Szatmár-Németi, 1907 (11. évfolyam, 1-104. szám)

1907-01-03 / 1. szám

FÜGGETLENSÉGI ÉS 48-as POLITIKAI LAP. , jZMXfá j A „SZATMÁR-NÉMETM IPARI HITELSZÖVETKEZET“ HIVATALOS KÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN ÉS VASÁRNAP. Qü-i. f ¥*** ■ J _____­O, E LŐFIZETÉSI ÁR: Egész évre 8 kor. Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. Egyes szám ára !0 fillér. Lapvezér: Dr. KELEMEN SAMU országgyűlési képviselő. Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Dr. Komáromy Zoltán. Dr. Havas Miklós. SZERKESZTéSÉS ÉS KIADÓHIVATAL: Boros Adolf könyvnyomdája, Hám János-utca 10.---- ■ —— Telelőn-szám 80. — Ki ndsaníraü d!]s.k Szatmaron, a kiaáéhivaíaiíia» flzatsndák. Az év politikai múltja. Ismét egy évet zártunk le az emberiség történetében. De a lezárást nem a kereskedő mindennapi érzelmeivel teljesítjük, hanem ma­gasztos és a jövőbe vetett biztos reménnyel, mert ez az elmúlt, évben hazánkra nézve ne­vezetes és oly fontos események történtek, hogy ezt az évet a történelem lapjai is meg fogják örökíteni gyászos és aranybetiikkel egy­aránt. Szomorúan, vigasztalanul kezdődött az el­múlt esztendő. Nemcsak, hogy nem teljesítették a nemzet jogos kívánságait, de állandóan koc­kán forgott a nemzetnek minden időben féltett és oltalmazott drága kincse, függetlenségének, önállóságának biztosítéka: az alkotmánya. A kibontakozásra fel-felcsillant ugyan a remény­ség, folytak is a tárgyalások, de a nemzet ve­zérei állandó rideg visszautasításra találtak Bécsben. A végítélet, a leleplezés február 19-én következett be, mikor az országgyűlést vad ka­tonai erőszak szétkergette. Gyász honolt minden honfi szivében és az események egy nemzeti vész súlyával nehezed­tek az országra. A mi szent volt évszázado­kon keresztül, amelyért annyi vér termékenyí­tette a haza földjét, — az alkotmányt felfüg­gesztette az erőszak! Teljes erejével, vadságával, kérlelhetlen al- kotmánytiprásával kezdetét vette az abszolu­tizmus. Jöttek a királyi és kormánybiztosok, a kik ráültek a vármegyék és városok nyakára és úgy rendezkedtek be, mintha uralmuk örökké- tartó volna. Mennyi hazaáruló, szolgalélek és megvesztegethető ember akadt Magyarországon! Mint a nádasok lakóit a vihar, úgy kavarták felszínre őket a forrongó események és a bécsi kegy. Tobzódott az erőszak, a törvénysértés, va­lóságos orgiákat ültek a semmiségből előkerült kis hatalmasságok, akik nem félték a nemzet sújtó Ítéletét. De ebben a lelket kétségbeejtő időkben valóságos ir, gyógyító balzsam volt a sebekre a vármegyék és városok nemzeti küz­delme, önfeláldozó ellenállása. Mennyi magasz­tos, lélekemelő eseménynek volt előidézője ez a nemes harc. Megvigasztalt és kárpótolt min­denért ! Azonban hátra volt még a legfontosabb. Ha kötött dátumra össze nem hívják az ország- gyűlést, akkor meg van szentségtelenítve a magyar alkotmány még utolsó épen maradt foszlánya is. Mert az országgyűlésnek a felosz­latástól számított 3 hónap alatt össze kell gyűl­nie, ez a jog a magyar alkotmány sarkköve, alaptétele, melynek megtartását a király koro­názásakor esküvel Ígéri, már pedig az eskü szentsége az uralkodókat is köti, miért is an­nak megszegése nem maradhat büntetlenül. De az eskü szentsége, alkotmánytisztelő királyunk­nál győzött. Mint varázsütésre, megváltozott minden. Szinte csoda történt. Április 5-ikétől 7-ikéig megkötötték a békét és 8-án már ki volt ne­vezve az uj nemzeti kormány, a nemzet üldö­zött vezérférfiaiból. A darabaatok a nemzet megbélyegző Ítéletével visszatértek a semmi­ségbe, a megvetés tárgyaivá lettek, a tisztessé­ges társadalomból száműzve lettek, mint feké- lyesek, kiknek eszméi, cselekedetei csak rosz- szat, gonoszát szülhetnek, de az igazság fegyverei pünkösdi királysághoz hasonló hatalmukat