Szatmári Hírlap, 1915. július-december (24. évfolyam, 52-104. szám)

1915-07-04 / 52. szám

XXIV. évfolyam Szatmár-Németi, 1915. julius 4. szám 52. SZATMÁRI HÍRLAP 91 (HETI SZEMLE) POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI LAlP előfizetési Ára: Egész évre Félévre 10 K — i. 5 . - . Negyedévre — 2 K 50 f. Egyes szám ára 6 fillér. Tanítóknak és kézmfiiparosoknak egy évre 8 korona_ Amerikai Egyesült-Államokba — egész évre 3 dollár Felelős szerkesztő : BODNÁR GÁSPÁR, Laptulajdonos A SZATMÁR - EGYHÁZMEGYEI IRODALMI KÖR. A kiadóhivatalt illető összes küldemények, pénzek, hir detések stb. Dr. Bakkay Kálmán kiadóhivatali főnök czimére Szatmár-Németi Szeminárium küldendők. Pályázati hirdetések egyszeri közlése S korona ----------------- Nyllttér sora 40 fillér. ----------------­Me gjelenik minden Réten kétszer: szerdán és vasárnap Pénzbőség* van a népnél, mondják és ki-ki szerzett tapasztalatából igazolhatja ezt a je­lenséget. Olyan értékek forognak a populusznak kezében, a milyenről neki még álmai sem voltak. Egyes vármegyéknek hivatalos jelentései­ből tudjuk, hogy sokan még a leg­kedvezőbb feltételek kapcsán nyúj­tott kölcsönöknek huszonöt-harminc százalékát is visszafizették a háborús idő alatt. Sőt községekről Írnak, a hol egyes gazdák olcsó kamatra adják ki pénzüket. És vesznek; nem drágáinak semmit, mert pén­zük van. Hát örülnünk kellene ennek a jelenségnek, ha vele párhuzamosan nem ütné fel sötét arczulatát, kínos, gyötrelmes helyzetét az éppen el­lentétes állapot, szomorú helyzet. Az t. i., hogy társadalmunknak egy osztálya pedig, nagy, hatalmas kiterjedésű osztálya valósággal nyo­morog, szomorú pénzügyi viszonyok közt vergődik. A hivatalnoki osztály, az állan­dó fizetésű tisztviselő osztály érzi legjobban ennek a háborús időnek, ennek a helytelen drágaságnak mé­regfogait, nyomasztó, szinte elvisel­hetetlen terheit. Hozzájuk csatla­koznak e tekintetben az iparos osz­tálynak azon tagjai, kiknek mester­sége, üzlete megakadt, pang; a kik munkahiány miatt ölbe tett kezekkel kénytelenek a mindennapi kenyér- kérdéssel harczolni és megküzdeni. A termelők, a kereskedők, a munkások a háborúnak általános és jól felhasznált czége alatt jövedel­mük fokozatos emelkedésében ré­szesülnek. A fogyasztást lendüle­tessé, bőségessé tette a hadviselés, a menekülteknek bőséges pénzfor­rásai. A nép jólétére, sőt gondtalan napjaira nagy hatással volt a hadi- kölcsön. A kinek ma eladni valója van, igazán azt se tudja, meddig kelljen fokoznia terményeinek érté­két. Egyszóval minden emberfia előtt uj pénzforrások nyíltak meg a szállítások és más körülmények folytán is. A hivatalnoki osztálynak szá­molnia kell azzal a fizetéssel, ami­vel munkája díjazva volt a normá­lis időkben. Becsületes, lelkiisme­retes hivatalnok legtöbbször egyet­len koronával sem emelkedett a fi­zetése osztályában; és mégis az öt­szörös árt kell fizetni sok mindenért Egy lépést se tehet, hogy ne érez­ze szükségleteinek beszerzésénél a maximális áraknak sötét szárny- csattogását. És a kik egykor, nem rég irigykedve emlegették, nézték a hi­vatalnoki osztálynak kész fizetését, azt a biztos hónap elsejét: most ta­lán nem is sejtik, hogy az a sze­rencsésnek, boldognak látott hiva­talnok, tisztviselő azon az elsején valóságos kinpadra kerül, mert ösz- szefut tekintete előtt az a teher, a mi az ő fizetésére ráfekszik. Csalá­dos, több gyermekű hivatalnok em­ber ma sohasem tapasztalt szomorú helyzetben van. Húst is alig ehetik, mig a populusz bőségében van a szárnyasoknak. Azt a lelketlen élelmi uzsorát, a miből egyes osztályok ma pén­zelnek. tőkét gyűjtenek — a hiva­talnoki osztály