Szamos, 1919. március (51. évfolyam, 52-77. szám)

1919-03-01 / 52. szám

ötvenegyedik évfolyam. 52-ik szám. Egyes szám ára 20 fillér. Pályaudvarokon 89 fillér. ELŐFIZETÉS HELYBEN ke VIDÉKEN: évre 48 K —t 1A K _f. Hagysdév re 13 K— i Egy hóra 4K—i Hirdetési dijak vlöre fizetendők. m\tm fcjgc! iptiap. SZERKESZTŐSÉG Kazinczy-ti 4, KIADÓHIVATAL i Eötvös-utca A Telefon-szamok; Szerkesztőség . 373 Kiadóhivatal . 414 Fel. szerkesztő lakása .... 3M saMUBBa SZATMÁRNÉMETI, 19 Összehívják a nemzetgyűlést. A Szamos számára irta: Szatmári Mór. A népkormány elhatározta a nemzet­gyűlés összehívását. Az ország belügyi és külügyi helyzetének mérlegelése után jutott a népkormány erre a nagyfontosságu elfia-• tározásra. A nemzet közvéleményének is lisztában kell lencie azzal, hogy a nemzet­gyűlési választások megtartása a forradalom által megteremtett népuralomnak alkotmá­nyos alapokra való helyezése, valósággal nemzeti életkérdés. A választások nehézségei ma is meg­vannak, amint meg voltak akkor, anikor a népkormány elejtette a választások elrende lésére vonatkozó tervet. De ezzel szemben az or zág belső rendjének és külügyi hely­zetének összefüződő étetérdekeiíjk megóvása immár föltétlenül szükségessé teszi, hogy maga a nemzet juttassa kifejezésre a forra­dalmi átalakulásra vonatkozó szabad elha­tározását. Az ország még mindig forradalmi ál­lapotban van. Abban marad mindaddig, amig a népkormány nem támaszkodhatik a • nemzeti akaratot kifejező alkotmányosan j létrejött nemzetgyűlési többségre. A néptöt vények meghozatalának mos- : tani módját a forradalmi állapot kényszere I teremtette meg, Ezt a módot meg kel! vál- I ioztatni. A nemzet ugya magára nézve kö- j telezőnek ismeri el a néptörvényeket, mert a hatalmat bizalmának egész teljességével ruházta rá a - népkormányra, de ezt csak ideiglenesen tette addig, amig a legszéle­sebb körű választói jog gyakorlása melle't meg nem alakul a népuralmat alkotmányo­san kifejező nemzetgyűlés. Az ország belső rendje és nyugalma, amelynek egyik feltétele a törvényhozói hatalom által egyfelől védett, másfelől meg­követelt termelő és alkotó munkának az egész országban úgy a dolgozó polgári, mint a dolgozó munkásvilág részéről leendő általános fölvétele megköveteli, hogy rend, még pedig alkotmányos rend legyen az ország kormányzása terén is. Ma még az államfői méltóság is csak ideiglenes. ^ Magát az állmformát, vagyis a köztár­saságot is a nemzetgyűlésnek kell véglege­sen megállapítania. Ne mondhassa senki, hogy nem volt módja a szabad vélemény­nyilvánításnak az ország államformájának meghatározása dolgában, ne mondhassa senki, hogy a forradalmi nagy átalakulás nem teremtelte meg valósággal a nemzet hetében a népuralom szuverénitásának tel­jességét. De meg sokkalta nagyobb jelen­tősége van a nemzetgyűlés összehívásának külpolitikai okokból. Nyilvánvaló, hogy a békekonferencia, amely dönteni fog sor­sunkról, nem hozhat igazságos Ítéletet rólunk, de nélkülünk. Ha meg nem hallgat, nem ismerheti meg igazságainkat, nem ismerheti fel azokat a nagyjelentőségű európai érdekeket sem, amelyek hozzá- füződnek ahhoz, hogy Magyarország ne Jegyen itt egy megnyomorított, szélmar­cangolt s ezeréves történelmi jogaitól meg­fosztott, érdekeiben, jövendő gazdasági és kulturális fejlődésében veszélyeztelett or­Felelös szerkesztő: Dénes Sándor. Szerkesztő: Dr. Burger Dezső. szág. Hogy ne legyen itt egy elkeseredett, igazságtalanul elnyomott nemzet, amely sohasem nyugodhatik bele a rajta hatalmi erőszakkal elkövetett rettenetességbe. A világ jövendő békéjének, amelyre a békekonferencia törekszik, örökö hábor­gatja maradna itt a jogait és szabadságát, igazságtalanul eivelt területét visszaszerezni törekvő m?gyar nemzet láz.orgö hangulatá­ban és 'rítarcó elszántságban. De ezeket az európai jelentőségű szempontokat meg ke>í értetni a sorsunk felet? dőníő európai nagy bírósággal. Evég- böl módját ejteni annak, hogy az uj magyar államot a forradalom