Szatmár, 1907 (33. évfolyam, 1-50. szám)

1907-01-05 / 1. szám

2 SZATMÁR január 5. Kedden jan. 8-án, „Baba“ operetté. Szerdán jan. 9-én, „Doktor ur“ vígjáték. Csütörtökön jan. 10-én, „Víg özvegy“ operetté. Pénteken jan. 1 i-én, „Elnémultharangok“ színmű zóna előadásban. Szombaton jan. 12-én, „Milliárdos kisasszony“ Operette kerül színre. Kedden újév első napján délutáni előadásul a „Legvitézebb huszár“ kerti.t színre nagy közönség előtt. E.-te Malonyui és R. kosi „Elnémult harangok“ cimü szinjátékát adták. Sikerületleuebb a regénynél, de jc játékosok kezében nagy hatást lehet színpadon is elérni. A vége is más a regényben. Itt az oláh pó­pát is meghódítja a Krisztusi szeretet nevében a magyar pap . . . s mogKondulnak az ő harangjai is, a regényben ol émuluak. A regény igazibb, ez pedig utópia. Kiss Miklós hálás szerephez jutott, ö játszotta Simándi Pált, de nem úgy, mint tőle vártuk volna; jó színész, tud beszélni, de teljesen a súgóra bízni a szerepét, — mint Peterdi is tette, — nem járja. Ta­nulhatnának Jászai Olgától és Szűcs Iréntől. Mennyi­vel alaposabbak, ambiciózusabbak a játékukban ők! Sötéíebb vonásokkal irt daraboknál szükség van erre; s ha hivatkozhatnak is arra, hogy ‘miudenuap újat és mennyit keli tanulni nekik (!), hát akkor a könnyebb darabok rovására történjék. Jászay Olga határozottan viszi a darabjait. Szűcs Irén szorgalom és biztosság tekintetében Jászay O’ga mellett áll, kár hogy komi- kai szerepkörben látjuk mindig, mikor ő avatott és hivatott salon színésznő. A_ közönség impressiókon épül s a ueve'ti’tobon, a mulattatóbaa sokkal hama­rabb megtalálja a mulatságost, mint a művésziest, pedig ezt nem tagadjuk tőle meg. A „Sára“ szerepét ■szépen, érzéssel játszotta. Kedvesek voltak Bathori Mária és Tihanyi. Jók voltak kisebb szerepeikben Uty Gizella, Tabari, Szabadkai és Tisztái. Szerdán január 2-án a szép zeuéjü „Madarász“ operetté ment jó előadásban elég nagy közönség előtt. Az est sikeréhez ezúttal Kerényi Adél (Mária feje­delemnő), Komáromy Gizi (Postás Miika) és Várady (Ádam) járultak hozzá. Jók voltak Szűcs Irén, Barna Andor és Tábori. Csütörtökön Porzsolt Kálmánnak kevésbé sikerült az „Asszony“ czimíi színmüve került színre szép számú közönség előtt jó előadásban ez idényben má­sodszor. Jászaitól (Pethő felesége) kitűnő alakítást láttunk ez alkalommal is. Igen jói ós kellő fokozattal jellemezte az asszony bűnbeeséséi mindvégig. Szép alakításáért többször volt lésze tapsokban. Dicséretre méltóan oldották meg szerepeiket még Bathori, — kit szintén tapsokkal honorált a hálás közönség — továbbá Tihanyi (udvarló) és Barna Andor (kapitány). Jók voltak Tábori ós Kiss Miklós. Pénteken félheiyárakkal a „Tavasz“ operettét ad­ták. telt ház aiott jó előadásban. Hívek. — Szeretcívendégség. A Loráutffy-egylet és a szatmári öv. rof. egyház, karácsony estélyén szeretet- vendégségben íészesi ette a szegény árvákat és özve­És Irén meghallgatta ezt a beszédet és lelkére beszélt Jóskának, hogy két szerető szív boldogságát ne tegye soha tönkre beavatkozásával. Ő tudja, hogy ez a két lélek mennyire vágyódik egymás iránt . . . — Margit is mondta — kérdé Barcsay. A tékozló-nő gazdagnak akarta tudni testvérjét és hazudott. Hazudott a megkeresendő túzokért Margit is mondta nekem — azt felelte. — Úgy mondhatod Margitnak — mondta végre — a nevemben, hogy nősülés céljából holnap Zalába utazom. Es el is ment, és Irén kibővítve meg is mondta az üzenetet Margitnak a verébnek. Holt halvnnynyá vált a kis leáuy, s aztán ő is sóhajtott. Aztán sxiv se hl) n fogadta, a most már egyedül udvarló Rusznyákot. Rusznyáknak meg kellett őrizni az Irén indulatát i’s azután is olyan önfeláldozó barát maradt, mint az utóbbi időben. Megkövetelte Töröktől, hogy nejével együtt jelen legyenek a Budapesten tartandó esküvőn. Ezt Török keréken megtagadta. Neki nincs arra pénze, Pest drága ; jó ha élni tud, nem hogy Buda­pestre jöjjön lakodalmakba. De Rusznyák kétségbe volt esve. Hogy az ő egyetlen, igaz, szeretett barátja, az ő lakodalmán ott ne lényén ? Inkább meg sem esküszik. Agglegény ma­rad. És miért nem lesz ott az esküvőn az ő egyetlen barátj i ? Pénz miatt ?! Hát mi az ütven-száz forint ? gyeket. Ezen célra a szatmári egyház által adott 250 kor., a nemes szivü adakozók által adományozott 232 koronával együtt összesen 482 koronát tett ki. Ezen összegből 328 korona a szegény gyermekek felruhá­zására, a fentmaradó különbözeti összeg podig segély­képpen osztatott ki valláskülönbség nélkül a szegé­nyek között. — Esküvő. Díszes esküvő volt a múlt hó 27-én Szamosszegen, amikor is Loövey Miklós tunyogi ev. ref. lelkész esküdött örök hűséget Szabó Gusztáv ev. ref. esperes leányának Margitnak. Az egyház részéről Kovács Lajos panyolai ev. ref. lelkész eskette össze az ifjú párt, aki magas szárnyalása beszédet tartott. — Kinevezés. A nacykárolyi m. kir. pénzügy- igazgatóság Szentgyörgyi Kálmán homoki lakost a szatmár-németi ev. ref. főgymnasium végzett jeles növendékét, a helybeli in. kir. adóhivatalhoz adóhiva­tali gyakornokká nevezte ki. — Szilveszter este a Kaszinóban. Kedélyes Szil­veszter estét rendezett a szatmári úri Társaskör mű­sorral egybekötve. Az estét Oláh Feri bravúros nyi­tánya nyitotta meg, mit Dr. Tanódi Endre szellemes felolvasása követett. A formai tökélyt! felolvasás mind­végig állandó derültségben tartotta az előkelő meg­jelent közönséget. Fogarassy Juliska és Lilteráthy Ilonka kisasszonyok négykezes „Rákóczi nyitánya“ a férfi világot zajos tapsra ragadta. Pirkler Ernő vig monológja: „Beszéljen a mamával“ nem egy-két kis lány zajos tetszésével találkozott. A műsor legutolsó, de legkiemelkedőbb pontja volt Markó Kálmánná úrnő gyönyörű és magas színvonalon álló éneke. Markónét már hallottuk egy párszor nyilvánosan énekelni, de azt mondhatjuk, hogy éneke soha jobban nem érvé­nyesült és soha jobban nem tetszett, mint a Társas­körben. Remek sopránja mindenkit magával ragadott. Először egy francia dalt adott elő, majd később egy opera áriát, s végül magyar dalokat énekelt óriási siker mellett. A műsor után vacsorához ült a megje­lent közönség s ezután 6 óráig tánczoltak a fiatalok az uj esztendőben. — Házasság. Osváth Géza bati/.i ev. ref. tanító karácsony másodnapján esküdött örök hűséget Kucsóh András batizi birtokos Irma leányának. — Ä vasúti ifjúság műkedvelői előadása. Az ál lomás e czélra átalakitutt Il-od osztályú várótermében a vasúti ifjúság uj év estéjén jól sikerült műkedvelői előadást rendezett. A megjelentek nagyobbára roko­nok és érdeklődök közül kerültek ki, kik nagyon jól mulattak a kicsikék „alakításain.