Szatmár-Németi, 1908 (12. évfolyam, 1-104. szám)

1908-01-01 / 1. szám

2-ik oldal SZAT MÁR-NÉMETI. Szatmár, 1908. január 1. HÍREK, Lapunk t. dolgozótársainak és olva­sóinak boldog újévet kívánunk ! Uj csillagkeresztes hölgy. Mária Jozefa fő- hereega szony ő fensége Liptó-Szent-Iváni Szenl-Ivány Zollánnt szül. Somoskeöy Jolánnak a csillagkereszt- rendet ac ományozta. — A honvédség köréből. A király a nemrég Szalmáról állomásozott Ludmann Gyula altábornagy- nak saját kérelmére határozatlan időre várakozási il­letékkel való szabadságolását elrendelte és egyidejűleg a honvéd-féítörvényszék elnökévé kinevezte. — Miniszteri kérdés. A földművelésügyi minisz­ter kérdést intézett a városhoz az iránt, hogy nem volna-e a kivándorlás egyik ellenszeréül munkáslaká­sok építésére fordítható tőkéje? E lakások építési költségeinek felét az állam, felét pedig az érdekelt munkások fizetnék meg. A tanács e kérdésre azt válaszolta, hogy ily munkáslakások építésére Szatmáron szükség nincsen. — Föispáni kérdés. Dr. Falussy Árpád főispán a Gyermekvédő liga kérelme folytán kérdést intézett a tanácshoz, hogy nem volna-e a város területén gyermekvédelemre alkalmas középület vagy kastély? A tanács a kérdésre nemmel válaszolt s egyszersmind tudatta a főispánnal, hogy a züllésnek indult gyer­mekek elhelyezése végett egy intézet, felállítása iránt a belügyminiszterrel tárgyalást folytat.-- Bizottsági tagok választása December 29 én az I. kerületben üresedésbe jött városi bizottsági tag­sági helyre 170 szavazattal a Lévay József 95 szava­zata ellenében Teitelbaum Hermául; a IV. kerületben pedig a Seres István 80 szavazata ellenében 120 szavazattal dr. Glatz Józsefet választották meg. A többi szavazatok egyes jelöltekre elforgácsolódtak. — Alelnök választás. A középiskolai tanárok or­szágos kongresszusa Ratkovszki Pál kir. kath. főgim­náziumi igazgatót alelnökévé választotta. — Társasköri közgyűlés. Vasárnap délelőtt tar­totta a Társaskör 1907. évi rendes közgyűlését, mely­nek tárgyát a titkári jelentés, számadások s ügyész­választás képezték. A közgyűlést Veréczy Antal a kör elnöke a tagoknak nem nagy részvétele mellett nyi­totta meg, után dr. Kurtz Sándor terjesztette elő mag­vas titkári jelentését, melyért a közgyűlés köszönetét szavazott neki. A titkári jelentés az e'mult év ese­ményeit említi s mint legörvendetesebb tény­től számolt be a kaszinói élet fellendüléséről s a tiszta vagyonnak egy év alatt 3000 koronát megha­ladó gyarapodásáról. Majd a közgyűlés a számadóknak a felmentvényt megadta, a kaszinói vendéglőst bérfi­zetési kötelezettsége alól 1907. évi május 1-től fel­mentette s a választmány ajánlatára a kaszinó ügyé­széül az elhalt dr Komáromy Zoltán helyébe egy­hangúlag dr. Szűcs Sándort választotta meg. Végül a Tulipán-szövetség »Magyarvédő Egyesület« kiadásában megjelent »Hazai ipari beszerzési források« c. müvet a kaszinó olvasó asztalára megrendelte, s ezzel a közgyűlés véget ért s kezdetét vette élénk vételkedv mellett a hírlapok árverése. — Nincs hátralék. A város tisztviselői a lefolyt ó évben, mint máskor is, oly szorgalmasan dolgoztak, hogy az uj évre semminemű hátralék nem jött át. — Mi lesz a mai