érzi meg rettenetes módon. Ki segíthet ezen az állapoton? Az állam? Rettenetes felelősséget és óriási terhet, súlyt hordoz vállain. Még gondolni sem gondolhat most az ő hivatalnokaira. A pénzintéze­tek ? A pénzintézetek legjobban is­merik a hivatalnokoknak helyzetét. Ott ugyan pénzforrásra ez az osz­tály nem számíthat. ■■ Orökhüség*. — A Szatmári Hirlap eredeti tárczája. — A magyar leány szereti a nótát, a dalt. Munkája közt otthon, vagy a ringó kalá­szos réteken, szőlőben, zsongó erdőkben leg­nehezebb munkája közt is dalra fakad a ke­bele, mert úgy mondják; „Magyar leánynak aranyos a kedvel“ Nótás természetét a magyar leány őse­inktől örökölte. A legeslegrégibb korban, (alig hogy ide, ebbe a szép hazába költöz­ködtek a mi őseink) már szerették a nótát a magyar hajadonok. így például fel van jegyezve, a követ­kező kis történet. Gellért püspök egyszer a királyhoz, szent Istvánhoz sietett. Az ut hosszú volt ám akkor, hónapokra terjedt. Hát jó Gellért püspök könyvet is vitt magá­val, hogy olvashasson. Öreg estére vált az idő, mikor egy faluban imeg kellett szállnia. Már lepihentek utitársával, de Gehörtet nem fogta az álom, hát olvasgatott. Éjféltájban egyszerre kövek zörgése, súrlódása hallat­szik. Mi lehet az, gondolkozik jó Gellért, aki még kézi malmot sohasem látott. Aztán dalt, nótát hall. Szép dal volt ez, szivet fogó ma­gyar dal, nem csuda, ha a püspököt egészen elragadta. — Valter, — szólítja meg társát a püs­pök — Hallod a magyarok dalát, milyen édesen hangzik? Aztán ismét olvasni kezdett, de a dal még édesebben hangzott, hogy a püspök el­ragadtatva kérdezte: — Ugyan miféle dal lehet ez, mely annyira a lélekhez szól 1 — Magyar dal, felelt Valter. Az a ma­gyar leány, a ki énekel — urának a szolgá­lója. A leány ez időben őrli urának búzáját, mert itt másféle malom nincs. — Boldog ez a leány, — szólott a püspök, ki másnak szolgálatában is édesen végzi kötelességét. Hát ugyan miért hozakodom ezzel a régi dologgal most elő, mikor én Nótás Kata históriájának elbeszélésébe akarok fogni. Mert Nótás Kata is édesden végezte munkáját, és boldog volt, ha dalolhatott. Mert úgy nem tudott dalolni senki sem a faluban. De mit mondok, hogy a faluban ... talán kerek a világon sem . . . Szépen csattog a fülemile is, hej, de mi volt a fülemile dala, a Kata nótájához. Mikor estenden megcsattant a hangja, mesz- szebb hangzott, mint a harang hangja és olvadóbb volt, mint az ezüst csengése. Nem is hitták másképpen a faluban csak Nótás Katának. Ha idegen kocsi ment keresztül a falun, sokszor meg-megállott. Hátha Nótás Katát meghallhatják ! Mondják, hogy olyan nótákat is éne­kelt, minőket még soha senki sem hallott. Azt tartották a falubeliek, hogy ezek a nó­ták az ő kebléből fakadtak, mint az erdő csalogányának, melyet soha senki nem taní­tott a gyönyörűséges szép trillákra. Hanem egyszer csak elnémult a falu csalogánya. Nótás Kata ajka bezáródott, hosszu-hosszu ideje, hogy nem nyílt az ki a dalra >. . . Mint a szép nagy kertben egyszer csak megszűnik e csalogány éneke és a kert gaz­dája busongva töprenkedik, hova szállott az ő madara : úgy tűnődött a falu apraja, nagyja Nótás Kata hallgatásán . . . Hiszen gyászos esete sem volt 1 Térítőn nem feküdt senki az ő házukban, sirt sem ástak a temetőben se anyjának, se apjának, hát kit gyászol? Pedig valójában gyászolt. Mert térítőn feküdt az ő boldogsága, aztán sirt is ástak annak, csak azt nem tudja, behantolták e már ? Kitört a nagy, a világ népháboru. Csatába-halálba indultak a legények . . . Virágos vonatok vitték, röpítették . . . délre, északra, nyugatra a legények “elejét“.

Next

/
Thumbnails
Contents