Szatmár, 1902 (28. évfolyam, 1-52. szám)

1902-01-01 / 1. szám

január 1. raszthy Tamás. Elnökké a főispán Korányi Já­nost nevezte ki. — Vallas elleni vétséget elkövető pópa. r>o-ik számunkban megemlékeztünk arról, hogy Ardeleán György nyeger falvai gör. kath. pap augusztus havában Számos-Dobon a gör. kath. templomban a magyarul éneklő híveknek azt mondotta : „ma­gyar szóval ne mocskoljátok be a templomot“ és a híveket a templomból kikergette. Ezért a szatmár németi-i kir. járásbíróságnál ellene vallás elleni vétség miatt a bűnvádi eljárást folyamatba tették, amelynek tárgyalására ni. év dec. *24. napja tűzetett ki. Ebben az ügyben a tárgyalás tériiolt meg nem jelenése folytán a mondot napon nem volt meg­tartható. Ezt megelőzőleg Ardeleán egy kérvényt adott be a, tárgyalás elnapolásáért arra való uta­lással. hogy az ünnepek közeledtével készülnie I kell azokra. Ez azonban hiú mentség, mivel a tárgyalási határnap után a készülésre még majd­nem három hete volt. Miután még ezen kérvényre hozott elutasító határozat kézbesítéséről szóló vétiv nem érkezett be, a bíróság nem rendelte el elővezetését a terheltnek. Reméljük, hogy a járás- bíróság a törvény alól nem tesz kivételt Ardelánra és ha indokolatlan lesz a múlt tárgyalási határ­napról való elmaradása, olővezettctését fogja el­rendelni, még ha némely hazafiatlan elemek előtt mártírnak tűnnék is fel a törvény szerint előve­zetett pópa. Megemlítjük még, hogy Ardeleán ! György a szatmári r. kath. kir. gymnasnm VJII. osztályában is járt, de onnan azért lépett ki, mivel a hittant magyarul tanulni nem akart s igy j elégtelen jegyet kapott. Jubileum Zajtalanul ülte meg 25 éves í hivatalnoki jubileumát Novak Lajos városi fő­szám vevő. E szép alkalomból a hivatalnoki kar Kertésztfy Gábor pénztárnok vezetésével tisztel­gett a jubilánsnál, a ki meghatóttan mondott j ezért nekik köszönetét. — Uj színdarab A színtársulat megszerezte Moldován Gergely kolozsvári egyetemi tanár j „Flórika szerelme“ ez. hires népszínművét. A be­mutatón a szerző is jelen lesz. — A szatmai nemetii ev. ref. felső leány­iskola vezetősége és növendékei január 11-én szép műsoru s tánczczal egybekötött gyermek­hangversenyt rendeznek, mely iránt nagy az ér­deklődés. Beléptidijj: felnőtteknek 2 k., tanulók­nak i k., 12 éven aluli gyermekeknek 60 fill. Eljegyzés. Barna Novák János udvarii lakos, gépész és malomtulajdonos, deczember 2ti-án eljegyezte Oláh Ilonka kisasszonyt, Oláh István helybeli iparos leányát. ■— Kinevezés. Osics Lajos helybeli kir. törv.- széki aljegyző a nagykárolyi járásbírósághoz al- biróvá neveztetett ki. — Tanitóvalasztas Némethi Sándor szat­mári ev. ref. helyettes tanítót Némethi Miklós helyére rendes tanítóul megválasztotta az egy­háztanács. — Eljegyzés Szombatin' Géza pénzügy- miniszteri segédtitkár a napokban jegyezte el Maróthy Sándor gacsályi birtokos Anna leányát. — Gyászhir. Dr. Márk Endre ügyvéd 45 éves korában Nogy-Somkuton meghalt. Nyugodjék békében! — Nagy Sylveszter-estely lesz a helybeli tűzoltói intézmény javára a „Vigadódban, a színtársulat közreműködésével, kik