Szatmári Friss Ujság, 1902. szeptember (1. évfolyam, 1-9. szám)

1902-09-21 / 1. szám

I. évfoívam. I. szám. Snii'r ül!, nthn rn inr >: Eps szama 2 fillér Előfizetési ár: Helyben: 1 hóra 30 kr. (60 fillér.) Vidékre: avonkint 60 kr. (1 kor. 20 üli.) Felelős szerkesztő : MAJBIK ÁRPÁD. Megjelenik mindennap korán reggel. Szerkesztőség és kiadóhivatal I MORVÁI JÁNOS könyvnyomdája Szaímároa, Eötvöa-atca a Telefon 73. 7^‘y'5' lés a ! is iI o;yalázök ellen, A iséffisi rendőrség E® iomos tolvajról. Olvasóinkhoz I Sz a t m ár, 1902. Szeptemb. 21. A mai nappal veszik t. olvasóink a „Szatmári Friss Dj s á g‘ czímű napilap első számát. Amidőn ezt a t. olvasóközönség kezébe adjuk, a kővetkező czél lebegett előttünk. Legyen Szatmár Németi szab. klr. város, — valamint az egész Szatmár- megyének egy olyan olcsó napilapja, a mely hírszolgálat tekintetében gyors és megbízható forrásból lássa el annak közönségét. Emellett küzdjön és munkálkodjon mindazokért az elvekért, amelyek úgy városunk, mint megyénknek bol­dogulását, előmenetelét czélozzák. Szilárd elhatározásunk, hogy a sajtónak azon fegyverével küzdünk, amelyre a tisztesség és be­csület van reá vésve ! Mindennemű személyeske­dés és gyűlölet távol van és lesz tőlünk, a k ö z j ó t védeni és annak szolgálatában dolgozni lesz mindig főkötelességünk. Pártoktól teljesen füg getlenek vagyunk! Szívesen látunk bárkitől olyan ezikket, a mely a személyes kérdéstől menten az igazságnak megfelelően van írva. A „Szatmári Friss Újság“ meg­jelenik mindennap 6—8 oldal ter­jedelemben, már a kóra reggeli órákban úgy, hogy jóval előbb meg­előzi a tóvárosi hírlapokat. Egyes szám ára 2 fillér. Nagyarányú vállalatunkat és lapun­kat a t. olvasóközönség becses párt­fogásába ajánlva, maradtunk hazafias üdvözlettel A „Szatmári Friss Újság“ szerkesztősége és kiadóhivatala. Cigányok garázdálkodása. A debreceni közbiztonsági viszonyokra szomorú fényt vetnek azok a rablótáma­dások, utonállások, amelyek az utóbbi napokban igen élénken foglalkoztatják rendőrségünket, amelyekről a követke_ zőkben számol be tudósítónk : Tegnap újból két ilyen utonállás történt. Az egyiknek Szőllőssy Péter téglakert lakos volt a szenvedő hőse. Ugyanis mikor este 10 óra tájban hazafelé balt lagott a város alá érve, két gyanús alat- ugrott ki a bokrok közül. — Pénzt vagy életet! A két sötét alak ezzel a kiáltással rontott Szőllőssyre. Letiporták a földre s ki akarták rabolni. Szerencsére azon­ban segítségére sietett egyik szomszédja. A két útonálló erre megugrott, de az esyiket sikerült a rendőrségnek elfogni i T.r * A másik vakmerő rablótámadást az újvárosi utón, szintén Debrecen alatt követték el Lakatos Gyula, Balog Esz­ter cigányok, akik Nagy Sándor hely­beli lakos szekerét rohan ók meg hátul­ról s mielőtt a kocsis védekezhetett volna, párnát, dunyhát s más ágynemű- eket leloptak róla. TÁVIRATOK, Meggyilkolt hittérítő. Berlin, szeptember 20. (Saját tudó­sítónktól). A külügyminisztérium jelenti, hogy Tientsinből érkezett távirat szerint Mandjenben meggyilkolták B a u m a n n Sámuel hittérítőt. A gyilkosok kézreke- kerültek és szigorú büntetésben fognak részesülni. Leégett gyár. Trieszt, szept. 