Szatmári Friss Ujság, 1903. január (2. évfolyam, 118-144. szám)

1903-05-01 / 118. szám

Felelős szerkesztő : MAJDIK ÁRPÁD Szerkesztőség és kiadó­hivatal : MORVÁIJÁOTOS könyvnyomdája Szatmáíon, Eötvös-». 8. '.Telefon 73. II. évfolyam 118. szám. A t. olvasó közönséghez! Szatmár, máju3 1. A inai nappal ismét át­vettem a . Szatmári Friss Új­ság“ szerkesztését. Nem szándékozom ezúttal valami hosszú lére eresztett prograrnm-félét adni, mind­össze csak azt akarom rövi­den jelezni, hogy amint a múltban minden befolyástól menten az igaz és őszinte sajtó egyik szerény munkássának vallottam magam, úgy a jö­vőre nézve is ezt fogom leg­főbb kötelességemnek ösmerni Kérem a t. olvasó közön­séget, hogy szives bizalmu­kat ne vonják meg tőllem. Majdik Árpád, a „Szatmári Fri»a Újság“ felelős szerkesztője. HÍREK. — Uj alapitó tagok. He­gedűs Sándor volt kereskedelem ügyi miniszter neje, a „Szilt- márvármegyei Lorántífy Zsu­zsanna Egylet“ alapitó tagjai közzé 50, — Hugonnai Béla gróf, városunk főispánja pedig a szatmári férfi dalegylet alapitó tagjai közzé 100 koronával lé­pett be. — Kinevezés. Szűcs Gyula városunk szülötte, nyugalmazott szatmárhegyi alkapitány, ki jelen­leg a képviselőházban mint he­lyettes terembiztos működött, leg­közelebb A p p o n y i Albert gróf, ház elnök által terembiztossá ne­veztetett ki. — Lemondás. A városi tör­vényhatóságnál, már évek óta működő Barth a Kálmán köz- igazgatási gyakornok, ez év áp­rilis 30-ik napjával beadta le­mondását, melyet a városi tanács tegnap tartott ülésében el is fo­gadott. — Halálozás. Stoffa Jánosné szül. Hartmann Berta Miskolczon, 1903. április 28-án élete 67-ik, házasságának 40-ik évében el­hunyt. Földi részei Szatmáron, az ev. ref. egyház sirkertjébe teg­nap d. u. 5 órakor helyeztetett örök nyugalomra. Nyugodjék bé­kében. — Kiutalás. A szatmári ál­lami elletni iskoláknak, Rákóczi- utczai emelendő iskolai épületnél, a városi tanács az építő Rudnai és Csimár czégnek a harmadik részletét azaz 25000 koronát is kiutalta. Szatmár, 1903. (péntek) május 1. Iskola gondnokok május hóban. A Szatmári állami elemi nép iskolák gondnokságának tagjai, ez év május havában, a követke­zőleg lett megalapítva. I. telep (Szatmár.) Fiosztály: Ratkovszki Pál I., Papp Lajos II., Bodnár Gáspár, Dénes Lajos III., Pap Gáza, dr. Lehotzky János IV., Biki Károly V. VI. o. Leány­osztály : Mátray Lajos I., Veréczy Antal II., Borsos Benő III., Pa­rányi János IV., Rác/ István V. VI. o. II. telep. (Izr. iskolák.) Fiosz­tály : Dr. Kelemen Samu és Franki Mihály I., dr. Tanódi Márton és Hámon József II., Piiskuj Imre 111., Teitelbaum Hermán IV. V. VI. Leányosztály : Antal Dániel 1., Korányi János II., Pótor Dá­niel III., dr. Farkas Antal és dr. Keresztszeghy Lajos IV. V. o. t. Halmi ház: Osvátli E'emér L, dr. Fechtel János I. II. III. telep. (Németi iskolák.) Fiosztály : Pethő György I., dr. Fejes István és Jákó Mihály II., Szentiványi Károly III., dr. Vajay Károly IV., Polyán9zky Miklós V. VI. o. Leányosztály : Nyisz- tor János I., Csomay Imre II., Melles Emil