Szatmármegyei Közlöny, 1918 (44. évfolyam, 1-52. szám)

1918-01-06 / 1. szám

S ZA TMÁRMEG YE I K ö ZLÖ NY. EZ'S iMiÄk'Iy HiSTÖIke — Újév a főispánnál. Vármegyénk köz- tiszteletben és szeretetben álló főispánját az újév alkalmával társadalmunk minden ré­tegéből felette sokan keresték fel részint személyesen, részint levélben, hogy kifejez­hessék jókivánataikat. Több küldöttség is járult a főispán ur elé, ezek között első­nek a vármegye tisztikara, élén IJosvav Aladár alispánnal. Az alispán rövid, 'frap”- páns beszéddel üdvözölte a főispánt, kinek e nehéz időkben a vármegye kormányzá­sához jó egészséget és tetterőt kívánt. A kitörő lelkes éljenzés lecsillapulta után a lőispán meghatotfan köszönte meg a ra­gaszkodásnak és szeretetnek ilyen nagy­szerű megnyilvánulását. A mai napon — úgymond — a magyar nemzet elégedetten pillant a múltba és bizalommal a jövőbe ; küzdelmes utat futottunk meg és nincs vége még az erőfeszítésnek. De hatalmas eredményeket értünk el a csatamezükön is, belső dolgainkban is. Az egységbe forrt nemzetnek ezek a ragyogó teljesítményei építették meg béke utjai, amelyre már is elérkeztünk a fegyverszünetig iegfélelme- sebb ellenségünkkel. Már dereng a béke, ez azonban nam a pihenés, hanem a hat ványozott munka idejét jelenti nekünk a közigazgatás terén is s kérem a tisztvise­lők ügybuzgó támogatását és tevékeny közreműködését. A maga részéről készsé­gesen és örömmel igén meg, hogy minde­nütt ott lesz, ahol csak egy kicsit is hasz­nálhat a köznek.« A iöispan szavait dörgő éljenzés fogadta, mely után ősi magyar szokás szerint villásregelivel vendégelte meg a megjelenteket. A többi küldöttséget is igen szívesen fogadta és látta ef a fő­ispán. — Közigazgatási bizottsági ülés Várme­gyénk közigazgatási bizottsága rendes havi ülését t. hó 11-én tartja meg. Utána a fegyelmi választmány is ülésezik. — Vöröskereszt-ügyleti megbízotti „kineve­zés. Ferenc Selvator főherceg ur O csá­szári és apostoli királyi Fensége az önkén­tes egészségápolás vezéríelügyelöje, 1917. évi dec. 20-an kelt legfensobb elhatározá­sával Dr. Harasztosi Király Ferenc kir. törvényszéki jegyzőt, a magyar szent ko­rona országai vöröskereszt egyletének megbízottjává kinevezte. Dr. Király meg­bízott, ki működését városunk fiókegyle­ténél kezdte, továbbra is a köponti igaz­gatóságánál teljesít szolgálatot, hol a D. F. H. F. és V. betűs magyarországi vörös- kereszt felett a felügyeletetgyakorolja, Csak néhány nappal ezelőtt Őfelsége az államtudományi doktori királyi gyűrűvel tüntette ki. — Az iskolás gyermekek és az automobi­lok. Gyakran megtörténik, hogy fontos ka­tonai és polgári ügyekben a községeken keresztül haladó automobilokat iskolás gyermekek megdobálták és emiatt azok elkésve érkeztek rendeltetési helyükre. Grót Apponyi Albert miniszter rendelet­ben hívta lel a tanítói kart, hogy oktassák ki a tanulókat viselkedésük helytelenségé­ről és a kis bűnösökkel szemben szigo­rúan járjanak el. — ÉRTESÍTÉS. Értesítem a női keres­kedelmi szaktanfolyam tanulóit, hogy jan. 11-én, a rendes tanítások megkezdőd­nek. DARABÁNT ANDRÁS, igazgató. — A Vöröskereszt Szilveszter esteje. A nagykárolyi Vöröskereszt vezetősége iga­zán” dicséretes buzgalommal törekszik arra, hogy városunkban minél előbb fel­épüljön a hadiárvaház Nemcsak számot­tevő, de tekintélyes már az az összeg, amely az általa rendezett különböző esté­lyeken begyült. A már meglévő tökét ha talmasan növeli az az összeg is, amely Szilveszter este befolyt. Az estél}7 a »Ma­gyar Királyiban volt. A közönség igen nagy számmal