Szatmári Gazda, 1911. (3. évfolyam, 1-51. szám)

1911-01-07 / 1. szám

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI HETILAP. A SZATMÁRMEGYEI GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS LAPJA. AZ ÉSZAKKELETI VÁRMEGYEI SZÖVETKEZETEK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN SZOMBATON. Előfizetési ára : Egy évre .........................6 korona. Fé l évre.............................3 „ Negyed évre........................1-50 „ A Szatmirmegyei Gazdasági Egyesület tagjai tagdijilletmény ellenében díjmentesen kapják. Laptulajdonos: A Szatmármegyei Qazdasági Egyesület. Lapvezérlő bizottság : Böszörményi Emil dr. Bartha Kálmán Domahidy István Cholnoky Imre Pethő György. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szatmár, Deák-tér 2. szám, hová úgy a lap szellemi, mint anyagi oldalát érintő közlemények, hirdetések és pénzek küldendők. :: Kéziratokat nem küldünk vissza. Interurbán-telefon 217. sz. Az újév küszöbén. E számunkkal a harmadik évfolyamba lépünk. Két éve, hogy egyesületünk megindította saját tulajdonát képező heti lapját, hogy egye­sületünk tagjainak, vármegyénk gazdáinak le­gyen egy oly orgánuma, mely távol tartva ma­gát a szenvedélyeket izzító napi politikától, minden személyeskedést kizárva, mely külön­ben csak a széthúzást táplálja, egyedül gazda­érdekeket szolgáljon. Igyekeztünk az elmúlt évben is e prog- rammot betartani. Az elmúlt év különben a gazdára nézve a megpróbáltatások esztendeje volt. Élethalál harc, a létért való küzdelem jel­lemzi az 1910. évet; mely küzdelemben hála a gondviselésnek és gazdáink erős tömörülésé­nek a győzelem a mienk volt. Régi ellenségeink kelletlenül bár, de kénytelenek voltak belátni, hogy Magyarországon a gazdaérdekeket hát­térbe szorítani nem szabad, de nem is lehet, mert e haza és népe a földmivelésből él s csak addig tud fejlődni s addig biztos ekzisz- tenciája, még az évszázadok alatt kipróbált j gazda-elemre támaszkodhatik. Vezető cikkeinkben gyakran rámutattunk a veszélyre, mely érdekeinket fenyegeti, buz­dítva, ösztönözve gazdatársainkat közös érde­keiket megvédendő a tömörülésre; s hogy szavunk nem volt a pusztában elhangzott szó, fényesen igazolja az a tekintélyes szám, mely­ben gazdáink a nyíregyházi gazdakongresszuson megjelentek. A nyíregyházi gazdakongresszus nyomán fakadt agrár sikerekből szerény részét kéri la­punk is; mert több mint két hónapon keresz­tül minden számunkban hirdettük a nagygyűlés fontosságát s főleg azt, hogy annak már kül­sőleg is oly impozánsan kell megnyilatkoznia, hogy napnál fényesebben igazolja hazánk agrár voltát. Szükségünk volt erre, mert országos nevű vezetőink ebből meríthettek erőt arra a nagy küzdelemre, mely reájuk várt s melyet csak úgy vihettek diadalra, ha maguk mellett tudják a föld mivelőinek millióit. Az előcsatározások megtörténtek, a győze­lem eddig a mienk s a nyomasztó viszonyok­kal küzdő gazdára jobb idők hajnala kezd de­rengeni ; de nem szabad elbizakodnunk, ki kell tartanunk mint egy test és egy lélek to­vábbra is s őrködnünk kell, hogy az ármány Küszner Albert és Társa MAGÄNBANKHAZA. Mindennemű bankszerü üzletet a legelőnyöseb­ben bonyolít le — — Betétekre legmagasabb kamatozást nyuitja- — Váltókat leszámítol. — Helybeli és tőzsdén jegyzett értékpapírokat elad és vesz. — Gabona határidőben megbízásokat elfogad. — Különösen ajánja a sorsjegytársulatokban való részvételt havi 10 koronás rész­letekben. — Bármily sorsjegyet előnyös fizetési feltételek mellett részletfizetésre eladunk s már az első részlet lefizetése után a húzások nyeremény-esélyei a vevőt illetik. — Convertált jelzálog sorsjegyek húzása már f. évi január 27-én, főnyeremény 200,000 korona és számos melléknyeremény. — Több ingatlan van eladás végett bejelentve. Lapunk mai száma 12 oldal.

Next

/
Thumbnails
Contents