Szatmári Gazda, 1915. (7. évfolyam, 1-52. szám)

1915-01-02 / 1. szám

VIÍ. évfolyam. rr^ &-.. é / Szatmár, 1915. január 2. í. szám. •8^>:önia Szózat-^ a magyar gazdatársadalomhoz. Irta: Bujanovics Sándor az OMGE elnöke. Bar a háborús viszonyok kedvezőtlen ha­tását egész közgazdaságunk egyformán érzi, legnagyobb súlylyal mégis azokra a polgártár­sakra nehezedik az, a kik az ország északkeleti részeiben a háború borzalmainak közvetlenül ki vannak téve, a kiknek otthonát at ellensé­ges hadak elfoglalták, vagy feldúlták, a kiknek élrtét és vagyonát az ellenség fegyveres keze kíméletlenül fenyegeti. Pedigaz ország ez amúgy iá Mégszégényébb részeinek szerencsétlen lakos­ságát az utóbbi években amúgy is temérdek elemi csapás látogatta meg s már a háború kitörése előtt is Ínséget szenvedtek, a melyet sfcráffá'irt ségítő1 íPe^Ssalí nflSg8 tudott etiyhi­^tolßjßfi ß ÍSox ziscbyyji teUnürinoff JmßigsM .911311310-aßjiiiTeljes együttérzéádi^-3ktsád; ÜönfitáfsäftilFiÄriörui SOís^,ja adaRI dűli vigasztalásuk csak az lehet, hogy a,3w- boru befejezte ütáh á1 tóf 11 ft^m Z®5' jelsu Akö te - térségének Icéft^ogy ismérj^ ál°5, kát. Feldúlt otthonaik helyreállítása és szerény fMdaáági üzenteiknek^ iä '‘fm feladatürikf á^ttie^t c$£Si$wRffez ^haséMó1,íáSöö2 katkészséggél fogunk téljeSríéttfP01^^ ß nßddß A nemzet színé java a harctéren küzd éret- tíitlk és jövőnkért, de akik fegyvert nem fogha­náty3^ fÖfttbáv?éMtéfÖR tarifák f'fhHt^änirtefA Jhcrroíffí tféÜfeák diadalmas fó|^v%i,SÍnFfo^ítnfííégvívWrJ hanem szakadatlan és szorgalmas gazdasági tevékenységünk is, a melynek feladata első sor­ban hadban álló csapataink minden szükségle­téről, és táplálásáról gondoskodni, s egyúttal a polgári lakosság megélhetését elegendő élelmi­cikk termelésével és a munkaalkalmak lehető­ségének szaporításával biztosítani.-u: Nem szabad megengedni, hogy a hadba- vonultak gazdaságai parlagon hevery.i. elpusz­tuljanak, hanem kétszeres erővel kell arra tőre** kedni, hogy :a termelés eddigi mértéke lehető­leg fenntaríassék. Szervezkedni kell minden községben, minden gazdaságban, hogy a ter­melés munkája a háború folyamata alatt is feUnákddáS' ^nélkül folyjőrf, rftÖg£m¥8?dötölé$adba vonult-fiaink és testvéreink ismét visszatérnék otthonukba, beszámolhassunk nekik, hogy á HMft'fehmháradásáértö^öfIfiärcoltak hősi diódon, hanem az otthon matádották fá hívért1 Sáfárkodtak a haza' ^ÖtfStééPf/“ á?b®uÉt& sági’ munka eszkíteéíVei?'1 cb(13vöi >inä5ßri rab§ ab '' A gazdasági egyesületeknek, gazdakörök­nek és szövetkezeteknek most Jegfőbb .hjváM­ré-: íégeit kötelességükről és mindén vármegyében, minden járásban és minden községben szer- véznf és buzdítani a gazdanépséget arra, hogy a ga'zdafcági munkálatokat lehetőleg jól, leg­alább is az eddigi, mértékben elvégezzék és ez áltál ti' ]Wo 'biztosítsák és a kellő munkaalkalmakról a mezőgazdaság körében Mondjanak. ,s3 Tt5 rftdno^ß mélllff különösen a tanult, módosabb gazdák feladata

Next

/
Thumbnails
Contents