Szatmári Napló, 1904. december (1. évfolyam, 1-26. szám)

1904-12-04 / 1. szám

Szatmár, 1904. deczember 4. Vasárnap ■1 Első ELÖ FIZSTÉSí ÁRAK: Vidékre postán küldve: Egész évre 16 K !Negyedévre4 K Fél évre 8 K | Egy hóra 2 ii Helyben házhoz hordva E<ész évre 12 K Negyedévre 3 K Fél évre 6 K [Egy hóra I K E jyes szám ára 2 kr. (4 fill. F áerkesztŐségi, Tsi adóhivatali és j)v 'adui telefon b: 117. |[ Megjelenik mindémUp, hétfő és ünnep utáni napok! kivételével. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : Árpád-u. 28. sz. ahova úgy az előfizetési pénzek, hirdetések. « valamint a lap szellemi réskét illető levelek küldendők. A „Szatmári Waplé“ Szatmár, decz. 8. Egyet fordul a nap szekere és. mire ismét fölbukkan aláthatáron, a magyar sajtó egy uj orgánuma kerül a szatmári közönség kezébe. Most még tiszta fehér lap van előttünk, de odalent már sora­koznak az ólomkatonák egy-két perez és megindul a nagy nyomtató kerék, dübörgő gépmorgás, forgó kerekek, csattogó gepsziják zajában megszületik a „Szatmári Napló.“ Ozikornyátlanul, egyszerűen, már a czimben hangzatos frázist hajszoló szo- kááökat elkerülve „Szatmári Napló“-nak neveztük el a magyar sajtó szabadság legújabb termékét: Szatmár vármegye első napilapját. Magunknak tetszelgő gondolatok elkerülésével, de a magasztos pillanat iwij vU‘ -uUj.i.. ». : ... ... . a fe hér lapra, amely e pillanatban olyan nekünk mint az édes anyaföld. Mint az a föld, amelyhez ezer reménynyel, sok bizodalöinma! szegődik a kertész, hogy beplántálja mindennel a mi szép, hogy termékenynyé tegye, gondozza nemes oltásokkal a gyenge fát, hogy bevesse a barázdát és kivárja a kalászait. Ez a mi jövendő munkásságunk édes anyaföldje, amelyen élnünk-halnunk kell. A magyar sajtó munkásaiból lelkes harezra kész gárda áll e lap születése mejlett. Mindegyikünk a sorsát köti e betűkhöz, amelyek hivakodás nélküli hirdetői legyenek itt annak a nagyfon- tosságu pillanatnak, amikor Szatmár vár­megye kultúrájában egy uj. fáklya gyulád ki, a „Szatmári Napló.“ Mi, akik ha­zafias érzésünk, magyar lelkesedésünk füzénél gyújtottak meg azt, mi akik a magyar ige szolgálatában kezünkbe vet­tük azt, mi akik a közérdek javára hordozni akarjuk azt, fanatikus hittel, megtörhetetlen onunkakedvvel, s a leg­nemesebb emberi szándék jogos reményé­vel hisszük, hogy a közöny szellője nem fogja azt kioltani, A magyar sajtószabadság, sok fra- .-V, rV A: eíry'k V>gna£ryQbb vigasza, egyik .égnagvobb kincse. A nemzeti érzések, a nemzeti törekvések olyan útja ez, amelyen ma már nem csak az ábrándok virágai nyílnak. Láng­elmékkel, a hazafiság héroszaival bejárt országút ez, amelyre minket legneme­sebb vágyaink mellett hivatás érzetünk és kötelesség tudásunk vezet. Hivatásunk a magyar tollal mind termékenyebbé, mind termőbbé tenni a magyar talajt, kötelesség tudásuk fennen hirdetni és ébren tartani, figyelni és tettekre tüzelni a hazafias érzést, első sorban ott, ahol bár a társadalmi fejlődés elérte a kMlő fokot, a kulturális fejlődés még nem ju­tott el a maga egyenes útjához. Itt, ahol az ország édes humusának a vármegyék beosztása szerint olyan nagy területe ölelkezik és ahol mégis ináig sem volt annyi területe sem a ma­gyar sajtónak, hogy napról-napra szolgálhatta