Szatmári Hírlap, 1903. január-június (2. évfolyam, 1-146. szám)

1903-01-01 / 1. szám

'tv Szatmár, 1903. január 1. Csütörtök. ÍK»3 I J mXT i —-------------------r----Kc-fov" fe f>‘ '• > C' •• Má sodik évfolyatfel>szémr^v,ÍV Előfizetési árak: Helyben házhoz hordva: Egész évre . 12 kor. 6 kor. 3 kor. 1 kor. Fél évre Negyedévre Egy hóra . Vidékre postán küldve: Egész évre . .16 kor. Fél évre . . 8 kor. Negyedévre . . 4 kor. Egy hóra . . 2 kor. Egyes szám ára 2 kr (4 fi.) SZATMÁRI HÍRLAP £ POLITIKAI NAPILAP. MerhSÍffief§^#^ (hétfő kivetelevel.) Hirdetéseket méltányos, szabott árban é* egyezség szerint felvesz a kiadóhivatal, Kazinczy-u. 6. Apró hirdetések 10 szóig 40 fillér, minden további szó 3 fillér. Nyilttér sora 30 fillér. Telefon : 106. Szerkesztőség: Felelős szerkesztő: Kiadja: Kiadóhivatal. Kazinczy-utcza 6. szám, hova a lap szellemi részét illető minden közlemény intézendő. HARSÁNYI SÁNDOR. A SZERKESZTŐSÉG. 1 Kazinczy-u. 6. hová az előfizetések és a lap szét küldésére vonatkozó felszólalások intézendők. Mérleg Irta: Dr. Kelemen Samu. Szatmár, decz. 31. Yenjük meg igy az év végén a politikai helyzetnek mérlegét. Ki­egyezés nincs, évek óta nincs. Vám- és kereskedelmi szövetségről mitaem tudunk; — évek óta nem tudunk. Válság van; — ez évek óta lappang. Ha az önálló vámterület hívei históriai példát akartak volna állás­pontjuknak igazolására: az utolsó éveknek szomorú története meg­adta azt. Akik a vámterület önálló­ságának hivei voltak, azokat néze­tükben megerősítette, akik ellenesei voltak : meggyőzte, vagy legalább is megingatta. Micsoda közösség az, mely ennyire szerte huz; milyen szövet­ség az, melynek tagjai évek 6te, ilyen késhegyig menő harezot foly­tatnak egymás ellen; és a gazdasági fejlődés állandóságának minő bizto­sítékát nyújtja az olyan viszony, melynél egy tiz éves békét egy szinte tiz évig tartó háborúnak kel! megelőzni. Mind erősebben kezd hát átmenni a köztudatba a meggyőző­dés, hogy ebből a zűr-zavarból csak egyetlen egészséges kibontakozás lehetséges: az önálló vámterületnek megteremtése. Azt mondják: földműves ál­lam vagyunk, ügy van. De jöjjünk tisztába azzal, hogy az államoknak gazdasági életében a földműves állam az elsődleges alakulat. Amint az államnak igényei sokasodnak, (és mennyi igényt támaszt nálunk, az állam polgáraival szemben és mennyit mi ő vele szemben) az egyoldalú földmi vés gazdaság nem nyújt már sem elég széles, sem elég biztos alapot arra, hegy azon az állami lét minden épülete elhelye­zést nyerjen. A földművelés ered­ménye a természet elemeitől való függésében — nem annyira állandó, hogy kitartó erejében, a nagyigényü modern állam mindenkor feltétlenül megbízhasson. Az időszaki elfoglalt­ság és jövedelem pedig, amelyeta vele foglalatoskodónak nyújt, nem ele. gendő ahhoz, hogy a nép széles ré­tegeinek egész évre nyújtson ke­resetet és biztosítson megélhetést, így történik aztán, hogy mert nálunk a földművelés ma az állam gazda­sági létének egyedüli alapja: az állam minden terhet erre afentartó eleméi’« kénytelen hárítani. Az ered­mény: gyöngülés és pusztulás lent a vezető birtokos