Szamos, 1919. január (51. évfolyam, 1-27. szám)

1919-01-01 / 1. szám

Ötvenegyedik évfolyam. 1-ső szám ELŐFIZETÉS HELYBEN ÉS VIDÉKEN: Ee.y évre AS K —f. Fél „ 24 K—f. Negyedévre 12 K—f. Egy hóra 4 K —f, Hirdetési dijak előre fizetendők. Egyes szám ára 20 fillér. Pályaudvarokon SO fillér. SZERKESZTŐSÉG KIADÓHIVATAL: Eötvös-utca 4. Telefon-. / • i....k . Szerkeszt-, it s . 373 Kiadéhivatid .414 Fel. szerkesztő lakása .... 358 SZATMÁRNÉMETI, 1919. Felelős szerkesztő: Dénes Sándor. Szerkesztő: Dr. Burger Dezső. SZERDA, JAN. 1. A Szamos ötven éves Szalmát, dec. 31. Fekete ujesztendőben szomorú évfordulót ülünk. Szomorú, szenvedésekkel teli, ke­serves uj éve van a magyarnak. Mintha az alvilág összes szörnyei elszabadul­tak volna láncaikról és egyszerre ron­tottak volna reánk, tépik, szakgatják, üldözik a magyart, nem engednek percnyi nyugtot néki, a vérére szom­jaznak, az életére törnek. Ebben a lehangolt időben, ami­kor az ország, a magyar haza min­den polgára egy idegenek által ránk kényszeritett világösszeütközésnek kö­nyörtelen konzekvenciáit nyögi, ma tölti be ez a lap fennállásának ötve­nedik esztendejét. A fekete órákban nincs kedvünk ünnepelni, a magunk dolgával csak röviden szabad ma foglalkoznunk. Az elmúlt ötven esztendő ezt a lapot a vidék egyik legelterjedtebb, legolvasottabb lapjává tette. A Szamos ma a friss hírszol­gálatnak, a becsületes, önzetlen mun­kának fogalmát képviseli olvasó kö­zönségének hatalmas gárdája előtt. A mai évfordulón tele van a szi­vünk mardosó fájdalommal, lelkünk olyan, mint a viharban megtépett lo­bogó, de azért toliunkról nem hervad le a szó, a nemzeti kötelességek evan­géliumának szava, riadót füvünk min­den nap az elalélt magyar lelkek fel- támasztására. És ez a riadó az újjáéledő Ma­gyarország polgári középosztályának riadója lesz. Ennek az országnak szüksége van egy erős, önérzetes, összetartó, köztársasági, polgári középosztályra. A Szamos, amikor életének má­sodik félszüzadába lép, ennek a pol­gári középosztálynak a jelszavait írja zászlajára és szent kötelességének, becsületes hitvallásának tartja, hogy ennek a kialakulóban levő életképes polgár l ^ r *ömöriiléfr, sét polgári erők egyesítését képes­ségeinek legjavával szolgálja. Ezt ígérjük, erre szent fogadal­mat teszünk és ehhez kérjük olvasóink, barátaink, polgártársaink jóakaratu támogatását! 9 kommunistái! puncsot ftiséPBlteh meg BudapBsíen Budapest, dec. 31 Az Üllői-úti egyes honvédlaktanyában délelőtt a kommunisták gyűlést tartottak, ahol Kun Béla kommunista vezér az uj hadügyminiszter ellen izgatott, aki szerinte tllenforradalmár. A gyűlésen jelen volt Po­gány József kormánybiztos is, aki Kun Béla ellen akart felszólalni. Kun beszéde közben egyízerre lövés dördült el. Nyom­ban utána sortüzet adtak az udvaron ál- lókrá. Iszonyú pánik tört ki. A laktanya legénysége, mintegy 3000 ember, feJfegy- verkezte magát. Rojkó ezredparancsnoknak és Pogány Józsefnek sikerült a rendet annyiban helyreállítani, hogy a gyűlést folytatták. A kaszárnyából kivonult nehány száz katona elzárta a Hungária-korutat, majd amikor rendőrök jöttek autókkal, a*’ víztorony