postaházzal? A tanács átirt a nagyváradi posta- és táviró igazgatósághoz az iránt, hogy Fógel Károly és társainak a mai postaépület megvétele iránt tett, de utóbb,, elejtett ajánlatát a magáévá teszi s felkérte az igazgatóságot, hogy e tárgyban indítsa meg a várossal a szükséges tárgya­lásokat. — Börtönvizsgálat. Tegnap Kőrösmezei Antal főjegyző, mint elnök,,. Korányi János bizottsági tag és Ferenc Ágoston|tanácsjegyző kíséretében megvizsgálta a szatmári fogházat és •ott'' kifogástalan rendet és tisztaságot talált. Panaszt a rabok nem tettek. —r Meghirdetett, pályázat. A város a közgyámi üres állásra a pályázatot kibocsátotta. Határnap ja­nuár 9. — Eljegyzések. Majthényi András szatmári ref. főgimnáziumi”tanár eljegyezte Kulin Margit kisasz- szonyt, Kulin János betétszerkesztő biró leányát. — D#m&ő;Sándór városi közgyám december 25-én elje­gyezte Merényi Ilona kisasszonyt, özv. Merényi La- josné úrnő leányát Kassán. — Bach József cs. és kir. hadnagy Szatmárról eljegyezte Lánczky Annuska kis­asszonyt, özv. füredi Lánczky Lajosné úrnő leányát Avasfelsőfaluban. — Horváth Géza szatmári dohány- beváltási tisztviselő eljegyezte Nyárády Berta képző- intézeti tanárnőt Zilahiul. — Uj helyettes pón-ügylcaz^aíá. Debreceni Nagy Tamás nagykárolyi penzügyivazgatósági titkárt helyet­tes penzügyigazgatóvá neveztek ki. — Népfogyás. Szatmár-Németi város terü­letén (Szatmárhegyet nem számítva) a lefolyt évben született 853 gyermek, 91 -el több, mint az 1906. évben; halott volt 737, 145-el több; — a házasságkötések száma 240, több 7-el. így a természetes fogyás még elég jól nézne ki, de mélyen el kell szomorodnunk, ha a ki- és visszavándorlás adatait is felsoroljuk. A lefolyt évben ugyanis kivándorolt 336 egyén; vissza­vándorolt 40; a városba betelepült 151; az igy mutatkozó fogyaték is 145. A jelenleg ismeretlen hegyi szaporodás ezt a számot legfellebb , 20-al kevesbíti. — Szinikerűlet. A szinügvi bizottság uj szinike- rületet óhajt a feloszlott szatmár—eperjesi kerüle- helyett szervezni és pedig olyképen, hogy a Nagykát roly őszi évadja tart október 1-től november 15-ig ; Szál márnák téli évadja innen egyhuzamban 5, esetleg 4 és fél hónapig; ezután ismét Nagykároly kapna 30 napi tavaszi évadot. Az évben ilykép fentmaradó 5, esetleg 4 és fél havi nyári évadot a szinügyi bizott­ság Deés központtal Szolnokdoboka vármegyének ajánlotta fel, megkeresve gróf Vass Béla főispánt, hogy az érdekelt tényezők meghallgatásával az aján­lat el- vagy el nem fogadásáról január 15-ig nyilat­kozzék. Természetes, hogy az uj színigazgató megvá­lasztásával Szalmár a kerület kiküldöttjeit is meg fogja hallgatni. — Három közgyűlési határozat végrehajtása. A tanács a legutóbbi városi közgyűlés három közérdekű határozatát a következőleg hajtotta végre : I Az ipartanodái bizottság kérelme az iparos- tanonciskolanál két uj tanszék felállítása tárgyában. Miután az iparosíanoncok szán a folyton emelkedik, ennélfogva az egyes Ösz'tályok tuizsufolisága miatt sem fegyelmet tartani, sem sikerrel oktatni nem le­het. amellett közegészségi szempontból sem engedhető még a maximálisan 56 gyermekre berendezett tan­termekben 60—70, sőt több serdült