Szatmári Est, 1913 (1. évfolyam, 1-28. szám)

1913-09-20 / 1. szám

/ Szatmár-Németi, 1913. szeptember 20. / ÍSBECEIII 8EF. FölSKöU JfOS^VíÍRi tí3/jLfS ' Első évfolyam. 1. szám* Előfizetési díj : Helyben : eg'ész évre ÍO kor. — fill. félévre 6 i — » negyedévre 2 » 50 » Vidékre: egész évre 12 » — » félévre 6 t — » negyedévre 3 > — » Egyes szám ára — » 10 » Független politikai újság. FELELŐS SZERKESZTŐ: Dr. NAGY VINCE. Megjelenik hetenkint kétszer szerdán és szombaton :: délután 6 érakor. :: Szerkesztőség és kiadóhivatal: Rákóczi-utca 39. sz. :: Telefon szám 86. :: — Nyilttér sora 30 fillér. — .................. Él őbeszéd. Nyílt szavú, becsületes ellenzéki újságot akarunk a közönség kezébe adni. Lapot, amelyik a maga Íróira és olvasóira a fellélekzés jóleső érzését gyakorolja városunk és me­gyénk kormánybéres sajtójának ebben az agyonnyomott, érdeklődés- telen, gondolkodást visszaíejlesztő levegőjében. Az országos politikában leg­szélsőbb ellenzéke leszünk a mai kormányrendszernek, amely „mun­kának“ nevezi megmaradt szabadság- jogaink erkölcstelenül erőszakos le- tiprását és külön államiságunk haj­dan hires telivérjéből sovány gebévé vedlett parlamentarizmusunk ur- kocsis módon való behaj szólását az egységes birodalmi parlament ka­rámjába. Ellenzékiségünk abból a talajból nőtt ki, amelynek a pozsonyi diéták önzetlen ellenzéki vezéremberei, Nagy Pál, Wesselényi, majd Kossuth Lajos, a rendi alkotmány faltörője, — a „népképviseleti“ rendszer során pedig Irányi Dániel és Helfy Ignác voltak a megtermékenyítői. Ám ez a függetlenségi alapérzésünk idők során megfürdött a politikai és tár­sadalom-tudományok felfrissítő flui- dumában és átitatódott ezekkel. Az ortodox függetlenségiségből — ennek 48-as vagy 49-es értelmében — meg­tartjuk magunkban a végcélt, az esz­mét, a teljes különségre való törek­vést, a becsületességet, önzetlenséget, komoly harcot, elvi kritikát. De bele akarjuk kapcsolni e vérünkkel örök­lött elveket az eleven élet lükteté­sébe, amely nem enged meddő és végtelen közjogi rágódást, hanem kenyérért és meleg szobáért kiált; — amely hat köznapon át dolgozni és enni akar és csak a hetediken en­gedheti meg magának a közjogi tata­rozás felől való elmélkedés luxusát. Ha a »mennél több egyén mennél nagyobb jóléte« elvét s e legtisztább államcél megvalósításának követelé­sét állítjuk oda programmunk képen, ezzel elmondottuk azt is, hogy a kevesek és kiváltságosak uralmát, ezt a kendőzött osztályuralmat lel­kűnkből utáljuk és kalapács akarunk lenni a szerszámok forradalmában, amely biztosan, bátran, fáradhatat­lanul bontja, bontogatja ezt a pat- kányoklakta düledező vályogházat. Kalapács, amely a rom lebontásában, de azután egy szebb, ragyogóbb, és kevés helyett sok embert, mindenkit magába fogadó palota építésében is segíteni tud. Ezekkel az elvekkel saturált gondolkodásunk fog vezetni minket a városi és megyei ügyek megítélé­sében is. Okos városfejlesztési poli­tika, közérdekű gazdálkodás, a kis­emberek segítése: ezek lesznek szavaink és cselekvésünk mozgatói. Figyelők és kritikusok leszünk. Apró személyi intrikák nem vezetnek, nem is érdekelnek bennünket. Éles késsel csak a romlott intézményekbe és intézkedésekbe fogunk belevágni, hogy a beteg rész kioperálása helyén egészséges élet fakadjon. Eleven, színes újságot akarunk csinálni, hogy találkozót adjunk ol­dalainkon mindazoknak, akik nyílt szemmel néznek és látnak, akik mer­nek és tudnak szabadon gondol­kozni, mernek és tudnak függetle­nül írni. És hogy egy bokrétában java toüforgatóinktól nivós, változa­tos tartalmú: politikai, társadalmi, közgazdasági, irodalmi és művészeti olvasmányt kapjanak azok, akik mellénk állnak tisztességes céljaink testvérharcosainak. Ehhez kérjük és várjuk a segít­séget, az egyetlent, amit elfogadunk: az olvasók támogatását. Egyedül ebből akar ez az újság élni. Hitünk, hogy élni fog. Nem féltjük nyakunk- kat sem kicsiny, sem nagy fojtoga­tok kezeitől. Dr. Nagy Vince. — SAJÁT TUDÓSÍTÓNKTÓL. ­Minisztertanács az államosítás dolgában. Budapest, szept. 20. A kormány a jövő hét csütörtök nap­ján tartja meg azt a fontos miniszter- tanácsot, amelyiken részletes javaslatot nyújt be az egész közigazgatás államosításá­ról. Éppen ezért a belügyminiszter sürgő­sen rendelkézni fog, hogy az idei őszi törvényhatósági tisztujitást az egész ország­ban elhalasszák. A jegyzők államosításáról azonnal törvényjavaslatot terjesztenek a képviselőház elé és azt már az első ülése­ken megszavaztatják. A mai tőzsde. Budapest, szept. 20. d. u. */« 4 óra. Barátságos volt a hangulat a Tőzs­dén. A magyar korona járadék és magyar bank részvényeiben élénk kereslet volt. Októberi zabnál jelentékeny áremelkedés. Osztrák-bolgár titkos egyezmény. Budapest, szept. 20. Bécsben most pattant ki, hogy a bu­karesti diplomácia a román mozgósítás előtt már határozott tudomást szerzett monachiánk és Bulgária titkos egyezmé­nyéről, amely szerint egy román-bolgár háború esetén a monarachia 200 ezer ka­tonával fogja segíteni Bulgáriát. A buka­resti osztrák-magyar követ e miatt Buka­restet már el is hagyta. För Bogdanovics hagyatéka ellen. Budapest, szept. 20. A titokzatosan eltűnt Bogdanovics Lucián szerb patriarchs hagyatéka ellen Sztoics Milánné, budapesti uriasszony ötszázezer korona iránt port akar indítani, i arra alapítva keresetét, hogy ezen összeget kölcsön adta a volt patriarchának. Az el­hunyt rokonai kétségbevonják a követelés jogosultságát. A kolera. Budapest, szept. 20 A szolnok-debreceni vasúti vonal Öt­vös nevű mozdonyvezetője a vonaton rosz- szul lett és koleragyanus tünetekkel jár­ványkórházba szállították. Budapest főváros — a főorvos jelen­tése szerint — most már teljesen kolera­mentes. Gyilkosság M.-Szigeten. M.-Szigef, szept. 20. Ma délelőtt Freizeuberger Jenő nevű izraelita kereskedőt meggyilkolták. Sfirdessen a „Szatm8s?(-6en. Minden száma 2000 példányban jelenik meg. TÁVIRATOK.

Next

/
Thumbnails
Contents