Szatmári Népfőiskola, 1942 (1. évfolyam, 1-12. szám)

1942-02-31 / 1-2. szám

2 So} •i ■ . Jer. 4:3: "Szántsatok magatoknak uj ugart." Luk es ov.XII.35»:"Legyenek a ti d rokaitok felövezve és szöyótnekeitek meg- oT' jtva!" \ Az elnult világháború egyik téli alkonyulatán a budapesti nyugati pályaudvar egyik várócsarnokában,a csarnok egyik kevésbbé forgalmas szögletében három szoborázerüen mozdulatlan alak vonta ma­dara figyelmemet. Három, törökülésben, valódi teleti öltözetben,fejü­kön turbánnál ülő, tehát, a többi utastól merőben eltérő ruházatú é-s viselkedésű utas.Mid 3 többi utas beszélgetve »sétálva,sietve Így eke - z tt a várakozás idejét elviselhetőbbé tenni, vagy már induló vonat- C t _ megközelíteni ? a különös, szoborszerű három mohamedán szinte per- t.;üri'd-ült úgy,hogy. a fejét se mozdította,szinte a szempilláját se rez- üitetuo. Epon ezért nem tudtam levenni róluk tekintetemet,s bizony, hosszú ideid kellett megfigyelésemet folytatnom;,míg- egyszeresek az e- d'-d1 roppant kimért lassúsággal egy bizonyos irányba; fprd.it ott a a f éjét.Ez a kép kitörölhetetlen elevenséggel azóta is-m-giitaradt emlé­kezetemben s újra meg újra megelevenedik belső szemlé letemben, vala­hányszor Keletről, kehr ti emberekről és dolgokról olvasok^,emlékezem, vaj;/ basllok.r,Tost. is,mikor az Ide a keleti ember szokásaira...figyelmez- t-.t,r-ki hogyha dologhoz látott, bokáig érő felső ruháját övvé 1 dere­kához szqritva sferéryebben mozoghatott,Az Ige második hasonlata is, á .e-odd-ujtott _szovétnek,Keletre tereli figyelmünket,ahol ez a. nélkü­löz).eitlen világitó eszköz a ház,a vagyon, a család biztonságát is ,>,j Ijcnti, Az imént vázolt három szoborszer1! alak a Keletet megszemélye——- Si-tő nyugalmával s az Igo a keleti szokásokat feltáró követelményé­vel együttesen a írd magyar sorsunkat és te resztyéni rendeltetésűn­ek <t juttatja eszünkbe. A nyugati népek^hatáskörének szinte végállomásán állí­tott me.; a Gondviselés bennünket.Ezen a ponton,, melyet magyar haza névéi isTÓriink, szeret Ink, védelmezünk, szinte félreérthetetlenül és letöröli-tétlenül megmeredt rajtunk a keleti vonás;az a rendületlen N_é js_f _ő_i_s_k_o_l_a_i t ^,aji_é_y_n_y_i_t_ó._

Next

/
Thumbnails
Contents