Szamos, 1919. február (51. évfolyam, 28-51. szám)

1919-02-01 / 28. szám

Ötvenegyedik évfolyam. 28-ik szám. 'Egyes szám ára 20 fillér. __ Pályaudvarokon 30 fillér. SZERKESZTŐSÉG Kazinczyu 4. KIADÓHIVATAL: Eötvös-utca 4. Telefon-számok: Szerkesztőség . 373 Kiadóhivatal . . 414 Fel. szerkesztő lakása .... 353 Szerk sztő: Dr. ; Sándor. De?ső. SZOMBAT, FEBRUÁR ELŐFIZETÉS HELYBEN is VIDÉKEN: Egy évre 48 K —f. Feí 24 K _f Neg yedévre 12 K — Í Egy hóra 4K—f. Hirdetési dijak eióre fizetendők. SZKTMAR NÉMETI, 19 3 ft békekonferencia nehézségei. Ellentétek a tárgyaié nemzetek között. New-York, jan. 31. Az „United Press“ párisi tudósítója jelenti: A nehézségek ugyanolyan arányban tornyosulnak, amilyen mértékben előreha ladnak a konferencia tárgyalásai. A szer bek és olaszok elkeseredetten hadakoznak az adriai kikötőt hovat ttozása ügyében. A montenegróiak hevesen tilt tkoznak az ellen, hogy akaratuk ellenére Jugoszláviába kebe­lezzék be őket; a csehek és lengyelek hsdban állanak Szilézia miatt; Magyaror szág és Románia éles ellentétbe került az erdélyi kérdés mialt; Németország és Len gyeiorsíág mobilizált egymás ellen; a bol sevikiek harcban állanak Oroszország többi részévei. Úgy Kin , mirí Japán igényt tart Kiaucsaura; az ausztráliai aspirációk pedig ellentétben vannak az ázsiai népek óhajai­val a Csendes óceáni szigetek ügyében. Ezalatt pedig a titkos szerződések még jobban komplikálták a béke ügyét. Ilyen komplikáció támadt Anglia és Hed- zsrsz között; noha Anglia kész Damasz­kuszi Hedzsasznak átengedni; egy másik ellentét Anglia és Japán között keletkezett a Csendes óceán északi részén fekvő szi­getek dolgában, melyeket Japán követel. Legkomolyabb ellentét azonban Fran ciaország, Anglia és O aszország között az Adria keleti partvidékének odaítélése dol­gában támadt, amely kérdje* a legnagyobb, mértékben érdekli a jugoszlávokat. Olasz­ország ezenkívül Afrikában is engedménye­ket kiván. hogy ezzel ellensúlyozza Angliá­nak és Portugáliának ottani befolyását. A népek Ligája felé minden irányból hideg szelek fújnak, feje fölött uj remze tek harci bárdokkai hadakoznak. A lábra kapott harcias hangulat ellenére sem sza- j bad azonban íukou pesszimizmussal lekin- ! teni az ügy ekei. vezetőség a következő hivatalos jelentést adta ki: A Lembergtcl északra megkísérelt támadásban lengyel részről öt gyalog és három lovasezred, tizennyolc ágyú és két páneélvonat vett részt. Erdélyben megszűnik a sztrájk A munkások összes követelését telje-, si tették. Nagyvárad, jan. 31. A Kolozsvári Munkás Tanács a sztrá j kólók kívánságait a Kolozsvárt Időző Pathe francia kapitány és Hóiban román tábor­nok elé terjesztette, akik készségesen meg­ígérték, hogy kívánalmaikat minden pont­ban teljesítik. A Munkástanács erre úgy döntött, hogy proklamálják a sztrájk befejezését. Az angol munkások ulti­mátuma a kormányhoz. Angliában terjed a sztrájk. Bern, jan. 31. A szüájkmozgvlom Angliában egyre jobban terjed. A munkások Loyd George- boz utimátumot intéztek, amelyben a heti 42 órai munkaidő bevezetését követelik s azzal fenyegetődznek, hogy ha követelései­ket nern telje-itik, február 8 án egész Ang­liában általános sztrájkba kezdenek. Olasz katonai bizottság lön Budapestre. Róma, jan. 31. Azon kívánságunk, hogy a magyar ügyek tanulmányozására az olasz kormány megbízottakat küldjön ki, teljesülni fog és már a holnapi napon olasz