Szatmári Közlöny, 1910 (1. évfolyam, 1-21. szám)

1910-08-01 / 1. szám

2-ik oldal. SZATMÁRI KÖZLÖNY 1-ső szám. 9 € * lossy Fregoli a viilnhirti atvahozo művész Frizzúnah mestere kedden és szerdán, (aug. 2. és 3-án) a „gr. j(árolyi-ház“ kerthelyiségében előadásokat tart. elénk: mit dolgoztunk s okosan dolgoztunk-e a világfejlődés utolérésében, az avval való fáradhatatlan lépéstartásban. Minden lehető biztosítékot kigondoltak arra, hogy az ösz- szeirás pontos, tehát az országos tükör hü is legyen. Ám nagyon jól ismerjük népün­ket. Az úrtól amugyis bizalmatlan már, min­den összeírástól pedig retteg: adó lesz be­lőle ! A bizalmatlankodást öregbiti bennük sok lelketlen bujtogató is, aki vagy csupán az államhatalom bosszantására, vagy sok helyt anyagi érdekből is, mumust fest az együgyü nép hiszékenységének a népszám­lálás titkos célja felől. Pedig hát köztu­dott dolog, hogy maga a törvény tilalmazza legszigorúbban a népszámlálás céduláinak felhasználását bármire is, másra, mint egye­dül a lakosság számbeli, kulturális és gaz­dasági állapotának kitudására. Az országos nagy munka sikerének és zavartalan keresztülvitelének céljából hát nagyon okos és hazafias feladat várakozik most azokra, akikre népünk még hallgat, főképpen a sajtóra, tanítókra, gazdasági és népkörök vezetőire. Meg kell magyarázni jó előre a nép­nek, hogy azzal a népszámlálással senkisem akar kikutatni eltikolt adóalapokat, sem a hadügyminiszter bujkáló vagy „Amerikába“ szökött katonaköteleseket. Ily előzetes népfelvilágositás nélkül sok igaztalan vallomás kerülhet a népszám­láló lapokra, rovására az egész nagy munka hűségének. Pedig tán soha nem volt annyira szükségünk minden tekintetben pontos és megbízható népszámlálási adatokra, mint egész társadalmi életünk mai nagy vajúdá­sának, átalakulási küzködéseinek idején. Ezért két irányban is uj rovatot áldottak be a számláió'lapokra. Az egyik újítással kutatni akarják az egyke átkozott népdivatjának rombolását, a másikkal a kulturerő eloszlását az egyes társadalmi rétegekben. A kivándorlás szédítő arányai, meg a speciális magyar betegség a tuberkulózis dühöngése két kaszával vágja a rendet a hegedű és duda és ottan-ottan a furulya és cimbalom is, aminek hallatára táncolni kezdtenek“ . . . Mig ebédeink után hiányzott a fekete kávé, az égettborfélék foglalták el a helyet. Csakhogy akkoriban nem a gabonafélékből égetett komisz bundapáiinka, sem holmi pancsolt likőrök és egyéb kotyvasztékok kerültek az asztalra, hanem nemes gyümölcs­ből égetett pálinkák, de legtöbbször még ezek is elmaradtak és csak járvány idején fogyasztották ezeket rendszeresen, az ilyen aquavitae, vagy magyarosan akovita, min­dennemű megbetegedés ellen biztos gyógy­szerül szolgált. feketekávéval csak igen későnbarát­magyar népszaporaság őserejü termőföldjén. Harmadik népirtó nyavalyánknak meg felso­rakozott az egy és kétgyermekrendszer, az egyke mely pár év alatt rohamosan elter­jedt országos kórsággá. Szociológusok szá~ mitása szerint nemzetünk életfáját már-már oly erővel vágja, minővel akivándorlás. Az uj népszámlálás azért firtatja a szomorú kérdést: valóban hanyatlik-e a házasságok termékenysége egyes vidékeken ? A másik újítás arra gyűjti az adatokat, hogy a nép- és középiskolát az ifjúság kö­zül hányán s mely társadalmi osztálybeliek végezték. így akarnók kikutatni, mely osz­tályban található aránylag legtöbb kultur- hajlant és erő, tehát mely osztályokat kell legjobban felkarolnunk nemzeti fejlődésünk szompontjából, mint legértékesebbeket. okleveles építész Tatorján István építési irodája Szotmár, Hákóczy-u. Fogamsy-iw, vállal mindenféle