nagyszámú kupiéval, monológgal, énekkel és színdarabbal járulnak a siker előidézéséhez. Az előadás 9 órakor kezdődik. Előadás után táncz következik. Beléptidij személyenként egy kor. Helyárak : számozott hely 2 korona, karzati ülőhelyek 1 k. - Ételekről és italokról is gondoskodnak. Pályázat. A villám világítási igazgatói állásra 9 pályázó jelentkezett. — A kath. leymyegylet decz. 29-iki ünnep­sége minden tekintetben szépen sikerült. Papp Gizella, Zsál‘1: Annuska, Hukk Juliska. Hronyecz Irénke, Kommt Margitka kisasszonyok, Váczy Mihály, Csorba János egyleti tagok mint a „Ka­rácsony Est“ színdarab szereplői elismerést érde­melnek ügyes alakításaikért. Szépek voltak az élőképek is. — A uöegylet szokásos karácsonyfáját az idén is felállította a lelenczházban a szegény- gyermekeknek, mely alkalommal az örvendező kicsinyek sok szép ajándékot kaptak. — Dalestely. A szatmárnémetii iparos énck- és dalegyesület decz. 2(j-án az iparos olvasókör­ben, mind anyagi, mind erkölcsi tekintetben ki­tünően sikerült dalestélyt rendezett. Úgy az egylet énekszámai mint az egyes műkedvelők szereplése igen szépen sikerültek. A táncz pedig hajnalig tartott s az ottlevők egy kedves mulatság emlékével távoztak. Istentisztelet. A szatmári ev. ref tem­plomban karácsony első napján Biky Károly es­S Z A T M Á R, peres, másodnapján Rácz István mondtak egyházi beszédet — Áthelyezett pénzügyőri biztos. A m. kir. pénzügy miniszter Mihalovits Miklós szatmári p. ii. őri biztost hason minőségben a zombori m. kir. pénzügyőri biztossághoz áthelyezte. — Esküvő Eőri Tamás tisza kóródi ev. ref. lelkész szombaton esküdött örök hűséget Zeke Annuskának, Zeké Vincze földbirtokos szép s kedves leányának. — Kinevezés. A pénzügyminiszter Bartoss Zsigmond n. károlyi pénzügy igazgatósági tit­kárt állomás helyének megtartása mellett helyet­tes pénzügy igazgatónak nevezte ki. Eljegyzések Abonyi Gusztáv helybeli iparos a napokban jegyezte cl Januezás Rózát. Januczás Károly iparos kedves leányát. — Bod­nár Lajos városi írnok ^eljegyezte Juhász Áron helybeli polgár szerétéire méltó leányát Juliskát. — Meghívó. A szatmárnémeti iparos ifjak 1902 jan. 5-én a városi szegények javára a gu­bás ipartársulat termében jótékonyczélu tánezmu- latságot rendez. Belépti dij személyenként l k., családjcgy 2 k. 10 fill, kezdete este fél 8 órakor. — Bimbó hullás. Az szatmári-erdőd vasút hivatal szolgájának Petim László és nejének kis leánya, Margitka decz. 20-án d. e. 9 órakor hosszas szenvedés után meghalt. 22-én délután temették. Nyugodjék békében! — Verekedés és a prés czim alatt már la­punk múlt számában megírtuk, hogy Batiz-Vas- váriban Lakatos Lászlónál egy hamis koronát gyártó prést és hozzávaló anyagot is talált az elöljáróság, és daczára, hogy arra a napra 17-én az elöljáróság jelentést tett az illetékes hatóság­nak és hogy újabban is 17 kiló anyagot kobozott el a községi bíró, mindeddig ez ügyben semmi hivatalos vizsgálat nem volt. Ugyan-ugyan tisz­telt illetékes hatóság, hogyan lehet az ilyen komoly és veszélyes ügyet nap-nap után halogatni? Vagy talán nem is követ el vétséget, a ki az államnak egyik ilyen legfőbb jogát durván meg­sérti. — Kedves karácsonyi ajándék. Deák Fe- renézné úrnő, az aranyos-megyesi állomási főnök szeretetve méltó, kedves neje" a széles körben ismert jótevő nő az idén sem feledkezett meg az iskolába járó szegény gyermekekről; az idén Ka­rácsonyra is küldött Marosán János patóházi áll. tanítóhoz 25 darab finom meleg téli kendőt, hogy \ azok a patóházi áll. iskola szegénysorsu, elha- j gyott és arra érdemes növendékei közt oszsza ki ; vallás és nemzetiség külümbség nélkül. S habár a jótevő úrnő szigorúan megtiltott mindenféle nyilvánosáéra való hozatalt, lehetetlen—különösen látva ama nagy örömöt, mit b. ajándékával szer­zett a gyermekeknek e helyen is legmelegebb kö­szönetét nem mondani egy az osztásnál jelenvolt részéről is. Ideiglenes erdöfelügyelö. Néhai Pruzsin- szky Károly debreczeni kir. erdöfelügyelö hiva­talának ideiglenes vezetésével a föleim Ívelés ügyi miniszter Oszterlám Ármin nagyváradi kir. erdőfelügyelőt, helyetteséül Pethő Lajos kir. al-erdőfelügyelőt bízta meg. — Katonai utóallitás lesz január 7-én a gubásipartársulat nagytermében. — Jutalomdijj. Á város által a cs. és kir. 5-ik gyalogezred 50 éves győzelmi évfordulójának emlékére tett alapítvány ez évi kamatát a tanács Kurach András helyben állomásozó cs. és kir. őrmesternek utalta ki. — Gyászhir. Özv. Lengyel Istvánná szül. Vertéin Mária decz. 26-án reggel 7 órakor életé­nek 77 évében hosszas szenvedés után elhunyt. Temetése 28-án d. u. 3 órakor ment végbe nagy részvét mellett. Halálát gyermekein kivid nagy­számú rokonság nyászolja. — Gyászhir Kurucz János jánki r. kath. nyug. tanító, a ki 38 évig teljesítette a gyer­meknevelés nemes munkáját, decz. 19-én, élete 64-ik évében meghalt. Béke poraira!- Italmó,'esi jutalék czimén 1900. év ja­nuár 1-én esedékessé vált az állami italmérés kezeléséből előállott jövedelmi többletből a város részére 10212 k. i0 fill., mely összeget a pénz­ügyminiszter ki is utalt. — Vízbe fűlt gyermek Szatmármegye Mózes falu községében decz. 20-án Neuman Mózes nevű 10 év körüli árva gyermek egy sebes folyású hegyi patak pallóján akarván átmeni, annak kö­zepén elvesztve az egyensujt a patakba esett s a rohanó ár magával ragadta. Á közelben levő pásztorok vették észre s kifogták, de már akkorra meg volt halva. — Templom persely feltörés. Szatmármegye Sebespatak községében decz. 15-én a g. kath. templom oltára melletti perselyt feltörték s be­lőle körülbelül 18 koronát elvittek. De ugyancsak 3. decz. 20-án a csendőrség a tettest el is fogta Abrudán György 22 éves oda való legény szemé­lyében, s a sz.-váraljai járásbírósághoz kisérte, hol ki is vallotta, hogy nappal fel ment a torony­ba a harangozóval s aztán ő a harangozás után elbújt. A templom ajtaját rázárták s úgy fogott hozzá aljas munkájához, ahonnan este felé szürkü­letkor az ablakon át távozott.