettel vesszük. A munkát ön­zetlenül, minden ellenszolgáltatás nél­kül végezzük, kizárólag Erdély és erdé­lyi testvéreinkért érzett mélységes sze­­retetből. Kérjük terjesszék lapunkat baráti körökben, és tegyenek meg mindent, hogy ez a nagymúltú intéz­mény továbbra is végezhesse áldásos munkáját.

Next

/
Thumbnails
Contents