Szatmár és Bereg, 1923 (4. évfolyam, 15. szám)

1923-05-11 / 15. szám

Szerkesztőség és Kiadóhivatal: Mátészalka, Kossuth-u. 447. — Telefon 38 Postatakarékpénztári csekszámla: 540tKl /' Felelösizerkesztő: KARÁCSONY JENŐ. Kiadja; „Szatmár és Berer Nyomda- és Lapkiadovállalat Részvénytársaság Megjelenik minden pénteken Előfizetési dij; Egy évre 1400 K, Fél évre 700 K, Egynegyed évre 360 K, Egy hóra 120 K. Oroszlánbőr ­b?rárybőr. Massarik nem hiába ." . .ette ki ama hires húsvéti interwievben, hogy Csehország közeledni óhajt a magyarokhoz; közeledett is már. de olyan közeire, hogy orrunk előtt zárta el végig a cseri-magyar ha­tárt. A vitás határkérdések rende­zésére elfogadta a vegyes i izolí- I ságok működését s ugyanakkor határállomásairól visszakergeti a magyar utasokat, területéről turnu­sokban utasítja ki a felvidéki ma­gyar családokat. Aztán kegyesen ismét megengedi a határátlépést, de másnap annál mérgesebben sza­kítja ketté újra a forgalmat és foly­tatja a kiutasítást. —*— Anniivá kérd zhetnők, mit akar voltakén les cseh oroszlán? Meri uuj. ... báránybőrbe, ha a háború során is annyira rettegett oroszlánkarmaival óhajtja szétmar­cangolni a békés közeledés lehető- , ségét? Kérdésünkre maga a kisan- tant adja meg a választ, A csehek után most Románia és Jugoszlávia is jelentkezik, hogy ők is vegyes bizottságokat akarnak a határinci­densek elintézésére. Cseh-Szlová- kiának magyar koncon felhizott két szövetségese is felhúzta magára a barátságos közeledés báránybőrét, tehát már a két szövetséges is ké­szül valamire. De mire készülnek ? Mit akarnak tölünk? Miféle furfang bujkál nyájas diplomáciai njoso- lyaik mögött és amikor szinleg ki akarnak egyezkedni velünk, vájjon miben egyezhettek meg már eleve maguk között? Előre nem ismerjük, csupán vár­juk a veszedelmesen „békés“ szom­szédok sakkhuzásait, de azt már a vak is láthatja, hogy a békés kö- . zeledés maskarája mögött setten­kedő rosszakarat ez idő szerint elsősorban Bethlen kormányelnök és Kállay pénzügyminiszter külföldi utjának sikerét készül elgáncsolni. Bethlen és Kállay Csonka-Magyar- ország pénzügyi és gazdasági se­beire keresnek gyógyitóirt Harisban, Londonban és Rómában s ők ezt a gyógyszert szeretnék méreggé változtatni a számunkra. Szeren­csére azonban az Angliában meg­lehetősen megizmosodott tnagyar- szimpathián kivül már Rómában, sőt Párisban is egyik tekintélyes politikus a másik után, egyik nagy lap a másik nyomán egyre nyoma­tékosabban kezdi hangoztatni, hogy Magyarországon segíteni kell. A jobb belátásnak s megértésnek ez a nagyantant körében mindjobban érvényesülni kezdő folyamata ne­künk biztató jel arra, hogy Bethlen s Kállay missziója nem fog siker­telenül végződni a külföldön, ahol a szakértők a báránybörről is, meg az oroszlánbőrről is eiőbb-utóbb meg fogják állapítani, hogy nincs amögött bizony se bárány, sem oroszlán, csak feneketlen kapzsiság és raffinált rosszindulat. Buza»betét — buza-hitel a Szatmárvármegyei Gazdasági Bank Rt.