Szatmári Napló, 1905. május (2. évfolyam, 59-68. szám)

1905-05-04 / 59. szám

Szatmár, 1905. május 4. Csütörtök Második évfolyam 59. szám. Helyben házhoz hordva: Egész évre 8 K Fel évre 4 K ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Vidékre postán küldve: Egész évre 8 K Fél évre 4 K 2 kr. (4 fillér.) 2 K Negyed évre I Egyes szám ára Negyed évre 2 K Megjelenik hetenkint kétszer szerdán és vasárnap. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Eötvös-utcza 2. sz. ahova úgy az előfizetési pénzek, hirdetések valamint a lap szellemi részét illető levelek küldendők. Lapunk ezen száma a közbe­esett munkás ünnep (május el­seje) miatt, szerda helyett csak ma jelenhetett meg. Ipari termelő szövetke­zetek. Szatmár, 1905. május 3. II. Ipari szövetkezeteinknek éppen az a legnagyobb bajuk, hogy nem jól és nem egységesen, nem határo­zott és biztos irányban vannak ve­zetve. A termelő szövetkezeteket sok- fejü vállalatnak szokás nevezni. A gyár, ha nem egyes vállalkozóé is, hanem részvénytársasági alapon van szervezve, sohasem sokfejü vállalat, mert itt az igazgatósági tagok állan­dóak a mennyiben a részvényesek nem lelik gyönyörüket abban, hogy azokat folyton kibuktassák s igy az állandó igazgatósági tagok azután a vezetést mindig egy kézbe : a vezér- igazgatóéba teszik le. Az iparosok közt dúló folytonos bizalmatlanság és versengés, az igazgatósági tagok és a vezetők kibuktatására irányuló foly­tonos láz és irigykedés miatt erről ipari szövetkezetekben alig lehet szól­ni is. Ha azonban egyik kellékét, lé­nyeges alkotó részét elhagyjuk eme termelő szövetkezeteknek, akkor két­ségtelen, hogy iparosaink is alakíthat­nak bizonyos korlátok és határok közt és bizonyos célokra termelő szövet­kezeteket. Korunk ipari fejlődésének egyik jellege a specializálódásban nyilvánul, s ez abban áll, hogy egyes szakmák részekre oszlanak és igy minden szak­mában külön ágak fejlődnek ki. A gyárak rendszerint különleges, egy vagy kétfajta iparcikket állítanak elő, a kézműves iparosok egy része is szakmájának csak egy részét műveli s ekkor azt tapasztalja, hogy ha bi- bizonyos szakágban tökélyre viszi, munkája keresettebb lesz és azt job­ban is megfizetik, mintha mindenféle szakmabeli munkához akar érteni, de tökéleteset nem tud adni, holott eb­ben rejlik a kézműves iparnak vég­célja. Egyes szakma iparosai egyesül­hetnek és egyesíthetik tőkeerejüket — de nem munkaerejüket — oly terme­lőszövetkezetek létesítésére, melyek szakmájuk egyes speciális, különleges részét művelnék és fejlesztenék, de a mely ág az ő üzletüknek is csak ki­egészítő része lenne, vagy az iparos tagok üzleti szükségletei kielégítésére szolgálna. így például a cipészek lé­tesíthetnek kizárólag gyermek — vagy nemezcipő készítésére, a fazekasok virágcserép vagy egyforma konyha­edény készítésére, a mészárosok jég­gyár, a hentesek kolbászkészitésére, és zsírolvasztó stb. felállítására terme­lő szövetkezetét, de az ily szövetke­zeteknek egyik kelléke az, hogy ké­szítményeik az iparos tagok üzletébe kerüljenek, ezek készítményeinek ki­egészítésére, fenntartására vagy javí­tására szolgáljanak. Másik kelléke pe­dig az ily termelő szövetkezeteknek az, hogy ily szövetkezeti termelő te­lepen vagy gyárban már nem kizáró­lag az iparos tagok dolgoznak mint munkások, hanem ezekben rendsze­rint fölfogadott, tehát idegen munká­sok alkalmaztatnak. Más szóval az ilyen termelő