Szatmári Gazda, 1919. (11. évfolyam, 1. szám)

1919-01-04 / 1. szám

XI. évfolyam. Szatmár, 19i9. jan. 4 1. szám f A SZATMARMEGYEI GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS LAPJA. MEGJELENIK MINDEN SZOMBATON. ____LJ .L----! ...............- ■ .'L-1-1™! Sz erkesztőség és kiadóhivatal Szatmár, Deák-tér 23. szám. Félemelet. Interurbán-telefon 217. íz. FirSfizetési árak Egész évre 6 korona. Fél évre 3 kor. v Negyed évre 150 kor. Síatmárnn'iyel Gazdasági Egyesület tagjai t-asdiilHetmí'iy elki'ében díjmentesen kapják. Laptalajdosos: A Szatmámegyei Gazdasági Egyesület. Lapvezérlő bizottság: Böszörményi Emii ír. Domahidy 'stváa Bartris Kálmán Pethö György. Felhívja.1: vármegyénk mindazon gazdáit kik munkás-dohányra igényt tarthatnak, szí­veskedjenek 1919. évi január hó 20 ig egye­sületünk titkári hivatalánál e dohány átvétel téljdból jelentkezni. Kisgazdák részére az elöljáróságok községenként kérjék a megil­lető mennyiséget. Szatmár, 1919. január 4. Az egyesület titkári hivatala. Áldás és békesség. Nem jön a toliamra a megszo­kott ^boldog újévet kívánok“, a mai viszonyok között gúnynak lehet venni, ba valaki ily kívánságot megkockáz­tat, pedig ha valamikor, akkor ma volna szükségünk, ha nem is a szó helyes értelmében vett boldogságra, de legalább is békességes nyuga­lomra. Hogy a mai felfordult viszonyok­ból mikor evickélünk ki, arra — ha­tározottan állítom — senki pozitív vá­laszt nem adhat, de hogy a meglévő körülmények között megélhetésünket legalább is türhetővé tegyük, az tel­jesen tőlünk függ, csak dolgozni akarjunk és tudjunk, pedig különösen €z utóbbira ha valamikor, akkor most száz és száz alkalom van. Egyesületünk több mint egy év­tizede sarkalta gazdáinkat a tömörü­lésre, mindenkor hangoztattuk annak szükségességét, ezerszer rámutattunk a gazdakörök megalakításának elő­nyeire és fontosságára, felsoroltuk azo­kat az anyagi okokat, a melyek a gazdát úgyszólván kötelezik saját jól felfogott érdekében a szervezkedésre* a íürnöi illésre, de sajnos, ennek az. áldatlan világháborúnak kellett kiütni, rombolni, pusztítani, gyilkolni, hogy népünk a szervezkedéshez kedvet kap­jon, jobban mondva belássa, hogy ma csak úgy tudja fenntartani magát, ha egymással kezet fogva, öntudato- ssn dolgozik. Istenem, hol lennénk, ha az or­szágban csak tiz év előtt minden fa­luban megalakult volna a gazdakör, semmiesetre sem lennénk ily nyomo­rult helyzetben, mert a helyesen veze­tett gazdakörökkel a termelési pro­duktum legalább is megkétszerezhető lett volna, ami feltétlenül még a há­ború sorsát is másként döntötte volna el. Ezen azonban már túl vagyunk; kötelességünk sürgősen reparálni a dolgokat, nem szabad egy percet sem késlelkedni, ma mar nincs idő a ha­logatásra, komolyan kell felfogni a nagyon is komoly helyzetet, de min­den veszedelem dacára kétségbeesni nem szabad a magyar gazdának, hanem dolgozni, cselekedni kell, erre kötelezi

Next

/
Thumbnails
Contents