Szatmári Gazda, 1913. (5. évfolyam, 1-52. szám)

1913-01-04 / 1. szám

SZATMÁRI GAZDA KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI HETILAP. ^ , A SZATMÁRMEGYEI GAZDASÁGI EGYESÜLET HÍVA A SZATMÁRMEGYEI LÓVERSENY-EGYLET, AZ ÉSZAKKELETI VÁRMEGYEI SZÖVETKEZETEK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN SZOMBATON. Előfizetési ára : Egy évre...............................6 korona. Féí évre ...............................3 „ Ne gyed évre..........................1*50 „ A Szatmármegyci Gazdasági Egyesület tagjai tagdijiftetmény ellenében díjmentesen kapják. Lapíulajdonos. A Szaímármegyei Gazdasági Egyesület. Lapvezérlő bizottság : Böszörményi Emil dr. Bartha Kálmán Domahidy István Qioínoky Imre Pethő Gyö így. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szatmár, Deák-iér 2. szám, hová úgy a iap szellemi, mint anyagi oldalát érintő közleménvek, hirdetések és pénzek küldendők. :: Kéziratokat nem küldünk vissza ; interurbán-telefon 217. sz. Meghívó. A Szaímármegyei Gazdasági Egyesület igazgató választmánya 1913. évi január hó 8.-án délelőtt íö és Va órakor Szatmáron, a városháza tanácstermében ülést tart, melyre az egyesület választmányi tagjait meghívom. Budapest 1912-. december 28. id. Teleki Géza gróf egyl. elnök. T árgysorozat: 1) Múlt ülés jegyzőkönyvének hitelesítése. 2) Elnökség jelentése a szüzgulya és csikólegelő tárgyában. 3) 1913. évi költségvetés. 4) 1913. évi működési tervezet. 5) A Szatmári Cukorgyár Részvénytársaság átirata. 6) Ujtagok felvétele. 7) Folyó ügyek, indítványok. Meghívó. A Szaímármegyei Gazdasági Egyesület I 1913. évi január hó 8.-án délelőtt 11 és Va órakor Szamáron, a városháza tanácstermé­ben közgyűlést tart, melyre az egyesület ala­pító és rendes tagjait meghívom. Budapest 1912. december 28. id. Teleki Géza gróf egyl. elnök T árgysorozat: 1) Két jegyzőkönyvi hitelesítő megválasztása. 2) Elnökség jelentése szüzgulya és csikólegelő tárgyában. 3) 1913. évi költségvetés. 4) 1913. évi működési tervezet. 5) Az O. M. G. E. igazgatóválasztmányába három évi időtartamra három tag beválasztása. 6) Indítványok, az alapszabály 28. §-a értelmében*. *) 28. §. A tagok által teendő indítványok a közgyűlés előtt legalább három nappal az elnökséghez Írásban benyújtandók._______________ Küszner Albert és Társa m AGANBAMXHAZA. Mindennemű bankszerü üzletet a legelőnyöseb­ben bonyolít le — — Betétekre legmagasabb kamatozást nyújtja. — Váltókat leszámítol. — Helybeli és tőzsdén jegv/.elt értékpapírokat elad és vesz. — Gabona határidőben megbízásokat elfogad. — Különösen ajánja a sorsjegy társulatokban való részvéteit havi 10 koronás rész­etekben. — Bármily sorsjegyet előnyös fizetési feltételek mellett részletfizetesre eladunk s már az első részlet lefizetése után a búzások nyeremény-esélyei a vevőt illetik. — Convertált jelzálog sorsjegyek húzása mái 1913. január hó 27-én, főnyeremény 200,000 korona és számos melléknyeremény. — Több ingatlan van eladás végett bejelentve.

Next

/
Thumbnails
Contents