Szatmárvármegye, 1907 (3. évfolyam, 1-106. szám)

1907-01-03 / 1. szám

1. szám. SZAT MÁRVÁR MEGYE. drágább lett az élelem is. Ebből látjuk, hogy ha mindég emeljük a munkabért, akkor nem segítünk sokat a bajon, mert arány­lag mindennek feljebb megy az ára. Az ameri­kai viszonyok elütök a mieinktől, de minden­esetre sok ember van olyan, ki azt hiszi, hogy egyforma az eset az amerikai és magyarországi között. Itt különbség van. Mert ha ott 1—2 dollárt fizetnek, az nálunk 1—2 írtnak felel, mert nálunk a pénz vásárló ereje ugyanolyan, mint Amerikában a dollárnak. Tehát nem lehet azt mondani, hogy mikor egy dollárt keres, 5 koronát keresett. Ä másik különbség, hogy az Amerikában élő munkások között nagyon sok a kifacsart ember. Ott nagyon erős munka kí­vántatik meg, mig nálunk nem. Természetes, ha künn kétszer annyi munkát végez, kétszer annyit fizetnek. Magyarországon kevesebbet is kívánnak, sőt a mit kívánnak, azt sem teljesitik. Ott kevésre becsülik az embert, de többre a munkát. Nálunk becsülik a munkásban a ma­gyar embert. Amerikában, ha egy munkás meg­hal, akad helyette 100 és 100 munkás. Azt akarta beszédjével bizonyítani, hogy nemcsak a gazda társadalom van megtámadva, hanem Magyarország, mint állam, mint jogállam. Ma­gyarország földmivelő állam. Aki a földmivelés ellén tör, az Magyarország ellen tör, pedig tudjuk, hogy Bölcsőnk , ez, majdan sírunk is, Mely ápol s eltakar. Fogadják el egyhangúlag az indítványt, ne csak szóval, hanem sziveikben is. Legyen minden ember apostola ennek az eszmének. Éljen Magyarország! Veszszenek az izgatok! Veszszenek a szakszervezetek. (Taps.) Solymossy az indítványnak a kivándor­lásra vonatkozó azon szakaszát, hogy a kik katonakötelezettség alatt állanak, ne vándorol­hassanak ki, módosítani kívánja. Mert a kiván­dorlás anyagát azok szolgáltatják, kik 16—21 évesek. Ezeknek kivándorlása pedig a gazdákra és a hazára is veszteség. Tehát oda kívánja módosítani, hogy 32 éves korukig ne vándo­rolhassanak ki az emberek. Mert 32 év után már családot alapit, nem vágyik kifele. Szóló Csomaközön lakik, de ott is nagy baj van, mert a férfiak :i 4-ed része Amerikába ment ki, a kiket nem a nyomor, hanem a pénzvágy hajt. Az öreg emberek azt mondják, hogy boldo­gabbak voltak régen, mikor mezítláb jártak, mint most ceig-cipőbe. A mit Böszörményi Emil mondott, az mind igaz, de nemcsak Amerikában drágítanak meg mindent, hanem nálunk is. Ha most a gazdák beszélnek, nem a nép ellen, hanem a munká­sok érdekében beszélnek, de figyelemmel kell arra is lenni, hogy más bölcsőben ringattak bennünket gazdákat, mások az igényeink és a Ttii iskoláztatásunk ezrekbe került. Ha mi gaz­dák tönkre megyünk az nagy baj, ellenben, ha a munkás tönkre megy az nem nagy baj, mert két keze munkásságával mindég megszerezheti a kenyeret. B. Kovács Jenő szerint a kivándorlás kér­désében az országos nagygyűlés már hozott határozatot, olyat, hogy felir a kormányhoz, hogy a kivándorlást akadályozza meg. Azon­ban a kivándorlást megakadályozni nem lehet, hanem azt lehetőleg fékezni kell. A kormány, hogy segítsen a gazdákon és olcsóbb legyen a munkabér, a napszámosok kereseti adóját eltörölte, de az utánok járó községi pótadókat a községben fizetni kell, tehát úgy segített a gazdákon, hogy még több adót kell fizetniük, a napszámos pedig felemelte a munkabért. Miután az útadótól és egyéb fityegőktől meg­szabadultunk, azt találta ki a finánc bölcseség, hogy a cseléd adóját fizesse a gazda. Ma azt mondja már a szocialista javaslat, hogy adót pedig nem, szabad a cselédnek fizetni, fizesse a gazda. Felírtak a kormányhoz és különösen hangsúlyozták, hogy valamint a napszámos ember a kereseti adó fizetése alól fel van mentve, ez terjesztetnék ki a cselédekre is. Ez tán a gazdákon is segítene valamit. Az elnök kéri, hogy maradjanak szorosan a :árgynál, mert ha részletekbe mennek, nem fognak tudni érvényes határozatot hozni. Spiegel Ferencz két fontos dolgot lát, a mi hiányzik, a mi