Szatmári Hírlap, 1918. július-december (27. évfolyam, 27-51. szám)

1918-07-04 / 27. szám

2 magyar szivü főkapitányának hivatalos Íté­lete arról a inunkássztrájkrói, mely a napok­ban meg akarta bénítani a magyar állam szive verését. És ez az Ítélet minden igaz magyar ember szivéből jött: valóban haza­árulást. követ el az, aki ma nem dolgozik, hanem a betegségnél is rosszabb orvossággal akarja meggyógyítani a magyar nemzet vérző testét, jobban mondva : saját felmentett bőrét és azokat a magyar vérből, munkából árdrá­gítással, áruelrejtéssel kisajtolt aranyakat. Önkéntelenül elénk áll a kérdés: Miért épen most? Miért nem a háború elején? Kiknek érdeke ma a zavarosban való ka­lászás? És e kérdésre megfelel Popovics pénz­ügyminiszter a főrediházban mondván: „A munkásmozgalom tulajdonképen politikai és hatalmi kérdés.“ Tehát hatalom kell vala­kiknek I Kiknek? A magyarnak? Elmélked­jünk erről egy kissé. * * * Négy év előli még sok volt a magyar: az a becsületes hazaszerető magyar, akinek nem kellett a szociáldemokraták nemzetközi maszlagja; a mozgó, guruló arany helyett a mozdulatlan földhöz tapadt szive-lelke. A magyar nép szorosabban ölelte magához a földet, mint a magyar mulató zsonlri. Ez sehogy sem tetszett a hazátlanoknak, mert éresték, hogy a magyar állam ereje a ma­gyar föld magyar népében van. De négy év nagy idő! Megváltoztatta a föld sziuét. A magyarnak el kellet szakadnia földjétől a szabadkőmives Narodna Obrana, a szabad- kömives angol, francia diplomácia jóvoltából. S ruig a hazaszerető magyar vérzett, pusz­tult, alóla úgy rángatták a földet, mint a haldokló alól szokták a lepedőt, a haldokló­ról a ruhát a gonosz lelkű, kapzsi „rokonok“. A magyarság száma megfogyott nagyon, de nem fogyóit meg, eőt felburjánzott az az elem, amelynek sziik a „haza“ fogalma, többre vágyik: az egész világot minden va­gyonával együtt szeretné „hazájának“ mon­dani. Az idő megérett. Pénz van, föld van, magyar nincs: soha alkalmasabb időt az „erő­próbára“ 1 És kitör a sztrájk: a szabadkőmi­ves égisz alatt garázdálkodó radikális, keleti szociáldemokrácia erőpróbája. Persze van diadal, mert nem foroghat a magyar fokos, melytől körülbelül olyan „szaladhatnám“ ja támadna Buchinger Manónak, Weltner Ja­kabnak, Kunfi Zsigának és Árpád vszér többi társának, mint az ellenség fegyvere elől a többi Mórnak, Manónak, Jakabnak sfb. stb. Tehát ezeknek kell a hatalom. Ezeknek szolgálatában áll a nemzetközi szociáldemokrácia, melynek élet-érdeke a ma­gyar állam ée a magyar faj eszméjének alá- aknázása. Szeretné eltüntetni az államot, mert neki nincs állama; szeretné a köztudat­ból kitörölni a feji eszmét, mert minden más fajnak van rokonszenves történelme; csak az ő homlokán sötótlik Káin bélyege: az a sötét bélyeg, mely mint a nyugtalan lelki­ismeret kergeti hordozóit a szabadkőmives páholyok fekete termébe, szociáldemokrata szervezetek boszorkánykonyhájába. Ezeknek a hazaárulóknak kell a ma­gyar hatalom, pedig a törvény súlyos bün- tstést szab reájuk. Csak az kérdés, kire kell kimérni. Azokra a szegény szociáldemokrata munkásokra-e, akiknek csak ígérték a bol­dogságot, de a boldogság helyett az elége­detlenség éhségét csigázták fel mérhetetle­nül; vagy pedig azokra a „lelketlen izga­tokra, akik a szegény, elvakitott magyar munkások heti tagdíjából arany láncot hor­danak és kényelmesen lógatják a lábukat, mosolyogva a magyar jámborságon, mely ingyen épit nekik palotát ? Én a jelenlegi „különös esetbsn“ az értelmi szerző buchingereket, kunfiakat és jakabokat büntetném kőiéi általi halállal. K. „SZATMÁRI HÍRLAP“ _ A felhizlalt központok. Németországban állami tőkével és. ha­tósági apparátussal csinálják a központokat; Ausztriában szigorú állami ellenőrzés alatt állanak és körmükre a hatóság figyel; csak egyedül nálunk lett egyes üzleti cso­portok zsíros üzletévé, busás jövedelmek for­rásává a központ. Mikor megalakították, ak­kor azt magyarázták nekünk, hogy altruista alapon szervezik, és senkinek nem lesz egyet­len fillér haszna sem belőle, mert hogy a központokban nem lehet majd gsefleini, nem szabad nyerészkedni, csak a nagyközönség érdekeit kell szolgálni. És a vége mi lett? Az, hogy a központokba betelepedtek az il­lető branfhe nagykereskedői, mert itt biztos volt a iölmentés és milliomosokká váltak az — önzetlen üzleti tevékenységen. Sorra vehetnénk valamennyit és láthat­nánk, kik és hogyan dolgoznak a központo­kon belül. Itt van például a Borközpont. Há­rom zsidó uralja: Woifner, Stern és Machlup. Mielőtt megalakultak 40 korona volt a