Szatmár és Vidéke, 1908 (25. évfolyam, 1-53. szám)

1908-07-14 / 29. szám

Melléklet az 1908. évi 29. számhoz. 221, ág. ev. 5, református 964, izraelita 704; anyanyelv szerint magyar 20 53, német román, tót 1—1 ; előmenetel szerint felment 1707, maradt 170, kimaradt 169, meghalt 6, ma­gántanuló 6. A növendékek körit 1 helybeli 1643, más községbeli 50, más megyebeli 165. A külterületi iskolákba beiratkozott 113 fiú, 141 leány növendék, a szatmári és szatmárhegyi önálló gazdasági népiskolákba beiratkozott 282 fiú, 267 leány növendék. A nagy gonddal s ügy buzgalommal szer­kesztett értesítőt dr. Gőbl Alajos iskola or­vosnak a szülőkhöz intézett figyelemreméltó sorúi zárják be. HIREINK. — Személyi hírek. Dr. F a 1 u s s y Árpád főispán szombaton üdülés céljából Bikszád fürdőbe utazik, hol két hétig kúrát tart. — Dr. Lessenyey Ferenc prealátus- kanonok, egyházmegyei tanfelügyelő Szliécs- fürdőbe utazott, ahol néhány hetet fog töl­teni. — Binder András kanonok szülőföld­jén Máramarosszigeten időzik. — Kelemen Samu dr. orsz. képviselőnk ma reggel Buda­pestre utazott, hogy a városunkban felállí­tandó két állami kisdedóvó ügyét meg­sürgesse, s azoknak szeptember havában leendő megnyitását kieszközölje. — Hebe­le i n Károly praelátus-kanonok egészségi okokból Gasteinban üdül. — A főpásztor köszöneté. Emlí­tettük mi is, hogy dr. Lessenyey Fe­renc praelátus-kanonok, egyházmegyei tan- felügyelő, a zárda részére 11500 koronáért megvásárolta az intézet mellett fekvő tel­ket, mely építkezésre legalkalmasabbnak mutatkozik. B o r o in i s z a Tibor püspök a nemes szivü főpap ezen áldozatkészségéért igen meleghangú levélben mondott köszö­netét. — Püspökválasztás. A tiszáuiuli ref. egyházkerület Debrecenben juliu- 7.-én tartott rendkívüli gyűlésén a püspöki szék betöltése tárgyában való szavazást elrendelte. Szavazatok uug. 15-ig adandók be. Püspök- jelöltek: Dávid házy Ján>3, legidősebb debreceni egyházmegyei esperes, kubai lel­kész, a ki a boldogult püspököt eddig is helyettesített« ; Erőse Lajos, a tudós tlieologiai tanár és egy házkerüleli tunács- biró ; Dicsőffy József egyházkerületi fő­jegyző, debreceni lelkész, kiváló szónok és tudós; végül Balthazar Dezső dr., a hajdúböszörményi esperes. — Szerkesztőségünkből. E r d ő s s y Vilmos lapunk főmunkatársa, a „Szutmár- vármegye“ felelős szerkesztője, sokoldalú elfoglaltsága miatt kilépett szerkesztősé­günkből. — Felmentés. Boromisza Tibor püs­pök Kai ez Józsefet az Irsik-konviklusban viselt tanulmányi felügyelői állásától saját kérelmére felmentette. — Kinevezések. A király Fekete Sándor szatmári törvényszéki aljegyzőt a burosjenői kir. járásbírósághoz albiróvá ne vezte ki. — A földmivelésügyi miniszter K ö v e s s y Győző és Katona Sándor folyam mérnököket főmérnökökké, F é s ő s Albert s. mérnököt mérnökké léptette elő. — A pénzügyminiszter Ajaki János és Bodnár László nagykárolyi pénzügyi számtiszteket számellenőrökké, P a y k a Vil­mos pénzügyi száméi lenőrt, szatmári járási számvevőt, számvizsgálóvá nevezte ki. — Dr. F a 1 u s s y Árpád vármegyénk főis­pánja Sikolya