volna a közügyeket, — ta­gadhatatlanul észlelhető volt az a zsib­badtság, amely olyan, mint az emberi tagnál, melytől lüktető ér, érző ideg nem vezet a szívhez. Az újság, amely a kultúra napszá­mosa s a mely a kultur ember köz- szükséglete, nem lehet időközökre ada­golt táplálók. A vidéki zsurnaiiszlika (ha feladata magaslatán áll) lüktető ér, érző ideg, mely mig egyrészről az or­szág szivéből elveze.i az éltető erőt, másrészről fentarija az összeköttetést a kulturális élet középpontjával. Az a vi­TP7 rn Intéseid i. Akit szeretsz, ne bántsd meg, Ne üss szivén sebet. Nem gyógyül az be többé, Ha meg is kérleled. Hiába üríted ki A tele poharat, Néhány csepp mégis mindig A fenekén mtrad. II. Lelked ne engedd át a gőgnek, Ha hozzád esdve, kérve jönnek, Legalább gyöngéden fogadd, Akinek nem nyújthatsz sokat. Tikkasztó, forró sivatagnak Táján utazók hálát adnak, Ha egy-egy csöppnek hüs vize Szomjukon kissé enyhite. Szabó Sándor. Nász a kannibáloknál. A „Szatmári Napló“ eredeti tározója. Irta: Balassa Sándor. Az asszonyok körül fogták a fiatal Batarcsy bárót és arra kérték, hogy tegyen igazságot a fennforgó ügyben. Három-négy puha kar csimpaszkodott bele a báróba s úgy czipelték magukkal a kártya asztaltól. — No de hölgyeim, igazán mondom el- kényesztetnek és nagyot kivannak tőlem, a midőn egy vitás kérdés elintézésére hívnak magok közé. — Minden mellékes e pillanatban, mondta az ezredesné fő, hogy ön a mi pártunkon legyen. E közben a két pártra szakadt asszony­nép közé érkezett a báró. Még le sem ült, már a számtanácsosné elmesélte neki, hogy miért hozták oda. — Képzelje ezek az asszonyok nem akar­ják nekem elhinni, hogy manap minden házasságot érdekből kötnek a férfiak. ■— Ugye igazam van? — Nincs igaza — felelt rá az ellenpárt. — Bocsánat példákat hozhatok fel az igazságom védelmére. — A példák nem bizonyítanak. A világlátott fiatal báró néhány per- czig szótlanul hallgatta az asszony nép he­ves vitatkozását s a mikor egy pillanatra csend állott be, megszólalt: — A kérdés mindenesetre érdekes. Sokat lehetne rajta vitatkozni. — Kérem — szólt az ezredesné, —. csak arra tessék felelni, kinek van igaza pártomnak-e, vagy az ellenzéknek ? A báró, akit még az asszonyok fogva tartottak, gondolkozott egy kévéssé. — Hát mondanom is felesleges, hogy az igazság azon a részen van, amely az érdeket fontos tényezőnek tártja a mai há­zasság kötéseknél. — Hogyan, hát ön is? — szóltak az asszonyok és azonnal elengedték a báró karját. — Igen, hölgyeim ma az érdek ez első. — Es a szerelem ? — Az másodrendű kérdés. Ez igy vau az egész világon. — Nem hisszük, — mondták a szere­lem párti asszonyok. — Bizony az egész világon, sőt ma már a kannibálok között is. Es hogy szavaim igazságáról meggyőzzem önöket hölgyeim Figyelem! Olcsó borárjegyzék. Figyelem! i a mai EaPtó1 keztive kiválú minőségű idei borok, melyek előkelő urasági szőlők A Mw II ¥ lm owl t&U termései, a következő árakon kaphatók: — — — Buteliákban 2 krajczárral olcsóbb,. 1 1. 40 kr. házhoz kimérve 36 kr. I OláhgyÜrÜSÍ az üzletben 1 1. 36 kr. házhoz kimérve 32 kr. 1 l. 40 kr. „ „ 36 kr. I Szatmárhegyi „ 1 1. 36 kr. „ „ 32 kr, 5 liter vételnél nagy árengedmény. % Sikárlói az üzletben Apahegyi

Next

/
Thumbnails
Contents