III,, Uray Géza, Gyulai Lajos IV., Fogarasi Sán­dor V. VI. o. IV. telep. (Szatmári gör. kath. iskola.) Erdélyi István és Som- lyay Kálmán I., Máyer Károly II. III. IV. Dénes Lajos I-IV.o. V. telep. (Szatmárhegy.) Pu- polczy Károly és dr. Tanódi Márton felváltva. — Pályázat a városnál. J u r á c s k ó Gyula, volt központi vám hivatali pénztáros elhalálo­zása folytán üresedésbe jött ál­lásra, a városi tanács, a pályáza­tot meghirdette. A pályázat le­jár: május 11-én d. e II órakor. — Ki akar hadapród lenni? Az 1897 év XXIII. t. ez értel­mében szervezett m. kir. bonvéd- hadapród iskolában, 1903/1904. tanév kezdetén betöltendő he­lyekre, Fejérváry báró hon­védelmi miniszter a városi ható­sághoz leküldötte a pályázati fel­tételeket. A városi tanács tegnap tartott ülésében a leküldött fel­tételeket T a n k ó c z i Gyula ren­dőrfőkapitányhoz tette át, a kinél a hivatalos órák alatt a pályázati feltételek megtekinthetők. — Meteor-jóslás a májusi időjárásról. A szegedi Meteor a következőket Írja: Május hó csomópontjai a következő na­pokra esnek : 1 — 4 — 6 — 7—11 —17 -18—11—20—21—25—27 —30., amelyek igen sűrűn jön­nek egymásután, alig hagyva kö­L-J »őket egymás között, Nagyobb köz a 11 — 17-iki közt van, de ide esnek a fagyosszentek, ame­lyek csillagászati csomópontok nélkül is eléggé zavarják az idő­járást. Jellegre nézve a 18-ikí hideg, fagyos jellegű, a többi azonban inkább enyhe. Esős, csa­padékos a 21-iki. A fagyosszen­tekre csomópont nem esik, igy ekkor fagytól nem igen tartha­tunk. — Hirdetmény. Tudatom a város közönségével, liogyaz 1902. évi házipénz'Sgí, tjpz^rnyugdij, villamvilágitásiHÍíff) és a külön alapokra vonatkozó és a gazda­sági szakbizottság által elfoga­dott számadások f. évi ápril 23-tól számitott 15 nap tarta­mára a számvevői hivatal helyi­ségébe közszemlére kitétettek, azok ott megtekinthetők és azokra vonatkozólag netaláui észrevéte­lek a f. évi május hó 11-éu tar­tandó közgyűlést megelőzőleg legalább is öt nappal a városi tanácshoz czimezve nyújtandók be. Szatmárit, 1903. április hó 25. Tankóczi, főkapitány. — A Peleskei nótárius forrása. Régi dolog, hogy a legnagyobb folyamok forrása is vékony orecske a sziklákban, ahonnan ered. Világtörténeti ese­mények gyakran vezethetők vissza valami csekélységre. Gróf Gva- dányi József, a Peleskei nótárius hires szerzője egyszer Szakolcáról Debreczenbe utazott. Akkor va­sútnak természetesen hire-hamva sem volt. Ki-ki saját alkalma­tosságán utazott, vagy kocsiu vagy per pedes apostolorum. A nagyobb urak két három kocsival keltek útra. Az elsőn maga az ur és családja, a mási­kon a cs3Íédség, a harmadikon a konyhu és bor volt. Ahol tet­szett lakomát csaptak és leöblin- tették a jól fölszerelt pinczetok tartalmából, saját termésű borok­kal, amibe Iczig polgártárs még nem tett borcsináló-esszencziát. Gróf Gvadányi József, a vitéz lovasgenerális szintén igy utazott s ilyen kísérettel fordult be a Hortobágyiét is. Amint leszállt kocsijáról, abban a pillanatban fordult be a csárda udvarára ló­háton egy mentés és kardos