Bálint várm. közig, gya­kornokot tb. aljegyzőnek nevezte ki. — Áthelyezés. A vallás- és köz- oktatásügyi miniszter Kulinné B o 1 v á r y Ilona feketeardói és Zeke Berta szatmár­hegyi áll. elemi iskolai tanitóuőket kölcsö­nösen áthelyezte. — Uj énektanitó. Boromisza Tibor püspök T a ry Lajos székesegyházi kántort megbízta, hogy folyó évi szeptember 1-től a helybeli róm. kath. püspöki fiúiskolában az éneket tanítsa és szükség esetén a tanítókat helyettesítse. — Jótékonyság. ü/.v. Pupp Kál­mánná úrnő a simái ref. egyháznak papiak, templomjaviíás és adósság-törlesztésre 4000 koronát adományozott. — Heves Béla színtársulata. Heves Béla színházunk uj igazgató­jának társulati névsora: Nők: Aitner Ilka anyaszinésznő, Bulla Mariska, Kürthy Lili, Szécsy Emma szubrettek, Ferencziné Tibor Lóri coloratur énekesnő, Kendy Bo- riska drámai szende, Szelényi Emilia komika, Borcsay Józsefnó segédkomika, Váradi Jolán, Hajnal Ilonka naivák, Gömöri Vilma szí­nésznő, Győző Alfrédné, Halász Lajosáé, Sárvári Ilonka, Messó Nu9si, Fehér Etel, UtB8y Bella, Uta9y Alfonza, Várhegyi Gizi, Krassó Józsika kardallosnők, Somiár Mi­hályné pénztáros. — Férfiak: Andorffi Péter főrendező, Ferenczi 'József bariton, Fodor Oszkár hősszerelmes, Halász Hugó bonvivant, Pét érdi Sándor jelletnszinész, Rónai Imre 8ZATKÁB ÚB VIDÉKÉ. komikus (buffó), Somogyi Károly komikus, Szende Feronc énekes bonvivant, Sipos Zol­tán naturburs, Boda Ferenc tenor, Rónai Imre titkár, Bertha István karmester, Né­meth Ignác karnagy, Halász Lajos, Kalocsai Viktor, Kőszeghi Károly, Jámbor György, Markovios Henrik, Somiár Mihály, Sárossy Nándor kardalosok; Fekete Jenő ruhatáros, Dunay Árpád festő, Huszti Márton főkellé­kes. Ezeken kivül még'egy hősnőt, egy hős­szerelmest, 2 táncosnőt, 2 kardalosnőt, 3 kardalost szerződtet Heves director. — Festik a színházi díszleteket. Heves Béla színigazgató díszletfestője Dunay Árpád vasárnap városunkba érke­zett s két munkás segítségével megkezdte a díszletek átfestését. — Magyar színészet Belgrádban. Polgár Károly, a délvidéki szinikerület igazgatója, — ki a mi színházunkra is pá­lyázott — nyári szünet helyett nyolcvan tagból álló társulatával Belgrádbu ment, ahol a magyar színészetnek nagy elismerést szerzett. A kitűnő társulat a múlt hót csü­törtökjén kezdte meg előadásait és műsorába egy csomó operettet, továbbá a „Paraszt- becsületet“ éa „Troubudur“ operákat, vette föl. Belgrád közönsége az előadásokat lel­kes tüntetéssel fogadja és minden este zsuf- folásig megtölti a Kollorác-Szinház néző­terét, ahol zajos tapssal ünnepli a magyar színészedet és tüntetőén élteti a magyar-szerb barátságot. Nudes Broniszláv, a szerb újság­írók elnöke, lelkesen támogatja Polgár társulatát. — A Bzatmár—mátészalkai va­sút ünnepélyes megnyitása most már min­den bizonnyal f. hó 23.