“ A bakfis álmok monologot Tombori Aranka k. a. bájosan adta elő. „Szép Ilonka“ mellodrámá előadásával próbálkozó t meg két bájos kis bakfis Péchy Hilda és Banner Viola. „A miniszter elnök'bálja“ egy felvonnsos víg­játék volt az est „clouja,“ Kovács városi tanácsos (Mándy Zoli) egy városi tanácsoshoz iiiő komolyság­gal és ősz hajfürtökkel játszott. Lotti a neje (Tombori Aranka) bájosan festett a hosszú ruhában, Eiiz (Ban­ner Edith) a kis barna lányka szerepében nem hiáb t epekedett a hírlapíró után (Banner Zoli). A hnzmes- mesler, szobaleány, és a hordárok szerepeltek még s döntötték be a siker nyitott kapuját a szülök szívében, Mándy Ilonka k. a. a tőle megszokott bájjal zongorá­zott a programon kívül s tette még élvezetesebbé az estél. A műsor végén tárícz következett s a reggeli órákig rúgták a fiatalok fesztelenül, családiasán, nem pózolva, akár Csengerbe. — Esküvő. Ersekujváry Géza szatmári nyomdász e hó 12-én esküszik örök hűséget Vámfalubau, Kres- pay Lukrécia urleányuak. — Közgyűlés. A Szatmár-Németi ev. ref. egyház- község f. hó ö-án, vasárnap délelőtt isteni tisztelet végeztével egyháztanács ülést tart. — I) A közgyűlés tárgyai : Lel kész-elnök megnyitó beszéde. Az egyházi választásokról felvett jegyzőkönyv felolvasása. Az újonnan választott egyháztanácsosok eskütétole. Fő­gondnok beszámolása a múlt év eseményeiről. Pénz­táros jelentése az egyházi pénztár állapotáról. Mag­táros jelentése a magtár állapotáról. Egyházfi jelentése. II) A tanácsülés tárgyai: Tisztviselők választása. — Esperesi körlevél. — Költségvetés beterjesztése. — Bizottságok megalakítása. — Kölcsön kérvények. — Folyó ügyek. — Indítványok. — A IV. országos borvásár. A „Magyar Szőlős­gazdák Országos Egyesülete“ márczius hó 23—25-ig tartja a legközelebbi országos borvásárt Pozsonyban, mely iránt országszerte nagy érdeklődés mutatkozik. Miután úgy Ausztriában, mint Németországban az idén igen rosszul sikerült a szüret, mindazok a sző­lőbirtokosok, akiknek régebbi borkészletük van, na­gyon helyesen teszik, ha boraikat a vásáron bejelen­tik, mert ilyen kedvező alkalom borok jó áron való értékesítésére egyhamar nem kínálkozik. A borvásárra jelentkezni február 20 ig lehet. A ki azon részt vonni kíván, forduljon bejelentő lapért a „Magyar Szőlős­gazdák Országos Egyesülete“ igazgatóságához (Bu­dapest, IX., Üllői-ut 25., II. em., 11. ajtó.) — Gyászhir. Dr. Gopcsa Endre képezdei tanár e hó 2-án éjjel régi szívbaja következtében olhuuyt. — Temetése f. lró 3 áa ment végbe nagy részvét mellett. — Uj gazdasági tudósító. A földművelésügyi m. kir. miniszter Szatmír vármegyében a szinérváraljai járásra nézve Buday József nagykolcsi lakos földbir­tokost, a gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg. — Adomány. Krémer Sándor színigazgató a ren­dőrségi és tűzoltói alapokra 200—200 koronát ado­mányozott. — Meghívó- A Szatmár-Németi Iparos Ifjak köre 1907. január (J-ái, a Pannónia összes termeiben, saját céljaira a honvédzenekar és Fityi bandája közreműkö­désével táncmulatságot ér társas-vacsoravbl egybekötött estélyt rendez. Belépő dij személyenként 1 kor. Karzat 50 fillér, mely a terembelépésre nem jogosit. Az ételek és italok a kiadott étlap árai szerint lesznek számítva. — Vendég a színházban. A „B icearát“ mai elő­adásán vendége lesz színházunknak. Csengeri Erzsiké kisasszony végzett színi növendék fogja játszani