Szatmári Napló, 1905. március (2. évfolyam, 39-49. szám)

1905-03-01 / 39. szám

Szatmár, 1905. márczius 1. Szerda Második évfolyam 39. FÜGGETLEN ÚJSÁG ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Helyben házhoz hordva: j Vidékre postán küldve : Egész évre 10 K ! Negyed évre 2.50 K Egész évre 12 K I Np„vpH ,ivrp Fél évre 5 K Egy hóra 1K| Fél évre 6 K Negyed evre JK Egyes szám ára 2 kr. (4 fillér.) Megjelenik hetenkint háromszor, kedden, csütörtökön és vasárnap. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Eöívös-utcza 2. sz. ahova úgy az előfizetési pénzek, hirdetések valamint a lap szellemi részét illető levelek küldendők. A szatmári küldöttség Kos­suth Ferencznél. A függetlenségi és 48-as párt kitűnő vezére, Kossuth Ferenez, mint fővárosi tudósítónk sür- gönyzi, ma délelőtt fogadta Pap Géza polgármester vezetése mellett a szat­mári küldöttséget, mely a város dísz­polgári oklevelét nyújtotta át a kiváló államférfinak. Pap Géza polgármester szép beszéddel üdvözölte Kossuthot, Szatmár-Németi polgársága nevében és átadta az albumot, mely a dísz­oklevelet tartalmazta. Kossuth Ferenez meghatóban köszönte meg a város kitüntetését és kijelentette, hogy Szat­már város bizalmát sohasem fogja elfelejteni. Ezután Dr. Kelemen Samu országos képviselő mondott tüzes beszédet. A küldöttség, mint értesül­tünk, holnap érkezik vissza Szatmárra. A vendéglői és kávéházi szabályrendelet. A rendőrség módosítása. Szatmár, febr. 28. Lapunk egyik múlt számában megem­lékeztünk arról, hogyTankóczi Gyula főka­pitány a vendéglői és kávéházi szabályren­deletet módosította. És pedig oly képen, hogy a közerkölcs, közrend és hazárd já­tékok tekintetében tett üdvös újításokat. A szabályrendeletet megkaptuk és igy módunkban van azt kivonatban közölni. A rendelet mindjárt azzal kezdődik, hogy a kávéházakban vendéglőkben cseléd minőségben alkalmazott női személyek, mint szállodai szobalányok, szakácsnék és kávés lányok 40 éves koron alul szolgálatba nem fogadhatók. A fogadók. A fogadós köteles minden szobában a szobáért fizetendő árt és a mellék szol­gálatokért járó dijakat feltüntető és a ren­dőrkapitányság mint I. fokú iparhatóság ál­tal láttamozott árszabályt kifüggesztve tar­tani. Az ily képen köztudomásra hozott á'aknái többet szedni tilos. \ fogadós tartozik felügyelni, hogy helyiségei tiszták és egészségesek legyenek. Ugyanazért kötelessége a szállodában hasz­nált fehérnemüeket ágylepedők, ágynemüek, törölközők stb. használat után kimosatni. Azoknak csupán vízzel való befecskendezése és lepréselése után újból való használata tilos. A fogadós tartozik gondoskodni, hogy a vendégszobák jó zárakkal legyenek el­látva. Fogadókban a zenélés éjjeli 2 óráig van megengedve. A vendéglők. Vendéglőben felszolgáló személyzetül a legközelebbi családtagokon kívül csak férfiak alkalmazhatók. A vendéglői éttermekben használt ab­roszok, asztalkendők mindig kifogástalan tiszta állapotban terítendők fel illetve adan­dók a vendég használatába. Vendéglők reggeli 5 órától éjjeli 2 óráig tarthatók nyitva, mely időig a zenélés is megengedtetik. A rendőrfőkapitány, illetve a napos tiszti szolgálatot teljesítő rendőrségi tiszt­viselő azonban az üzlet nyitva tartását to­vábbra is megengedheti, mely esetben az üzlettulajdonos tartozik rendőrségi czélokra 2 koronát az engedély kinyerése alkalmából lefizetni. A kávéházak. A kávéházakban a zenélés meg van engedve, de az üzlettulajdonos kérésére a záróra a rendőrfőkapitány, illetve a napos tiszti szolgálatot