jelent meg. Jól is érezték magukat, de csak addig, mig a fizetésre került a sor. A rendezőséget természete­sen semmi felelősség nem terheli. Az été lek és italok ármegállapítása tisztán a tu­lajdonos dolga. Mint bennünket értesite­nek Kerekes is már a lehető legmagasabb árakat állapította meg. A fizető pincér azonban nem ezeket a megállapított ára­kat fizettette a közönséggel, hanem főnö­két: is jóval túllicitálva, botrányos árakat szedett különösen a közönséges asztali borért. Többen a szemébe fs mondták a kisasszonynak, hogy eljárása közönséges csalás. Mit szól ehhez Kerekes ur? Arra vagyunk kiváncsiak, tudatával és bele­egyezésével történik-e a zsarolás? Ha nem, miért tűri ? Az illemhely meg egye­nesen köpedelern a »Magyar Király- ban. Felhívjuk reá a rendőrség szives .fi­gyelmét. — A polgári fiúiskola és a Vll-ik magyar hadikölcsön. A polgári fiúiskola tanártestü­lete és ifjúsága igazán dicséretes buzgó tevékenységet fejtett ki a VII. magyar ha­dikölcsön jegyzése körül. A rendelkezésre álló egész idő alatt hangyaszorgalommal tevékenykedtek, hogy a jegyzést minél eredményesebbé tegyék. Maguk a ta­nárok házról-házra járva keresték tel a szülőket otthonukban és élőszóval meg­magyarázva birták rá a szülőket a jegy­zésre. Fáradtságuknak, meg is lett az eredménye, amennyiben ilyen módon az intézet, az ifjúság és azok szülői közel 123000 koronával gyarapították városunk­ban a hadikölcsön eredményét. Amidőn a legteljesebb elismerésünket fejezzük ki a hivatásának magaslatán álló tanári testü­letnek, egyben örömmel konstatáljuk is­mételten, hogy polgári iskolánk működé­sével már eddig is fényesen megfelelt azoknak a várakozásoknak, melyeket ala­pításakor hozzá tűztünk. — A női kereskedelmi szaktanfolyam budi - köícsönjegyzéae. A nagykárolyi női kereske­delmi szaktanfolyam növendékei is dicsé­retes szorgalommal buzgólkodtak azon, hogy eredményessé tegyék a VTI-ik hadi kölcsönt. Mint illetékes helyről közük ve­lünk, a növendékek részint saját filléreik­ből, részint pedig gyűjtés utján 550 koro­nát hoztak össze, melyet alapitványképen tesznek le az intézet céljaira. A növendé­kek szándékának megfelelően igazgató lenti összeget hadikölcsönbe fektette. — A karácsonyi szünet meghosszabbítása az iskolákban. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a fennálló körülményekre való tekintetből az összes állami iskolák kará­csonyi szünidejét január 17-ig meghosz- szabbitotla. Hasonló intézkedések megté­telére felkérte a többi iskolafenntartiókat is_ — Hetyetfosités. A mezőpetri- kör-' jegyzői állásra Rimili Antal aljegyző he- lyectesittetett. — Gyászeset. Varga Imre helybeli köz­becsületben álló, előzékeny jónevü vaske­reskedő t. hó 30-án hosszas szanvedés után elhunyt és január 1-én rendkívül nagy rész­vét mellett tették örök nyugalomra. A gyászháznál a koszorúk sokaságának bo­rított ravatalnál Kürthy Károly ref. h. lel­kész mondott megható szép gyászbeszédet és Gacsályi Zsigmond ref. s. lelkész imát, az evang.' temetőben pedig a sírboltnál Rédey Károly ev. lelkész mondott imát és áldást. Az elhuny porlandó tetemeit a Csipkés-Penzel család sírboltjában helyez­ték el siri nyugalomra — Nyugodjék bé­kében ! — Kei színházi osí. Rendkívüli szóra­kozást igér í. hó 16. és 17-ike; ekkor tart­ja ugyanis Debrecen— Máramarassziget estélyeivel kapcsolatosan fellépését Pin­tér Imre régi kedves ismerősünk a nép­j színház jeles művésze, Parlagin Kornélia I a neves szukrette primadonna, Marosi Adél a modern kabarét előadó művésznője és i Beregi László az ellenállhatatlan