meg­semmisíti De ime a nemzeti küzdelem nem vonult el hatás nélkül az országban, a vármegyék hazafias ellenállása, vezérférfiaink sohasem szűnő hazaszeretete, kitartása megteremtette az eredményt, mert az újonnan összehitt, or­szággyűlésbe a nemzet, az abszolutizmus ellen küzdő függetlenségi eszmék harcosait küldte, akiknek győzelmével megmutatta a nemzet a 48-as eszmékbeni szilárd meggyőződését és erős hitét. Kilenc hó óta vezeti az uj nemzeti kor­mány az ország ügyeit, támogatva a nemzet igazi képviseletét képező munkás országgyűlés­től. A köiisegvetesnek letárgyalt része, a Ké­szülőbe levő és ismert törvényjavaslatok, a nemzeti kormány programtnja mindazt bizo­nyítja, hogy korszakalkotó ténykedéseknek va­gyunk kezdetén, mely ténykedések hivatva van­nak biztosítani az egységes magyar független államnak kiépítését oly értelemben, ahogy azt minden jó hazafi kívánja. Most, amikor visszapillantottunk a letűnt esztendőre, a borút, amely annak kezdetén el­homályosította a politikai élet napját, napfény váltotta fel, mely éltető és termékenyítő. Nem __TÁR O A. Ál om. Irta: Jörgaé Draskóczy Ilma. Álmodtam: Kietlen tájon, durva »ziklaélre Odakötözve, bilincsekbe téve Fogoly valék. — Csak tegnap óta ? Vagy ezer éve már? Azt nem tudom. — Fehér palást borult a vállaimra, Hószin fátyol övezte homlokom, Aláomolva hosszan tagjaimra S szétterjedve a szürke homokon. Ha mozdultam, a szikla nem bocsátott: övé voltam kovácsolt láncszemekkel. — így jött reám az este. így a reggel. Napközben: fürkészé szemem a távolt, És vártam. Vártam rendületlenül Valamit onnan napkelet felől : Valami nagy csodát. Meséset! Mit el kell hozzon számomra — a végzet! S egy nyári hajnalon előttem állt: A termete sudár, t1 ( A szeme büszke, acélos sugár. A homlokán valami lágy borongás, Valami csöndes mélaság honol. Az ajka kedves hajlású, komoly. És szólt, — a hangja olyan dallamos volt. Mint nyárestén az erdőzugás — : »Jöszte velem! Elviszlek messze, messze: Egy rejtett, boldog kis tündér-szigetre. Ott nem lel rád soha a fájdalom: Köréd szerelmem bűvös hálót von. Ott halvány arcod rózsásra pirulna, Ott szótlan ajkad kacagni tanulna, Sötét szemedbe’ lángok gyuiadnának, Szived ellepnék ösmeretlen vágyak. Szétbontanám lágy, illatos hajad, Belélemetném égő arcomat. S a köntösöd, ha száz redőbe hull: Egy ránca sem maradna —* csókolatlanul. Mérhetetlen üdvben, örökre velem! Eljössz ugy-e szerelmesem? — Amig beszélt lángolva, lelkesen, Mint kit idéznek, a tündér-sziget Kivált a ködből s egyre közelebb Úszott felénk. Már érzém édes, balzsamos lehét. Már láttam ott a karcsú pálmafákat, Rám integettek, összesúgtak: vártaki Szememre csodás, mély igézet szállt: »Oh, minden szód a szivembe talált Én szabaditóm, én szerelmes párom ! Veled megyek: át életen, halálon! Veled megyek, hogy őrizz, hogy szeress: Vezess, vezess!« S indultunk. Ám de pár lépés után Elénk hömpölygött zugó, szürke ár S a szigetet, hogy csaknem elmerül, Szennyes tajték vévé körös-körül. Megállottám s tűnődve kérdé a szemem: Hogy merre van a hidja? Felhő suhant át éietteljes arcán És összezárt, halványra sápadt ajkán Csak nagynehezen tört elő a válasz: „E szép tündér-szigetnek hidja nincs. Hogy lehulljon kezünkről a bilincs — Hogy ketten együtt boldogok lehessünk: Magunknak kell ez áron általmennünk —“ Valami mondhatlan halálos bánat Valami névnélküli szörnyű dermedet Markolta meg a szivemet: Téli kabát­szövet különlegességek. Csakis a legjobbnak bizonyult szövetek van­nak forgalomba a legmodernebb kivitelben Weisz Gyula gyapjúszövet divat­üzletében Szatmár Deák-tér 2i. szám. Martin Sons & C L T D. angol gyapjú Női costüme szövet gyárosnak egyedüli raktára. “ szövetekben Utéléskeflea ölesé árak.' különlegességek.

Next

/
Thumbnails
Contents