Szamos, 1918. október (50. évfolyam, 233-259. szám)

1918-10-01 / 233. szám

233-Ik szám. dtvMMdk évfolyam. Egye« szám ára 12 fillér. Pályaudvarokon 4Ü MMr. 8ZATMAR-MÉMETI, 1918. j Felelős szerkesztő: Dénes Sándor. Szerkesztő: Dr. Stern Mór. KEDD, OKTÓBER 1. Bulgária megkötötte a fegyverszünetet fiz ántánt feltételeit elfogadták és a béke* tárgyalások megindultak Budapest, szept. 30. Szófiából Budapestre érkezett megbízhatónak látszó hirek szerint a fegyverszüneti tárgyalások az ántánt és Bulgária között eredményre vezettek. Szófiában nyugalom van. Bécs, szept. 30 Illetékes diplomáciai helyről értesül Az Est: A bolgár kormány megbízottai tegnap megkötötték a fegyverszünetet, az ántánt feltételeit elfogadták és rögtön megindultak a béketárgyalások. (Hivatalos.) Paris, szept. 30. A bolgár fegyverszünetet tegnap este Szalonikibap Despray tábornok főparancsnok és a bolgár kiküldöttek, — akik a főparancsnok feltételeit elfo­gadták, — megkötötték és aláírták. Az ellenségeskedéseket beszüntették. Despray tábornok utasítást kapott, hogy haladék nélkül kezdjen hozzá a fegyverszüneti feltételek végrehajtásához Berlinben Bulgáriának ítélték a Dobrudzsát Becs, szept. 30. Berlinben e hó 23-án Talaat basa nagyvezér jelenlétében a dobrudzsai kérdésben Bulgáriára kedvező döntést hoztak, amelynek értelmében egész Dobrudzsa Bulgáriát illette volna. Ma- linov azonban céljai elérése érdekében ezt a Bulgáriára nézve kedvező hatá­rozatot sem a bolgár hadsereggel, sem a néppel nem ösmertette meg, nehogy a központi hatalmak politikája újabb híveket nyerjen. Törökország. Bécs, szept. 30 Illetékes diplomáciai helyen kije­lentik, hogy Törökország szövetségesi hűsége minden kétségen felül áll. A török lapok a bolgár eseményekről Konstantinápoly, szept. 30. A lapok a bolgár eseményről írva megjegyzik, hogy a helyzet nagyon komoly, de a szövetséges haderők rö­videsen képesek lesznek az egyen­súlyt helyreállítani. A tőzsdén Budapest, szept. 30. Horváth Elemér, a tőzsdetanács elnöke ma délelőtt a tanácstagok­kal megjelent a tőzsde nagytermében, ahol felolvasta Wekerle nyilatkozatát, amely szerint a bolgár események miatt a harctérről kedvezőtlen híreket kap­tunk. Intézkedéseink folytán azonban védelmi vonalunk minden irányban biz­tosítottnak tekinthető. A békét akartuk és akarjuk ma is. Ez irányban is fo­lyamatba tettük Németországgal kar­öltve a szükséges lépéseket. A helyzet komoly, de semmi ok arra, hogy meg­ijedjünk. Figyelmeztet, hogy az elvesz­tett csatákat megnyerni lehet, de a pánikszerű híresztelés folytán okozott gazdasági károk véglegesek. A nyilatkozat után a forgalom iz­galomban megindult, az árak húsz-, ötven-, nyolcvan koronával estek. Magyar Hitel 1210, Osztrák 765, Jelzálog 485, Leszámítoló 740, Magyar Bank 879, Hazai 465, Fabank 820, Urikány 810, SalgólllO, Rima 1020, Schlick 453, Brassó 540, Papír 460, Vasúti 535 árfolyamon keltek. Az üzletidő vége felé a hangulat nyugodt. A Palesztinái zsidó köz­társaság London, szept. 30. Tegnap itt proklamálták a palesztinai zsidó köztársaságot. Bécs, szept. 30. Az osztrák Reichsrath két zsidó kép­viselője felkereste Burián külügyminisztert és vele a zsidó köztársaság proklamálásá- ról tanácskoztak. Nagy harcok nyugaton Berlin, szept. 30. A nagyfőhadiszállás hivatalosan jelenti: Nyugati harctér : Rupprecht trónörökös És Bó'tim vezérezredes hadcsoportjai :• Flandriában az ellenség folytatta tá­madásait. Szeptember 27-én az álásainkba történt ellenséges betörés arra kényszeri- tett bennünket, hogy védelmi arcvonalunk jobbszárnyat Hansame szakasz mögé von­juk vissza. Dixmuidentöl Merkhenig a harctér bal­szárnyán pedig kiürítettük az ivalaku Wyd- schdete állást. A Hansame szakasz és Zarren Roseb- cektól nyugatra húzódó vonal ellen irányuló ellenséges támadásokat visszautasítottuk. Paschendoele Becel-Aers között az el­lenség Moorslede és Dadivedeig nyomult előre, ahol a lökést felfogtuk. Houthemtől Komenig a Lys mentén kora reggel előrenyomuló ellenséget ellen- támadás nélkül ismét visszavetettük. Itt a Lys lapályon küzdünk. Hatalmas viaskodás folyik a Cambrai és St. Quentin közötti arcvonalon és tőle két oldalt. Az ellenség 16 hadosztályt ve­tett harcba, hogy Cambrait elfoglalja és vonalunkat az ut mindkét oldalán áttörje. Cambraitól északra helyenként nyolc ízben megismételt erős ellenséges támadások Sancourtnál és Tilloynál vonalaink előtt, eredményes elientámadasaink következtében meghiúsultak. Cambrai külvárosaiban Mean- villeben és Continpreben az ellenség be­fészkelte magát. Itt a város nyugati szegé­lyén állunk a Shelde mögött, ahol visz- szavertük az ellenség megújított heves tá­madásait. A csatornaszakaszon túl Marso- lingtől északra történt ellenséges támadá­sok a cambrai mesnieresi-ut előtt és ez ut mentén összeomlottak. Marsolingtól délre az ellenség visszaszorított bennünket a Mesnieres-Creve-Coer csatorna-szakasz mögé. Hasonló erővel támadta az ellenség Gommelieuxtől egészen Belje Egliestől délre terjedő vonalunkat. Belié-Egliese és Belicourt között az ellenség többszöri ro­hamát teljesen visszavertük. Villers-Guislaint, amelyet átmenetileg elvesztettünk, ismét visszafoglaltuk. iapunk mai izémé 4 pldat.

Next

/
Thumbnails
Contents