Szatmári Hírlap, 1917. július-december (26. évfolyam, 27-52. szám)

1917-07-05 / 27. szám

XXVI. évfolyam. ©zatmáp-Néméti, 1917. julius 5. //< 27. szám. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egész évre 10 K — f. Negyedévre — 2 K 50 f. Félévre — 5 „ — „ Egyes szám ára 20 fillér. Tanítóknak és kézműiparosoknak egy évre 8 korona' Amerikai Egyesült-Államokba — egész évre 3 dollár A kiadöhivalalt illető összes küldemények, pénzek, hir­detések stb. Pázmány-sajtó (Iskola-utca 5. sz.) címre küldendők. Pályázati blrdettsak egyszeri kUzlése 6 korona---------------- N ér sora,.40 fillér. ---------------­Me gjel 'lindem csütörtökön. Ä katholikus autonómia. Közel félszázada szerepel már minden uj kormány program injában autonómiánk. A nagy dolgok las­san érlelődnek, jogtalan állapotunk sok veszedelme az autonómia hiánya . i/ miatt meggyöngitette ugyan a hit- vallói érzületet bennünk, de ez csak arra volt jó, hogy az autonómia égető sürgősségét annál jobban érezzük. Az első komolyabb lépés a megvalósitás felé az a királyi ren­delkezés volt 1895 ben, amely a magyar Egyház önkormányzatát szervező kongresszus összehívását; egyben irányításokat ad a legfőbb kegyúri s fölügyeleti jogok és az Egyház szervezetének szigorú szem­mel tarlására. A királyi rendelkezés alapján egybegyült kongresszus bizonyos értelemben kötött küldetéssel kezdte meg működését 1896-ban. Programm- jára nézve illetékes helyről azt a jelszót adták ki, hogy munkála­taiba oly rendelkezések föl nem vehetők, amelyek az Egyház alkot­Mag’y&r tűzhelyekről. — Rácz Miklós könyve. Budapest, Szent-István-Tár- sulat bizománya, 74 oldal. Szerző kiadása, ára 3 kor. — Az újabb költői nemzedék erősen az eszlétikai álláspontra szeret helyezkedni, hogy egy műremek születhetik meg poétikai recept szerint. Az érzést ne befolyásolja semmi sza­bály, semmiféle hagyomány ; áradjon az ki a maga hamisítatlan valójában .... Ezt az esztétikai elvet hajlandó vagyok aláírni, de mindig azt tartom szem előtt, milyen tartalmú egyéniség nyilatkozik meg, értékes e az az egyéniség ? Mert ha van nemes tartalom az egyéniségben, úgy az darabosan megnyilat­kozva is valami különösebb költői formát vesz fel. Az újabb Ady-féle irány képvise­lőit is megbámulom, hogy különleges egyé­niségük különleges formában nyilatkozik meg és a nyelv kifejező erejének fokozásával ha­tározottan haladást mutatnak fel, de egyéni­ségüket nem tudom megszeretni, üres az, in­kább csak felfújt és mesterségesen megduz­zadt. E kis megjegyzés előrebocsátásával kell a jRácz Miklós könyvét kezünkbe vennünk, mellyel a szerzőnek a következő célja volt: „Habár csekély mértékben is, vérző magyar nemzetem fájdalmának enyhítése ; de ha csak 'egy szenvedő magyar lelket vigasztalhatok is meg, munkám eredményével akkor is meg leszek elégedve.“, \ könyv harmadik lapján ezt olvassuk : „Édes jó Anyám, Könyvemet teneked ajánlom, mert szenvedéseken enyhí­teni te tanítottál ... Az ajánlás megadja az egész könyvnek tónusát; egy fiú hamisítatlan és őszinte ár­mányát és a magyar állam közjo­gát érintik. Ez utóbbira nézve oly értelmű kijelentés történt félhiva­talos helyről, hogy a kongresszus munkálatai csak oly keretekben mozoghatnak, hogy törvényváltoz­tatásra, törvényhozásra szükség ne legyen. Egyáltalában az autonómia elaborátuinát ama jogok és hatáskö­rök alkothatják, a melyeket egy­részről a püspökök a magukéből és másrészről az apostoli király a magáéból önként átenged. E két körülírásból kitűnt, bogy a püspököt, a pápát és a püspökö­ket isteni rendelésből megillető egy- házvagyongondnoki és más törvény- hatósági jogokból semmit át nem engedhetnek ennek a világi jellegű önkormányzati testületnek. Másrész­ről a kormány kijelentette, hogy ő sem enged át semmit a gyámsága, kezelése alatt álló kath. vagyonból és intézetekből, mert ezzel az állami köz- igazgatási politika túlsúlya, vezető­szerepe megggyöngiilne. — Vagyis az autonómia körülbelül úgy sza­kíthatta volna ki eme egy font húst az egyházi és világi hatalom zései nyilatkoznak meg benne az Isten fiáé és a magyar haza fiáé ! Vallásosság és