Székely Nép, 1975 (9. évfolyam, 8-9. szám)

1975-05-01 / 8. szám

UNIÓT MAGYARORSZÁGGAL! SZÉKELY NÉP AZ ERDÉLYI BIZOTTSÁG HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE No. 8 1975 május 8. szám együtt Erdélyért Erdély ügyének széleskörű támo­gatásra van szüksége, ha a siker re­ményével akarjuk felvenni a harcot az egyenlőségért és a magyar nyel­vért a mindig növekvő erdélyi ro­mán tengerben. Meg kell szereznünk új hazánk támogatását is, a külügyi hatóságokét éppúgy, mint a tör­vényhozókét, nemcsak itt az Egye­sült Államokban, de éppúgy a többi kontinenseken, Dél-Amerikában, Eu­rópában, Ausztráliában, Dél-Afriká­­ban. El kell juttassuk erdélyi ügyün­ket az Egyesült Nemzetek fórumá­hoz is. A tennivaló sok. Ha együtt dolgozunk és mind egy irányban, ak­kor sem vagyunk elegen, mert sem egy állam hatalmával, sem annak anyagi erőforrásaival nem rendelke­zünk. De él bennünk erdélyi testvé­reink szeretete és él bennünk a tör­ténelmi felelősségtudat, mely egy­részt kötelez, másrészt erőt ad arra, hogy Erdélyért és az erdélyi magyar­ságért, köztük a keleti végeken 700 éve őrt álló székely-magyarokért, tovább küzdjünk és ezt a küzdelmet soha-soha ne adjuk fel. A lélek ereje csodákat tehet. A szabadföld erdélyi származású magyarsága legalább negyedszázada elkezdte ezt a nemzetpolitikai har­cot, úgyszólván kivándorlásával egy­idejűleg erdélyi szervezeteket hozott létre abban a nehéz időszakban, melyben a talaj tálán emigráns sors az újrakezdés nehézségei, az ön- és családfenntartásra és az új élet meg­alapítására való koncentrálást kí­vánta volna meg. A világon szétszórt erdélyi ma­gyarság világosan felismerte, hogy ősi hazájában a román uralom el­nyomása alatt élő és hallgatásra ítélt testvéreinek külföldön szószóló­ja kell legyen. Nemcsak azért, mert a szabad Nyugaton megvan a lehető­sége, hogy az erdélyi magyarság ér­zéseit szabadon kifejezze, ügyüket képviselje, hanem azért is, mert a magyar kommunista kormány úgy cserben hagyta a trianoni határokon túlra került magyarságot, mintha nem is léteznének. Amikor az erdélyi emigráció mun­kájának széleskörű támogatását lát­juk fontosnak, egészen természetes, hogy mindenek előtt elsősorban a magyar emigrációra gondolunk. Az erdélyi emigrációt egyetlen egységes frontnak szeretnénk tekin­teni. Ezt joggal tehettük, mert hisz a 60-as évek közepétől kezdve a vilá­gon szétszórt erdélyiek szervezeteik útján nemcsak, hogy tudomással bírtak egymásról, hanem egymással való kapcsolataikat kiépítették, ba­ráti, együttműködő viszonyba lép­tek. Ha hatalmas távolságokkal el­választott erdélyi szervezetek gya­korlati együttműködése nem is min­dig lehetséges, a baráti viszony és az együttműködésre való készség olyan erkölcsi tőke, melyet jó becsben tar­tani. Az elmúlt években számos gyü­mölcsöt hozott egy-két erdélyi .szer­­veeztnek, főleg az USA-belieknek a közös akciója, végül is az Erdélyi Bizottság múlt évi Emlékiratában csúcsosodott ki az erdélyiek világ­szerte már 1968 óta meglévő szelle­mi egysége. Ezt az emléikratot, me­lyet az Egyesült Államokból hazaté­rő Ceausescu román államelnökhöz Bukarestbe is eljutottunk, mint is­meretes, mindegyik erdélyi szervezet jóváhagyta, így az a szabad világ er­délyi szervezeteinek egységes akció­ja volt. Minden jel arra mutat, hogy az emigráció azóta is politikai célki­tűzésének tartja az erdélyi magyar­ság egyenlőségének és a magyar nyelv erdélyi államnyelvként való elismertetésének ügyét. Az erdélyi emigráció egysége félt­ve őrzött kincs kellene legyen, mert valódi, mert önkéntes és meggyőző­­déses alapon jött létre, egymástól független, óceánokkal elválasztott csoportosulások, sokszor a szemé­Mindszenty József hercegprímás halála Lapzárta után érkezett a szomorú hír, hogy korunk legnagyobb magyarja május 6-án, Bécsben elhunyt. Életéről és haláláról soron következő értesítőnk­ben az angol nyelvű CARPATHIAN OBSERVERben emlékezünk meg. A clevelandi WZAK-Krasznai rádión dr. Lőte Pál, az E.B. alelnöke mondott emlékbeszédet. A St. John Katedrális­­ban tartott gyászmisén az Erdélyi Bi­zottságot v. Temesváry Gerő tb. elnök és dr. Balló István alelnök képviselték. Lőte Lajos az E. B. elnöke a Katolikus Magyarok Vasárnapja ünnepi számá­ban méltatta nagy halottunk emlékét. lyes ismeretség áldásait nem élvező vezetők között. Az emigrációs egy­ségfogalomnak már két évtizedes történelme van. Az egyiknek ezt, a másiknak azt, a harmadiknak amazt jelenti. Van akinek csúcsszervet mond a szó, mely a világon szétszórt összmagyarság nevében szól és a szó­lásra exkluzív joga van. Van aki ka­tonai hierarchiát ért alatta, melynek "főparancsnoksága” minden aláren­delt szervezetnek megmondja mit csináljon. Van akinek a nézetek "gleichschachtolását” jelenti kötele­ző erővel. Van, aki a bürokrácia győzelmét látja benne a szellemi ve­zetés felett. Mi a szellemi egységben hiszünk, melyet — ha nincs meg — sem "egy­ség szavak”, sem "egység tettek” nem pótolnak. Szellemi egység nem születik erőszakkal, puccsal, taktiká­val, nem építhető tartalommal meg nem töltött jelszavakra, sem egyéni ambiciók kielégítésére. S ha mégis így akarják építeni, a jelszó lehet "egység”, de a valóság "szétesés”. Az erdélyi emigrációnak nincs szüksége jelszavakra. Ami szükséges az nem más, mint az évekkel ezelőtt már kialakult szellemi egység meg­őrzése.

Next

/
Thumbnails
Contents