Szatmármegyei Közlöny, 1905 (31. évfolyam, 1-52. szám)

1905-01-01 / 1. szám

Nagykároly, 1905. január 1. 1. szám. XXXI. évfolyam. társadalmi, szépirodalmi özlöny Ós MEGYEI ERDEKŰ HETILAP. ^ ARMEGYEI KÖZSÉGI ÉS KÖRJEGYZŐK EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA. a SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL : hová a lap szellemi és anyagi részét illető közlemények küldendők : A ayy Károly ban, Jokuy-utvza ‘4. sz. Előfizetési felhívás a „SZATMÁRMEGYEI KÖZLÖNY“ XXXl-ik évfolyamára. Az újév beálltával egész bizalommal újít­juk meg előfizetési felhívásunkat lapunk XXXI-ik évfolyamára. Az a változás lapunk beléletében, hogy megszűnt a vármegye hivatalos lapja lenni, azt hisszük, hogy előnyére vált a lapnak, a mennyiben a rideg tárgyilagosság korlátáitól megszabadulva, a vármegye közd’olgait szaba­dabban tárgyalhatta mint az előtt, a mikor r nem hivatalos részben is a félhivatalos jelleg korlátozta. De azért a Szat már megyei Köz­löny a kontaktust fentartotta a vármegye központjával, a melynek jogos érdekeit most is támogatja és támogatni fogja mindaddig, mig arra érdemes lesz. E mellett a Szatmármegyei Köz­löny megmaradt továbbra is az egyedüli vármegyei közérdekű lapnak. Mert a közgyűlések, a szakbizottságok üléseinek leírására, egyik lap sem fordít olyan gondot, iDinta Szatmármegyei Közlöny. A vármegyét érdeklő eseményeket lapunk hozza elsősorban, mert első kézből veszi azo­kat és azonnal továbbítja. Viszont a vármegyében, a vidéken történt közérdekű eseményekről is azonnal értesül, a mennyiben a közönség már megszokta 30 éven át azt, hogy azok a Szatmármegyei Közlönyben közöltessenek. T A K C Z A. Az év krónikája. Ennek az esztendőnek a krónikása mártsa vérbe a tollát, de hütse le a lelkét, hogy zavarólag ne hasson tollára nagy eseményeknek izgalma, amelyek még most is tombolnak körülöttünk. Valóban, egyik esz­tendő szenzácziósabb mint a másik, a rettenetesen nagy khaosz, amelyben az emberiség él, évről-évre nagyobb és izgalmasabb eredményeket szül s mig az emberiség egyrésze lélekzetét visszafojtva, szinte két­ségbeesetten várja, mit hoz a jövő, a legközelebb jövő, addig a másik rész reménységgel és a jelen állapotok gyűlöletével eltelye, lankadatlan szilajsággal dolgozik a jövendő megcsinálásával, nem törődve azzal, hogy munkájuktól esetleg romba dőlhet a világ. Szo- cziálisták, atheisták, anarkisták, republikánusok, forra­dalmárok, tudósok és feltalálók egyaránt közreműköd­nek a nagy czél elérésére abban, hogy segítenek a világot kiforgatni a sarkaiból, de azt, hogy a régi helyett egy jobb világot tudnának teremteni, még nem bizonyította be egyikük sem. Ami az egész világ osztatlan érdeklődését bilin­cselte le az esztendő egész folyamán, az orosz— japán háború volt. Csodálatos dolgok történnek a föld szélső keleti oldalán, a Csendes Óczeán partjai mellett. Nemcsak azért, mert olyan nagy és véres csaták szín­helye a mandzsuriai harczmező, amilyeneket talán Atilla óta nem látott a világ, hanem főként azért, mert ezeket a világrengető csatákat a föld leghatal­ELÖFIZETÉSI ARAK: .igész évié 8 korona. Félévre 4 korona. Negyedévre 2 korona. Megyei községek, egyházak és iskolák részére egész évi előfizetés beküldése mellett egész évre 5 korona.