Szamos, 1918. június (50. évfolyam, 130-154. szám)

1918-06-01 / 130. szám

ötvenedik évfolyam. 130-ik szám. Egyes szám ára 12 fillér. Pályaudvarokon 1® fBMsr. ÉS TBDÉKEM-. derén« 38K.— 1 m . is k—f . begyedén* TK 501 Ser Mra 2K90Í Hirdetési dijak *lir* flzetewliL SZERKESZTŐNŐI ÉS KIADÓHIYATAXc Rákóczi-tt. M. T elefon-számofc: Szerkesztőség. Kiadóhivatal. . 4M PeL szerkesztő lakása .... JH0 A német centrum elérte a Marne folyót. 100 kilométer szélességben folyik a támadás. — 45000 fogoly, 400 ágyú. Berlin, máj. 31. (Wolff.) Soissons elfoglalása szerdán világos nappal történt. Brandenburgi csapatok vo­nultak be először a városba és megakadá­lyozták, hogy az ellenség felrobbantsa a hidakat. Cirynél egy francia zászlóalj zárt alakulatban fegyver használat nélkül tette le a fegyvert. A németek átkeltek a Veslen és megszállották Thierryt. A Chateau Uhierryből Soissonsba vezető ut tetemes részét elfoglaltuk. A csatatér keleti részén elestek Reims érődéi. Az erődökben ejtett zsákmány óriási. Az elpusztított falvak la­kossága vad menekülésben van a belország felé. Berlin, május 31. Soissons megszállása és Reims erő­déinek elfoglalásával alapjában megrendí­tette a franciák déli frontját. A német cent­rum harcolva közeledik a Marnehez. A fel­bomlott kötelékekben levő ellenséget a né­met lovasság nyomon követi az uj állá­sokba. Sok helyen elérték a Marne folyót. Német portyázó osztagok már tegnap rohamtávolságra feküdtek Reimstöl. A vá­ros sorsa megpecséltetetl. Amint a nyugati átkarolás teljes, a németek harc nélkül be­vonulhatnak Reimsba, amely már e percben is a németek birtokának tekinthető. A németek harcvonala száz kilométerre szélesedett ki. Larisch és Vichura táborno­vábbi előrenyomulást terveznek dél felé. A német arcvonalnak széles része rézsutosan áll Páris irányában. Éppen a Páristól het­ven kilométerre fekvő Tartepoistól északra kellett volna a franciáknak leginkább ellent- állani. Genf, máj. 31. A Temps jelenti: Párisban erősen hallható az ágyudörej. Genf, május 31. A Progress irja: A legaggodalmasabb órákat éljük. Minden lelki erőnket össze kell szednünk. Soissons és Reims ismét az ellenség ke­zén van. A párisi lapok nyugalomra intik a közönséget. A Liberté árulást sejtet. A Victoria azt kérdezi, miképpen tör­ténhetett az, hogy a franciákat ennyire meg­verték ? Clemenceau a frontról visszatérve a igy nyilatkozott: Mit mondhatok ? Katonáink nagyszerű hangulatban vannak és dalolva mennek a csatába. Könnyes szemmel és megindult han­gon mondotta ezeket a miniszterelnök. A Temps beismeri, hogy kedden még nem lehetett érezni a tartalékok beavat­kozását. A Journal des Débals a következőket irja : Hivatalos jelentések Berlin, máj. 31. A nagyfőhadiszállás hivatalosan jelenti: Nyugati harctér : Ruprecht trónörökös hadcsoportja: Az Aillette frontról és az Oisetól délre hátráló ellenséget az Oiseon és az Aillet- ten túl keményen üzzük és elértük a Bre- tignyit. A St. Pauel-Trosyli-Loire vonalat az Aisnetől északra a vonal mögé vetettük vissza. Soissonstól délre a francák lovas­ságot és gyalogságot vetettek heves ellen- támadásra, azonban megsemmisítő tüzelé­sünk közelébe kerültek és megvertük őket. Átléptük a Soissons és Hartennes közti utat. A Fere en Tardenois felé délről a Marneon át és délkeletről érkező hadosz­tályok kétségbesett ellentámadásaik dacára sem voltak képesek sikeresen ellenállani előrenyomuló hadosztályainknak. Arcy és Gránd Rocey mellett áttörtük az ellenség hátulsó állásait és Fere en Tardenoistól délre elértük a Marne folyót. A Champachoisy, St. Gemme és Ro- migny melletti magaslatok birtokunkban vannak. A Vesle déli partján Reimstől nyugatra elfoglaltnk Cermigni, Gueux és Thillyos helységeket. A foglyok száma és a zsákmány foly­ton növekszik. Eddig negyvenötezer fog­lyot, négyszáznál több ágyút és a gép­puskák ezreit zsákmányoltuk. LudendOPff, első főszállásmester. Budapest, máj. 31. Hivatalos jelentés: kok csapatai hatvanöt kilométerre állnak Páristól. Berlin, máj. 31. A Morgenposten irja : Boehm és Below tábornokok hadse­regei az ellenséget három egymásutáni na­pon megverték. A csatának ezen fejezete minden eddigit elhomályosit. A németek támadó ereje még távolról sem érte el te­tőpontját. Az ellenséges tartalék latbaveté- tőpontját. Az ellenséges tartalék latbeveté­sének nem volt semmi hatása, a tartaléko­kat is belerántották az általános vereségbe. Mindez csalhatatlan jele annak, hogy a németek lökőereje még növekedőben van, a szellemi vezetés pedig nagyon fölényes. Ántánt laovélemények. Rotterdam, május 31. A Courant irja : Az ántánt haderejének szárnyai be vannak nyomva, a közép hátrál. A németek nyilván kitágítják az áttörési helyet és to- I Hogy megértsük a történteket, tudnunk kell, hogy a döntés óráit éljük, hogy Né­metország nagyarányú győzelmet akar. A Journal irja : Most nincs itt az ideje a hazugságok­nak. Még sohasem szenvedtünk ilyen súlyos vereséget, még Verdun legsötétebb óráiban sem. Kopenhága, máj. 31. Maurice tábornok a Daily Chronicle katonai kritikusa irja : Ezidöszerint a legnagyobb harci aktus előtt állunk, melyet a történelem felmutat­hat. A német hadsereg kétharmad része a nyugati fronton van összevonva, hogy Pá- rist meghódítsa. Két kilométerre Reims városától... Zürich, május 31. Francia helyen úgy tartják, hogy a németek Soissons és Reims között harmincöt hadosztályt vetettek harcba. A németek vo­nala ezidö szerint félkörben vonul el Reims- nál, két kilométernyire a várostól. A délnyugati arcvonalon: A hegyvidéken a harci tevékenység tegnap csak időnként megújuló tüzérségi tüzelésre szorítkozott. Capo Sielstől keletre visszavertünk egy támadást. S vezérkar főnöke. Légi posta Páris és London között Luganó, máj. 31. A páris-londoni légi posta rövidesen megvalósul. Két repülő Páris és London között 3 óra és 30 perc alatt tette meg a próba utat. Szibériában letörték a császársági mozgalmat Moszkva, máj. 31. A bolsevikiek véglegesen megverték Semanow tábornok hadseregét, aki angol és japán segítséggel vissza akarta állítani Szibériában a császárságot. A bolsevikiek majdnem a mandzsuriai határig nyomultak előre. Lapunk mai száma 4 oldal.

Next

/
Thumbnails
Contents