osztályban, de satnyulás és elerőtlenedés a népben is. Mert ha elerőtlenedik a birtokos gazda: még kevésbbé tudja erőben tartani a ma teljesen reá utalt népet Amint hát az emberi nem, tör­ténete szerint, az egyének a terme­lésnek ősfoglalkozásából lassankint áttértek az ipar-ülésre és kereske­désre : a fejlődésnek ugyanezt az alakulását kell megcsinálnia az államnak is. Amerikának a példája mutatja, hogy az őstermelésről az iparra való áttérés, a gazdasági erők­nek minő óriási föllendülésével jár, és hogy a gazdasági erő mekkora politikai erőt is képvisel. Ha tehát élni és megélni aka­runk, erős ipart kell teremtenünk, különben életünk tengődés és nem vagyunk egyéb, mint más ipariiző .4UfM«iak ^-gyarmatc.. ­Ipart teremteni pedig önálló vámterület, helyesebben az önálló rendelkezésnek módja nélkül: lehe­tetlen. Ez olyan dolog volna, mint harezba menni — fegyverek liélküi. Ámde éppen ez a harcz az, amely miatt gazdaközönségünknek egy része aggódik. Szemébe kell hát néznünk en­nek az aggodalomnak. A kérdést talán nem egészen helytelenül vetjük fel a megfordított irányban. Minő gazdasági jólétet biztosított a közös vám! erű let gazda közönségünknek? Erre a választ nem nehéz megadni, ha végig tekintünk viszonyainkon. És minő biztosítékot nyújt a jövőre? Erre meg van a fe­lelet az uj német vámtarifában. A gazdasági közösség nem tudta meg­akadályozni a német piacz bekövet­kezőelzárkózását. Ausztriára leszünk tehát egyes egyedül utalva, mint kizárólagos piaczunkra. Egy ország pedig, amely egész gazdasági lété­vel egy idegen országnak van ki­szolgáltatva: lejtőre jutott. Kekünk tehát, hogy lábunkon megállhassunk, a belfogyaszt&st kell szerveznünk és azt minél in­tenzivebbé tennünk. Ezt pedig csak a gyáripar megteremtésével tehet­jük. A gyáriparral, mely egyrészt földolgozza a gazdaság nyers ter­mékeit, másrészt a munkás exisz- tencziáknak százezreivel a fogyasz­tóknak uj és uj rétegeit teremti meg. De ez az egyetlen megmentője a középosztálynak is, melynek az a része, amelynek föld nem jutott: ma úgy tolong a diplomás pályákra, hogy azoknak vékony jégkérge be­szakadással fenyeget. Az ijesztő tár­sadalmi proletariátust, a vele járó elégedetlenséget és gyűlölködést, hat­hatósan csak az gyógyíthatja meg, ha a nagy iparral és vállalkozó kedvvel járó uj foglalkozási ágaknak zsilipjeit nyithatjuk meg. A tái^a- dalmi jólétnek öntöző zsilipjei vol­nának ezek. i. Jól tudom, hogy mindez nem mehet meg egyszerre mintegy varázs­ütésre. Éppen az a helyzet, me­het fentebb vázoltam, hogy fogyasztó piaczunk Ausztriára zsugorodik ösz- sze, szolgáltatja a közös vámterület Eveinek kezébe a legerősebb érve­ket. Olyanok vagyunk, mint a mo­dern rabszolgák, az elnyomott, ki­zsákmányolt és rosszul fizetett kis existencziák, akik azt mondják: igaz, hogy kiszívják a velőnket, igaz, !io"-y csak száraz kenyér jutott verej- téPes munkánkért, —- de mi lesz, ha még ezt is elveszítjük. Hogyan leszünk, ha Ausztria is vámsoroin- pókat bocsát gazdasági termésünk elé. Hát én nem akarom a messze jövőnek és a majd bekövetkező ter­mészetes kialakulásnak a képét meg­rajzolni. Sokan