Szatmármegyei Közlöny, 1915 (41. évfolyam, 1-52. szám)

1915-01-03 / 1. szám

M A K r, Y V í y t, Z h Ö K Y tolmácsolta a tisztikar szerencsekivánatait, tiszteletét és ragaszkodását Az alispán vá­lasza után a tisztikar Ilosvay Aladár ve­zetésével a főispánnál tisztelgett Az alis­pán hazafias szép beszédben" körülbelül a következőket mondotta: Alig virradt még a nemzetre válsá­gosabb újév, mint most. Szinte szédülés fogja el az embert, ha látja, hogy nem­zetek élete pillanatoktól tügg, borzalom fogja el az embert, midőn látja a küz dehnet. A helyzet kényszere a magyar nemzetet is belesodorta a nagy világ­háború forgatagába, felvan vetve a kér­dés, képes lesz e hivatását továbbra is teljesíteni, elfoglalja-e helyét továbbra is a nemzetek sorába? A nemzet ezer éves életéből merítve erőt, most is diadalt- diadalra, halmoz, bár senkisem tudja a jövőt, visszafojtott lélegzettel lépünk a a jövő évbe, világ pillanatok sorozata vár reánk, egy gondolat van a mai napra, a hazaszeretet. Érezzük, hogy mikor az országgyűlés- a tisztviselők mandátumát meghosszab­bította, nehéz feladatokat rótt a tisztvi­selőkre, biztosíthatom Méltóságoda t,, hogy ja tisztikar megteszi kötelességét s a leiadatok teljesítéséhez buzdítást és érért nyer Méltóságod vezetése mellett. Bői dog újévet kívánok a tisztikar nevében , is Méltóságodnak és családjának. . Az alispán szavai után a főispán. vá~ j faszolt. A főispán látható elfogultsággal kő- > szönte meg a tisztikar üdvözlését és meg- i jelenését, köszönetét fejezte ki megjelenő- ! síikért és jókívánságaikért. Szép beszédé- Y ben megemlékezett arról, hogy a múltban [ milyen ádáz testvérharc folyt, melyből el- f lenségeink azt merítették, hogy e nemzet r teljesen meggyengült s végpusztulása előtt 6 áll. Most nincsenek pártharcok, nincsenek ji ellentétek, az egész nemzet egy.. Meggyőz tűk a világot, a nagy küzdelmekben mint azelőtt is a nemzet ereje egyesült s keserűen kiábrándította az összetartás, az ••együttműködés ereje ellenségeinket. Sza­kítanunk kell, úgymond a főispán, a sor- j vasztó testvérharccal a jövőben is, s mi 1 dón e nagy küzdelemnek —- melynek ké- j pét kialakulva még nem látjuk — hiszem, győzelmes eredménnyel vége szakad, min­den erővel, együtt munkálkodással hozzá kell látnunk a nemzet életének uj alapo zásához, mely munkálatok, feladatok el­végzésére számítok vármegyém tisztikará­nak elismert kötelességérzetére és mun­kásságára. A főispán) a magyar nemzet nagy küzdelrsiére kérte az Ur isten segítségét, majd befejező szavaiban boldog ujesztendrőf kívánt a vármegye tisztikarának és csa­ládjaiknak: A tisztikar tiSztelgd.se után Plachy Gyula kir. tanácsos és Tury Zsígmond fő­tanácsos a pénzügyi tisztikar,, Scfinébli Já­nos és Mellhaáese Gyula- dobánybev.iltó- hivatali főnök tolmácsolták és fejezték ki jókivánataikat magú le és- tisztikaruk ré­széről. r Steckenpferd liliömtejsaappaíi Bergmann & Co. cégtől Tetséhen a £?4e, egyre nagyobb kedveilségnek és el terjíx!tségm--k ö'-vend s/.eplő ellen való elismert hatásánál fogva s- at bőr é* szépség gondozásában való fcVlűímtílhHtatlanságáéiit. ezernyi elismerő levél! Sok legnagyobb kitüwtcfcsll Bevásárlásnál óvatosság! Ügyeljen nyomatólbosan: a- Steckenpferd védőjegvre cs a cég helyes- nevére ! Da­rabja 80 fillérért kapható gyógyszertárakban,■ üfoagéi- riákbart, illatszerüzlétékbeft i stf).. Hasonlóképpen kitűnő Bergmann Mariéra liliomkrésiije ^ (70 fillér egy tubus). Kitűnő szer női kezek gondozására. SZÍNHÁZ. A lefolyt napokban a legjobb dárai bök