-án csütörtökön lesz. A megnyitáson városunkból dr. Vajay Károly polgármester, Kőrösmezey Antal főjegyző, Erdélyi István iőmérnök, Tan- kóczy Gyula főkapitány, Bart ha Kál­mán tanácsos és több városi bizottsági tag vesz részt. Délben Mátészalkán nagy ban­kett lesz. — Tűzoltó kongresszus. A váro­sunkban tartandó országos tűzoltó kongfesz- szusru ezideig Nagykároly, Kolozsvár, Po­zsony, Szarva», Báttnszék, Nyíregyháza je­lentették be részvételüket. A kongresszusra — túlzás nélkül mondhatjuk, — lázasan folynak az előkészületek. A rendező bizott­ságok egyes szakosztályai még e hó folya­mán inngkezdik működésüket. Itt említjük meg, hogy Budapesten uz évente szokásos országos tüzoltótanfolyam e hó 5. én meg kezelőd itt a fővárosban. A tanfolyam, ame­lyen az ország minden részéből jelentkezett hallgatók közül ötvenen vesznek részt, julius 23-án ér véget, amikor kiosztják a képesítő bizonyitványokat. Az idén u rendes^ időnél korábban azért tartják n tanfolyamot, mert a tűzöl óság vezérfórfiai a jövő hónapban a Szatmárnémetiben tartandó országos tűzoltó- kongresszuson vesznek részt. * — Kakasviadal Szatmáron. Aug. 14—17.-én Szatmáron rendezendő tűzoltó kongressus alkalmával egy helybeli „jókedvű társaság“ jótékony célra 2 nupon át tartó nagyszabású kakasviadal rendezésén műkö­dik. Az előkészületek a város és környékén élénk érdeklődés mellett folynak. Beszerez­ték az erre vonatkozó összes irodalmat; megindult a legkülönfélébb kakasok gyűj­tése. A rendezés munkáját oly agilis embe­rek vették a kezükbe, hogy már ez magá­ban véve is garanciát nyújt a legnagyobb- szabású sikerre. — Esküvők. Dr. Y a j n a Géza ügy­véd, a „Szatmár“ cimü laptársunk felelős szerkesztője szerdán délelőtt esküdött örök hűséget B i k y Károly ref. esperes bájos leányának Kornéliának. A polgári esketóst. Kőrösmezey Antal v. főjegyző, anya- könyvvezető, az egyházit pedig Csiky Lajos debreceni theol. tanár, a vőlegény nagy­bátyja végezte, ki igen szép beszédet inté­zett az ifjú párhoz. Násznagyok dr. Falussy Árpád főispán és Luby Géza orsz. képviselő voltak. Esküvő után Biky Károly esperes fényes ebédet adott, melyen Luby Géza az uj párt, dr. Fulussy Árpád az örömszülőket, Csiky Lajos a násznagyokat éltette. Az^uj pár a délutáni gyorsvonattal elutazott. — Barabás Ferenc dr. ügyvéd és D ö r n e r Hedvig, néh. Dörner Róbert leánya e hó 6.-án esküdtek egymásnak örök hűséget. — M e r t z József tekintélyes szatmári keres­kedő csütörtökön esküszik örök hűséget özv. D e é s y Istvánná lányának Margituak. — M a j o s Győző járási Írnok szombaton tar­totta esküvőjét U r a y Károly domahidai földbirtokos leányával Erzsikével. — Sár­kány Lipót fogtechnikus e hó 9.-én kötött ház.asságot G r ó s z Salamon leányával Ida kisasszonnyal. — Halálozások. Dr. Ebergényi Sándornó született Ajtay Róza élete negy­venhatodik, boldog házasságának tizenhar­madik évében Erdődön elhunyt. — Csen­gén Tóth Miklós homoki tanító f. hó 10.-én életének 24-ik évében hosszas szen­vedés után elhunyt. — Öngyilkosság. Tardi Tamás kőművessegéd szombaton lakása kertjében egy diétára felakasztotta magát. Öngyilkos­ságának oka ismeretlen. — Temetés. László Sándor kerék­gyártó mester N u g y Sándor nevű tanulója, ki mint már megirtuk volt, két héttel eze­lőtt egy "fcperfáról leesve súlyos sérüléseket szenvedett, szombaton belehalt sebeibe. Va­sárnap délután temették el az Irgalmasok kórházából nagy részvét mellett. — Sirköfelállitás. Néhai P e r 1 s Jakab, a nagykárolyi statusqno izr. hitköz­ség volt kiváló rabbija emlékének e hó 10.