tetejére menekültek, ahol felállí­tották gépfegyvereiket. Nemso.káia elindult a kommunista csapat fegyverekkel, gép­fegyverekkel és autókkal a főváros belseje felé, a ka'.onai karhatalmi csapat azonban A cseh-szlovák kormány ismét uj demarkácionális vonalat jelölt meg Miskolc, dec. 31. Beavatott forrásból közük : A cseh-tót kormány uj damarkácionális vonal megállapítását közli a magyar kor­mánnyal. Az uj megállapítás szerint az előbbi demarkációs vonalban Pozsonytól Hevesmegyéig nem lesz változás. Változás Hevesmegye határában Pásztónál kezdődik; innen légvonalban húzódik Szarvaskőig. Szarvaskőtől a demarkációs vonal tovább húzódik Diósgyőrig, onnan Miskolcig. Mis­kolciéi a demarkációs vonal Abaujszántó érintésévei Sátoraljaújhelyig terjed, magá­ban foglalva a Tokajhegyalját Szerencs ki­vételével. Sátoraljaújhelytől légvonalban Uzsok irányában húzódik a demarkációs vonal a Károátokio. Lapunk mai siáms 6 oldal. I Berthelot tábornok Nagybányán Magyarok és románok együtt fogadták a hadvezért — A Szamos eredeti tudósítása. — Nagybánya, dec. 3£. Megírtuk mai számunkban, hogy Ber­th e 1 o t tábornok az antant főparancsnok­ságának bukaresti képviselője Szatmárról Nagybányára utazod, hogy kőrútjában a nagybányai viszonyokkal is mégismer-' kedjék. A nagybányai állomáson #egy félórát időzött a tábornok, akit ez idő alatt a város magyar és román lakossága fogadott. A fogadás részleteiről nagybányai tu­dósítónk a következőkben számol be: Mintegy 3000 magyar és körülbelül 4—500 roman várta a pályaudvaron a tábornok vonatát. A magyarokat dr. Nagy Gábor h. polgármester, Szőke Béla plé­bános és K o v á c s Géza bányatanácsos vezették, mig a román fogadó-küldöttség élén B r e b á a Sándor esperes-plébános és dr. Drágos Teofil állottak. A vonat befutását a magyarok mély­séges csönddel és mozdulatlan nyugalom­mal kisérték, mig a románok hangos hurrá és szetreaszke kiáltásokkal fogadták azt. ' A tábornok először a város vezető­ségét fogadta, amelynek nevében Kovács Géza francia nyelven tolmácsolta a város üdvözletéi. Elmondotta a szónok, hogy a 1 magyarok 1000 éve lakják e területet, számbeli fölényben vannak és az az óha­elzárta elöltük az utat. Kun Bélának tár­saival sikerüli a kaszárnyából elmenekülni és a harminckettes laktanyába mentek, hogy fellázítsák a katonákat, de ezek ellene fordultak és elfogták. Egy órakor fegyveres csapat indult el Kun Béla kiszabadítására. Pogány kormánybiztos rendeletére azonban időközben Kunt szabadon engedték. A helyzet rendkívül feszült. A kor­mánycsapatok és a rendőrség fölényben vannak. A kormány a terrorral szemben Budapest, dec. 31. A kormány tagjai ma délután minisz­tertanácsra jöttek össze, a melyen szóba hozták Festelich hadügyminiszter esetleges távozásának kérdését is. A kormány tagjai el vannak tökélve, hogy az ismételten meg­nyilvánuló terrornak nem engednek. A kor­mány haladni akar a maga kijelölte utón és nem ismeri el a katonaságnak azt a jo­gát, hogy egyre-másra megbuktatja a neki nem tetsző hadügyminisztert. A miniszterek álláspontja az, Fesíetichnek a helyén kell maradnia.

Next

/
Thumbnails
Contents