Szatmári Gazda, 1909. (1. évfolyam, 1-51. szám)

1909-01-02 / 1. szám

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI HETILAP. A SZATMÁRMEGYEI GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS LAPJA MEGJELENIK MINDEN SZOMBATON. Előfizetési ára: Egy évre .................................6 korona. Fé l évre .- . . . 3 „ Negyed évre .... 1-50 „ A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület tagjai tagdijilletmény ellenében díjmentesen kapják. Laptnlajdonoa: A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület. Lapvezérlő bizottság: Böszörményi Emil dr. Makár Károly dr. Cholnoky Imre Pethö György Rád6 Bertalan. Szerkeaztöség és kiadóhivatal: Szatmár, Attila-utca 5|c. szám, hová úgy a lap szellemi, mint anyagi oldalát érintő közlemények, hirdetések és pénzek küldeadök. Kéziratokat nem küldünk vissza. Internrbán-telefon 217. szám. Beköszöntő. Irta: Dr. Böszörményi Emil. A Szatmárvármegyei Gazdasági Egye­sület Szatmári Gazda címmel heti szaklap alapítására válalkozott most, a mikor a különféle újságok valósággal elözönlik az olvasó közönséget. Tudatában vagyunk annak, hogy nehéz munkára válalkoztunk, sok akadállyal kell megküzdenünk. Lapunk érett, iu^gfuntolás gyümölcse, komoly elha­tározás eredménye. Szülő anyja a köz­szükséglet. A szatmárvármegyei és szatmárnémeti városi gazdaközönségnek, a mely mint tömör egység, mint szervezett és egyesült egész a Szatmárvármegyei Gazdasági Egye­sületben jegecedett ki, — nincs egy olyan szakközlönye, a melyet maga a gazdakö­zönség szervezett egésze irányitana. A „Szatmári Gazda“ itt a közszükségletet elégíti ki. Mi személytől, pártoktól függet­lenek vagyunk a szó szoros értelmében. A mi irányunkat sem párt, sem egyes egyén nem szabja meg, egyesegyedül gaz­daközönségünk egyetemének közös érdeke, a mellyel ma már nemhogy ellentétben állana a kereskedelem és ipar, hanem amannak előmozdítása emennek fejlődésé­vel szoros kapcsolatban áll; kiegészítik, támogatják egymást. Nem az érdekeikben — habár azok jogosak is — szerteágazó egyesek mutatják nekünk az irányt, hanem az egységes gazdaérdek: megyénk és vá­rosunk gazdaérdeke. És éppen ezért feltétlen és tántorítha­tatlan tárgyilagosság fogja jellemezni la­punkat, a melynek útjáról nem térünk el. Az elfogultság ép úgy távol áll tőlünk, mint a személyes támadás, sem egyik, sem másik iránynak lapunk tért nem enged. A Szatmári Gazda hasábjai azonban bárki előtt nyitva állanak a gazdasági kérdések objektiv és szakszerű megvitatására, tért enged a különböző irányú, de komoly, tartalmas és tárgyilagos nézeteknek, mert a magas színvonalon tartott vélemény cse­rék, pro et contra fejtegetések, a gazda­érdek előmozdításának elsőrangú tényezői, de zárt ajtókra fog lelni nálunk a torzsal- kodó civakodás, bármily szakkérdésbe bur­kolózzék is, mert ez mindig ártalmára van annak a közérdeknek, melynek diadalra juttatása egyetlen célja a „Szatmárvárme­gyei Gazdasági Egyesületnek“ és az általa épen e célbpól alapított Szatmári Gazdá-nak. Szaklaptársainkkal szemben is ez lesz álláspontunk. A komoly tágyilagos vita elől ki nem térünk, de a támadások és személyeskedő visszavágások terére nem lépünk. Első sorban mezőgazdasági kérdé­sekkel foglalkozunk, de nem fogjuk elha­nyagolni a köz és nemzetgazdasági prob­lémák fejtegetését sem. Különben főgon­dot fordítunk minden legkisebb tényezőre jelenségre, mozgalomra, melyek várme­gyénk és városunk gazdasági életének fej­lődésére bármi befolyással bírhatnak, és a melyek megyénk és városunk gazdakö­zönségének érdekeit érintik. Hir rovatunk tudósítást hoz különösen vámegyénk és városunk minden közérdekű eseményéről. Végre tárcarovatunkkal a közművelődés emelését fogjuk szolgálni. Röviden lapunk tartalmát maga a cime

Next

/
Thumbnails
Contents