-én állított örök emléket hivei kegyelete. Ekkor állították fel a sirja fölé nagy közön­ség jelenlétében emlékkövét. A simái az elhunyt ha, a pécsi izr. hitközség országos hirü főrabbija mondott a jelenvoltaknál fe­ledhetetlen hatást keltő gyönyörű gyász- beszédet. — Méhészeti előadás. Forgách Lijor méhészeti szaktanár a m. kir. föld- mivelésügyi miniszter megbizásából f. hó 17.-én d. e. 10 órakor a Szatm. guzd. egye­sület minta méhesén elmélettel egybekötött gyakorlati méhészeti előadást tart, melyre az érdeklődő közönséget ez utón is meghívja az egyesület. — A gazdasági egyesület titkári állására f. hó 15-ig lehet a pályázatokat be­nyújtani. A gazdusági egyesület tagjainak hangulata után Ítélve Világossy Gás­pár megválasztatása több mint bizonyos, — A kis hamisak. Ugoesavármegye törvényhatósági bizottsága szombaton rendkí­vüli közgyűlést tartott, a melyen a folyó ügyeken kivül tárgyalás alá került a vár­megye kikeritését célzó memorandum, a melyet Andrássy Gyula gróf belügyminisz­terhez iutéznek. E szerint u vármegye a szomszédos Máramarosmegye dolhai, ökör­mezői és huszti járásával — két községet kivéve .— továbbá Szatmárvármegye 13 oly községével, a melyeknek minden érdeke Ugo- csában fiit öss/.e ? és Beregmegye 5 községé­vel volna kikerekitendő és az ekként meg­nagyobbított vármegye 6 járásra osztatnék f< l. No lám a kis hamisuk; más kívánságuk nincs? Úgy látszik érzik Ugocsamegye fel osztásának szelét, üzért ugrándoznak. Még jó, hogy Szatinár és M.-Sziget is nem kell nekik. — Női kereskedelmi tanfolyam. A városi felső kereskedelmi iskolában a leánygyermekek kiképzésére szolgáló női ke­reskedelmi tanfolyam, melynek üdvös hatá sát a' kereskedelmi körökben már is érezni, jrz 1908—9-ik tanévben újra meg fog nyilni. Az eddig jelenkező leányok száma ugyanis már is elegendő arra, hogy a tanfolyamot újra szervezzék. Jelentkezéseket azonban még mindig elfogad az igazgatóság. — Veszélyben a szőlőhegy. A Szatmárhegy gyönyörű szőlőtermését a liszt- harmut gyors terjedése érzékeny veszéllyel fenyegeti. A szőlőtulajdonosok érdeke, hogy e veszéllyel szemben minél gyorsabban vé< dekezzenek, s a tőkéket gondosan permetez- t essék. — Schmidt oirkuszában egy pár estén világraszóló lóidomitást mutatott be az igazgató és neje. Négy évi hosszas és fáradságos idomitás után nálunk mutatták be először a 4 méter magasságban kötélén járó Blondin a ugyanilyen magasságban hengeren futó Mimi lovukat. A közönség lélegzetét visszafojtva, elragadtatással cso­dálta e két ló páratlan mutatványait és lel­kesen tüntetett az idomító igazgató művész- pár mellett. Schmidt cirkusza holnap már S.