Heléne szerepét. A kisasszonyt különben szerződtetés céljából hozatta le Pestről a direktor. Ha játéka is oly megfe­lelő lesz mint alakja és szépsége, úgy már előre is a miénknek mondhatjuk őt. — Emlékeztető. Ma este lesz a Szamos Csolna- kázó egylet regatta táncestélye a Polgári társaskör helyiségeiben. Személyjegy 3 kor. Családjegy 8 kor. — A dohánybeváltó. A helybeli dohánybeváltó hivatal január 2-án kezdte meg működését. Az uj hi­vatal élén Oláh Miklós tiszttartó, Mészáros János he- i/etfcos ói Killer Lajos vezető tiszt állanak. Honvédség uj egyenruhája. Honvédtisztek kö­rében hire jár, hogy a honvédelmi miniszter a jelenlegi Ő becsületére fogadja, hogy a mibe az a néhány nap kerül, utazással együtt, — mind ott az esküvő után kifizeti. t — De csak! riadt fel Török — csak nem megyek a más pénzén ? — Miért ? — sunyitott Rusznyák — az nem is a más pénze, a jó barát, ki nyitja bárdijának erszényét; én ilyen jó barát vagyok, pe különben is ez olyan do­log, mintha én magainhoz hívnálak, de mert nincs fo­gatod, az én fogatomat használod. Addig nyagatta Rusznyák Törökéket, hogy végre be­leegyeztek, hogy elmennek a Budapest n nagy fénynyel tartandó esküvőre s elfogadják Rus: nyáktól a pénzt. Irén nem győzte aztán magasztalni Margit előtt Rusznyákot, hogy ilyen páratlan egy ember az, milyen boldog lesz vele Margit. Végre aztán Margit is elhitte, hogy Rusznyák pompás egy ember, s végre elhitette magával, hogy ha Barcsay el nem is megy, mégis csak Rusznyákot válasz­totta volna. Megtörtént az esküvő, a szegény kis Margit a veres Rusznyák felesége lett, lati, becsületes felesége. Le is olvasták a pénzt Rusznyáknak, a ki azt bugyel- lárisba rakta, s meg volt elégedve. A veréb is elég kövér. Az Orient szállóban Török és neje hiában várták Rusznyákot. Irén, a ki kövér túzokot akart keríteni bátyjának, türelmetlen lett. Annál inkább, mert annyi pénzük sem volt, hogy a szálllodai költséget kifizessék. Végre is ráparancsolt a férjére, hogy menjen el Rusz- nyákhoz, s követeiye, hogy Ígéretét tartsa meg. Rusznyák majd leesett a székről bámultában, á midőn Török nagy szerényen kérte tőle, hogy a buda­pesti látogatás költségéit fizesse hát meg. — Mit ? tátotta el száját Rusznyák — hiszen a ki utazik, a ki eszik, iszik, annak kell a költségeket fizetni. Csodálatos kívánságod van ?! . . . — Hiszen te erő tettél . . . — Köszönöm is, hogy esküvőnkön megjelentetek, de a magam költségén, csak nem hozatok vendéget, hogy etessem, itassam. Török nagyon szelid ember volt, de ilyen arczát- lunság mégis felkavarta vérét. — Üssön beléd a menvdörgős rnenkü, mégis csak gaz, hogy gazember vagy . . . “ Uram ! az én lakásomon . . . — Bánom is én. Viszket a tenyerem, szeret­nélek . . . Rusznyák riadva húzódott hátra, és csengői ke­resett. — Ne félj iócsiszár, nem bántalak. Azt akarom csak mondani, hogy akasztófán fogsz te elpusztulni. Es elment. — Köszönöm — hebegé Rusznyák e furcsa bu­csuzásra. —------­Tö rökéknek meg kellett egy nappal toldani a buda­pesti szórakozást, míg távirati utón szerezhettek úti­költséget. Pataki István. Elvállal min dcn n cm ü tf-vors po n fos dk eszi lését, $ (emelet.) APÓLAJO FÉRFI SZABÓ ——— SZAT M Ä li, DEAK-TÉE 7. jCJ'k Legfinomabb szövetekből Részit-----.-------: po lgári ruhákat SZ. $ a legjutányosabb árakban.

Next

/
Thumbnails
Contents