szövetkezet már nem is tiszta szövetkezet, hanem közeledik a részvénytársasághoz, mert annak felállításánál is, mint ez utóbbiaknál első sorban az összeadott tőke viszi .a szerepet, a tagok közreműködése pedig csak legfölíebb az igazgatás­ban s vezetésben nyilatkozik meg. Ezeket az ipari termelő szövet­kezeteket, melyek mindég kész és teljes iparcikkeket állítanak elő, ki­egészítő szövetkezeteknek lehetne ne­vezni, a mennyiben ezekben oly ipari készítmények állíttatnak elő, melyeket a szövetkezeti iparos tagok maguk Mesélj, mesélj . . . Susogj szerelmet éji szellő! Ezüstös hab mesélj, mesélj . . . Mondjátok azt, hogy minden lépte, Minden kacaja csak szeszély. Ne várd az uj nap ébredését, Csillagszóró szerelmes éj! Ringasd, ringasd bolondos szivem, Tovább, tovább... mesélj, mesélj ... tz SB a sat fZ f/fiff/ f/. Piroska és Berci. Irta: Türr A. Viktor. Berci és Piroska a tűzoltók vigalmá­ban meglátják, a jótékony nőegyleti bálban megismerik és a jogászok mulatságán ret­tenetesen megszeretik egymást. Felesleges tán mondanom, hogy Berci fess fiatalember, homlokára borult hajjal és kis bajuszszal; Piroska pedig igen csinos leányka, hamis fekete szemekkel, csintalan mosolylyal, s borzas, szintén homlokra fé­sült hajjal, a mely olyan „hercig“ kifejezést ad fejecskéjének._______________________ Egy álarcos bálban azután örök hű­séget és szerelmet esküsznek s fogadnak egymásnak — egyelőre azonban csak ön­magukban. Az ajkak tehát hallgatnak, s sováran epedő égető szemek azonban mindent meg­magyaráznak. A két szív — a dominó alatt gyor­san összeforr. Mikor elválnak, pihegve, lihegve, su­sogva s pirulva igy szolnak: — A viszontlátásig! — Ő vagy senki! — rebegik az ajkak. Egy leírhatatlan mosoly, egy gyenge, de azért kincseket érő kézszoritás és azzal elválnak. Fáradt lábakkal álmos szemekkel, bor- zos fővel, sápadt arccal, ketyegő szívvel, boldog reménynyel érkeznek haza. Piroska turbékoló galambokkal, Berci angyalokkal álmodik. — Legyen boldog ébredésök. I. Piroska otthon. Vasárnap van. Tizenegy óra délelőtt. Piroska a pamlagon ül és a helyi lap báli tudósításait szeretné olvasni, ha gon­dolatai másfelé nem kalandoznának. Fekete fürtös fejecskéjét, harmatcsöp- pentette kis kezecskéjére hajtva, mélázva ábrándozik. Feltűnnek előtte a báli szép emlékek csoportjai. Arca el-elpirul, szive meg-megdobban. Látja a karcsú alakokat, deli férfiak karjain, látja önmagát Berci karjaiba s hallja a suttogó, édes szavakat. Piroska ajka mosolyog, szive gyor­sabban dobog, ezen aranykeretü képek szemlélésénél. Én Istenem! hogyne, mikor még csak 17 éves s elsőször szerelmes. Szép idők, boldog álmok! II. Berci otthon. Vasárnap van. Tiz óra délelőtt. Berci egy ruganytalan széken ül, ko­pott tintás íróasztala mellett. Szivar helyett pennája végét tartja szájában. Szivaráról ............azaz tolltartójáról a hamut akarván leverni — egész kezét be- tintázza. Figyelem! Oie&Ú bOFJl’fßlJZéU. A „HONVÉD“ sörcsarnokban Sikárlói az üzletben 1 Apahegyi „ l Figyelem ! a mai naptól kezdve kiváló minőségű idei boroH, melyek előkelő urasági szőlők termései, a következő árakon képhatók: Buteliázfa, iWesjeHbett 2 Hr-ral ölesebb. lit. 40 kr., házhoz kimérve 36 „ 40 „ „ „ 36 kr. Oláhgyürüsi az üzletben 1 lit. 36 kr., házhoz kimérve 32 kr. Szatmárhegyi „ 1 „ 36 „ „ „ 32 kr. & liier vételnél nagy árengedmény. SZATMÁRI MAW® FÜGGETLEN ÚJSÁG

Next

/
Thumbnails
Contents