em­ber, a kaltipjához egy iró ludtoll volt tű'.ve. Gvadanyi rögtön szóba állt vele. Megkérdezte, hogy hova uta­zik ? A sajátságoslovas Becsky volt, aki Pestre igyekezett jurá­tus fiát meglátogatni. Igen tréfás ember volt, aki föl­akarta ültetni a generást: — Odamgyek, uram, ahol vén­asszonyt nem látok. — Akkor ki kell mennie a vi­lágból — jegyezte meg Gvadányi. S aztán sokáig tréfált vele, meg is vendégelte s akkor fize­tést kért. Becsky jó tanácsosai fizetett: — Ha vénaaszonnyal találkozik generális uram, úgy háromszor fír‘' ­Megjelenik nimiftiapnup’ : öy korán reggel’.*”—L-'*"'" Hirdetések felvétetnek Morvái János könyvnyomdájában Eőtvös-uícza 6. sz. Egyes szám 2 fillér. dobjon a fején keresztül egy egy marék homokot mert ha nem teszi, bikák, kóborló katonák és szegénylegények fogják az utón infesztálni. Gróf Gvadányi József ebből a is kalandból irta meg a Peleskei Nótáriust. Bimiigyi főtárgyalások. Gabnatolvaj asszony. Popomajer József és neje, a múlt év november 11 én Mérk községében Szabó Sándor jómódú gazda kamarájába belopództak és onnau mintegy két véka ga­bonát elemeitek. A működést egyik szemfüles szomszéd észre­vette és csakhamar elmondotta a gazdának, ki jelentést tett az ügyről a csendőrségnek. A szat­mári kir. törvényszék, ez ügyben tegnap tartotta meg a bűnügyi főtárgyalást, mely alkalommal a vád csak az asszony ellen lett beigazolva ; a törvényszék az asz- szonyt 3 napi fogházra Ítélte, inig a férj ellen megszüntető határo­zatot hozott. Furfangos czipész inas. Braun Izsák tyukodi czipész mester, a múlt év őszén fegyver- gyakorlatra volt behiva & hely­beli honvéd gyalogezredhez. Az őszi nap heve melegen sütött be a kaszárnya ablakán és Braun meg kivánt egy kis hűsítő diny- nyét. Épen az ablak alatt sétált egy Spicz Adolf nevű czipész inas, kit Braun megszólított, hogy nem lenue e hajlandó neki egy dinnyét a közeli kofától hozni. A fiú hajlandó volt a kérésnek eleget tenni s pár perez múlva egy szép görög dinnyét adott át a kaszárnya ablakán a póttarta­lékos Braunnak. A szoltrálutkósz fiúval Braun csakhamar közléke­nyebb lett és elmondotta, mikép ő Tyúkodon lakik, ott suszter mester. A fiúnak most egy me­rész gondolata támadt. Még az nap elment Tyúkodra, és ott Brauunóhoz azzal állított be, hogy őt Szatmárról küldte ki Tyúkodra Braun, miszerint addig mig az katonáskodik segitsen a mesterségben. Az asszony szíve­sen látta a fiút, de később gya­núja támadt, hogy nem akarja e becsapni őt a gyerek ? Szekérre ült tehát és bejött Szatmárra a férjéhez. Ez idő alatt a furfan­gos czipész inas, összeszedett miutegy 50 kor. értéken órát, lánczot, pipát, több pár csizmát cs ezzel, mint aki dolgát jól vé­gezte, be jött Szatmárra. A lopott tárgyakon nemsokára túl­adott, de a szemfüles reudőreég csakhamar megcsípte a furfangos czipész inast, kit a kir. törvény­szék tegnap megtartott főtárgya- lás után 8 napi fogházra ítélt, mely nyomban jogerős lett. Lapunk mindennap 6 oldal terjedelemben jelenik meg*. MORVÁI JÁMOO KÖNYVNYOMDÁJA MATMÁR.

Next

/
Thumbnails
Contents