Szatmár és Vidéke, 1902 (19. évfolyam, 1-52. szám)

1902-01-07 / 1. szám

' i ­Melléklet az 1902. évi 1. számhoz. — Viz érdekelt ségi ügyek. A Szamos jobbparti és Tisza bulpurti vizér- deltség f. é. junius hó 12-én Szatmáron tar­tott közgyűlésében hozott határozat folytán keletkezett leiiratára, a földmivelésügyi mi­niszter értesítette az alispánt, hogy a köz­gyűlés elé terjesztett leiratában kifejtvén azokat az okokat, a melyek az érdekeltség­nek társulattá alakulására nézve fent álla­nak, e tárgyban újabb kijelentést tenni fe­leslegesnek tartja, és csakis annak ismételt megjegyzésére szorítkozik, hogy az érde­keltség azon elhatározásából eredhető káros következményekért, hogy társulattá alakulni nem hajlandó, a felelősség teljes súlya az érdekeltséget fogja terhelni. Árra a kére­lemre nézve pedig, hogy az érdekeltség műszaki ügyeinek ellátása jövőben is a szatmári m. kir. folyammérnöki hivatal ál­tal teljesittessék: | kérelemnek annyiban helyt adott, hogy kivételesen megengedte, hogy a nevezett folyammérnöki hivatal az érdekeltség műszaki ügyeit és az árvédel­met még az 1902 ik évben is vezethesse, kijelentvén azonban, hogy — miután sike­res árvéd^lemnek kellő előfeltételei a vád- töltések hiányainál fogva nem állanak fent I az érdekeltségi ártérnek — a védekezés da­czára — ez okból bekövetkezhető elárasz­tása esetén, illetve a miutt | folyammér- nöki hivatal közegei nem lesznek felelősek. — Állami fedeztetési állomások. A földmivelésügyi miniszter az 1902-ik évre a következő helyeken állít'fel a vármegye területén fedeztetési állomásokat, u. m. Szat­márnémeti és Nagy-Károlv város területén, Aranyos-Medgyes, Avas-Újváros, Börvely, Gzégény-Dányád, Csanálos, Cselte, Csenger, Er.-Endréd, Ér-Körtvélyes, Fehér-Gyarmat, Gacsály, Gebe, Kaplony, Mátészalka, Mező- Terem, Nagy-Dobos, Nagy-Ecsed, Niigy- Peleske, Porcsalma, Száraz-Berek, Vállaj és Yitka községekben összesen 74 darab ménnel. — Iparhatósági megbízottak vá­lasztása. Az 1902. évben működni hiva­tott iparhatósági megbízottak választása a következőleg ejtetett meg. Megválasztattak: Vári Ede asztalos, ifj. Szabó Lajos asztalos, Garda Ferencz ács, Véber János bádogos, Stibli Lajos csizmadia, Kozma Karoly csizmadia, Glózer János czipész, Maa9 Hen­rik szobafestő, Horváth Gyula szobafestő, Einhorn Márton lakatos, Szentjványi Károly lakatos, Jakab Mihály kötélgyártó, Markos S2ATMÁR ÉS VIDÉKE. I György kovác*, Fehér Sándor kerékgyártó, | Inglik József szabó, Kiss Árpád szabó, | Vasa Károly timár, Vuss András gubás és j Koinka Alajos pék. A szatmári szolgabirói 1 hivatalhoz megválnsztuttak : ifj. Polonyi Ká- | roly asztalos, Rácz Károly asztalos, Pék j György ács, Rostás Sándor bádogos, Pus- I Uás Károly csizmadia, Kacsó József csizmadia, I Purjesz Salamon czipész, Kínál Antal czi- I pész, Dinkgreve Károly szobafestő, Tóth I Albert szobafestő, Vök la Sándor lakatos, I Tisler Rudolf lakatos, Miklusovszky Antal I mészáros, Gulya László kerékgyártó, Gyulay Antal kovács, Csapó Lajos szabó, G^ünfeld Adolf szabó, Kenyeres Imre timár, Székely Sándor szíjgyártó és Görömbei János szűcs. — Drágább lesz a levelezőlap. I A jövő év január 11-től kezdve drágább lesz a levelezőlap és postautalvány. A leve- I lezölap ára 4 fillér helyett 5 fillér, a posta- , utalványé pedig 1 fillér helyett 2 fillér. A | már kiadott régi levelezőlapot és posta- j utalványt 1902. április 30 ig lehet használni, ' de csak akkor ha az árkülömbségnek meg­felelő egy-egy filléres bélyeget ragasztják. Az április végéig föl nem használt végi levelezőlapot .és postautalványt régi értéké­ben május végéig ujjul cseréli ki a posta. Január 11-től a magán-ipar által előállított levelezőlapra is 5 filléres bélyeg kell. — Szolgabirák beosztása. Vár­megyénk főispánja jogköréből folyólag e hó 20-án megejtett tisztujitáson választott szolga bírákat a következőleg osztotta be szolgálattételre a szatmári főszolgabiróság- hoz Szombuthy Ödönt és Szabó Zsigmondot, az erdődihez Kállay Ödönt, a nagysomkuti- hoz Eötvös Róbertét, a nagybányaihoz Kovács Sándort, a szinérváraljaihoz Rába Lászlót-és Neupauer Jánost, a csengerihez dr. Képessy Lászlót, a fehérgyarmatihoz ifj. Péchy Lászlót és Gulácsy Tibort, a mátészalkaihoz Izik Vilmost, s a nagy­károlyihoz Sepsy Sándort és Bay Miklóst. — Ügybeosztás a kir. törvény­széknél. A szatmárnémetii kir. törvényszék tanácsainak és azok ülésrendjének összeál­lítása 1902. évre I. Polgári tanácsok. Első tanács — minden szombaton d. e. 9 órakor. Elnök: Galba Lajos. Bírák: Kölcsey János, Dr. Fekésházy Gyula. Jegyzők: Dr. Dávid István, Pászkán Sándor felváltva. Második tanács — minden szombaton d. u. 3 órakor. Elnök: Galba Lajos, helyettese: Kölcsey János. Bírák: Kossuth Zsigmoud, dr. Baj­nay Endre. Jegyzők: Fésőe Eudre és dr. Ivannovic-i Ernő felváltva II. Sommás ügyi felebb-zési tanács. Kedden, csütörtökön és szombatou d. e. 9 órakor. Tanácselnök: Ba­logh József, helyettese: dr. Dezső Kálmán. Rendes bírált: Di\ Matoluy Gábor, Szaru­kán Zoltán. Pót bírált: Kölcsey János, Kos­suth Zsigmond, dr. Bajnay Endre. Jegyző: Szabó József. III. Váltó-, csőd- és kereske­delmi tanács. 1. Kedden d. u. 3 órakor. El­nök : Gálba Lajos. Bírák: Dr. Dezső Kál­mán, Dr. Paál István. Kereskedelmi ülnö­kök felváltva. Jegyző: Poszvék Zoltán. 2. Pénteken d. u. 3 órakor. Elnök: Galba La­jos. Birák: Dr. Dezső Kálmán, dr. Paál Ist­ván. Jegyző: Poszvék Zoltán. IV. Vádta­nács. Elnök: Dr. Papolczy Gyula, helyet- tase Balogh József. Rendes bírák: Szabó József, Morvay Károly. Pótbiró: Dr. Ma- tolay Gábor. Jegyző: Oláh Miklós. A vád­tanács rendes üléseit minden héten pénteken d. e. 9 órakor, — sürgős esetekben egyéb napokon is, — azt az üléseit pedig, melye­ken a vizsgálóbíró a Bp. 115. §-a értelmé­ben havi jelentáseit megteszi, minden hó­napnak második hétfő napjáu d. e. 9 óra­kor tartja, melyeken elnök : . Galba Lajos, helyettesé: dr. Papolczv Gyula. — V. Bűn­ügyi felebbezési tanács. Minden hétfőn és szerdán d. e. 9 érakor. Elnök: Galba Lajos, helyettese: dr. Papolczy Gyula. Birák: dr. Papolczy Gyula, Szabó József, Morvay Ká­roly. Jegyző: Oláh Miklós. — VI. Bűn­ügyi