kerültek színre. A fővárosi.szinMzufe ban csak most adatják elő ezeket a né­met darabokat és hogy nekünk ír. a. ,,g2*ö»-- nyörködtetésböl“ jusson, gondoskodik er­ről Nemén}’i direktor ki bár nagy áldoza­tok árán lehozatja a sláger ditrabokat.. Legutóbbi referádánk óta.,..Mozi tüih> déru c operett többször is került szilire.. A szövegét Okonkovszki és • Freund: irtai. Nem fontos, hogy miként szövődik, a; dk- rab cselekménye. A fő az, hogy, roppant: mulatságos, kedves előadásban! volt. ré­szünk. Kivált a második felvonásban^ ki sem lehet fogyni a kacajból. Van benne minden, ami csak kellemes a fülnek. Az egész darabot nagy tetszéssel fogadta, a; közönség és a sikert növelte-a gonűbs, rendezés. Szendrö Gyulát, mint rendezőt, külön ki kell emelnünk, mert hiszem ah­hoz, hogy valamelyik darabot a teljps. si­ker koronázza, első sorban szükséges, hogy az előadás nagy intenzivítással és.gondor- san legyen rendezve Az eddigi tapaszta­latokból is leszűrhetjük ama tényt,, hogy a Szendrö Gyula által rendé-zett darabok, a legkitogástalanabbul kerüllek előadásiba. A Mozitündér címszerepét N,'. SzeléBiyi Ilonka — a tőle szokott módon — kitűnő, f ; Elfelejtettük azt az aranymondást, hogy „Mindenki annyit ér, amennyire ön­magát becsüli.“ Ezért kell most folyton hangoztatnunk javainkat Szükség van erre, hogy egyrészt Önbizalmunkat növeljük, de meg azért is, hogy azokról barátaink és ellenségeink egyaránt tudomást szerezze­nek. És nem fogja kérdésnek minősíteni magatartásunkat egy józan szemlélő sem. Ez a háború nagy vér és pénzáldozatba kerül a nemzetnek. Jogunk van tehát ah­hoz, hogy a háború előnyeiből a bennün­ket megillető részt kivegyük. Magyarország különleges helyzeténél fogva az okosság parancsolja, hogy igé­nyeinket kellő időben bejelentsük. Meg­teszi ezt Ausztria is és épen ezért szük­séges, hogy idejekorán megtegyük ezt mi is. Jogaink hangoztatása és igényeink­nek bejelentése csak látszólag politika, tényleg azonban nem más, mint üzleti ér­dekeink védelme. Ha most jól politizálunk, akkor jó üzleteket is fogunk csinálni. A háborút követő nagy osztozkodásnál ne legyünk kéregetők, haiaem telj.es, jog;® ér­dekeltek. Nincsen okunk félni attól, hogy Joga­ink sérelmet fognak, szenvedni. Ebből a nézőpontból ítélve meg a helyzetet, iga­zán szerencsének mondható* hogy ezek­ben a nehéz napokban olyan férfiak álla­nak az ügyeknek élén, akik. féltő gonddal őrködnek az ország érdekei felett A nap- nap után felmerülő gazdasági problémák­kal szemben az illetékes miniszterek oly alapos gondosságról tesznek tanúságot, mely minden aggodalmat feleslegessé teszen. Minden felmerült kérdésnél látható, hogy a köz érdekeinek megfelelő. Azonban a kormány csak akkor lógja sikerrel védhetni az ország érdekeit, ha ebben a gazdasági élet minden faktora támogatni fogja. Igazi hasznunk ebből a hábornból csak az lesz, ha gazdasági éle­tünk gyakorlati vezetői pillanatnyi egyéni előnyökről lemondva, tudásukat és hatal­mukat az egész ország érdekeinek szolgá­latába állítják. | efeidássaif -ifercáfki, Sebestyén Irma Gar- i deines Viktor báró szerepében férfi szere- | pet játszott, amely pompásan illet az ö | fess termetéhez. Mint rendesen most is j gondosan áttanulmányozott distingvált játékot mutatott be. Hatásosan és elraga­dóan é»ekeIt. Erős terjedelmes, szépen is feolázou ha-ng;»nanyaggal rendelkezik és Művészi bükéi lye l tudj a érvény re juttatni so k - oldalú tehetségét bűbájos, hangja yak ská­láját !