iparostanone ösz- szezsufolása; a bizottsági közgyűlés az iparostanonc- iskolánál 1908. évi január hó 1-től egy uj közisme­reti tanítói állást szervez évi 320 korona javadalom­mal s egy uj rajztanitói tanszéket állít félévi 360 ko­rona javadalommal. Az összesen 680 koronát tevő költség fedezetéül a közgyűlés 1908. évre az előre nem látható kiadások rovatát jelöli ki, azután költ- ségvetésileg fog erről gondoskodás történni. Ezen ha­tározatot a tanács 8 napi kifüggesztése után fdsőbb jóváhagyás végett felterjeszti. II. A városi felső kereskedelmi iskola szervezé­sére vonatkozójszabályok. A közgyűlés a városi felső kereskedelmi iskola szervezeti szabá’yát az iskola végleges, ideiglenes és óraadó tanárainak szolgálati fizetés és nyugdíj viszonyairól szóló szabályzatot, to­vábbá a felvételi, mellék és tandijak kezelésére és elszámolására vonatkozó szabályzatokat elfogadta. Ezen szabályzatot a tanács 8 napi közszemlére tétel után felsőbb jóváhagyás végett a m. kir. vall. és közokt minisztériumba felterjeszti. III. A róm. kath lelkészt hivatalnak a róm. kath kántori és egyházfi állás betöltésére vonatkozó meg­keresés. A bizottsági közgyűlés mint a róm. kath. plé­bániai egyház tövényhaíósági kegyura, támaszkodva a múltban követett gyakorlatra, valamint a rendelke zésre álló levéltári adutokra, oly módon kivánja a jelen­ben úgy, mint a'jövőben kegyúri jogát gyakorolni, hogy az illetékes egyházi hatóság által megválasztandó kán tort és egyházfit a városi tanács erősiti meg állásá­ban, mielőtt javadalmát kiutalványozza. Az egyházfi állását illetőleg volt precedens, hogy azt a városi tanács töltötte be, azonban ezen állás sokkal alárendeltebb jelentőségű, hogysem a város közönsége a beíöltést a tanácsnak tartsa fenn akkor, midőn a fontosabb állást az egyházi hatóság tölti be. Erről a tanács a városi plébánia hivatalt oly felhívással értesíti, hogy a mennyiben a határozatba belenyugszik, az ürese­désben levő állások betöltése iránt saját hatásköré­ben intézkedjék. Ellenkező esetben módjában áll a belügyminiszterhez intézendő jogorvoslattal élni. — Pályázat a szatmári színházra Szatmár-Né­meti szab. kir. város szinügyi bizottsága a városi szín­házra 1908. szeptember 1-től számított 3 évre pályá­zatot hirdet, úgy azonban, hogy a kötendő szerződés a pályanyertes színigazgatót 3 évre, ellenben a város közönségét csak egy évre kötelezi s ahhoz képest, mint a szinigazgató a müigényeket kielégíti, az első év elteltével a szerződés további egy, illetőleg két évre meghosszabbittatik, vagy fölbonlatik. A pályázati kérelmek legkésőbb 1908. évi január 15. délutáni 5 óráig a polgármesteri hivatalnál nyúj­tandók be. ahol a részletes pályázati feltételek is meg­tudhatók. Később beérkezett pályázati kérvények fi­gyelembe vétetni nem fognak. Igazgatói engedéllyel nem biró egyének a pályázatból kizáratnak. Ennél­fogva a pályázati kérelemnél a pályázó az engedélyt eredetiben, vagy hiteles másolatban csatolni köteles. Továbbá köteles minden pályázó kérelmének benyúj­tásával egyidejűleg 2000 korona biztositékot kész­pénzben vagy óvadékképen értékpapírokban a váiosi pénztárba letenni. Megjegyeztetik végűi, hogy Nagykároly város szinügyi bizottságával létrejött megállapodás szerint a nagykárolyi színház október 1-től november 15 ig ter­jedő késő őszi szezont és a szatmári idény végével egy 30 napos tavaszi szezont biztosit a szatmári szín­társulatnak; nyári állomások biztosításához azonban a szinügyi bizottság legföljebb erkölcsi támogatását helyezi kilátásba. Szatmár-Németi, a szinügyi bizott­ságnak 1907. dec. 20-án tartott üléséből. Kőrösmezei Antal, szinügyi biz. elnök.