főtárgyalási tanács. Minden hétfőn, kedden, csütörtökön és Pénteken d. e. 9 órakor. Elnök: Pap József. Birák: Pap Endre, dr. Horváth Benő. Jegyzők: Uray Árpád és Demkő Sándor. — Á főtárgyaló tanács tanácsüléseit szombaton d. e. 9 óra­kor tartja, mely üléseken jegyző Poszvék Zoltán. — VII. Esküdtszéki tanács. Elnök: 'Galba Lajos, helyettese: Dr. Papolcsy Gyula. Rendes birák: Szabó József, Mor­vay Károly. Pót birák: Dr.' Matolay Gá­bor, Szarukán Zoltán. Jegyzők: Szabó Jó­zsef, dr. Dávid István, Fésős Endre. — í VIII. Jövedéki ügyek tanácsa. Minden csü­törtökön d. u. 3 órakor. Elnök: Dr. Pa­polczy Gyula. Birák : Nuszer Dezső előadó, Szabó József és Morvay Károly szavazók felváltva. Jegyző: Poszvék Zoltán. — Statisztika. 1901. évben szüle­tett 792 lélek, 1900-ban 815, meghalt 1901-ben 571, 1900-ban 582. Házasság köte­tett 1903. évben 177. 1900-ban 189. Házasságot kötöttek: Ker®k*8 István és Bakos Róza, Bienensto 7 Kohn Cziü, Grünfeld Lipót és Gmgold ball, Braun Albert és Borgida Helen, Be e dór és Székely Klára, Berkovics Aino Elefánt Pepi, Mártcn József és Kocsis K aia, Mátyás László és Péter Klára, Őri -lám 8 és Zeke Anna. Elstner Rudolf és Félegy- házi Emilia, Blatad Eizik és Harc? Czeczilia. — Születtek: Kikeli Lajos, Do fa­rán sz ki Juliánná, Kasu Zsigmond, Berki Zsófia, Klein Szeréna, Rotten berg Heléna, Bállá Mária, Balázs Mária, Grosz Vilmos, Balogh György, Kaufman Olga, Asztalos Róza, Nagy Ilona, Sceifried Gizella» Fodor Róza, Fodor Erzsébet, HöfFer Mária, Kon­dor Gáspár. Kovács László, Tódoi' Róza, Tankóczi Ilona, Páter Pál, Csáki István, Klein Miksa, Friedman Hani, Grünteld Adolf, Szabó Gábor, Schwartz Eszter, VVeisz Szeréna, Moldvay Endre, Moldvay Lajos, Szarvadi Pál. Czikla Ferencz, Grünerveig Rella, Mandel Endre, Kozma Juliánná. — Meghaltak: Özvegy Nagy Jó- zsefné, Lelkes Demeterné, Gelb Szeréna, Bódi Károly, Tódor Ferencz, Molnár Zsig­mond, özv. Darabán Jánosné, Virdele Sán­dor, Kálmán Antal, özv. Jurc9Ó Józsefné, Pethő Margit, Buna Gáspárné, •Horváth. Janosné, Lengyel Istvánná, Kocsis György. Mihál ka Erzsébet. — A népkonyhára újabban ke­gyesek voltak beküldeni. Milotai gaz- aság 10 K. Cs. Mayer Sámuelné 4 K. Mayer Károlyné, Beer Mórné, Beer Simonná, Markovits Ignátzné, Steinberger Elemér, Ereureich Lipót 2—2 K. Grosz Jenő, K rassó Mihsáné, Dr. Lángné, 1—1 K. Fried Emilné 1 zsák babot egy fazék lek­várt, Róth Hermanné Apából 4 K. Grosz Dánielné N.-Kolcs 5 K. Rudó Bertalanná és Medgyesi Ferenczné nrhölgyek gyűjtő- ivén begy ült 74 K. Dr. Tanódy Mártonná, Szatmár v. takarékpénztár, Teitelbaum Herman, Markovits Mór 10 —10 K. Halász Mórné 5 K. Stern Józsefné, Dr. Heller Gyuláné, László Ernő,Mandelbaum Sámuelné, Erenreichné, Spitzer Józsefné, Lóránszky Mihály, Einchor Márton, Majos Károly 2—2 K. Szatmári Adolfné 4 K. Darvasné, Freid Mórné, Fischer Hermanné, özv. Mer- záné. Boros Ilona, Ullaman Rudolfné 1—1 K. Schvartz Albert 1 zsák liszt. Medgyesi Ferenczné 30 zsák krumpli. Spitzer József 10 kgr. rizskása. Többen 1—1 koronát.

Next

/
Thumbnails
Contents