krtonai bizott­ság utazik Búd pe.tre amelynek nz lesz a feladata, hogy a helyszínen m'ndenről tájé­kozódjék. A bizottságban igen kiváló sze­mélyiségek foglalnak helyet. Makón helyreáilott a rend Arad, jan. 31. Makón néhány nappal ezelőtt elren­delték, hogy a lakosság szolgáltassa be fegyvereit és elrendelték a tüzérek lefegy­verzését is. Ez nagy izgalmat keltett a tü­zérek között és vezetőik értekezletre ültek össze és elhatározták, hogy a lakosság és a tüzérség lefegyverzését megák dáíyózzák. Ekkor a városháza tetejéről egy lövés dör­dült el és megsebesített egy tüzért. A tü­zérek szétoszlottak és hrza siettek, hogy fegyvereket vegyenek magukhoz és megto­rolják bajtársukat. Mire visszatértek a vá­rosházához, a csendőrök és székely kato­nák gépfegy vertüzzel fogadták őket. 2 óra hosszat folyt a^ csatározás, amelynek 8 ha­A cseheket visszarendelték a demarkációs vonalra . A kormány személyesen informálta a francia bizottságot. Budapest, jan. 31. j A minisztertanács, tegnap este foglal- j kozott a megszállóit országrészek helyzeté- í vei is s főleg a románok által megszámolt i területeken történő eseményekkel. A minisz­tertanács elhatározta, hogy közvetlenül in- I formálja a francia bizottságot a magyar \ nepkormány kívánságai felöl. Megbizta Bernkey miniszterelnököt Szende Pál pénzügyi és Búza Barna földmivelésügyi ! minisztereket, hogy keressék fel a buoitsag I vezetőjét s különösen a román megszállás­sal kapcsolatos ügyekben tárgyaljanak vele. A miniszterek azután tegnap este j hosszabb ideig tárgyaltak a franciákkal a román atrocitások és Apáthy szabadon- ! bocsátása ügyében. Amint illetékes helyről értesülünk, a i cseh szlovák kormány parancsot kapott i Parisból, hogy csapatait az ánlánt által megállapított demarkációs vonalig vo: ul janak vissza. Ez a vonal Pozsonytól a ! Duna menten az Ipoly torkolatáig, onnan j egyenes vonalban az Ung torkolatáig, i végül az Ung mentén Uzsokig halad. A szerbek Baranya, Somogy és Tolna megyékben átve­szik az imperiumot Pécs, j'n. 31. A szerbek által kinevezett Banguto- vics Bogoszláv főispán ma bevonult Pécsre és közölte, hogy a szerbek Baranya, So mogy és Tolna megyékben átveszik az imperiumot. A szerbek az összes tisztvi­selőket fel fogják hívni az eskü letételére. Japánra nézve Wilson elvei közönyösek Genf, jan. 31. A békekonferencia résztvevőit a teg­napi ülésen kínos meglepetés érte, a meny­nyiben Japán képviselője kijelentette, hogy . Japán nem irta alá a fegyverszüneti szer­ződést s igy reá Wilson elvei közönyösek. Ez azt jelenti, hogy J pán igényt tart a Csendes óceánon lévő szigetekre, ami aital éles ellentétbe került Ausztráliával. Ukrán-lengyel harcok Az ukrán had vezetőség hivatalos je­lentései Becs, jan. 31. Az u’- r. n hadvezetőeég, mint Stanis- laubó! jelentik, január 29 iki kelettel a kö­vetkező hivatalos jelentést adta ki: Ravaruskálól északra a lengyelek of- f. nvi.ru indítottak és elfoglalták Uhniv köz­séget. A lengyel előőrsök az egész haic o- nalon állásaink felé közeledtek, de minde­nütt visszavettük őket. Lembergtől déire néhány ellenséges század támadást kísérelt meg Czyszky el­len, kísérletük azonban csúfos kudarcot vallott. A lengye ek, akiket csapataink visz- szaverfek, súlyos veszteségeket szenvedlek halottakban, sebesültekben és foglyukban. Január 30 iki kelettel az ukrán had­Lspunk mai száma 4 oldal.

Next

/
Thumbnails
Contents