- Szerkesztőségi hírek. A »Szatmár és Vidéke« laptársunk felelős szeikeszlője uj évtől kezdve Erdössy Vilmos eddigi fődolgozótárs lett, mig dr. Fejes István eddigi szerkesztő főszerkesztő gyanánt van megne­vezve. Ugyanezen laptól, mint fődolgozótárs, dr. Tanódy Endre a »Szamos«-hoz ment át. — Letartóztatás. Lövi Lajos kereskedőt a bün­tetőtörvénykönyv 414-ik szakaszába ütköző csalárd bukás miatt az ügyészség megkeresésére a rendőrség letartóztatta és tegnapelőtt a törvényszék fogházába beszállította. Lővinek tartozása 80000 kor.; vagyona pedig 35.000 korona. — Megbízás. A vallás- és közoktatásügyi mi­niszter a szatmárnémeti ref. főgimnáziumban az ál­lami felügyelet gyakorlásával az 1908. évre Mázy Engelbert kassai tankerületi főigazgatót bízta meg. — Késnek a vonalok. Még nyoma sincs a hófú­vásnak s vonatok már is olyan következetességgel késnek, mint a legszigorúbb havazás idejében. Min­den vonat nagy késéssel jön be s különösen sok kel­lemetlenséget okoz ez azoknak, a kiknek valamely állomáson át kellene szállniok s mire odaérnek, az a vonat már rég elindult. Ezen a mizerabilis állapoton segíteni kellene. — Ipartanács. A debreceni kereskedelmi és ipar­kamarát. értesítette a város, hogy a közigazgatási bizottság az ipertanácsba rendes tagul Losonci Józse­fet és Gyulay Lajost, póttagul pedig Wallon Lajost és Kerekes Dánielt választotta. — Uj menetrend. A fehérgyarmati vonalon 1908. jan. 1-től uj menetrend lép életbe. Lesz egy harma­dik (nappali) vonat is, mely a gyorsvonatokhoz csat­lakozik. Az uj rend szerint a vonat indul : Szatmárról Erk. Fehérgyarmatra Fehérgyarmatról Szatmárra érkezik 7-31 241 6-06 9^ 429 7-57 557 12.15 501 7 34 2 04 6 50 — A becsületes magtaláló. Múlt évi szeptember hó 16-án Gyulai Lajos kakszentmártoni lakos, amint jött hazafelé a sárközi vásárról, a szatmári váró­teremben egy ismeretlen tettes elzsebelt tőle 1490 koronát. Ő az esetet föl is jelentette a sárközi csen­dőrségnek, amely a vizsgálatot, mivel eredménytelen volt, beszüntette. Már már az ügy a feledés homályá­ba merül s a szegény Gyulai Lajos négy tagból álló családjával koldusbotra jut, ha a szatmárhegyi csen I (^zámtalan hála és elismerő nyilatkozat bizo­W nyUja, h°gy « csiíz- és kömény-balzsam biztosan ható szer fog- és fej­fájás, rheuma, köszvény, csúz és idegfájdalmak, oldalszurás, inak és izmok merevsége ellen. Egy iiweg ára I korona. Kapható: E&ÜYÓIC LÁSZLÓ drogériájában és bármely gyógyszertárban. 6 koronás megrendeléseket a pénz alőleges beküldése mellett bérmentesen szállít a készíti: FRIED SÁNDOR cSé«uir'Ua*^6--------------------------, József Főheroeg‘-h«r •— címzett gyógyszertár ■ ■ -i- .mi: BUDAPEST—BÁKOSFALOT A.

Next

/
Thumbnails
Contents