Szatmármegyei Közlöny, 1917 (43. évfolyam, 1-52. szám)

1917-01-07 / 1. szám

SZATMÁRMEGYEI KÖZLÖNY. többi között igy imádkozott: » . . . adj tökéletes szivet — neki, — hogy meg­tartsa parancsaidat.« Néhai,apostoli kirá­lyunk is, mikor IV. Károly 0 felsége kö­vetkezett a trónöröklésre, hasonlóképen Istenhez fohászkodott a saraievói véres tragédia után s áldást esdve, igy szólott : »Isten, ne engedd meg, hogy öt is túlél­jem !« Salamon pedig, mint ui trónörökös szintén Istenhez fohászkodik és követke­zőleg esedezik: »adj bölcseséget és ér­telmet nekem . . .« s az Isten azt mondja neki: »mivel bölcseséget és értelmet kér­tél, hogy az én népemet itélhesd, melyen téged királlyá rendeltelek, bölcseség és tudomány adatott neked; gazdagságot, vagyont és dicsőséget is adok neked.« (Krón. II. 1.) Midőn legkegyelmesebb apostoli uj királyunk is Isten rendeléséből s a ma­gyar nemzet akaratából is jön, hogy ural­mát elfoglalja, a »Népeimhez« szóló" kiált­ványban hásonlóképen az Istenre vonat­kozik s azt mondja, hogy nagy elődjét is: »a Mindenható kegyelme kora ifjúságában hívta a trónra . . .« Milyen szép lelki ne­felejts az, hogy őfelsége uralkodását a Mindenható kegyelméből is származtatja s önmagára is elismeri, hogy »általam uralkodnak a fejedelmek és szolgáltatnak igazságot a hatalmak.« Már beköszöntő felséges szózatában is továbbá igy beszél: »Amidőn az ég ke­gyelmét és áldását kérném magamra, há­zamra és szeretett népeimre, a -Minden ható színe előtt fogadom, hogy az őseim által reám hagyott örökségnek hü sáfárja leszek.« Ezen istenes szavakkal azt akarja tudtul adni, hogy »minden áldás felülről jön s hogy népeinek igazságos és szere­tetteljes fejedelme akar lenni, vagyis tel­jes lelkiismereti íelelősségben is óhajt kormányozni, jól tudván, hogy »az Úrtól van a hatalom ... ki számon kéri a tet­teket.« íme! ez is mily szép lelki nefe­lejts nekünk, hü alattvalóinak, kiknek di­cső megkoronáztatásakor fel is esküszik, hogy az alkotmányt híven megtartja és megtartandja! Ezek alapján úgy hazafiui, mint lelki értelemben is a legszebb reménnyel és édes örömmel tekinthetünk az isteni Gond­viselés által számunkra rendelt ifjú tette- rös és daliás királyunk bölcs uralkodása elé, aki a magyar nemzetet már is telje­sen a szivéhez tűzte azzal is, hogy kor® náztatása alkalmával elrendelte azt is, hogy királyi esküje után a magyar Him­nusz : »Isten áldd meg a magyart . , .« hangozzék az ég felé, a magyarok Istené­nek trónusához, a magyarok áldásáért! Mily szép nefelejts ez is! Végül: legelső királyi szózatában ezen szavakkal is szólott hozzánk: »mély­séges szeretettől áthatva, állítom életemet és minden erőmet e magasztos feladat szolgálatába.« Nekünk is, alattvalóinak, a mélységes szeretettel szemben szeretettel teli íelada- taink vannak. Először is legyünk úgy uj királyunk, mint uj királynénk iránt hűséges alattvalói szeretettel, hisz’ a tíz parancsolat IV-ik parancsa arra is köte­lez, hogy a világi elöljárókat is lelkűnk­ből szeressük. Másodszor szeressük uj Uralkodónkat az adó lerovásával is, mert az Isten hagyja meg: »adjátok meg min­dennek amivel tartoztok, akinek adóval, adót.« Harmadik kötelességünk az enge delmesség: »minden lélek engedelmesked­jék a lelsőbb hatalmasságoknak, mert nincs hatalmasság, ha nem csak Istentől.