humora burlesk komikus. Szenzációs újdonságok szerepelnek a műsoron, melyből kiemeljük az alábbi dolgokat : A két könynycsepp. Waszilika Az uj milliomosok A kártyás, és Budapest legszebb újdonságai. A min­den tekintetben elsőrangúnak Ígérkező est folyamán a sablonos pótmüsor helyett egy rendkívüli mulattató 4 íelvonásos víg­játék is szinre kerül, a cime Harisson és Barisson főszerepét Budapest két legbril- liansabb komikusa Gyárfás Dezső és Rát- kai Márton játszák. — Nemesség adományozása. A király dr. Bajnőczy Géza szinérváraliai lakosnak régi magyar nemességének kegyelemből való díjmentes megerősítése mellett a »Dési« eíönevet, valamint a bemutatott címert díjmentesen legkegyelmesebben adomá­nyozni méltóztatott. — Az Országos Közélelmezési Hivatal Szatmárvármegyére a közfogyasztás cél­jaira beszolgáltatandó kontingenst kenyér- és takarmánymagvakban újabban együt­tesen 700 wagonban állapította meg. — Gyűjtés. Katonáknak fehérnemű be­szerzésére a tiszabecsi körjegyző 79 K 14 f-t gyűjtött. Nyiriklód és Kántorjanosi községek egye­sítése. A belügyminiszter elrendelte, hogy Kántorjánosi és Nyiriklód összeépült kis­községek egy kisközséggé egyesittes- senek. — A .HADSEREG“ képes katonai folyó­irat karácsonyi száma rendkívül sok ak­tuális cikket, számos közérdekű hirt kö­zöl. A világháború eseményeit a legmeg­bízhatóbb értesülések alapján ismerteti, íllustráciői közül kiemeljük a haditenge­részeti képeket, valamint az olasz harcté­ren készült fölvételeket. »A P1ADSEREG« január elsején a XV. évlolyamba lép. Előfizetési ára egész évre 24 K, egyes száma 1 K 20 f. Megrendelhető minden könyvkereskedésben. — Ha 52 böl elveszünk 38-at, marad 14. Ez az egyszerű kivonás tanít meg min­denkit a legnagobb művészetre, a pénz megtakarításra. Tizennégy koronát taka­rít meg mindenki évente, ha annak a bu­dapesti reggeli lapnak az előfizetői közzé lép, amelyik egyedül maradt meg a régj előfizetési árak mellett. A PESTI NAPLQ ez az egyedüli lap. Csak a PESTI NAPLÓ szerezhető meg továbbra is a régi negye­dévi 9 50 K félévi 19 K és évi 38 K előfi­zetési árért a_Löbbi lap felemelt egynegyed 13 K, félévi 2/ K, és évi 52 K helyett. A régi áron, a régi terjedelemben nyújtja tehát a PESTI NAPL^ továbbra is á mü­veit magyar közönségnek az újságírás és szépirodalom legkiválóbb és érték tekinte­tében egyedül álló alkotásait. A publicisz­tika és irásmüvészet illusztrális képviselő­inek, 60 magyar írónak legjobb, legragyo­góbb munkait a régi„áron viszi el minden­nap a PESTI NAPLÓ az ország minden részébe azokhoz, akik, ha egyébb szükség­leti cikkeiknél nem tudnak takarékoskodni de legalább felhasználják azt, hogy az egyik legfontosabb közszükségleti cikkük­nél, a mindennapi újságuknál takarékos­kodjanak. A PESTI NAPLÓ kiadóhivata­la, (Budapest, VII. Rákóczy-ut 18.) módot nyújt ehhez mindenkinek. • Laptulajdonos Ó3 fomunkaíárs: RÓTH kArOLÍ, Uj szabó üzlet 37agyüároíy6an. Van szerencsém Nagykároly város és vidéke mélyen tisztelt nagyközönségé­nek becses tudomására hozni, hogy az IGNÁC JENŐ cégtől — amelynek 11 i évig szabásza voltam — kiléptem s a Nagyhajduváros-ntcan a Vetzak-féle házban idero sz* Üzletel nyitottam. — Elvállalok mindenféle férfi­ruha készítését és átalakítását a legszebb és legdivatosabb kivitelben lehető szolid árak mellett. Midőn erről a m. t. közönséget ér­tesíteni van szerencsém, tisztelettel ké­rem, hogy munkával teljes bizalommal felkeresni és szerencséltetni kegyeskedjék. Teljes tisztelettel RAUCS1NA JÓZSEF, férfiszabó. _________

Next

/
Thumbnails
Contents