talp­bőr; alakuló» után lögtön 150 korona lett, a borjubőr pedig 10 koronáról 30 koronára szökött fel egyszerre, mert hál a bőr öt hat központon megy keresztül, míg végre kike­rül. Vagy tessék belenézni az Éleimisze-szál­lító Központba. Két millióval kezdte 1914-ben és tavaly már csak az egy esztendei tiszta nyeresége négy miliő volt. Az egyik legnagyobb hadseregszállitű, vasuíi' szállítási kedvezmé­nyeket, hütő vaggonokat és kiszállítási en­gedélyeket kap, hogy aztán az év végén óriási nyereséggel zárhassa mérlegét és Stern és Deutsch vezérigazgatók megelégedetten mosolyoghassanak és fogadhassák annak a nagy banknak elismerését, atuely tulajdon­képen az egész Élelmiszersiáüitó mögött rej­tőzködik és a nyereséget zsobrevágja. — Vagy mit írhatunk újat a Fémközpont mun­kájáról? Az igazgató egy régiségkereskedő, aki aligha érthet többet a rézbe*, mint az egyszeri hajdú a harangöntéshez. Ez a jeles izraelita egész családi vállalatot csinált a Femközpontból. Ahány rokona vagy ija-fija van, az mind ott ül benn felmentve, mint cégvezető, anyagbeszerző vagy kezelő. Hogy még jövedelmezőbb legyen az íizlst, átalakí­tották ócskavasas zsidókból álló társasággá, amelynek tagjai a kövstkszők: 1. Kohn A. M. ócskavaskersskedő cég. 2. Keichenfeld és Társa ócskavas-, esont- és rongykeroskedő cég. 3. Leimdörfer és Vig cég. 4. Singer és Kalmár cég. 5. Abeles Bmil óoskafóm-kereskedő. 6. Waldhauser A. G. vaskereskedő. 7. Deutsch Ignác fómkereskedő. Nos, ez a társaság két év alatt három milliót profitirozott és ugyanakkor harminc- kétféle alcsoporton alakítottak, talán csak azért, hogy minél több fölmentettet dughas­sanak sl azokban a hivatalokban. Hogy mi­ként dolgoztak, megmondjuk : A beküldött vö­rösrezet, mint sárgarezet számolták el, mert a sárgaréz olcsóbb, mint a vörösréz. Alumíni­umot ás egyéb finomabb ércet és fémet, olcsó fémáron tüntettek ki, pedig elvették még a kések finom nyelét is, hogy azután mint közönséges fémet számolják el. A külön­bözeid, amely beállott az anyag ára és az álta­luk feltüntetett ár között, egyszerűen zsebre- vágták. A beszolgáltatott fémtárgyakat több­ször ismét eladták, de nem adtak cserébe he­lyettük más fémtárgyakat, holott ez kötelességük lett volna. Folytassuk-e tovább? Es elmondjuk-e, hogy a kávéközpont leszoritotla a pótlék nyers­anyagának árát, ellenben a saját készitmé- nyü hadikávéját hallatlan magasra emelte. Rámutassunk- e, hogy a Burgonyaközpontnál a vigécek egész raja óriási összegeket keres. A Gyapjuközpont a gazdákat kényszeríti, hogy olcsón adják el a gyapjút, de ugyanakkor a posztógyárak milliókat kereshetnek ezen az olcsó gyapjún. A Kenderközpont beszedi a maximált ám kendert, de ő maximális áron nem szállít semmit. A Tojásiözpontban van egy esomó zsidó, d3 nincs tojás, a Pamut­központnál pamut is van, zsidó is van, csak éppen, hogy a közönség nem juthat se pa­muthoz, se cérnához. És ki tudná keserűség nélkül elősorolni ezt a sok bajt, amit a köz­pontok csináltak azzal a hazug mesével, hogy ők haszon nélkül, tisztára altruista alapon dol­goznak. Amig hittünk nekik, addig milliókat szerezhettek egyesek, de most, hogy a par­lamentben szóvá tették visszaéléseiket, a kö­zönség elemi erővel követeli, hogy üssön szét közöttük a kormány, vigyázzon a ke­zükre és nézzen s zsebükbe azoknak, kik itt. a közönség becsületes jóhiszeműségével visz- szaélve, gseftelésre használták ki a tájéko­zatlanok korlátlan bizalmát. U. L. _________Szatmár-Németi, 1918. julius 4. Ra bbiÜncts. A szabadság rokonszenves fogalom. Ha dalolva veszed ajkadra, aranyszáju énekes lesz belőled és a tömeg ünnepelni fog, lévőn neki csak fülo a hallásra, de nem lé­vén neki szeme a látásra és értelme az ér­tésre. Amint a szociáldemokraták példája mu­tatja. Buchinger Manóék és Gut-manóók ha­ladást hirdetnek és szabadságról dalolnak. A magyar munkás lelke elolvad ebben a külö­nös keleti melódiában. Elfelejti, hogy szín­házban van, ahol pénzért énekelnek képmu- mutató színész emberek. Elfelejti, hogy a színpad mögött kulisszák is vannak, ahol röhög a nézősereg jóhiszeműségén a drámai hős, aki előbB a magyar szabadságért áldozá fel óletét ... a színpadon. És a te lelked, magyar testvér, le van bilincselve és szivedben láagol a szabadság- szerelem. Pedig aehol aem csörög úgy a rabbi­lincs, sehol sem táncolss olyan taktusra, mint a manók és jakabok között. Ha Manó, vagy Jakab meghúzza a csengőt: sztrájkba muszáj állanod, mert ha a sokszor hangostatott szabadságra hivatkozva máskép akarsz táncolni, mint ahogy a Manó

Next

/
Thumbnails
Contents