építkezést, tervek, költség- vetések készítését, művezetést és ellenőrzést. Ne vásároljon saját kárára ma már nyers, nedves, zöld kávét, mely nehéz és súlyos. Egy jó háziasszony ne kísérletezzen oly üzletből vásárolni pörkölt kávét, hol ahoz szükséges villamos gőzpör- kölö nincs, mert ott csak régi pörkölésü rósz kávét vehet. Jó zamatu pörkölt kávét vehet Fógel-féle szabadalmazott villany pörköldében Deák-tér, hol a pörkölés min­den percben történik, a friss pörkölt kávé a háztartásban megtakarítja a kiapadást a pörkölésnél, mely 25%-ék. Mágnás keverék í/ •• -- ■ __/a K. próba 28 kr. Felhívás előfizetésre és ------ hirdetésre. ~~~ La punk megindításával a közér­dek zászlaja alá hűséges katona sze­gődik. Elveinket, amelyek mindenkor szemeink előtt lebegnek, vezető cik­künkben körvonalazzuk. Itt csak any- nyit ismételünk, hogy lapunkkal köz­hasznú munkásságot igyekszünk ki­fejteni. De eredményesen csak úgy dol­gozhatunk, ha a közönség méltányolja és támogatja törekvéseinket. Áldozatot nem kiméivé kezdjük el tevékenységünket. Lapunkat tartal­massá, érdekessé akarjuk tenni és íz­lésesen, csinosan állíttatjuk ki, hogy közönség igényét, amit ilyen lappal formál, kielégíthessük. Azt minél szélesebb körök- leg és olvassák lapun- ^ Ijék. Ezért a lehető ‘ számban jelentet- szét helyben és azlöny“-t. biztosítsuk a közönség érdeklődését, megjelenését hétfőre tettük, amikor tudvalevőleg sem fővárosi, sem helyi lap nem jelenik meg. Kérjük tehát a t. közönséget, hogy bennünket támogatni szíveskedjék. Lapunk előfizetési ára: Egész évre .... 6 korona Fél évre.....................3 „ Ne gyedévre . . . 1 K 50 f. Hirdetéseket előnyös árban köz­lünk. Szatmár, 1910. aug. 1. Tisztelettel: A „SZATMÁRI KÖZLÖNY“ szerkesztősége és kiadóhivatala. A megyei telofonhálózat. A nagy­váradi posta- és távirda-igazgató megküldte Szatmármegye alispánjához a szatmármegyei törvényhatósági távbeszélő hálózat kiépíté­sére vonatkozó költségvetést. A járási szék­helyeken és a rendezett tanácsú városok­ban létesítendő központoknak a vármegye székhelyével való összeköttetése céljából a következő távbeszélő áramkörök kiépítése volna szükséges: 1. Nagykároly—Máté­szalka. 2. Nagykároly—Szatm^lfcenger. 3. Szatmár—Fehérgyarmat. 4. Nagykároly— Szatmár—Avasujváros. 5. Szatmár—Szinér- váralja—Nagybánya—Felsőbánya. 6. Nagy­károly— Erdőd—Nagysomkut —Nagybánya. 7. Erdőd—Szatmárhegv^ EzenJMJialalc-üáz=—- szeköttetése az uj központok belső beren­dezési költségeivel együtt 157.600 koronát tesz ki. Ebből a vármegyét, a természet­ben adandó oszlopokon kívül 77,190 ko­rona terhelné. A postaigazgatóság azt is közli az alispánnal, hogy amennyiben ezen hozzájárulási költséget a vármegye jogerős határozattal biztosítja, a 80,410 korona állami hozzájárulás kieszközlése végett a m kir. kereskedelemügyi miniszterhez fel- terjesztést fog intézni. HÍREK. Személyi hir. Gróf Szápáry földmű­velésügyi miniszteri tanácsos és Percei deb­receni cs. és kir. őrnagy, a méntelep-osztály parancsnoka, városunkban időznek a hely­beli méntelep megtekintése és a lóállomány kiegészitésére teendő intézkedések céljából. Lelkészi áthelyezések. Dr. Boro- misza Tibor szatmári püspök Kompasz Antal nagybányai segédlelkészt Ungvárra, Ettinger János felsőbányái és Kőrösy Károly szaniszlói segédlelkészeket Nagybányára, Pintér József erdődi segédlelkészt pedig Felsőbányára helyezte át. A szatmári ref. papválasztás. A elhunyt Rácz István ref. lelkész állásának betöltése iránt az egyháztanács már a szük­séges lépéseket megtette. Az egyháztanács 13 tagja Szoboszlóra megy Bélteky Lajost meghallgatni, augusztus 7-én Szabolcsme-

Next

/
Thumbnails
Contents