Szatmári Gazda, 1910. (2. évfolyam, 1-52. szám)

1910-01-01 / 1. szám

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASAGÍ HETILAP. A SZATMÁRMEGYEI GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS LAPJA. AZ ÉSZAKKELETI VÁRMEGYEI SZÖVETKEZETEK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. SV3EGJELEBI8SC RENDEN SZOMBATOM. Előfizetési ára: Eg.y évre . . . 6 korona. Fét évre.................................3 „ Negyed évre . . . 1‘50 „ A Seatmármegyei Gazdasági Egyesület tagjai tagdijilSetmény ellenében díjmentesen kapják. Laptnlajdonos: A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület. Lapvezérlő bizottság: Böszörményi Emil dr. Makár Károly dr. II Cholnoky Imre Pethö György Radó Bertalan. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szatmár, Deák-tér 2. szám, hová úgy a lap szellemi, mint anyagi oldalát érintő közlemények, hirdetések és pénzek küldendők. Kéziratokat nem küldünk vissza. Interurbán-teSefon 217. szám. Meghívó. A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület 19lo. évi január hó 10-én délelőtt 11 órakor Szat- máron, a városháza tanácstermében rendkívüli közgyűlést tart, melyre az egyesület tagjait meghívom. < Szatmár, 1909. december 31. Teleki Géza gróf elnök. Tárgysorozat: 1. Igazgató választmány javaslata csikó és szíiz- gulya legelő tárgyában. 2. Igazgató választmány javaslata egyesületi tit­kárnak segéd munkaerő iránt beadott kérvénye tárgyában. 3. Számvizsgáló bizottsági tagok megválasztása. 4. Esetleges indítványok.* Meghívó. A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület igaz­gató választmánya 1910. évi január hó 5.-én délelőtt 11 órakor Szatmáron, a városháza ta­nácstermében ülést tart, melyre a választmányi tagokat meghívom. Szatmár, 1909. december 30. Teleki Géza gróf elnök. Tárgysorozat : 1. Múlt ülés jegyzőkönyvének hitelesítése. 2. A kiküldött bizottság jelentése a csikó és sziizgulya legelő tárgyában. 3. Az állattenyésztési szakosztály jelentése az uj „Állattenyésztési törvényjavaslat-tervezet“ és a mar­hasó árának egységes megállapítása tárgyában. 4. Elnökség javaslata a szakosztályok megalakí­tása tárgyában. ♦Alapszabály 28. §-a. 5. Szatmár-Németi sz. kir. város törvényhatósága bizottsági ülésének 3491909. kzgy. számú határozata. 6. Szatmárvármegye törvényhatóságának 1909. dec. hó 21-én tartott ülésén hozott határozata az egye­sület évi segélyezése tárgyában. 7. Elnökség javaslata a titkárnak lakbér és segéd munkaerő iránt beadott kérvénye tárgyában. 8. A hivatalos közlöny lapvezérlő-bizottságának kiegészítése. 9. Az O. M. G. E. ig. vál.-ba 3 kiküldött meg­választása. 10. Uj tagok fölvétele, kilépések bejelentése. 11. Folyó ügyek, esetleges indítványok. Egyesületünk legelője. Egyesületünk hosszas és fáradságos munka után végre odáig jutott, hogy a csikó és szüz- gulya legelő kérdésének végleges megoldása már a közel jövőben várható. Mint nagyon is aktuális ügyről, most a megvalósítás stádiuma előtt óhajtunk egy pár szót szólni. Hogy a minisztérium segítségével vétel ut­ján óhajtja a gazdasági egyesület ezen rég va­júdó fontos kérdést megvalósítani, ezt csak helyeselhetjük ; mert igy egyrészt olcsóbb le­gelő bér mellett tudják majd a gazdák csikói­kat és üszőiket elhelyezni, mintha legelőterü­letet bérelne az egyesület, amennyiben a fel­veendő kölcsön törlesztésének felét az állam vállalná magára, a mire az 1908. évi XLIII. törvény alapján számítani lehet; másrészt pedig minden szükséges befektetés maradandó lesz. Nem is maga a vétel okoz nehézségeket mert a felajánlott területek száma majdnem kizárja azt, hogy azok között az egyesület által e célra kiküldött bizottság megfelelőt ne találna, úgy minőségileg mint a központtól való távol­ság tekintetében. Megnehezíti azonban a legelő

Next

/
Thumbnails
Contents