mondották már el, hogy ebben a barezban nekünk nagy előnyünk van. Kekünk gazdasági czikkeink maradhatnak csak a nyakunkon, ami annyit je­lent, hogy olcsóbban fogyasztunk és hogy mindig könnyebb nélkülöz­nünk a fejlettebb iparnak a ezik- keit, mint odaát — az élelmi sze­reket. Ha Ausztria máshonnan és drágábban szerzi be élelmi czikkeit, ipara is megdrágul, ami verseny- képességét teszi tönkre. Mert az ipari munkást úgy kell fizetni, hogy az meg is tudjon élni, raáskülömben mindig kész a nemzetközileg szer­vezett munkás-sztrájk és a nyomá­ban járó nagy gazdasági értékvesz­teség. Mindez azonban az átmenet éveire nem vigasz. Az átmenettel járó rázkódtatások ellen föl kell vérteznünk gazdaközönségünket. — Kern szabad azt követelnünk, hogy a gazdaközönség áldozza föl magát más társadalmi osztályokért, még azt sem, amiről itt szó van, hogy áldozza föl magát az összességért. Mert ezt az elvérzést az összesség is megérezné Arról van tehát szó, hogy az átmenet éveiben álljunk minden rendelkezésre bocsátható esz­közzel a gazdaközönség mellé. Adjunk kiviteli praemiumokat, ame­lyek paralysálják a külföldi vám­tételeket, szállítási tarifáinkat mér­sékeljük az önköltségen alul, a ter­ményelhelyezés és az olcsó hitel szer­vezésében tegyünk meg mindent. — Az önálló vámsorompók nagy jövedelem többlete, a budget fölösleg és az állami pénzkészlet mind e nagy czélnak rendelkezésére bocsátható, hiszen Magyarország re­generációjának a nagy munkája ez. Egyet kívánunk csak még, hogy amikor minden áldozatot meg aka­runk hozni e küzdelemben a bir­tokos osztály épségben tartásáért, ne álljon ő útjába a gazdasági önállé- ság megteremtésének Mert a hely­zet, amelyben ma mindnyájan va­gyunk — a csöndes elvérzés álla­pota. Erőhöz nem juthatunk, csak a gazdásági önállóság utján. ... Állítsuk össze az évi mérle­get! Kekünk ma csak veszteség számlánk van. Mit hoz az uj év ? Kein tudhatjuk. Bármily kedvezőt­lenek az előjelek, ne adjuk föl a reményt, hogy a gazdasági önálló­ságnak ideje mihamarább elér­kezik. Kém szabad, hogy ez pártkér­dés legyen Magyarországon, Min­denkinek be kell látni, hogy itt az ideje, hogy ledobjuk magunkról a gyermek-pólyákat és egyszer csak kozzá kell fognunk ahhoz, hogy — járni tanuljunk. POLITIKAI HÍREK. A kiegyezés válsága. Széli Kál­mán miniszterelnök még mindig Bécs- ben időzik s iparkodik a kiegyezés ügyét nyélbe ütni. Az osztrák testvér­rel nehezen tud boldogulni, mert az oly követelésekkel lép fel, melyeket részünk­ről lehetetleu teljesíteni. Ilyen körülmé­nyek között válságossá fordulhat a hely­zet. A király, ki mindenáron békés megol­dást és megegyezést kivan, ma délelőtt újból külön kihallgatáson fogadta Széli Kálmán miniszterelnököt. A kihallgatás sokáig tartott, de semmivel sem vitte előre a kiegyezés ügyét. Politikai körök­ben általános a vélemény, hogy a hely­zet legközelebb tisztázódni fog. Az tény, hogy Széli szem előtt tartja a magyar érdekeket s annak hátrányára semmi szin alatt nem köt egyezséget. Ama bizonyos fellegek tehát komolyan, vésztjóslóan tornyosulnak a politikai láthatáron.

Next

/
Thumbnails
Contents