Szatmári Hírlap, 1919. január-március (28. évfolyam, 1-12. szám)

1919-01-30 / 5. szám

nek — ha mór ur, mint Magyarországot visszaadni a magyarnak. Talpra állítani az országot, hogy élet, legyen benne és mint modern, okos gazdái kodásu, becsüld es szel­lemi vezetésű munkaadó magához emelhesse elgyötört munkásait. Lenin, Trockij is be­látta ezt. A moszkvai nagygyűlésen is azt hangoztatták, hogy Oroszországot vissza kell adni az oroszoknak. R. Szatmár-Németi, 1919. január 30. Mikes Kelemen uj levelet ir. Zágon, 1919. jan. 20. Kedves néném ! Hála légyen az Isten­nek, mi ide érkeztünk. Ne csodálkozzék ked, hogy nem Írom „haza“, ügy érzem ugyanis, hogy vagy Zágon mozdult el a régi helyé­ről, vagy más világ szakadt szegény pát­riánkra, merthogy nem úgy vagyon, mikép előbb vala. A való, hogy mi itt is csak sanyarú exdiumban sínylődünk. Micsodás vi­lág 1 Vagyon annak már csaknem két esz­tendeje, hogy ked utolsó levelét vettem. Mennyi változáson mentem azólta áltat! Egész prédikációt csinálhatnék siralmas éle­tünkről ott a Sárga-tenger partján ... No de ne higgye édes néném, hogy én kedet szomoritani akarom. De a való, hogy úgy vagyunk mi már evvel a szomorúsággal, mint a molnár a lisztes gubával: nem tu­dunk tőle szabadulni. Kad persze azt várja, hogy az itthoni világról írják. Hát e bizony keserves munka lesz, de mivel kedet annyira szeretem, édes néném, mint a túréi orrú muzsik a gyomrot beretváló vutkit, reá szánom magamat. A való, hogy mi másféle pátriáról ál­modtunk, mikor a hosszú, sötét éjjeleken förtelmes szibiriai szél zörgölődött az apró szemű ablakunkon. Hogy már csak e rab- ságos élet múlnék el! Hogy mán csak me­hetnénk haza, haza! Nem is hiszi ked, mi­csodás tarka-barka álmokkal vigasztalja magát az árva bujdosó. Zay bátyám is min­den Isién áldotta reggel avval köszöntött, tudja ó ked, hogy az éjjel milyen szépet álmodtam. Aztán elbeszélé, hogy otthon, a Hargita oldalán ... És körültekintő, mintha csuk látná az erdélyi Kárpátok fodros kari­máit, de bizony csak mandzsur hegyek vol­tak azok ! Aztán csak sóhajtottunk és elhall­gattunk. Édes néném, ón most mindennap lát­hatom a Hargitát, ha akarom, mivel hogy közelemben vagyon, de Isten bocsássa meg, nem sok örömöm telik benne. Ne ssudál- kozzék ked, ha úgy érzem, hogy most mesz- / szebb szakadtam tőle, mint mikor a muszka aért szivtuk . . . Immár itten más emberek járnak-kel­nek, mint mikor mi elmenénk. Engem már nem is ösmernek. Én is osak egyikre-má- sikra emlékezem. Úgy megyünk el egymás mellett, mint az idegenek, csaknem harago­san. Aztán tegnaptól fogvást bóborult az ég is. Azólta mindég esik. Nem is hittem volt, hogy Itthon is tud ilyen szomorúan szemi- tőlni az eső. Alig bírom elhessegetni azt a makacskodó gondolatot, hogy ennél még a nyúlós muszka eső is vigabban ceurgott... De iemég csak rosszra csúszott ez a zabolátlan toll 1 Látja ked, ennek az az oka, hogy már kiszokott a járomból, mint a pusztai legelőre járó tinó. Azért, kedves né­ném, ne is higyje úgy, amint eddig írtam, amikép az irva vagyon, mivel nem búsul­nak ám annyira az embérek, mint ebből gondolná. Sőt mondom kednek, hogy egy idő ólta olyan vigasság vagyon mindenfelé, hogy immár csaknem kétségbeesünk. Érre azt mondja ked, hogy a bizony nem vigas­ság. A való, de az is való, hogy néha az utolsó napon a siralomházban is vigasság folyik, mivel másnap már nem folyhatik . . . Hanem már látom, hogy "csak keserves Írással vigasztalom kedet ; pediglen Isten előtt mondom, hogy én igen-igen szeretem édes néném. Vigyázzon is az egészségére, mert hogyan szeressük egymást, ha meg­halnánk. Vegyük elő a szomorkodás helyett a buslakodást. Mertha azok nem boldogok, kik hazájokban vannak, hát mi hogy vol­nánk itt az idegenbeli, a Hargita lábánál ?... Már úgy látszik, hogy ez a saeeulum sok bé- boruH napot hoz a számunkra. írjon aztán ked is, hogy s mikép va­gyon. Én most szerencsés jó éjtszakát kívá­nok, mert kedet nagyon, de nagyon szeretem. Gallus. Berenczei Kováts Sándorné halála. Mélyen megrendülve vettük a szomorú hirt, hogy járdánházai és berenczei Kováts Sán­dor, cs. és kir. kamarás, nagybirtokos, er- dődi járási főszolgabíró neje, szül. hiripi és iváeskói Szuhányi Margit, január 27-ón 36 éves korában Erdődön elhunyt. Pár napi szenvedés után a spanyol influenza oltotta ki fiatal életét. Szeretetreméltó modor, példás családi élet, fenkölt gondolkozás és igazi ke- rssztóny érzület jellemezték. Azok közé tar­tozott, aki az előkelőséget bensőséggöl, a lélek szépségét az oltár fényével tudta egye­síteni. Hült porait Erdődről Sándorhomokra szállították s január 29-én