« (Pál ap. Rom. 13. 1.) Negyedik kötelessé­günk az imádkozás, mert a nemzetek Apostola szerint: »legyenek könyörgések, imádságok ... a királyokéit . .. mert ez jó és kellemes a mi Üdvözítő Istenünk előtt.« (Tim. I. 2—1—3.) Esdjünk hát gyakran a mi apostoli királyunkért IV Károlyért, az Ő hatalma, győzelme, állandó, békés kormányzata, egészsége és üdvéért s hogy a mi Űrünk és Istenünk segítse őt s hódítson lábai alá minden ellenséget és támadót! Igen Istenünk, ki »dicsőséggel és tisztelettel koronáztad meg őket« áldd meg uj királyunkat és királynénkat és áldd meg a magyart! Piri! üf Spisliói, aki a gépírásban is jó gyakorlat­tal bir, keresünk, lehetőleg azon­nali belépésre, BÖRVELYI (S^at- ipárVárVáripegye) GYÁRTELE­PÜNK RÉSZÉRE. Gyakorlattal pem biró kezdők ajánlkozását figyelembe nenj Ve­hetjük ; kereskedelmi ismeretek­kel repdelkezők ajánlkozását előnyben részesítjük. — pályázó pőtlen egyéppek természetbepi lakás, fűtés és Világításon felül MAGAS FIZETÉST BIZTOSÍ­TUNK. ajánlatok részletes életleirás- sal: BÁRDOS OSZKÁR igaz­gató címére küldepdők NAGY­KÁROLYBA. Magyar Burgonyaipar Részvénytársaság. A requirálásrói. Vármegyénkben is — mint az egész országban — nagyban folyik a requirálás, természetesen változatos eredménnyel. — Vármegyénkre Kürthy báró olyan óriási mennyiséget vetett kij hogy a vármegyé­ben, ha ez ténylegesen leszállittatnék, úgyszólván semmi termény nem maradna. Az ünnepek miatt ma még hozzáve tölegesen sem lehet megmondanunk, mennyi fog ebből begyülni, de semmiképen sem fog 48.000 q és mint halljuk, az Országos Közélelmezési Hivatal kiküldöttje Majt- hényi báró ezirányban Budapesten volt, hogy a mennyiséget leszállittassa. Egy kis engedményt is tett azonban a Közélelmezési Hivatal elnöke, a 9487. sz. rendeletével, amennyiben a megye összes vámmalmaiban december 10-től január 15-ig begyülö vámkeresményeket a kontingensbe betudja. Ezen mennyisé­geket azonban nem a bizományosokkal veteti át, hanem az igen jól bevált körzeti malmok által, s igy a Haditermény hely­beli kirendeltségének ezen requirálásból az óriási munkában igen nagy része jut. Reméljük, hogy hivatásának — mint eddig mindig — ezután is eleget fog tudni tenni, bár körzetéhez 700-on felüli vám malom van beosztva. Amint halljuk eddig az adagokat 20 százalékkal redukálták, de kilátás van arra, hogy még körülbelül ennyivel kell leszál­lítani ; türelemre intjük tehát a közönséget, mert az itthonmaradottaknak is ki kell venniök részüket legalább a koplalásban a világháborúból. De másra is kell figyelmeztetnünk közönségünket; sokan igyekeznek azáltal kijátszani a hatósági közegeket, hogy több személyt jelentenek be a ténylegesnél, s ezáltal a requiráló hatóságot félrevezetik. — Úgy tudjuk, e tekintetben is szigorúbb ellenőrzések lesznek és a rendeletet kiját­szók oly súlyos büntetésben fognak része sülni, hogy megemlékeznek egész életükön át a világháború ilynemű csapásairól is. Ajánljuk tehát a közönségnek — különösen azón részének, amely ezt a hibát már el­követte — tegye ezt annyiban jóvá, hogy a nem létező személyeket a hatóságnál töröltesse és ajánlja tel az azokat megil lető terményt a requiráló bizottságnak. — Talán igy mégis sikerülni fog nagyobb mennyiséget összehozni. Á requiráló hatósági közegeknek pe­dig szives figyelmébe ajánljuk a tényleges felmérést. — Guláha rakott termények alatt nagyobb lyukak is lehetnek, bemon­dásokra adni nem lehet, mert ha van is magyar őszinteség, a magyarnak mégis a gyomra az első. K »phftM gj4gyraertir*kb»n Tao kferat­!?ndl u „Arany oroazlinhoa" eimtaU Dr. Richter-féle syógyBíerUrtaa, Prága I, Klis&betílJtr. 