20. A Steinbackl Gyula-féle fa- és fűrészáru gyár az este leégett. A kár 150,000 korona. A tűz keletkezésének okát nem tudják. Az elpaklizott tengerszem. Napfényre került a tengerszem ítéleté­nek indokolása. Szégyenletes bizonyíté­kát szolgáltatja ez a motiválás, amely teljesen igazolja a magyar közvélemény felháborodását, egyrészt annak, hogy a bíróság túllépte hatáskörét és önkénye* sen döntött a vitában, másrészt pedig annak, hogy mig az osztrák képviselők gondoskodtak minden eshetőségről s óvást emelve a szakértő véle­ménye ellen, eszközt teremtettek álla­muknak arra, hogy kudarc esetén az ítéletbe bele lehessen kötni: addig a magyar állam képviselői, akiknek pedig mint az eredmény mutatja, valóban meglett volna az okuk az óvás emelé­sére, ezt nem tették meg s igazi ősi táblabirói nembánomsággal várták össze- ett kézzel a bíróság salamoni ítéletét. Sőt ennél m^'sr többet is tettek, Az nap, mikor a bíróság megbállgatta a svájci szakértőt, Bölcs magyar előadó a félhivatalos szerint utolsó beszédében örömmel konstatálja, hogy a szakértő teljesen a magyar álláspont­nak adott igazat. S ime az történt, hogy a biróság éppen a szakértő véleménye alapján ítélte oda Galíciának' a vitás területet. Ez a tény, a melyet félhivatalosan tettek közzé, nyilvánvalóan rábizonyitjn a magyar képviselőkre a teljes tájékozat­lanságot. Abiróság az ítélet megokolásában foglal­kozik az ó z rá kőpy-p'ő részéről eme ' Éles lovas a színpadon. A strassburgi városi színház előadását e hónap 18-ikán kellemetlen jelenet zavarta mesr. Schiller Demetrius-át ad­ták és a dráma harci jelenetében Pes­chel Ferenc színész egv éles lövéstől fején találva ősszerogvott. A szinésa igen súlyosan sérült meg. kozik ellene ; mert ez azt a látszatot | kelti, mintha a bíróság csak ideiglenes í döntésre lett volna hivatva. Természetes hogy Ausztria a történtek után nem fog élni a bejelentett óvással, amely úgyis csak a kudarc esetére készen tartott fegyver szerepét játszotta. Szomorú, sőt egyenes esuffátevése a magyar államnak, hogy a biróság az osztrák óvás ellen azzal argumentál, hogy az osztrák kép­viselőnek nem volt oka az óvásra, mert hiszen a magyar képviselők nem emel­tek óvást az eljárás zorán. íütinkás balesetbiztosítási kon­gresszus. E hónap 21-én nyílik meg Kölnben az a nemzetközi kongresszus, mely a munkások baleset elleni biztosításának kérdésével fog foglalkozni. Magvaror szágot ezen a kongresszuson Abonyi Emil miniszteri tanácsos fogja képviselni Szerelem a kültelken. Vasárnan esy kis aranyszegélyes ró­zsaszínű levente érkezett a VI. kerületi kapitánysághoz. Valakit hevádolt egy fiatal szép özvegy, hogy éjszakának idején egyre ott lődörög az ab­laka alatt s hogy őt ezzel kopromifáiia. I Azonkívül nem is alhatik az örökös ko« pogásától. Arra kéri a rendőrséget, hogy tiltsák meg ennek az embernek, hogy az ő ablaka alatt járkáljon, mert ő becsü­letes asszony, s nem akarjn, högy a világ rosszat beszéljen róla. A rendőrség eleget tett a szép asz- szony kívánságának és mára megidéz­ték a tolakodó szerelmest. Felolvasták előtte az özvegy levelét. A fiatal ember mosolygott. — Nos ezen nincs mit mosolyogni. — Már hogyne volna, hiszen nekem eszem ágában sincs a szép özvegyre ondolni. — Hát akkor miért járt egyre ott? — Meri várok valakit. — Abból a házból ? — Abból. — De hiszen az özvegyen kívül ott két másik öreg asszony lakik a házban — Azokat ugyan nem várom. — Nem lenne szives rremord kire várakozik ? — Ha épen muszáj, me^teszém. a főnökömre, aki nagyon íélős s a rendszerint meg kell várnom. — Lári-fári, ez mese. Mit keres ou a maga. főnöke éjjel. — Bocsánat, erre már az a becsü­letes özvegv sdVkal jobban mert tud rrnr? . t;: m t

Next

/
Thumbnails
Contents