a családi sírbolt­ban helyezték örök nyugalomra. Férje, leánya: Margit, fia: Sándor és nagy kiter­jedésű rokonság : a vármegye úri társadalma gyászolják. Személyi hir. Dr. Boromisza Tibor szat­mári püspök Hámon Róbert egyházmegyei kancellár kisóretébeu a püspöki kar konfe- renciájáia Budapestre utazott. Kinevezés. A mioiszerelnök Csomay Győző szatmári kereskedelmi iskolai tanárt a miniszterelnöki sajtóiroda sajtótudósitójává nevezte ki. Zászlóezentelás. A városunkban állo­másozó székely zászlóalj zászlószentelése fé­nyes ünnepségek keretében február 1-ón lesz. Papi recollectiót tartunk február 5. napján, d. u. 6 órakor, melyre ez utón hív­juk meg a főtisztelendő papságot. Püspöki konviktu8, Szatmár. Tanfolyamra jogosultak a minisz­térium újabb rendelet« értelmében azon ta­nulók is, kik a gimnázium hatodik (VI) osz­tályából 1918-ban vonultak be. Kellő számú jelentkezés esetén tanfolyamot nyitok olyan katonatunulők részérs is, akik tanítói okle­vél vagy felső kereskedelmi érettségi bizo­nyítvány birtokában gimnáziumi érettségi vissgálatot akarnak tenni. Bagoasy Bertalan, tanulmányalapi kath. főgimn. igazgató. Alkalmazás. A közoktatásügyi mi­niszter Siemethy Kálmán rajztanárt a szat­márnémeti polgári fiúiskolánál helyettes ta­nárul, Ririlla Tivadar oki. tornatanitót a szatmárnémeti tanulmánjalspi katholikus fő­gimnáziumnál helyettes tornatanitőul alkal­mazta. „SZATMÁRI HÍRLAP“ Halálozások. Fejes István dr. ügyvéd neje, szül. Katz Hermin, életének 53-ik, bol­dog házasságának 28 ik évében, pár napi szenvedés után január 25-én váratlanul el­hunyt. Temetése nagy részvét mellett január 26-án délután ment végbe és kiterjedt ro­konság gyászolja. Madzsar János ny. állami tanitóképző- i otózeti igazgató és főgimn. tanár január 25-ón életének 81 évében elhunyt. A pátriárka kort ért, köztiszteletben állott férfiú a tudo­mányt számos maradandó becsű munkával gazdagította, egész generációkat nevelt fel, kiben Papp Aurél kath. főgimn. tanár apó­sát gyászolja. Tar Károly áll. elemi iskolai igazgató neje, szül. Szegedy Mária életének 52-ik évé­ben január 22 éu hosszas szenvedés után elhunyt. Váczy Mihály szatmárnémeti kültelki állami elemi iskolai igazgató január 27-én spanyol-influenzában elhunyt. Legutóbb a Városi Közélelmezési Hivatalnál mint mun­kás tisztviselő a legnagyobb közmegelégedésre működött. Tanári kinevezés. A közoktatásügyi miniszter Mlinarecz Lajos oki. tanárt a szat­márnémeti tanulmányalapi katholikus fő­gimnáziumhoz rendes tanárrá nevezte ki. Jótékonycéln előadás. A Jótékony Nőegylet műkedvelői január 28-án az egylet szegényei javára jótókonycélu előadást ren­deztek. A régi szereposztásban és a régi si­kerrel, Zxlahy János, Rákossy Ferenc é3 László Ferenc színművészek közreműködésével, Her- czeg Ferencnek A dolovai nábob leánya cimü színmüve került színre. Korszerű előadások. A Szatmáregy- házrnegyei Irodalmi Kör a Kath. Karitásszal karöltve február és március vasárnapjain délután sorozatos előadásokat tart. Sikerült előadóknak megnyerni Dr. Schőber Emilt, Dr. Gőbl Alajost, Dr. Lengyel Alajost, Pa- koos Károlyt, Dr. Czumbel Lajost és Dr. Nyisztor Zoltánt. Az előadásoknak nagy ér­deklődéssel néznek eléje városszerte nem­csak felolvasóink egyénisége miatt, hanem azért is, mert a felolvasások a legaktuáli­sabb kérdéseket fogják tárgyalni. Gazdag ének- és zeneszámok, valamint szavalatok fogják a műsort változatossá tenni. Áz első előadás február 9-én lesz a zárda díszter­mében. Oitáregyesületi hírek. A Szatmár- egyházmegyei Középponti Öltáregyesület hosszú másfélóvi pihenés után újból meg­kezdte működését. Múlt vasárnap a régi ős uj tagok élénk érdeklődése mellett közgyű­lést tartott, amelyen. 3 évre megválasztották a tisztikart. Elnöknő Vécsey Eszter bárónő, alelnöknők Jékey Károlyné, Dr. Gőbl Ala- josné, pénztáros Radlinszky Józsefné, ellenőr Réczey Dezsőné; a titkári állást pedig Pa- kocs Károly püspöki szertartó volt szives elfogadni. Február 2-án, vasárnap reggel 8 órakor a zárda templomában közös áldozást tartunk. Egész nap szeutségimádás lesz. Este 5 órakor Bzentbeszód és áldás. Ezúton is kérjük tagjainkat, szíveskedjenek teljes szám­ban résztvenni közös ájtatosságaiukon. Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája. Azok a nagy veszedel­mek, amelyek a magyarságot és hazánk más ajkú népeit is minden oldalról környékezik, arra indították a társadalom számottevő tagjait és a tudomány magyar művelőit, hogy meg­alakítsák Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligáját. Városunk már csatlakozott. _ __ _____________________3_

Next

/
Thumbnails
Contents