-Ujhelyba távozik városunkból s az ősz­szel e két csoditlovukkal világkörüli útra indulnak. — Színészet. Szabadhegyi Aladár jól szervezett társulatával f. hó 4-ikén az „Ördöga-gel kezdte meg előadásai sorozatát Fehérgyarmaton. A társulat élénk pártfo­gásban részesül. — Értesítés. Mindazon munkaadó, ki baleset alá tartozó alkalmazottat alkalmaz, 1908 julius 16-ig az üzem bejelentő lapot kiállítva tartozik a munkásbiztositó pénztár­hoz beküldeni. Úgyszintén az összes beteg­segélyezés alá eöő alkalmazottakat alkalmazó munkaadó az uj bejelentő lapon köteles alkalmazottait újonnan, legkésőbb julius 3Q-áig bejelenteni. Bejelentő lapok a mun­kásbiztositó pénztárnál dijtalunul kaphatók. — Drágább lett a tégla. A hely­beli Összes téglagyárak szövetkeztek és a tégla árát egyöutetüen 30 koronáról 34 ko- rónára emelték fel. — Utcai papírkosarak. Bizonyára feltűnt sétáló közönségünknek a piacon és a Kossuth-kertben az a célszerű zöld kosár, mely az utcai szemét befogadására volna hivatva, már t. i. ha a nagyközönség eddig az utcán elszórt szemetét hajlandó volna e gyűjtő kosarakban elhelyezni. — A hatóság midőn e szemét gyűjtőket beszerezte számí­tott nagyközönségünk jó Ízlésére, műveltsé­gére s remélhetjük is, hogy mindinkább igénybe fogják veuni utcáink tisztasága érdekében e kosarakat, melynek teltsége a kulturfok megállapításra körülbelül lesz olyan jó, mint a szappan fogyasztás. — A szultán cigarettákat az ál­lam bevonja a forgalomból s e helyett Királyka-8iivavka név alatt uj cigarettákat hoz forgalomba^ — Tifuss Máramarosszigeten. A főispán személyzetéből többen közöttük a vár­megye várnagya Uj falussy Sándor tifuszos tünetek között megbetegedtek. A várnagy rövid szenvedés után meghalt. A főispáni család a „Pável“ fürdőbe menekült a ra­gály elől. Igen különösnek tartják ezt az esetet. Különösnek főként azért, mert épen a vármegyeházán lakók között lépett fel. — Száz népdal. D ó c z y József pénzügyi titkár, hírneves dalköltőnk és zene­szerzőnk most rendezi sajtó alá legújabb dalait. A diszes kiállítású könyv ára a költő arcképével és névaláírásával 2 korona 10 fillér. A kötet folyó évi augusztus hó 15.-én jelenik meg, s a népies költészet kedvelői biztosan kellemes olvasmányt kapnak benne. — Közigazgatási bizottsági illés. Vármegyénk közigazgatási bizottsága pén­teken délután 3 órakor tartotta rendes havi ülését dr. Falussy Árpád főispán elnöklete alatt. A bizottság kimondotta, hogy a vad- orzás terjedésének meggátlása érdekében a jövőben a vármegye területén csak igazol­vány mellett szabad vadat árulni. A fehér- gyarmati körorvost Grosz Rezső drt. — mert a fülpösdaróci kanyarójárványt felettes ha­tósága előtt eltitkolta, azonfelül a kört rend­szeresen nem látogatta, továbbá mert u náb- rádi vörhenyjárványról a bajt kisebbítő ha­mis jelentéseket adott, fegyelmi vizsgálat alá helyezték s állásától felfüggesztették. Dr. Mészáros Béla gyógyszerész tulajdoná­ban és kezelésében álló faikszádfürdői évad­gyógyszertár, mert ott a főorvos a mérgek kezelése körül vétkes gondatlanságot ta­pasztalt., s a gyógyszertárból 18 féle hiva­talos gyógyszer hiányzott, továbbá mert a meglevő gyógyszerek eltartása és expediá­lása körül meg nem engedhető felületes könnyelműség észleltetett, jun. 27.