ha- zafiság, Isten szeretete és a magyar fold sze- relete, és a két érzés egybeforrva végig vo- nul az egész könyvön. Az olyan egyéniség, amely e két legnemesebb hordozója, valóban értékes egyéniség, szeretetreméltó egyéniség, igaz magyar vallásos egyéniség. Nehéz dolog különösen vallásos érzést méltóan kifejezni mesterkóitség nélkül, mai romlott levegőben, de Rácz könyvében nem őszinteségre, mes- terkéltségre sebolsem bukkanunk. Érzései bőven folynak, mert szive tele van azok­kal. Vérző nemzetnek vérző fia írja és azért hat meg ; egyéni és mégis általános, a jelen idők istenfélő és hazaszerető magyar leikei­nek kifejezője. A hét darabból álló könyv egy költői imádságos könyv benyomását teszik. A hazát igazán és mélyen szerető hivő lélek belső világának Istenüez való felemelése, hogy vérző kebejőre onnan a magasból nyer­jen balzsamot. Égy-két hely feltétlenül ide kívánkozik : „Hófehérlelkü, liliomszivü kis gyermek, hová lett szemednek ragyogó tekin­tete, miért, takarja a bánat gyászos fellege ? 0 tudom. Azért, mert ártatlan kis fejedet nem hajthatod most édes jó apád gondviselő keblére, nem hallod szivének meleg dobo­gását . . . .“ „Orcádnak rózsáját mi tépi. mi szaggatja» mi hervasztja bús hajadon ? Ó tudom Virágot szedtél. Koszorút kötöttél harcos je­gyesednek .... Hogy megérkezésekor a küz­dőnek, a harcosnak legyen, győzedelmi ko­szorúja. Visszaváró szemed fáradt tekintete könnybe merült. Könnyeidnek keserves omlá­testéből, m. • iasszikus uzsorás, Shylock : hogy vért pedig nem sza­bad ontani. Ez bizony lépésnek alig nevez­hető, de ráirányította a figyelmet a helyzet tisztására, különösen arra, vájjon a püspökök jogainak meg­nyirbálására, vagy inkább az állam­nak a kath. vagyonok, a vallás és tanulmányi és egyetemi alapok s az ezekből fönntartott iskolák és intézetek fölött való gyámkodásá­nak megszüntetésére van-e szük­ség ? Ám az Egyház törvényei egy ilyen világi jellegű katholikus ön- kormányzatnak ingerentiáját az egy­házi jogi személyek vagyonára és intézményeire egyenesen kizárják. Ott csak a pápának, püspöknek és a rendfőnöknek van rendelkezési joga, mert oka törvényes és egyet­len gondozói ama vagyonnak és egyházi intézményeknek. Ezt meg­osztani, sőt „per procura“ átruházni, megbízott, fölhatalmazott utján gya­koroltatni sem szabad. Megérlelődött tehát az egyetlen helyes terv, hogy e hitvallásokon kívül álló, modern államhatalom sa : a koszorú hervadása ... A koszorú her- vadása : orcád rózsájának hullása . . . .” Ki nem venné észre a prózában a gondolatrit­mus gyönyörű lüktetését ? És ilyen gondolat- ritmusokkal tele van a könyv. A két nemes érzéstől lobogó értékes egyéniség megtalálta a maga költői formáját. Másutt egy-egy régi zamatú ének refrónszerü megismétlése mint vezérlő motívum ügyes költői keretet ad a szépen folyó prósának, mint a Szent László füve címűben. Tekints László király vérező hazádra Fordítsd szemeidet régi országodra ! Vagy a legszebb darabban, Ne sírj Jézusom cimübene három címszónak többszöri ismétlése. Értékes magyar kincseket tett Rácz Miklós a könyvébe a maga értékes belső világából ; megindulás és megvigasztalódás nélkül senki sem fogja letenni a könyvet, aki kezébe veszi. A szerzőnek meglesz a várt jutalma, mert nemcsak egy, hanem sok magyar vérző léleknek lesz a megvigasztalója. E dicséretek azonban a könyv nagyon kis részét illetik, mert 2—3 részlet kivételével a többi, mint közhely, gondolaUalan lappália, elárulva Írójának tájékozatlanságát az embe­riség nagy klasszikusaival szemben. Termé­szetesen stylusa is egyenetlen, majdnem tel­jesen hiányzik belőle a belső rbytkmus. Sok olvasás, tanulmányozás és mindenekfölött a „nonum prematur" elve szükséges Írójának, he valamikor értékeset akar alkotni. Bár sok kifogásunk van számtalan közhely és a szerző oly kevés olvasottsága miatt, hogy idézeteit ósdi, névtelen ismeretlenekből veszi. Sándor Vence. (HETI SZEMLE) POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI PAP Felelős szerkesztő : Dr. UHL KAIT OLY. Laptulajdonos A SZ&TKÁB - EGYHÁZMEGYEI IRODALMI KÖR.

Next

/
Thumbnails
Contents