Szatmári Gazda, 1916. (8. évfolyam, 1-53. szám)

1916-01-01 / 1. szám

Előfizetési ára : érre.............................6 korona. évre .............................3 „ Hegye d évre........................1-50 „ é Saa fmármesyei Gazdasági Egyesület tagjai !h£d)jiUetaitny ellenében díjmentesen kapják. Laptulajdonos: A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület. Lapvezérlő bizottság: '+ Böszörményi Emil dr. Bariba Kálmán Domalndy Lstván Pethő György. SzeSíeszttk«^és kiadóhivatal: Szatmár, 'l\eák-tér 23. szám, hová úgy a lap szellemi, mint anyagi aliía'áa érintő közlemények, hirdetések és pénzek küldendők. :: Kéziratokat nem küldünk »:).•» Interurbán-telefon 217. az. Felhívás a tavaszi vetőmagvak beszerzésének mi­előbbi biztosítása érdekében teendő in­tézkedésekre. Hivatkozással egyesületünknél bejelentett tavaszi vetőmag szükségletre és a magyar királyi földmivelésügyi minisztériumnak ez irányban kibocsátott legutóbbi rendeletére — melyet lapunk mai számában szószerint közlünk — felhívjuk gazdaközönségünket, hogy tavaszi vetőmag iránti szükségletüket a vonat­kozó miniszteri rendelet értelmében ,a vető- magellenörzö bizottsághoz“ (Nagykároly, vár- megyeháza), vagy a kir. gazdasági felügyelő­séghez {Nagykároly), esetleg alantirott hivatal­hoz bélyegmentes kérvény alakjában, — kisgazdák községenként csoportosítva - f évi január hó 12.-ig nyújtsák be. Ezu ietiük gaz­dáinkat arra, hogy egyesületünknél november hó folyamán bejelentett vetőmagszükségletek a fent irt módon ismételten kérelmezendök, mert a hivatott miniszteri rendelet értelmében csak az ily módon beadott kérelmek lesznek figye­lembe véve. A vetőmag árak és fizetési feltételekre tá­jékozást nyújt az alább leközölt rendelet. Az egyesület titkári hivatala. Szózat a magyar gazdaközönséghez* Irta: Bujanovics Sándor, az OMGE. elnöke. Midőn a központi hatalmakat a kiéheztetés politikájával akarják legyőzni, a magyar mező- gazdaság tevékenységének' kétszeres fontossága van. Szerencsétlenségre a háborús két esztendő termése az időjárás mostohasága következtében az átlagnak alatta maradt, úgy, hogy a megnö­vekedett fogyasztás következtében készleteink éppen hogy hadseregünk és polgári lakossá­gunk élelmezésére szűkösen elegendők. Ezt is azonban csak a legnagyobb erőfeszítéssel vol­tunk képesek elérni, mert igás állataink java­részét a hadvezetőség céljaira kellett átenged­nünk, a hiányzó legjobb gazdasági munkáske­zeket pedig az aggok, az asszonyok, a gyer­mekek és némi részben a .hadifoglyok cseké­lyebb értékű és kevésbbé szapora munkájával kellett helyettesítenünk. Ehhez járult még az a kedvezőtlen körülmény is, hogy a gazdasági üzem fentartásához szükséges anyagok és cik­kek beszerzése a legtöbb esetben éppenséggel nem, vagy csak igen drága áron volt lehetsé­ges, minek folytán a mezőgazdasági termelés csak a legnagyobb nehézségekkel volt folytat­ható és a mezőgazdaság jövedelme, dacára a magas terményáraknak, nem szolgáltatta azt a hasznot, amit a rendkívüli viszonyok között más foglalkozási ágak könnyen elértek. Éppen azért, teljesen megokolatlanok azok a vádak, amikkel a mezőgazdasági termelőket az utóbbi időben az élelmiszerek drágasága

Next

/
Thumbnails
Contents