-3* ügyes szám ára ‘40 filler. *=­Fősulyt fektetünk azért jövőre is arra, hogy megmaradjon a Szatmármegyei Közlöny vármegyei közérdekű lapnak, a törvényhatóság közügyei, a vármegyei önkor­mányzati élet iránt érdeklődők lapjának. Azért szükségesnek tartjuk itt is felkérni az egyes választó kerületek különféle pártjainak vezetőségét, hogy a közelgő képviselőválasztás alkalmából minden egyes választási mozgalom­ról lapunkat azonnal értesíteni szíveskedjenek. Emellett?. Szatmármegyei Közlöny súlyt fektet arra is, hogy megfeleljen az uj évben azon kivánalmaknak, a melyeket a t. olvasó közönség tőle, mint társadalmi és szépirodalmi orgánumtól joggal elvár. Ha még felemlítjük azt, hogy jövőre sem fogunk tartózkodni attól, hogy lapunkat az események által parancsolt t er j e d e 1 e m b én adjuk Ki és esetleg a választási kam­pányban különkiadásokat is rendez­zünk, elmondtunk mindent, a mi mondandója volt a harmincz éves lap szerkesztőségenek és kiadóhivatalának akkor, a mikor a lap előfizetési gárdáját az évfordulatán a hagyo­mányos pártolásra ismeivfe^érir­Bizalommal ujitjuk meg azért előfizetési felhívásunkat az újév beálltával. A szerkesztősed és kiadóhivatal. Előfizetési feltételek: Egész évre ................................................ 8 korona­Fé l évre.......................... 4 Negyed évre..............................................2 Község ek, lelkészek és tanítóknak egész évi elő­fizetés előleges beküldése mellett: egy évre 5 korona. masabb országa vívja egy olyan nép ellen, melyet eddig alig ismertünk. Legendákból ismertük eddig a japán népet, azt tudtuk, hogy van, s hogy a sárga faj elitjét képezi, de mint ilyet is az európai kultúra színvonalától igen-igen messze levőnek tudtuk a Nap fiait. S ime, a háború bebizonyította, hogy azt a szigetországot a Csendes Óczeán hullámai között egy európai értelemben vett kiváló kultúrával biró nép lakja, fejlett iparral és kereskedelemmel, iskolákkal, irodalommal és tudósokkal, de ami még ennél is lé­nyegesebb — a világ első, legvitézebb, legjobban fel­szerelt, legkitűnőbben képzett hadseregével. A liaujang és a shaho-menti csatában 400.000 japán állott szem­ben ugyanolyan erős orosz sereggel, több mint ezer ágyúval mindkét oldalon — ennél nagyobb csatáról tehát nem tud a történelem. Olyan területen vivták ez ütközeteket mint a Duna és a Tisza köze, ilyen di­menziókról sem tudott még a sztratégia. És a nép, mely ez iszonytató csatákból mint győztes került ki, csak most lett ismertté a világ előtt, most, amikor sorra veri a legnagyobb szárazföldi európai hatalom­nak sok százezernyi seregeit. Az orosz úgy indult a háborúba, mint mi Boszniába — hogy majd egy katona­bandával intézi el az ügyet és most ott áll a muszka medve, hogy elvérezhet e rettentő háborúban. Az Isten nem ver bottal — a czár s az orosz főnemesség mely a legczudarabbul gázol végig az emberi jogokon, megérdemlik ezt a szörnyű megaláz­tatást. Igaz, hogy mig ők tehetetlen dühökben tom­bolnak, az alatt az ártatlan az elnyomott és elcsigázott orosz nép százezrei pusztulnak el a harezmezőkön — mégis lehet, hogy áldás fakad a csaták vesztéséből az agyonkinzott orosz népre. Mert most kell a legkino­Hirdetósek jutányos áron közöltetnek. „Nyilttér“ sora 40 fillér. Kéziratok nem küldetnek vissza, bérmentetlen levelek csak rendes levelezőktől fogadtatnak el. Újév. Uj esztendő küszöbére lépett az emberiség- Sok eseményével, zivatarával, lehetőleg kevés derűjével, bűnével, hazugságaival és igazsá­gaival elmúlt az ó-esztendő, hogy elfoglalja helyét az ilju, íehér, hótiszta uj esztendőt. Ez a kép merül fel évről-évre az emberi lélekben, valahányszor sírjába dől egy esztendő, hogy megszülessek a másik. Pedig hazug, hamis ez a kép, mert az idők végtelenében nincs elosztottság és minden elmúlt év