Szatmári Napló, 1905. június (2. évfolyam, 69-75. szám)

1905-06-04 / 69. szám

FÜGGETLEN ÚJSÁG ELŐFIZETÉSI ÁRAK : Helyben házhoz hordva: Egész évre 8 K Fel évre 4 K 2 K Negyed évre Egyes szám ára 2 kr. (4 fillér.) Vidékre postán küldve : Egész évre 8 K ! N d évre 2 Fél évre 4 K Négy50 evre í Megjelenik hetenkint kétszer szerdán és vasárnap. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Eötvös-utcza 2. sz. ahova úgy az előfizetési pénzek, hirdetések valamint a lap szellemi részét illető levelek küldendők. A Kölcsey-Kör ünnepe. Szatmár, junius 3. A Szatmár-Nérneti Kölcsey-Kör múzeumának és könyvtárának megnyi­tási ünnepélye f. hó 1-én volt s e fontos kulturális intézményt hosszas vajúdás után sikerült átadni a nyilvá­nosságnak. A város ez alkalommal zászló- diszt öltőit s a kocsik robogása el­árulta, hogy az ünnepély alkalmával a környékről sokan keresték fel váro­sunkat. Ezúttal az ünnepély fénypontját képező beszédet nagy szónokunk, dr. Fechtel János, a Kör ügyvezető al- elnökének ünnepi beszédjét adjuk teljes egészében. Gyönyörködjenek benne és élvezzék azok is, akiknek meghallgatni al^ithnuk nem volj. Mélyen tisztelt ünnepi közgyűlés! Korunk a világosság és a gyors léptekkel való haladás csodás törté­nelmi ideje. Amerre nézünk, amerre elhat für­késző tekintetünk, mindenütt lázas és eredményes munkában találjuk az em­bereket. Emitt a szellem és ész mélysé­geit kutatják a komoly filozófusok, amott a természet titkainak vasredő­nyeit emelgetik idegbontó erőfeszítés­sel a kutató elmék. Az emberiség minden finomabbá teszi műszereit, mindjobban műveli és élesíti képességeit, hogy földön és égen eloszolva a szemeit fedő ho­mály, ő a teremtés igazi királyaként korlátlan hatalommal uralkodjék az univerzum felett. De váljon helyes nyomokon jár-e az élő embernek zsenije, a munka erőfeszítéseiben ? Bizony! Hiszen az univerzum sem egyéb, mint munka, mint élet és a világ ugye bár csak az energiáé? Bizony! Hiszen Isten akarata szerint az ember örök hivatása és rendeltetése a munka: a dicsőség és boldogság atyja. Az ember munkával fizeti meg az életet, a munkátlan renyhe pedig meglopja a társadalmat.____________ Bizony! Mert a munka az emberiség ha­talmas társadalmi tőkéje. Tehát munka és mindig munka egymásra halmozva a végtelenségig. És ez fontos dolog. Mert a munka eredménye a haladás. Az okszerű és intenzív munka meg mindnyájunknak, az egész világ boldogulásának elen­gedhetetlen feltétele, mely nélkül a porban és a sötétségben vesztegelve sorsunk jobbrafordultát, hasztalan kí­vánjuk. Emeljük fel hát fejünket, fordul­junk napkelet felé s lelkünk egész buzgóságával áldozzunk azokon az oltárokon, melyeken az emberi bíbe­lődő és fotyton gondolkozó munka­kedv Istenbe vetett hittel és szeretet­tel évszázadokon ár követ, kőre hal­mozva áldozik az emberi szellemnek, hogy ez a szellem teljesen megis­merve önmagát, egész valóságában és örök fölségében megismerje az Istent s igy célhoz, az általános népboldo­gulás örök forrásaihoz elérjen. Munka és haladás ma a világ jelszavai és arra a zászlóra, mely alá a művelődő népek és nemzetek cél­tudatos törekvéssel gyülekeznek, a munka és haladás vannak felírva messzeragyogó, nagy aranybetükkel. És ha Nagy Konstantin sugár­keresztjén. „E