nélkül nincs célja a szer­vezkedésnek. Az egyik pont az, hogy a munkás­igazolványba ne csak azt írják be, hogy erre a munkára, hanem hogy mennyi időre fogad­ták fel és ha kimondják, hogy olyan munkást, ki a lekötött időben újra szerződni akar, nem fogadnak fel, akkor megakadályoznék a szerző­désszegést, mert a munkások nem tudnának hová menni. A másik pont, a mi hiányzik az indítványból és a minek felvételét kéri, hogy egy időben kössenek szerződést. Hogy pedig uj munkaköny váltásával ki ne játszhassál ezt a határozatot, értesítsék a jegyzőket, hogy mennyi időre szerződött valamelyik munkás azért, hogy uj munkakönyvét kaphasson. Hogy pedig elszerződött munkást nem fognak a gaz­dák felfogadni, arra becsületszóval kötelezik magukat. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta. Ezután következett a központi küldöttség megválasztása és a gazdakörök megállapítása. A központi bizottságot a gazdasági egyesület a maga kebeléből alakítja meg, de B. Kovács Jenő indítványára azt is hozzá tették, hogy az egyes járási gazdakörök elnökei hivatalból tagjai a központi bizottságnak. A járási gazdakörök mégalakitásával meg- bizattak: Szatmármegyében: Kovács Miklós, Csen- gerben : Madarassy Dezső, Nagysomkuton : Gróf Teleki Sándor, Erdődön : Rébay Dezső, Máté­szalkán : Jármy Andor, Fehérgyarmaton: Kende Zsigmond, Nagybányán: Gróf Teleki János, Nagykárolyban: Domahidy István. A járási gazdaköröknek január 10-ig meg kell alakulniok és mig meg nem alakulnak, a gazdák aratási szerződést nem kötnek. Politikai forgácsok. Nagy megnyugvására és örömére szolgál azoknak; a kik a koalitiós kormány megalko­tását, a törvényes rend helyreállítására óhajtot­ták, Kossuth Ferencz kereskedelemügyi minis- ternek azon nyilatkozata, hogy a kormánynak békéjét és harmonikus együttműködését semmi sem zavarta meg és azon munkaprogrammot, melyet a kormány magára vállalt és kitűzött, eltántorithatatlan erélylyel és erős akarattal fogja keresztül vinni. Nem azért került ki az ország abból a posványból, a melybe a darabant kormány pénzzsaroló bandája belerántotta, hogy újból zavart és egyenetlenkedést zúdítson a haza polgárainak vállaira, hanem igen is kötelessége begyógyítani azokat a nyílt sebeket, melyeket különösen anyagi és gazdasági téren szenve­dett. Ezzel a koalitiós kormány ministerei min­denesetre teljes tisztában vannak, ezért a köz­vélemény teljes bizalommal viseltetik az elvál­lalt programúi sikere iránt. ❖ A munka ünnepi csöndjében, a hazafias munkás egyesületek szervezkedése, mint/a jö­vőnek egy biztató zenéje hallatszik. Végre a dolgos magyar 'munkásnép is belátja azt, hogy a korruptió melegágyából táp­lálkozó nemzetietlen szekták, nemcsak a val­lást és hazafiságot ölik ki lelkeikből, hanem az erkölcstelenség és dologtalanság elveit hir­detve az anyagi romlás lejtőjére juttatják. A magyar társadalom és kormánynak pe­dig az alruismus zászlója alatt arra kell töre­kednie, hogy segítse és magához emelje a ma­gyar munkásosztálynak ezen csoportjait, kik a már-már elharapódzó corruptiót megállítják útjában és hazafias missiót teljesítenek azáltal, hogy ezer és ezer dolgos kezet és hazafias szivet megmentenek az országnak. És ha mint hallatszik külföldön is szer­vezkednek a hazafias munkásegyesületek, a nemzetközi szocialismus epidémiájának meg­szüntetése befejezett dolognak tekinthető, mert ha a hazafias és vallásos munkásnép belátja azt, hogy a társadalom és kormány méltányolja munkáját, tisztességét és hazafias állásfoglalását, szívesen lép a boldogulásnak arra a mezejére, hol szeretetre találva, családjának biztos ke­nyeret és önmagának megelégedést biztosit. Ez a korszak jelenlőségteljes a magyar munkás- osztályra. ftj Tisztelettel kérjük az előfizetések szives megújítását. 