Székely Nép, 1973 (7. évfolyam, 6. szám)

1973-11-01 / 6. szám

SZÉKELY NÉP AZ ERDÉLYI BIZOTTSÁG HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE Vol. 6. 1973. november 6. szám ÜDVÖZÖLJÜK MINDSZENTY HERCEGPRÍMÁST Tisztelettel és szeretettel üdvözöl­jük Mindszenty József hercegprímá­sunkat Amerika földjén. Mindszenty József bíboros nem­csak elárvult hazánk legfőbb egyházi méltóságának több, mint negyedszá­zada törvényes viselője, hanem az egész magyarság, a határokon és ten­gereken innen és túl élő oszthatatlan nemzet elismert szellemi és erkölcsi vezetője. Eljött népéhez Észak-Amerikába, a magyar nemzet nyolcadik törzsé­hez, hogy velünk lehessen egy rövid időre. Eljött ide, hogy megkérdezze tőlünk, vajon jól sáfárkodtunk-e a magyar talentumokkal, megtartot­­tuk-e hitünket s vele templomainkat. Híven őrizzük és tovább adjuk-e anyanyelvűnket gyermekeinknek és unokáinknak, tiszteljük és ápoljuk-e kultúránkat, hagyományainkat? El­jött, hogy erőt adjon, ha elerőtlened­­tünk, hitet öntsön belénk, ha a ma­gyar jövőben vetett hit kialvóban volna bennünk és hogy utat mutas­son, ha a modern élet zűrzavarában utat tévesztenénk. És jött azért is, hogy felélessze magyar lelkiismere­tünket, ha az önző jólét és az egyéni érvényesülés kizárólagos vágya már kiölte volna azt belőlünk. Szavai mindnyájunknak szólnak, nemcsak annak az 5000-nyi magyar­rá Hercegprímás kihallgatáson fogadta szeptember 30-án, New Brunswickban Löte Lajost, az Er­délyi Bizottság elnökét, aki, mint az erdélyi magyarság egyik szószó­lója köszöntötte a Hercegprímást. Mindszenty József melegen em­lékezett meg a hős Márton Áron erdélyi püspökről és üdvözleteit kérte tolmácsolni az erdélyi szár­mazású amerikai-magyaroknak és az erdélyi magyarság itteni veze­tőinek. nak, akik ott szorongtunk a New Brunswick-i Szt. László templom előtt és hallgattuk a hercegprímás meglepően erőteljes hangját, vagy másnap a másfélórás sajtókonferen­cián éreztük a börtönökben megkín­zott, csodálatosan új életre kelt szellemének fényét. Összeölelkezett magyar érzések és ökumenikus szellemű áramlatok töl­tötték be a teret, a termet, a szobát mindenütt, ahol a hercegprímás megjelent. Nagy napok voltak ezek az emig­ráns magyarság életében, de itt az Egyesült Államokban, sajnos csak rövid napok. Ahogy Isten Hozott-at mondtunk a mártír hercegprímásnak, úgy mon­dunk most Isten Veled-et. Kérjük Isten áldását, hogy még sok éven át tartsa meg őt szellemi és fizikai erő­ben és engedje meg neki, hogy még sokáig munkálkodhasson a magyar­ság szolgálatában. Löte Lajos Megjelent a Carpathian Observer A Carpathian Observer (Kárpáti Figyelő) az Erdélyi Bizottság angol nyelvű tájékoztatója megjelent. Pon­tosan ez év júl. 17-én jött ki a nyom­dából és kezdte meg vándorútj át a világ sok egymástól távoli sarkába. De a gondolat nem új. Hisz ott van az újjászervezett Erdélyi Bizott­ság 1966. szeptember 3-i közgyűlése elnöki beszámolójában, világosan és egyértelműen: "Meggyőző munkánk­nak főképpen a befogadó országok lakossága és hivatalosai felé kell irá­nyulnia. Ezért nagyrészt nem-magya­rul s itt Amerikában angol nyelven kell kifejeződnie. Az Erdélyi Bizott­ság sürgősen vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy rendszeres angol­nyelvű tájékoztató kerüljön kiadás­ra. Ezzel úttörő munkát végeznénk. De igyekeznünk kell meggyőzni az Egyesült Államok illetékes tényezőit arról is, hogy a mi felvilágosító sza­vunk nem valami soviniszta, ultra­nacionalista "maradvány”, hanem a józanság, a tények szava, a közem­ber, a magyar polgár szava.” — mon­dotta Lőte Lajos, az Erdélyi Bizott­ság elnöke. Nem a mi dolgunk, hogy bemutat­kozó számunkat méltassuk. Olva­sóink tették ezt meg helyettünk. Hely hiányában nem idézhetjük az elismerő leveleket. Belőlük csak néhány jellegzetes kifejezést tömö­­rítünk ide: "Hibátlan, szemléltető, jól olvasható, okos, jó munka. Jó angolsággal világos és objektív. Na­gyon jó, kitűnő, tartalmas, szép ki­vitelű. Abban az időben jelenik meg, amikor a magyar nép ügyét az euró­pai konferenciák tárgysorozatáról le akarják törülni. Tehát soha jobbkor, ízléses nyomdai kiállítású. A Kárpát medence c. cikkük a legjobb, amit valaha is olvastam. Engedélyükkel használni fogom az egyetemen a ta­nításnál.” Amerikai részről "érdekesnek, au­tentikusan jól megírt, szakszerű munkának” ("professional work") értékelték a Carpathian Observert. Folyamatban lévő és minduntalan felmerülő újabb tennivalók, nem utolsó sorban az anyagiak, éveken át akadályként tornyosultak a Car­­(Folytatás a 3. oldalon.)

Next

/
Thumbnails
Contents