Szatmári Értesítő, 1862 (1. évfolyam, 28-32. szám, 2. évfolyam, 1-7. szám)

1862-06-28 / 28. szám

% ikZo 28-ik szám. Elsö ^év folyam ^^^zcmbat, junius 28-án, 1862. Megjelenik minden Szombaton. Ara egész évre . ft. — kr. fél „ . t ,. 50 kr. Házhoz, hordva vagy postán küldve 52 krral több. Egyes szám ára ü kr, o. é. SZATMÁRI \ r ff Hirdetések a legjutányosb dijakért; jótékony czélu vagy szegény árvákat illető hirdetmények díj nélkül vétetnek fel. Bélyegdij minden hirdetéstől Ottó}« Kiadó hivatal a tudakozó intézetben, kápolna utcza 8 l—ik szám, hová az elő­fizetési pénzek és hirdetmé­nyek cziinezendők. A Szatmár megyei gazdasági egylet hivatalos közlöny e. oO kr. Mindennemű közlemények bér- mentes levelekben Börkey Imréhez intézendők. HELYBELI IIIKEk. g^» Figyelmeztetés a két ló és sze­kér kijátszási sorsjegyek tulajdo­nosainak. Miután a játékrendlíen változás történt, az njabb játékremlröl a jövő szántban az illetők tu- (lbsittatni fognak. © A limit vasárnap leendett tűz játék nem tartatott meg. A mester félt az esőtől, — holott nem lett. eső. Annyiban kár volt ránk nézve ez a hirtelen! félelem, hogy az előadás felerészben löveldénk javára volt felajánlva. © A ref. gyninásiumi tanulóifjúság j u n i- alisán, hol bokros teendőink miatt nem lehet­tünk jelen, mint mondják, igen szép társaság gviilt egybe. A minden szépért hevUlni tudó if­jak példás buzgósággal egyengették a rósz idő miatt nem épen jó talapú tánczhelyet, — de az­után fáradságuk jutalmát elis vevék, mert az egész szép társaságnak gyöuvörii tánczkedve kerekedett, úgy, hogy még olyanok is lejték azt a jó csár­dást, kik a tánczolásról rég lemondottak. © F. hó 19-én (űrnapján) a lóvéidéi el­ső dijat: Unger József, a másodikat K o h n a társaságnak, harmadikat Reich Ferencz nyerte. 22-én pedig az első dijat: Heller man János, a másodikat A c c i p e Sándor, a harmadikat Reich Ferencz nyerte. © Reich Ferencz, ki eddig is ügyes orvoslásairól volt ismeretes, — megyei ba­romorvossá kineveztetett. © Halljuk: hogy Zom bori Gedő szer­kesztése mellett egy emlékkönyv adatik ki, mely­nek egész (?) tiszta jövedelme a helyben (?) fel­állítandó KÖLCSEISZOBORRA lesz szentelve. Ámbár hozzánk sem értesülés, sem adakozás, vagy aláírás végett iv nem hozatott, (ezért vagyunk kénytelen ily határozatlanul írni) e szép és nemes czél előmozdítására felhívjuk városunk és megyénk lelkes közönségének figyelmét! (jtazdasági tárház. A kukorie/.a megválasztása magnak. Amerikában, hol a kukoricza-tenyésztés nagy fontosságú gazdasági ág. a mag megválasztására és a vető mag elkészítésére több figyelem fordit- tatik mint nálunk. A már megérett kukoricza-foldön kiválasztat­nak a legszebb és legjobban sikerült csövek, megtisztittatnak, és szellős száraz helyen tartat­nak télen át; tavaszkor lemorzsoltatnak, de csak a cső közepén lévő szemek vétetnek magnak, a cső hegyén és alján levők, mint tökéletesen nem fejlettek, gazdasági czélokra használtatnak fel. A magnak szánt szemek közül kiszedetnek azok, melyek csirája körül kis — egy gombostő nagy­ságú fekete folt mutatkozik, minthogy ilyenek mint tökéletesen nem érettek, megfliítek, annál fogva erőteljes növényt nem nyújthatnak. Az e- ként kiszemelt magvak aztán vizzel meghigitott salétrom —olvadékban tizei két óráig áznak, az­után kőszén kátránnal bevonatnak, és behintetnek hamuval, vagy a légen elomlott mészpetj^d, E- zen eljárás mellett a tökéletesen kiképzéfr*r$ag csiraképessége elő mozdittatik, a leendő novéiU a magban már megnyeri első táplálékát, a fétójjw, ürgék és egerek károsítása ellen megvé^gftO^s erőteljes növényt nevel.

Next

/
Thumbnails
Contents