teljesítő rendörtisztviselő által esetről-esetre meghosszabbítható, az engedély kinyerésekor azonban tartozik az üzlettulajdonos 2 koronát rendőrségi czé­lokra befizetni. A kávéházi üzletekben alkalmazott pénztárnoknőnek rendes helyét elhagyni s a mulató vendégek köz^é elegyedni szigo­rúan tiltva van. Azon kávéház tnlajdonos, ki ezt elnézi vagy megtűri az alább meg-, szabott pénzbüntetésen kivül a pénztár- noknő tartástól mindenkorra eltiltandó. A kávéházi helyiségekben szerencse- játék üzése tilos, és a törvény által nem tiltott játékok is csak oly helyiségekben engedtetnek meg, melyek a főhelyiséggel nyílt ajtók által közvetlen összeköttetéssel bírnak és a rendőrhatóság által előzetes be­jelentés után játékszobák gyanánt engedé­lyeztettek. Az avas! uzsorások. Népszipolyozó a törvény előtt. Szatmár, feb. 28. (Saját tudósitónktól) Nemrégiben köz­re adtuk mi is Várad} Sándor dr.-nak, a szatmári kir. ügyészség vezetőjének a ama üdvös és a szegény falusi nép érdekeit szol­gáló rendeletét, a melyben felhívja a köz­ségi elöljáróságok figyelmét arra, hogy szi­gorúan ellenőrizzék a falukban élő uzsorá­| sok ténykedéseit s tegyenek jelentést a ta­pasztaltakról. A szatmári kir. törvényszak előtt ma folyt le egy uzsora bünpernek a tárgyalása. A per megdöbbentő képét nyújtja azoknak a szomorú állapotoknak, a mely a nép ki­fosztása tekintetében az Avas amúgy is szegény lakosú községeiben uralkodik. Ezút­tal egy hírhedt parasztuzsorás került a hu- ! rokra. A neve: Apáti Togyer turvékonyai lakos, a ki már tekintélyes vagyont szer­zett az által, hogy szerencsétlen megszorult ember társainak helyzetét a maga számára aknázta ki. Néhány kölcsön adott forint után nem vett kevesebbet, mint 20 száza­lékot, a melyet a kötelezvényben rendesen, hogy a törvény sújtó kezét elkerülje, min­dig a tőkéhez csatolva tüntetett fel. Pél­dául ha egy paraszt negyven koronát vett tőle kölcsön, az összeg után 8 korona évi kamatot szedett s a kötelezvény 48 koro­náról volt kiállítva. Apáti Togyernek majd a fél falu tar­tozott ilymödon. Mert a szegény oláhok, | ha megszorultak pénz dolgában nem for­dultak bankhoz, pénzintézethez, hanem Apá­tihoz, ki szívesen adott 20 százalékra pénzt A vén uzsorás nem is űzte utóbb ti­tokban a mesterségét, hanem a községi jegyző és tanuk előtt igazolta, hogy a pénzt átadja az előre megállapodott uzsora ka­mat mellett. Apáti iizelmeit a nép már ki nem bírta és zúgolódni kezdett ellene. A dolgok ezután a csendőrség füléhez is eljutottak s a feljelentés folytán az ügyészség kilencz rendbeli uzsora vétségért vádat emelt ellene. Ez ügyekben bebizonyosodott ugyanis el­lene az uzsoráskodás. A kir. törvényszék Pap Endre törv. biró elnöklete alatt ma j ült felette törvényt. Apáti Togyer a tárgya- j láson sémiről sem akart tudni, de a tanuk a kik részben sértettek is voltak, eskü alatt vallottak ellene. Különben pedig az ügyira­tokhoz csatolt kötvényekből is meglehetett állapítani a rendszeresen űzött uzsorát. A kir. törvényszék a vád képviselőjé­nek hatásos beszéde után Apáti Tógyert bűnösnek találta és ezért 6 havi fogházra Ítélte. Az ítélet jogerős. SZÍNHÁZ. Szentes jános jutalomjátéka. A vi­déki színészetnek ez az igazán kiváló és jeles tagja Szentes János, a ki már a har- dik szezonban szerzett annyi kellemes étét tavaszi és nyári angol szö- vetujdonságok óriási vá­lasztékban érkeztek meg Weisz Gyula posztó és gyapjúszö­vet üzletébe Deáktér 21. sz. jvtertis Sollt! et £o £tö a^fzT? T>.

Next

/
Thumbnails
Contents