3-ik oldai. HÍREK. Felelős szerkesztőnk távollétében a szerkesztésért dr. Varjas Endre, szer­kesztő felelős. Hymen. Kedves családi ünnepély volt e hó 1-én újév napján Feifer Ede városi szám­vevő és neje szül. Mórent Katalin házánál. — Ugyanis e napon jegyezte el leányukat Erzsikét Dr. Egeli Imre ügyvédjelölt ’és Katiczát Soltész József krasznabélteki körjegyző. Esküvő. Hummel Gyula Rudolf m. kir. honvéd főhadnagy múlt hó 31-én esküdött örök hűséget városunkban ardai Balogh Aranka kisasszonynak. Tanuk voltak: Gróf Dégenfeld József nyug. főispán, nagybirtokos és Krebs Géza aradi gyógyszerész. A szatmárnémetii kir. törvényszék taná­csainak és azok ülésrendjének összeállítása az 1907. évre. I. Első polgári tanács. Kedden d. e. 9 órakor. Elnök: dr. Róth Ferencz, helyet­tese Kölcsey János (ki egyúttal a pertár feletti közvetlen felügyeletet is gyakorolja). Bírák: Kölcsey János, dr. Ujfalussy Dezső, kisegítő biró: Nuszer Dezső albiró, jegyző: dr. Fekete Jenő aljegyző. II. Második polgári (bánya, úrbéri) tanács. Szombaton délelőtt 9 órakor. Elnök : dr. Róth Ferencz, helyettese Kölcsey János. Bírák dr. Fekésházy Gyula, dr. Matolay Gábor, kisegítő Nuszer Dezső albiró, jegyző Erdős Ferencz aljegyző, kisegítő dr. Joanovits Ernő aljegyző. III. Váltó, csőd és kereskedelmi tanács. Keden délután 3 órakor. Elnök dr. Róth Ferencz, helyettese Kölcsey János, bírák : dr. Horvát Benő, kereskedelmi ülnökök fel­váltva és pedig: Roóz Sámuel, január, május, szeptember, Páskuj Imre február, junius, októ­ber, Fekete József márczius, julius, november és Wallon Alajos április, augusztus, deczember hónapokban, jegyző : Tempich Jakab joggyakor­nok. Pénteken délutun 3 órakor. Élnők: dr. Róth Ferencz, helyettese Kölcsey János. Bírák : Morvay Károly szavazó, dr. Horváth Benő elő­adó. Kisegítő: Nuszer Dezső albiró. Jegyző: Tempich Jakab joggyakornok. IV. Sommás pol­gári felebbezési tanács. Kedden, csütörtökön és szombaton d. e. 9 órakor. Elnök: Balogh Jó­zsef, helyettese dr. Matolay Gábor. Bírák Sza­rukán Zoltán, Hegedűs Gyula, pótbirák a kir. törvényszéki bírák, jegyző Fésős Endre jegyző. V. Jövedéki ügyek tanácsa. Csütörtökön délután 3 órakor. Elnök dr. Róth Ferencz, helyettese dr. Fekésházy Gyula. Bírák: Morvay Károly szavazó, Nuszer Dezső előadó. Jegyző Fekete Sándor aljegyző. VI. Vádtanács. Szerdán d. e. 9 órakor. Élnök dr. Róth Ferencz, helyettese Szabó József, ennek akadályoztatása esetén dr. Fekésházy Gyula. Bírák: Szabó József, Hunyor Ödön, pótbiró dr. Ujfalussy Dezső, dr. Némethy József, jegyző Fekete Sándor aljegyző. A vád­tanács sürgős esetekben egyéb napokon is tart d. u. 4 órakor ülést, a vizsgálóbíró által a B. P. 115. §-a értelmében tett havi jelentések pe­dig minden hó második szerda napján adatnak elő a vádtanács egyéb ügyeinek előadása után. VII. Bűnügyi főtárgyalási tanács. Hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken d. e. 9 órakor. Elnök : Papp Endre, helyettese dr. Némethy József. Bírák: dr. Némethy József, dr. Paál István. Pótbirák : Farkas Gerő és Nuszer Dezső albiró. Jegyzők: Görög Miklós és Csongor Gergely aljegyzők, valamint dr. Bakó Ferencz joggya­kornok. A főtárgyalási tanács tanácsüléseit szom­baton d. e. 9 órakor tartja, melyeken jegyző dr. Bakó Ferencz joggyakornok. Vili. Kisegítő bűnügyi fötárgyalási tanács. Szerdán és szom­baton d. e. 9 órakor. Elnök: dr. Papolczy Gyula táblai biró, helyettese Papp Endre. Bí­rák : Szabó József albiró, szerdán Farkas Gerő, szombaton dr. Horváth Benő, jegyző Bacsinszky Ödön aljegyző, továbbá kisegítők a rendes fő­tárgyaláshoz beosztott jegyzők. Ez a tanács további ellenkező intézkedésig működik és az az esküdtszéki ülésszakok alatt nem tárgyal. IX. Esküdtszéki tanács. Elnök: dr. Papolczy Gyula táblai biró, helyettese Szabó József biró.. Bírák : Szabó József biró, Hunyor Ödön biró, Pótbirák : Kölcsey Jánós, dr. Fekéssházy Gyula dr. Matolay Gábor, dr. Ujfalussy Dezső, Hege­dűs Gyula, dr. Horváth Benő, jegyző Fekete Sándor aljegyző az egyes esküdtszéki tárgya­lásokhoz a kir. törvényszék többi jegyzője és aljegyzője a szükséghez képest berendelhetők. X. Bűnügyi felebbezési tanács. Hétfőn és pén-

Next

/
Thumbnails
Contents