- Esküvő Bojtor László helybeli iparos f. hó 12-én tartja esküvőjét őzv. Fekete Jánosné kedves leányával Juliskával. — Próba-bál Zollinger Adolf Szatmár vá­ros állandó táneztanitója folyó hó 5-én tartja tánezvizsgáját (próba-bált) a „Vigadó“ nagyter­mében. Belépti-dij : szomélyenkint 1 kor. 20 üli. Kezdete 7 órakor, — Szatmár- Erdödi h. é. vasút Értesítjük a t. utazó közönséget; hogy személy díjszabásunk II pótléka a nagyméltóságu kereskedelmi minisz­ter ur által jóváhagyatván, a vasúti és közleke­dési közlönyben kellő időben meghirdettetvén, — 1902 év január 5-én életbe is fog lépni. — E díjszabási pótlék a menetdijak igen mérsékelt emelésén kívül azt, az utazó közönségre nézve fontos változtatást tartalmazza, hogy a villamos és gözmozdonyu vonal egymásközti forgalmában a Kossuthkert — Szamosiad vonalirész egy vonal szakasznak tekintetik, vagyis a Szamos jobb parti város rész bármely megálló helyén száll fel az utas ugyan azon menet dijat fizeti. így meg szűnik az a sok panaszra okot adott eddigi állapot, hogy a törvényszéki palotánál felszálló utas többet fizetett mint a Deák téren felszálló. Ami a menet dijak emelését illeti, ez főképen abban nyilvánul hogy a menet térti és füzet je­gyek váltásánál az utas nem fog olyan nagy díj- mérséklést találni az egyszeri utazásra szóló je­gyei szemben, mint eddig. Ez intézkedést az tette szükségessé, hogy a menet térti és füzet jegyek használatánál viszaélések fordultak elő ezen a bennük levő nagy díjmérséklés miatt. A felsorolt módosítások részleteit magában foglaló személy- díjszabás H. Pótléka 20 fillérért kapható a vasúti üzletkezelőségnél Rákóczy-utcza 46. sz. Az iiz- letkezelőség. — A levélírás művészété. Fiatal leányoknak nagy örömük telik abban, ha érzésüket gondo­lataikat egymással levél formában kicserélhetik. A szép levélírásnak titkát azonban nem egy köny- nyen lehet megtalálni. A hozzávaló utat egyen­geti a Tutsck Anna szerkesztése mellett megjelenő, Magyar Lányok cimü szépirodalmi képes hetilap. Minden esztendőben érdekes pályadijakat tűz ki arra, hogy valamely a fiatal leányok életéből vett théma fölött ki Írja meg ajegszebb levelet ? A Magyar Lányok azonfelül az egyetlen olyan újság és olvasmány, melyet aggodalom nélkül adhat minden anya serdülő leánya kezébe. Tanulságos, a jó ízlést fejleszti, az erkölcsüt nemesíti, és amellett érdekesen szórakoztató. Előfizetési ára negyed évre három korona és elő lehet fizetni a Magyar Lányok kiadóhivatalában Budapesten And­ié.'’ ’ ut lü. sz. elelösszerkesztő : Dr. Törseők Károly. ,ptulajdonosok: Kálik és Szeremy. Van szerencsém a nagyérdemű közönség beeses tudomására hozni, miszerint kesztyű- és kötszer raktáramat D áktér 5 sz. alá, a hitelszövet­kezetbe helyeztem át. Hol minden e szakmába vágó czikkek kaphatók, úgymint: saját készítésű legjobb kesztyűk, sérvkötök, haskötő (szuzpenzór) és minden e szakmába vágó munkák kaphatók és mérték után készülnek. Úgyszintén Irigátorok, méhtükör, méh- koszoruk, mejszLó, gumi különlegességek. Továbbá" kesztyű tisztítást és javítást legpontosabban és jutányos árban elvállalok. A nagyérdemű közönség becses pártfo­gását kérve maradok kiváló tisztelettel ■ • Hibszky Károly kesztyűs- és kötszerész. Deák-tér 5. műhely: Deák-tér 2. a városház mellett.

Next

/
Thumbnails
Contents