-én zár alá helyezték, minthogy azonbun a hiá­nyok pótlására kitűzött 8 nap elteltével fő­orvos a gyógytárt rendben találta, a zár alól feloldotta. Bodnár György kir. tanfel­ügyelő jelenti, hogy munkálatba vette a magyar tannyelvű iskolák törzskönyvelését, s majd minden egyes magyar tannyelvű is­kolák törzskönyvetésére nézve kellően indo­kolt véghatározati javaslatot mutatott be, melyet a bizottság elfogadott. Jeleuti to­vábbá, hogy Nemes György ulsófernezelyi g. kuth. tanító a törvényben előirt eskü lete­vését megtagadta, indítványára a bizottság a fegyelmi eljárás megindítása végett az iratoknak a vallás és közoktatásügyi minisz­terhez leendő felterjesztését határozta el. — A Szatmári Cionista Egyesü­let ujonnan berendezett klubhelyiségei (Eöt- vös-u. 1. sz. 1. ein.) a t. tagok rendelkezé­sére állanak. Az egyesület számos kiváló cionista világlap megrendelése által gondos­kodott arról, hogy u mozgalom fejlődése és egyes fázisai figyelemmel kísérhetők legye­nek, egyre gyarapodó könyvtára pedig a mélyebb tanulmányozásra nyújt alkalmat. J ordán Viktor naponta 7—8-ig hivata­los órát tart a klubhelyiségben, a mikor minden érdeklődőnek készséggel szolgál fel­világosítással minden, a cionizmust és az egyesületet illető ügyben. A választmány f. hó 18.-án, szombaton este 8 órakor ülést tart, a melyeD — a tárgyak fontosságára való tekintettel — feltétlenül megjelenni szíveskedjenek, ez utón is kérjük a választ­mány t. tagjait. — Selyemgubó beváltás. A Szat­máron termelt selyemgubók beváltása, osz­tályozása s kifizetése most folyik a Kinizsi­utcai áll. iskola IV. oszt. tantermében a földszinten. A ki nem restéit e hasznos bo­garakkal rövid hat hétig kellően és szabály­szerűen foglalkozni, annak markát most csengő aranyak ütik meg. — Boncolás. S v e d á k Antal, a nagybányai korcsolyapálya őre még a ta- vaszszal meghalt. Most az a gyanú merült föl, hogy egyik kimérésben valaki főbeütötte egy kilóssal, haza vánszorgott és úgy balt meg. A törvényszék elrendelte a boncvizs­gálatot, melyet két szatmári orvos teljesített a temetőben. A hullán külerőszak nyomai nem látszottak, nagy alkoholista lévén, guta­ütésben halt meg. — Vármegyei közgyűlés. Várme­gyénk törvényhatósági bizottsága pénteken f. hó 10.-én délelőtt fél 11 órakor rendkí­vüli közgyűlést tartott. A gyűlésen a nyári nagy munkaidő dacára a bizottsági tagok elég szép számban jelentek meg. Dr. Falussy Árpád főispán a közgyűlésen szép szavakkal parentálta el a vármegyei bizottság egyik régi, érdemekben gazdag tagját: Dienes Lajost. Javaslatára a közgyűlés kimondotta, hogy Dienes Lajos elhunyta alkalmából részvétét fejezi ki s ezt jegyzőkönyvileg az özvegy tudomására hozza. Főjegyző bemu­tatta a pesti hazai takarékpénztár által udandó hétszázezer koronás kölcsön ügyletre vonatkozó kötelezvényt, melyet dr. Böször­ményi Emil s az alispán hozzászólása után elfogadtak. Elhatározták, hogy a magy“r j°sy" bank létesítése tárgyában Sz»tnQávvármegye külön intéz feliratot a képviselőházhoz. Kno- gadták dr. Do«n«hidy Pál szolgabivó lemondá­sit. Elhatározták, hogy a vm. tisztviselői nyug­díjalap tulkiadásainak mikénti fedezése éa

Next

/
Thumbnails
Contents