által teremtett uj Magyarországot az entente hatalmak elis­merjék és vele közvetlen érintkezésbe lépje­nek. A bekekoníereacián szószólói vannak a cseheknek, szerbeknek, románokn k, akik országunk testét szétmarcíngolni, ezer­esztendős birtokunkon oszsozkodni, a ma­gyar nép miilóit uralmuk ala hajtani töre­kednek. Csak mi vagyunk védők és kép­viselők nélkül az életünk, sorsunk és jö­vendőnk fölött való döntésénél. Az entente hatalmai Magyarország helyzetéi, múltját és hagyományos törek­véseit, most mi szerencsétlenségét nern ös- merik. Ellenségeik fednek rólunk hamis képet s mi fojtogató izgalmak között vo- naglunk, mert fehc-tetlenek vagyunk. Az \ SZOMBHT, MÁRC. 1. entente nyilván azt hiszi rólunk, hogy vagy nem tudunk, vagy nem akarunk alkotmá­nyos berendezkedést iétesifeni. Enélkül pedig nem juthatunk elismerletesnez, nem juthatunk idijén való diplomáciai kép- viselíeíéshez. A nemzetgyűlés összehívása egyszerre megváltói.tatja ezt a képtelen és keserves halyzfctet. A nemzetgyűlés összehívása után az entente nem zárkózhatik el előlünk. Németország és Német Ausztria már túl­estek a választásokon, nekünk sem szabad tovább késlekedni, mert egész jövendőnk van kockán. Ezeknek gondos és alapos mérlege­lése ut^n hozta meg határozatét a tegnapi minisztertanács. Nyugodtak lehetünk afelől, hogy a népkormany megtalálja a választások meg­tartásának azt a módjár, amely mellett a területi megszállások ellenére "is megnyil­vánulhat a népakarat. A népre háruljon majd az a feladat, hogy a választásoknál a ttisga akaratával szentesítse a forradalom fenséges céljait, kifejezve azt sz elhatározását, hogy minden erejével, meggyőződésének minden szilárd­ságával meg akarja teremteni ignzán a maga számára a aemokratikus, szabad és független uj Magyarországot! A románok szétlőtték Zilahi Francia fegyverszüneti bizottság Szilágysoenljfón Nagykároly, febr. 28 A Zilahért folyt harcok során — amint megirtuk — a románok még akkor is lőtték a várost 24 órán ke­resztül, amikor a magyar csapatok már túl voltak a városon. A bombázásra a város lakossága fejvesztetten menekült. A tegnapi napon mintegy 6—800 menekült érkezett Zilahról Nagyká­rolyba, akik elmondják, hogy a romá­nok majdnem teljesen szétlőtték a várost. A középületek legnagyobb része megsérült. Az ostrom alatt a polgári lakos­ság közül számosán meghaltak és megsebesültek. A Nagykárolyba érkezett mene­külteket részben a városban, részben a környékbeli falvakban helyezik el. Nagykároly, febr. 28. Ma délután fél 4 órakor egy francia fegyverszüneti bizottság érke­zett Szilágysomlyóra annak a megál­lapítása végett, hogy ki volt a zilahi összeütközések és harcok okozója. A bizottság azonnal munkához fogott és elsőnek a zilahi törvény­szék elnökét hallgatta ki a románok áital Zilahon elkövetett atrocitásokra vonatkozólag. Lapunk mai siAma 4 oldal. Nagykároly, febr. 28. Dr. Makray Mihály vármegyei kormánybiztos Zöld Aladár határrend­őrségi felügyelőt küldte ki Szilágy­somlyóra, hogy a francia fegyverszü­neti bizottsággal azirányban tárgyal­jon : vigye keresztül a bizottság, hogy a románok vonuljanak vissza Zilahtól ; olyan távolságra, hogy a város kívül essen a lőtávolon és a lakosság visz- j szatérhessen elhagyott lakásaiba, ame­lyekből mindnyájan egy szál ruhában : menekültek. A bizottság áthaladt a harcvona- | lökön és felkereste a román csapato- I kát is. Ez idő alatt a harci tevékeny- ! ség természetesen szünetelt. De a ro- 1 mánok a visszavonulásra nem voltak hajlandók. A bizottság pedig, minthogy ilyen utasítás kiadására nem volt fel­hatalmazása, erre nem tudta a romá­nokat kényszeríteni. A bizottság jegyzőkönyvet vett fel a románok által elkövetett atroci­tásokról, azután elutazott. Zilah ezidő szerint üres, egyik oldalán a magyar, a másik oldalán a román csapatok állanak. A polgári lakosság is elhagyta a várost, amelynek házai teljesen őrizet- len, minden biztonság hijján vannak.

Next

/
Thumbnails
Contents