ráüti a maga bélyegét a következőre. Hiszen ebben rejlik a fejlődés, az örökös evoluezió törvénye, ez a szervezeti működés szabálya. Az uj esztendő fehér íályolköntösét, amely- lyel a költőiség a születő év ártatlan tisztasá­gát akarja jelezni, sárral föcskendezi az elmúlt év szennye, vagy aranyrózsákkal hinti be az elmúlt év erenye. Folytatjuk tehát az életet a maga minden hazugságával, igazságával, bűné­vel, erényével, viharával és kevés derűjével. Az uj év, ez a naptári dátum csupán az élet kettős könyvvitelének mérlegét jelenti, amelyet az ember átír a másik oldalra. Az uj év csak bizonyos eredmények, bizonyos számok összeírásának fix ideje, valami terminus-féle, amelyen az ember önmagának beterjeszti a maga élete folyásának részlet számláját. De ez a terminus épen ezért fontos. Mert alkalmat ad az embernek arra, hogy elmél­kedjék a maga életének egy kis periedusa fölött, alkalmat ad arra, hogy leszűrje magá­nak az események, élmények tanulságait, amelyeket okos könyvvitellel az uj évnek törzslapján a nyereségek számlájára irhát. sabban meggyőződnie Oroszország urának arról, hogy ratíigába görnyesztett nemzet hős cselekedetekre nem képes, hogy a mai rendszer mellett tönkre kell mennie a czár birodalmának és hatalmának. Hire jött, hogy máris alkotmányt akarnak adni az orosz népnek —- megczáfolták. Mindazonáltal nincs messze az idő, hogy derengeni fog Oroszország felett is, minél jobban verik őket a japánok, az orosz uralkodó társaság annál inkább meg fog puhulni. Idehaza Magyarországon pedig dühöng a nagy politika. Választások előtt ál! a nemzet. Az utolsó falusi korcsmában is politizálnak mostanság és két nagy pártra oszlik az egész ország. Igaz, hogy poli­tikus nép a magyar, de talán a forradalom óta nem izgatta a politika annyira a magyar népet mint most. Szörnyű téli és véres választást jósólnak, csendőr és katonaszurony több lesz tán, mint választó — mondják a szenvedélyesebb oldalról — de mi a mai mozgalmas időben is bízunk a magyar nép higgadtságában, hogy nem veszti el a fejét és méltóságos lesz, mint mindig. Néhány nap múlva olyan lesz az ország mint egy felbolygatott méhkas — adja Isten, hogy méz marad­jon a kasban. Méz? Mi ez? Talán a bankó a méz. A kúriai bíráskodástól szóló törvény felette elkeseríti ezt a mézet, ne tévesszék szem elől ezt a lélekvásárlók és a megvásárlandók. Mindenesetre érdekes, izgató lát­vány az országos képviselőválasztás ; sehol a világon nem olyan mozgalmas és izgató, mint nálunk, a politi­záló Magyarországon. Érdekes választás volt egyébként Amerikában is, ahol újra Rooseweltet tették meg az Egyesült Államok elnökének. Ez ránk, magyarokra nézve már azért is érdekes, mert az elnök választáson nagy szerep keserÜYÍz, reggelenkint félpohárral használva, meglepően gyors és nagyszerű sikerrel pótolja otthon bármely évszakban a Karlsbadi és Marienbadi ivó kúrát, gyomor és bélbajokban, úgyszintén elkövéredés, szivelhájasodás és azzal járó fulladásnál sárgaság, máj és lépdaganatnál, cukorbetegség, csúz és köszvényné|? stb. — Az „Igmándit“ hatásosságában egyéb keserű vagy hashajtó ásványvizek meg sem közelitik, és sajat érdekében cselekszik,„ki helyette mást nem fogad el. — Utasítás mellékelve. — Kapható Nagykárolyban, Ferenczy István, Rosenberg Jenő, Petz János, Kerekes Ödön urak üzletében. —- Föszétküldés a forrástulajdonos: SCHMIDTHAUER LAJOS gyógyszerésznél Komáromban. — Egész üreg 50 f, félüreg 30 f. — Az egyedüli természetes keserüriz, amely kis üregben is kapható.

Next

/
Thumbnails
Contents