«nál Mátészalkán, A magyar korona értékének j ingadozása úgy közgazdasági, mint társadalmi szempontból is egyaránt káros, azt a hely­zetet idézte elő, hogy a tőke­pénzesek készpénz tőkéjük vá­sárló erejének megóvása érde­kében kénytelenek voltak a múltban bizonytalan spekulá- tiókba bocsájtkozni, holott tu- lajdonképeni céljuk csak az volt, hogy vagyonuk belső ér­tékét megmentsék és fenttartsák. A Szatmárvármegyei Gazda­sági Bank Rt. Mátészalkán, Szatmárvármegye ezen legna­gyobb pénzintézete volt az egész országban az első, mely a régen pangó betétüzlet és mezőgazdasági hitel újbóli fel­élesztésére már, mint egy fél­évvel ezelőtt, buza-értékü, te­hát értékállandó készpénz be­tétet és hitelek életbe lépte­tésével korszakalkotó re­formot létesített. Ezen reform életre valóságát mi sem igazolja jobban, mint, hogy e példa már egyik-másik fővárosi pénzintézetnél is kő* vetésre talált. Az intézmény óriási fontos­sága abban nyilvánul, hogy aki pénzének elértéktelenedése ellen védekezni óhajt, ily bú­za-betétként helyezheti el pén­zét a Szatmárvármegyei Gaz­dasági Banknál, ahol is pénze ilyetén elhe­lyezés mellett a búza árának emel­kedésével arány­ban szaporodik és a kamatot is búza értékben fizetik, vagyis a tőke ezen elhelyezé­sénél biztosítva van pénze vá­sárló erejének megóvása. Ily betét mellett a tőketu­lajdonos eléri azt, hogy a magyar korona esetleges további ingadozása és az áraknak folytonos változása az élet­viszonyaiban többé nem érinti, mivel a drágaság emelkedésé­vel aránylagosan növekszik a búza és igy a buza-értékre szóló készpénz betét értéke is. Még a terménykészletekkel rendelkező gazdának sem ér­demes most már készleteit visszatartani, hanem, ha nem is volna momentán készpénzre szüksége, ily intézmény léié folytán piacra viheti s igy köz- fogyasztásra értékesítheti ter­ményeit, mert hiszen azok to­vábbi értékemelkedését az ily betéttel is változatlanul élvezi, amellett elmarad a termények kezelésével, biztosításával járó sok költség és apadás; vesz­teség, sőt még búza értékben kamatozik is vagyona. A bank ugyanezen betéte­ket hitelképes, tehát jó anyagi viszonyok között élő és jól gazdálkodóknak adja kölcsön- képen ki ugyancsak búza ér­tékben. Lapunk megengedett kere­tein túl terjedne ezen forra­dalmian újszerű és nagyszerű üzletág egész részletes leirása, azonban a Szatmárvármegyei Gazdasági Bank Rt. Mátészal­kán az érdeklődőknek teljes felvilágosítással szolgál. Megállapítható, hogy az ér­deklődések és ily természetű betétek mind tömegesebben érkeznek a bankhoz. Feltűnően sok különösen a középosztály ily betéte, amely előrelátóan az „őszi beszerzéseiről“ gon­doskodik ily módon már előre. Krónika, A szatmári ref. egyházmegye 1923. április 25-én Fehérgyarmaton tar­tott közgyűléséről, nem elég egy rövid referádát írni. Személyeknek és eseményeknek c!y impozáns fel­vonulása volt az, mely e .eines ** egyházunk történetébe is helyet fog kérni, követelni és kivívni ma­gának. Fehérgyarmat; ez a szürke falu, megfényesedett e napon az apos­tolok lelkének ragyogásától s be- aranyozódott a világi nagyságok tekintélyétől. Az egyháziak méltó- ságos alázatossága és a világiak alázatos méltósága összeölelkezett, egybekapcsolódott s a „királyi pap­ság“ öntudatos büszkeségével vo­nult — hivó harangszóra — az Is­ten házába; hogy ünnepélyes kere­tek közt iktassa be Komoróczy Iván vtn. alispánt gondnoki, Ujfalussy Lajost világi tanácsbirói állásába. VARRÓGÉP ÉS KERÉKPÁR ÜZLETI Az újonnan berendezett üzletben nagy választék áll rendelkezésre, a legjutányosabb napi áron. — Ócska varrógépet némi ráfizetéssel újra becserél, esetleg magas áron megvesz „NEW-YQRK“ FÉNYKÉPÉSZET! Elvállal e szakmába vágó mindenféle munkákat. — Felvételeket műtermen - kivüi is, helyben és vidéken is végez SZABÓ ISTVÁN MÁTÉSZALKA. Smmmí, í és Behki POLITI KAI, TÄRSADALI" .11 ES KÖZGAZ DASÄG I HETILAP.

Next

/
Thumbnails
Contents