Szatmári Napló, 1905. január (2. évfolyam, 1-25. szám)

1905-01-01 / 1. szám

ft Második évfolyam, I. szám. v-t:. 'r-4 ELŐFIZETÉSI Á B A E: Helyben házhoz hordva \ Vidékre postán küldve : Egész évre 12 K INegyedóvre 3 K Egész évre 16 K INegyedévre 4 K Fél évre 6Ks|Egy hóra I KjFél évre 8 K |Egy hóra 2 K Egyes szám ára 2 kr. (4 fill. Í Szerkesztőségi, kiadchivatali és nyomda telefon sz. : '17. « _____ -x___ _ Me gjelenik mindennap, hétfő és ünnep utáni napok kivételével SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Arpád-u. 28. sz. ahova úgy az előfizetési pénzek, hirdetések valamint a lap szellemi részét illető levelek küldendők. 1905. Anno Domini 1905. Uj esztendőbe lépett .az emberiség. A vegtelen időnek geometriai elosztottsága újabb vonalhoz ért, amelyen most felvonulnak a jö­vendő álmodásai, reménységei. Vájjon mit hoz ez uj év: örömet vagy bánatot, boldogságot, vagy gyászt ? Amit megtagadott a múlt, megadja-e majd a jövő? Ki tudná mindezt meg­mondani ? Itt állunk a titkok kapujánál. Előt­tünk a végtelen köd, csupa homály és fakó szürkeség. És benne .bolygó fény­pontok gyanánt kerengnek az álmok, a reménységek, a vágyak. Mindent, mindent az uj esztendő­től várunk. A régit, az ó-évet elfeled­tük már és a visszaálmodásnak még halvány reflex-sugara se téved vissza az elhagyott múltba. Elnyűtt, elkopott már ez, teljes tizenkét hónapig visel­tük, hordtuk és szinte boldogan sóhaj­tunk fel, hogy végre megszabadulhat­tunk tőle. „O-esztendó lyukas kendő!“ A magyar nép e szálló igéjében, ez uj- esztendei szólás-mondásában benne van az egész emberiség filozófiája. Lyukas, elrongyolódott, gyűrött kendő az elszállt év. De itt van az uj. Finom csipke­kendő, ez aranyos, ezüstös hímzések­kel, a reménységek örökzöld leveleivel, az álmoknak ezerszin virágaival tele­szóve. És e kendővel czifrálkodva, e ken­dőt lobogtatva, mi it uj álmaink dia­dalmi lobogóját, indulunk el a vég­telen idő újabb állomásától a másikhoz. Tizenkét őrhely mellett visz el utunk s az élet örök mozdonya nem áll meg mellettük. Egy-egy utas lemarad róla, újak felkérezkednek rá s mi alig vesz- szük észre. Mert a mi egoizmusunk örökkévaló. Mi, külijn-külön, egyeden­ként a teremtés tengelyén állunk, éret­tünk kerengnek a végrendszerek, mi, egyedül mi vagyuik a mindenség központja. A létezés egoizmusa a szüle­tés pillanatától kisér bennünket. És ha elérünk az élet egy-3gy újabb állomá­sához, nem azt nézzük, hogy ki ma­radt le közülünk, rsak azon töpren­günk, hogy jó magunk rendben va­gyunk-e? Mily nagy jótétemény pedig ez az egoizmus. Hiszen borzasztó volna át­érezni minden pillanatnak a veszte­ségét és megszenvedni mindenki más­nak fájdalmat is.J A világegyetem alkntja a természet legnagyobb csodáját alkotta meg, ami­kor az emberi lélek meczhanizmusát megteremtette. A lelki élet ezer rugója, milliónyi idegszála közt az egoizmus szigetelő lemeze az isteni irgalmasság legszebb alkotása. Ez a tabula rasa, amelyen elmosódik minden gyötrelem, fájdalom s amely uj esztendő napján nem a múltat temetteti el az emberrel, hanem a jövendő hitét és álmait virá- goztatja ki a szivében. Uj állomáshoz ért hát az emberi­ség. Egy pillanatnyi veszteglés — az el­mélkedések röpke pillanata s az örök mozdony újra tovarobog a végtelenben. Milliárdnyi népnek sóvár pillantása me­red az élet utjának ködös távolába és százezer annyi kérdés ostromolja a ti­tokzatos jövő ködbeomló bástyáit. Mit hoz az uj év? A titkok kapuja nehéz lakatokká van lezárva. Minden uj pillanattal u lakat pattan fel s egy-egy titok nyerj megfejtést. A holnap talán meghozza azt, amit a ma elfelejtett, a holnapután helyrepótolja a tegnap mulasztását. Adja az Isten, hogy minél több álmodás váljék valósággá s minél több remény teljesedjék be. A magyar parasztnép így köszönti egymást uj esztendő hajnalan: — Adjon Isten három B-t! Ez a három B. az ő jólétének, boldogulásának minden feltételét magá­ban rejti, A jelentése: adjon az Isten bort, búzát, békességet. Mi is az uj esztendő hajnalán ha­sonló jó kívánsággal köszöntjük olva­A csodaszer. — Irta: Varadi Antal. — Egy ember, akit lassú kór gyötört, Mely észrevétlen életére tört, Mikor a földi orvosok tudása Nem biztatá, hogy javulását lássa: A Contra vim mortis halálharangja Fülébe csendült. Gazdagsága, rangja Hiába mind — csupán hite maradt, Még ez dérit reá egy sugarat És fölkeresvén egy tudós barátot, Ki csodamódon a jövőbe látott S meggyógyított sok, súlyos nyavalyát Elmondta neki sorvasztó baját. „Van-e bajomra balzsam Gileádban ?“ Gondolkozik a vén barát. — „Nohát: van.“ „És biztos ?“ „Biztos a szer s csalhatatlan, Csak megtaláljuk.“ . . . „Megszerzem, ba­losak van, Legyen bár északsark jegén. Vagy perzselő dél pusztáin, meg én!“ „No-no. Nincs olyan messze.“ „És mi az?“ „Lélek, mely büntelen, tiszta, igaz.“ „Hogy értsem ezt ?“ „A kafarnaumi asszony Úgymond az irás — hogy közel juthasson A krisztus köntöséhez, várt soká, Mígnem szegélyét kézbe foghatá. S meggyógyult tőle.“ Úgy ! . . . — mond a (beteg, De köntöséhez én hogy érhetek ?“ „Keress oly embert — mond a vén barát, Ki még ez évben, nem, nem, hamarább, E hóban, nem, e héten, mondjuk: aznap, Meg nem nyitotta lelkét a gonosznak, Ki rosszat nem tett, nem gondolt, nem _____________________________(mondott. Ha leltél: érints köntösén egy pontot S legyen neked a te hited szerint. Reményre gyűlt szegény. Uj fénynyel int Feléje másnap szent Újévnek napja. Hajnalban kél, mankóját kezébe kapja S leül a templom ajtaján belül, Ahol ezernyi népség rendre gyűl, Korán tolongva buzgó áhítatban. Ül a beteg és minden pillanatban Ki csak előtte megy, mindenkinek Ruháját hév hittel öleli meg. Előtte mennek sorra ifjak, vének, § Hozsannát zengvén az ur szent nevének. Ő megsimitja mind s sziklaszilárdan Tér vissza s mond: Elértem, amit vártam!“ S várta a gyógyulást szent türelemmel . . . S még azon este meghalt az az ember. Figyelem! Olcsó borárjegyzék, Figyelem I a Honvéd sörcsarnokban a mai naptól kezdve kiváló minőségű idei borok, melyek előkelő urasági szőlők termései, a következő árakon kaphatók: — — — Buteliákban 2 krajczárral olcsótól Sikárlói az üzletben Apahegyi mr ír 1 l. 40 kr. házhoz kimérve 36 kr. Oláhgyürüsi az üzletben 1 1. 36 kr. házhoz kimérve 32 kr, 1 1. 40 kr. „ „ 36 kr. Szatmárhegyi „ 1 1. 36 kr. „ 32 kr. 5 liter vételnél nagy árengedmény. 58

Next

/
Thumbnails
Contents