• Játéka- nagyon- megnyerő. Üde íris- seségév-el és- elragadó bájosságával életet tad ébreszteni a színpadon. Bilby Halton- rendező1 szerepében Szend'rő Gyula aratott ismét babérokat. Bámulatos,nogy minden este és délutáno­kon láttuk a sainpadWn- és- mindannyiszor gondos;»» áltanulmányozott- szerepeit a legnagyobb zsenialitással tudja- kreálná. Amint a színpadra éiy mindjárt magát a. darabba beleélve, egész léikével esn-pa ambioióval ragadja magára, á- közönség figyelmét. Látjuk- a- drámákban,, lá-tjjy-k az operettekben,.latjuk a vigdaráDokbun;, ö minden darabbanotthommaiMagät,. mintha minden darab- csak- neki készült volna. Túlzás nélkül.mondhatjuk,, hogy ennek- a- szinigárdának büszke- koronája lehet. Elő­adásával bármelyik fővárosi, színpadon. is> a legnagyobb sikereket, érne el. Az elő­adás magas színvonalát, emelte ViHágá­im re, mint .koazervgyáros. Csupa. életkedv a játéka, Ügyes,mókáival áldandó- derült- fi ségben tudja a. közönséget tartami Alaki- tása nagyszerük úgy, hogy már a. belépó- j| seivel is megkacagtalja a közönségét, j; Mint konzervgyfíros annyira, megga- : vetette a közönséget^hogy olyan, hangos. !i derültséget rég^lehetett hallani a. színház j ban a minő e darabban hömpölygőit a, nézőtéren, Takács Antal mint. Bobby fop. ills, elsőrangú \ío...t Jó volt még Sa rial Mu- í viska és Szalui..Ilonba. Szerdán a .„Fészek a viharban“ cimii. :. daraDot tálalia.tel tu színház.. Irodalmi, ér­tékű munka, melynek-nagyszerű, színi, ha­tása is van. Aktuális,darab- és ez. annál örvendetesebb,, mert. csupa, operettel, úgy­sem lehet megtörni» a műsort és hogy valamilyen ffaocia. bolondságot, néazünk,, ahhoz meg épp most nem.vagyunk.bérén dezkedve. lilyen körülmények között, meg. szívesen lájsjuk an.aktualitásokat. A darum mindjárt a, kezdetével hatásos» emotjjót kelt. és maga a.cselekmény, a lelki mozzana­tok, az érzelmi fejlődések finsmabGszöve­vényét képezi. Éhben a lelki rajiban, a psychológiái labirintéban bámulato saix otthon Neményi Lipót Valahányszor lát­juk egy, komolyabb darabban, mm dig Ug-y játszik Ahogy az ember el is lefejti, Vogy ott fenn a világot jelentő, deszkán 'csak. játék folyik, nem tiszta valóság, ami meg- íagyífisztja bennünk, a vért. O Benne- na­gyon. sok a, drámai erő és ezt a nagy ha­talmas anyagot kitünően, tudja előadásaid ban alkalmazni. Szeudrő Gyula mint zsámbokt főhad­nagy megint remekelt,. A gondosan kidol­gozott, distingvált művészi Játékában gyö­nyörködtette a. közönséget' A színpadon oly Istenigazában szokott gsókutódni, hogy az ember bizony kedvet kap . . . Játéka frappáns tapsokat követelt. A közönség talán már rosszul is erezné magát a szín­házban, ha. a kedvelt Szendrö egy előa­dásról is, lemaradna. Reméljük, hogy kiváló talentumát még sokáig fogja itt érvényre juttatni. Barabás Ella kristálytiszta hangú előadását élvezte a közönség. Addig míg ebben a darabban kémnek nézte a közön­ség — szerepe háládatlannak bizonyult — de a végén, amidőn maga segítette szerel­mesét, hogy a kelepcébe került orosz őr­nagyot leíegyverezzék, szép játékára egy­Mindennemii ruhaneműk, csipkék, felöltők, függönyök, teritök, szőnyegek legtökéle­tesebb festése. Bőrkabátok, keztyük festése. Minta után való festés! "9Q HaufFel Sámuel villany- és gőzerőre berendezett ruhafestö és vegytisztító Nagykárolyban, Kölcsey-utcza 1. sz. A róm. kath. templom mellett. Műhely: PetöB-utcza 59. sz. Bármily kényes szinü és gazdag diszitésü ruhanemüek vegyileg tisztittatnak. Plisé-gouvré. Plüsh és bársonyok gőzölése. Vidéki megrendelések pontosan eszközöl* tetnek.

Next

/
Thumbnails
Contents