6. naponkénti azétköldé*. jlßißßmrllM £'■ rigjrszerüen kaTált a harctéren ktüdőknél és általában mindenkinél adut legjobb fájdalomcsillapító bedörzsöles iieghSUée^heama^ktoiziaiv^, Uuu, iorgony-Linimeit. sz Hergony-Pain-Expelier *««*•­Üregje K 1«, A „Szatmármegyei Közlöny“ í. olvasóihoz. A mai nappal mint szerkesztő kilépek a lap szerkesztőségéből. Másirányu elfoglaltságom gátolt és gátol abban, hogy szolgáljam a lap érde­keit, mint azt szerettem volna, már pedig a lap vezetése szükségessé teszi a liábo- ritatlan, teljes munkát. Kérem tartsanak meg emlékezetük­ben. Nagykároly, 1917. január 1. Dr. Antal István. — A hadiköicsön. Immár csak egy pár nap áll azok rendelkezésére, akik a nem­zettel szemben hazafias kötelességüknek még mindég nem tettek eleget, jövedel­mük, illetve rendelkezésükre álló tőkéjük arányában. Egyetlen hónap sem olyan al­kalmas a jegyzésre, mint január, mert az év legforgalmasabb és legjelentékenyebb szelvénybeváltó hónapja, ami az értékpa­pirosok tulajdonosainak számottevő, nagy tőkeszaporulatot jelent, melynek elhelye­zésére nincs kedvezőbb mód és alkalom a hadiköicsön jegyzésénél Továbbá január 1 jével kamatoznak a takarékpénztári be­tétek is. Szóval pénz van, csak jegyezni kell. Vármegyénkben már tekintélyes ösz- szeget jegyeztek, lólehet még sokan nem jegyeztek. Számon is tartják azokat, kik indokolatlanul távoltartják magukat a jegyzéstől. Mindenkor az volt az elvünk, hogy kerüljük a személyeskedést. Most azonban úgy érezzük, hogy kötelességünk azokat legközelebbi számunkban név sze­rint megnevezni, kik ebbeli rovatán köte­lezettségüknek nem tesznek eleget. — Újabb kitüntetés érte dr. Cukor Ist­ván ezreaorvost, városunk fiát. Ugyanis a német császár nevezettnek a háború ideje alatt orvosi minőségben kifejtett te­vékenysége elismeréséül a vaskeresztet adományozta. — Áthelyezés. A vallás- és közoktatás - ügyi miniszter Révai Istvánné szül. Jármi Hona helybeli állami óvónőt a kisdórozs- mai I. számú állami óvodához helyezte át. — Gyászhir. Mély gyász sújtotta le Vinczlér Ferenc tasnádszántói körjegyzőt. Egyetlen fia ifj. Vinczlér Ferenc a 32-ik honvéd gyalogezrednek a hires »Russ-kü­lönítményhez« beosztott hadnagya a harc­téren szerzett betegsége következtében december 30-án Kassán elhunyt. — Egy jólirányzott fejlövés roncsclásait még ki sem heverte teljesen és már ment vissza oda, ahová a becsületes lelkét a köteles­ség szólította. — Itt lepte meg az álnok, gyilkos kór. E villámcsapás szülein és kis húgán kívül nagyszámú ismerőseit és ba­j rátáit is mélyen lesújtotta. Magyarok Is- j tene adj erőt a gyászolóknak e mérhetet­len nagy csapás elviseléséhez. — Ä jóggyar ügyét az az iránt kiválóan érdeklődők nem hagyják pihenni. Az elö­| készítő tanácskozások folynak és rövid | idő múlva az értekezlet össze is lesz híva.

Next

/
Thumbnails
Contents