Szatmári Gazda, 1918. (10. évfolyam, 1-20. szám)

1918-01-05 / 1. szám

Boldog uj évet! Különös ma ez a eimj de szokásos. A szökés hatalma alatt állunk • mert hiszen a kö­rülményekkel mindenkor meg kell alkudnunk s bele kell törődni még a mai háborús visszonyok között ie min­den rosszba, 'merr beváltaiéban nem nehéz volna meg állapítani: vájjon a fronton nehezebb e, vagy hitíoh az ülés élésksmarák mellett silányan'megszabott? rzomoru fejkvótákra utalva. De nem baj! Jó az, hogy dicsőséges hadseregünk helyt áll és Magyarországot vtsjuúekm nem fenyegeti. -s; f Ez bennünket teljesen megnyugtathat. Ámde a háború nehéz valami,. ehez nem csak ka­tona, muníció, géppuska stb. kell, hanem kenyér is. A háború kitörésekor mondottam ■ az nyerj meg a háborút; aki utolsónak tart kenyeret a kezében. Sajnos az események igazat adtak nekem. Tiz állammal állunk harcban s nincs egy állam sem, amely élelmezési mtzéríákkai ne küzdene s tulaj­donképpen most domborodik ki az agrár Magyarország jelentősége, fontossága, mert mi nem csak hősöket dob­tunk a nagy küzdelembe, de összes termésünkéi is oda adtuk. Nem úgy állott ma az ellenség elébe a „Magyar* »vitám et sanguinnem séd avenamnon“1 de igenis oda­adtunk mindent i vért, élelmet egyaránt. Nem panaszkodunk, men "a magyar gazda jajgat, de az adóját szívesen fizeti; termel tovább ; a nagy mrmkás és igaerő hiány melleit szánt, vet értjén felül, mert tudja; hogy ez kötelessége, ezzé! Hazájának tarto­zik, neih törődik Ö avval, hogy kenyérmagvaínk jelen­tékeny részét hűséges szövetségesünknek kell adni; meg van győződve, hogy az a búza, ‘antíV termel, jó helyre mégy : mert hála Istennek gazdáink és közigazg.b viít-'íf? magyar. r"- ■’ i--­Csakis énnek köszönhetjük, hogy a mborw'Tb'tíre- dik évében még mindig a fenti címmel lep r ért! rí vasóink elé, csakis a magyar gazda higgadtsága. u- godtsága teszi lehetővé, hopy egyáltalán még gondo.- i kozni tudunk. j > Tény, .hogy a magyar gazda ehez a Magyar tőid? j hfa görcsösen ragaszkodik. Tény, hogy a magyar gazda évezredes hazájának i földjét nemcsak szeretettel müveji, de .tudatában .yjuj annak is, mivel, tartozik hazájának. Ily körülmények .között, talán. nem is Siertn/teien- ség, ha mi a legíüetékesebb. körökhöz, azzal, a kéréssel fordulunk, adjon módot és alkalmat, hogy gazdáink ta­vasszal vessenek, nyáron arassanak. Csak ennyit megérdemel az a hős gazda. Még egyet ? Küszöbön áll . az orosz , külön béke, melyet ez előtt hat hónappal megjósoltam': 1918. évi ja­nuár 7-én az. oroszok karácson ünnepén meg lesz a béke;, erős a hitem, hogy ez bekövetkezik; de itt jön gazdasági szempontból igenis fontos kérdés meg­oldása, mi lesz a mezőgazdasággal, míg a hadvezető­ség gazdáinkhoz kiosztott és elég, jő! bevált orosz fog- lyokat bevonja s a mieink csak í, esetleg 1. és fél év A hadikölcsön jegyzés oly honpolgárt kötelesség, amelyben mindenkinek tehetsége és vagyona arányában kell résztvennie. A hadiköicsönjegyző: iíTiiTiíTiir.inammmriwntim—n ~iti * béllé f»*Ollt katonája. »mmmrytmxmrvr-r firr- -r-

Next

/
Thumbnails
Contents