jelben győzni fogsz“ jelmondat ragyogott a déli nap hevé­ben, az emberiség egyetemének köz­meggyőződése ma, hogy a hittel pá­rosult munka és haladás keresztje az, melyben az emberiség géniusza győz­ni fog. * * * De mi összefüggés van az el­mondottak és jelen ünnepség lényege között? Az összefüggés nagyon egyszerű! Az ország és világszerte alapí­tott múzeumok e két eszme gyűjtő- medencéi, ahol a művelődés kincsei mint a letűnt különböző korszakban kifejtett munka és haladás néma ta­núbizonyságai, az anyaggal és a fe­lettük elömlő eszme kinyomatával a múlt alkotásainak méltatására intenek, a jelen nemzedék tettekre vágyó lei­kébe ihletet és lelkesedést lövelnek és a világ és nemzeti haladás nagy műhelyében még nagyszerűbb, még bámulatosabb müvek teremtésére sar­kalnak. Mintha egytül-egyig hirtelen meg­törnék areájok boruló, a felettük ural­kodó mélységes csendet és ékes ajak kai, harsogó szavakkal kiáltanák: íme itt vagyunk szemeitek előtt, nézzetek meg jól és lássátok, hogy akkor amidőn az emberi ész még alacsonyabban repült mint ma, midőn Egyiptom gú­láiban és templomaiban, a Tigris és Eufral partjain a sumir és sémi mű­veltségben, az athenei-Akropolis mű­vészeti csodáiban, a Capitolium ha­talmában, a középkori műremekek bámulatos alkotásaiban és az újkori renaissance ragyogásában nyilatkozott meg ősereje, mit teremtett ? Nézzetek meg jól s vigyétek el innen azt a büszke vágyat, hogy ma, amikor a ti szellemetek már királyi sasmadár, amely a napba néz, még magasztosabb, még fenségesebb és nagyszerühb müveket alkossatok és igy megközelitsétek a napsugarakból font égi ideált. Haladjatok és dolgozzatok, mert ez az Isten akarata és az isteni mü­vek fenségének tetőpontja az, hogy a világegyetem haladjon folyton és sza­badon, a dolgok tökéletesebb rendje felé, az embernek erkölcsi érzéke fi­nomodjék, tisztuljon és nemesedjék, s uralma az élettelen anyag felett mindin­kább megszilárduljon. Nincs nép, nincs nemzet, nincs ember, aki a múzeumok intő némasá­gát és e némaságban rejlő ékes be­szédet meg ne értené, aki szive húr­jait megrezdülni ne érezné, akinek szive hevesebben ne dobogna, ami­dőn a történelem tanúságait tolmá­csoló múzeumok régiségeket érdeklő­dő figyelemmel megtekinti s azok a hozzájok intézett kérdésekre minden­kinek készséggel válaszolnak. De a múzeumok és könyvtárak a munka és haladás erőteljes hirdetése mellett még eszményi és fenséges nemzeti célok szolgálatában is álla­nak. A muzeum és könyvtárak a nem­zeti élet folyásában hatalmas missió­val biró apostolok. A történelem géniusza fáklyájá­val ott világit e csarnokokban s a ha­zaszeretetei, az ősök dicsőségének halhatatlanságát, a nagy elődök nem- zeti nagy munkájának figyelemreméltó Fiyyelem Oiesó &oi'Jcpfßtfzeh Figyelem ! A HONVÉD“ sörcsarnokban a mai naPtó1 kezdve kiváló minőségű idei boroK, melyek előkelő urasági szőlők ”t—í.!■„ ........................ .......... termései, a következő árakon képhatók: JJutelfázVa, ÜVcgeH^tt 2 ifwál ötcsÓÖb. Siká rlói az üzletben 1 lit. 40 kr., házhoz kimérve 36 kr. Apahegyi „ 1 „ 40 „ „ „ 36 •í liter vételnél nagy árengedmény Oláhgyürüsi az üzletben 1 lit. 36 kr., házhoz kimérve 32 kr. Szatmárhegyi „ 1 „ 36 „ „ „ 32 kr.

Next

/
Thumbnails
Contents