Szamos, 1918. május (50. évfolyam, 104-129. szám)

1918-05-01 / 104. szám

ötvenedik évfolyam. 104-ik szám. Egyes szám ára 12 fillér. Pályaudvarokon 16 fillér. ELŐFIZETÉS HELYBEN ÉS VIDÉKEN-. Kgy évre 30K — f. Ki „ 15 K — f. Negyedévre 7 K 50 í. Egy hóra 2K80Í. Hirdetési dijak adóre fizetendők. SZERKESZTŐSÉG: És KIADÓHIVATAL: Rákóczi-u. 24. Telefon-számok: Szerkesztőség. 273 Kiadóhivatal. . 4M Fel. szerkesztő lakása .... Politikai fairek Még nincs megegyezés.- Wekerle megbízatást kapott Budapest, A Déli Hírlap arról értesül, Trrrgya választójog dolgában még nincs megegye­zés. Lehetséges, hogy Wekerlének sikerül oly megoldást találnia, amely az alkotmány­párt minden részét kielégítené. A differencia a párt és Wekerle között már csak 150000 választó. Wekerle tegnap tanácskozott Vá- zsonyival és Tóth Jánossal. A Szterényi által a királytól Wekerlének hozott üzenet folytán Wekerle mai utazása elmarad. A/ tárgyalásokat Wekerle már a Szterényi ál­tal hozott megbízás alapján folytatja és le­het, hogy csak holnap utazik Becsbe. A bécsi lapok élénk érdeklődéssel kisérik a megegyezési tárgyalásokat és azt Írják, hogy a tárgyalások folyamán nemcsak Wekerle, hanem Tisza is meghívást fognak kapni a királyhoz. Budapest, ápr. 30. Az Est jelenti: Wekerle már formális megbízást ka­pott a királytól. A megbízást Szterényi hozta számára, aki tegnap visszaérkezése után hosszasan tanácskozott a miniszterelnökkel. A hét végével Tisza kihallgatásra fog menni a királyhoz. A nyugati harcokból Döntő csata az angol csa­torna kikötőiért Genf, ápr. 30. A Journal haditudósítója jelenti: A közvélemény túlbecsüli Ypern ki­ürítésének jelentőségét. A Calais-Dünkirchen vonal védelmét újonnan tett intézkedéseink biztosítják. A Times jelenti: A flandriai partvidéken megindult küz­delemmel megkezdődött a döntő csata a La Manche csatorna kikötőinek uralmáért. Vagy győzünk, vagy elbukunk, harmadik eshetőség nincs. A küzdelem még az egész nyáron eltarthat. Hivatalos jelentések Berlin, ápr. 30. A nagyfőhadiszállás hivatalosan jelenti: Nyugati harctér: A flandriai csatatéren egyes szakaszo­kon heves gyalogsági harcok fejlődtek ki. Vormezeeletől és Groote via Straatól északra több angol árkot elfoglaltunk. Azok a rohamosztagok, amelyek Lo- kérnél az ellenséges vonalakba benyomul­tak, erős francia ellentámadásokba ütköztek. E harcok folyamán az ellenségnek sikerült Lokerben lábát megvetnie. Azok a kísérletei j azonban, hogy e helységen túl í^öre nyo- : múljon, meghiúsultak. Az egész napon át erős tüzérségi te- j vékenység a Keminel egész terére kiterjedt ! és a sötétség beálltáig tartott. f Az arcvonal többi részén a harci te- ] vékenység felderítésekre és időnként feléledő I tüzérségi tevékenységre szorítkozott. Macedón arcvonat: A Vardar és a Doiran tó között egy több napi tüzérségi előkészítés után beve­zetett ellenséges előretörés vonalaink előtt összeomlott. LutíElltJDPff, elsö főszállásmester. * Budapest, ápr. 30. Hivatalos jelentés: A délnyugati arcvonalon: A harct*- tevékenység ismét jelentéke­nyen fokoz'odott. A Piave melleit az ellenség több elő­retörését visszavertük. 0 mérhar fönökB. Ypern körül szorul a gyűrű Hága, ápr. 30. A Daily Mail j-íeuti a flandriai frontról: Ypern körül egyre szorosabbra húzó­dik az ellenséges csapatok félköre. Az el­lenség egyre hatalmasabb nyomást fejt ki. A csata közeledik tetőpontjához. A legna­gyobb feszültséggel tekintenek a legköze­lebbi napokban várható döntő csata elé. A németek dél felől hat kilométernyire, észak és kelet felől kilenc illetve egy és egy ne­gyed kilométernyire megközelítették a vá­rost. A német előőrsök közvetlenül a heve­sen bombázott^város külső öve előtt ál­lanak. Paris kiürítését elrendelték Genf, ápr. 30. A svájci újságok szerint Clemenceau több képviselő kérdésére megerösitette a hirt, hogy a kormány multheti intézkedései a főváros kiürítését elrendelték. Egyelőre senkit sem kényszerítenek Páris elhagyására, de nem lehetetlen, hogy május hónapban mindazokat, akik nem teljesítenek hadiszol­gálatot, eltávolitják Párisból. A kormány mindenkit kér, hogy tanúsítson óvatosságot és mindvégig, amig lehet, maradjon a he­lyén. Clemenceau közlése mély lehangolt- sáeot keltett. Az egyes képviselők szemei könybelábadtak. A fővárosV izgatottan tár­gyalja a miniszterelnök nyilatkozatát. Újra megkezdődött a fővárosból a kivonulás, amelyben most a gazdagokon kivül a sze­gényebb lakosság is részt vesz. Zavargás Londonban Amsterdam, ápr. 30. Londonban az élelmiszer hiány miatt zavargások törtek ki, amelyet jelentékeny terjedelmet öltöttek. A részletek közlését megtiltották. Lapunk mai száma 4 oldal. Richthofen halálának részletei Zürich, ápr. 30. ' A párisi lapok részleteket közölnek Richthofen százados haláláról. Holttestét le­zuhanása után elszállították a legközelebbi repülőtérre, ahol felravatalozták. Három se­besülés volt a testén, az egyik a jobbolda­lán, a másik közvetlen a szív alatt. Az arc halálküzdelem jeleit mutatta. Azon hat fran­cia repülőnek, akiknek sikerült Richthofent lelőni, elbeszélése szerint Richthofen vasár­nap déltájban Saiily Le Sec falu felett harcba bocsájtkozott három ellenséges re­pülőgéppel. Richthofent, a ki támadott, há­rom golyó érte, mire lehanyatlott. A föld­ről húsz méternyire ismét kiegyenesedett, hogy oldalt kerüljön. Ekkor érte a halálos lövés. Holttestét fekete fakoporsóban temet­ték el, rajta aluminium táblácskával, melyre a neve volt irva. Az angol sereg veszteségei Berlin, ápr 30. A Wolíf-ügynökség hosszú kimutatást közöl arról, hogy a franciaországi offenziva milyen nagy veszedelmet okozott az angol hadseregnek. Egész dandárok és hadosztá­lyok mentek tönkre. Némelyikük háromszáz —négyszáz embert és száz—kétszáz tisztet vesztettek. Az egyik skót dandár századon­ként száz embert vesztett és majdnem min­den második ember elesett. A St. Quentin- től visszavonuló egyik angol hadosztály tüzérségének és gyalogságának felét elvesz­tette. Az ötvennyolcadik dandárnak kétszáz­ötven főnyi századaiból csak tizenöt ember maradt meg. Péterváron ismét kitört az ellenforradalom Rotterdam, ápr. 30. Egy pétervári távirat szerint ott az el­lenforradalommal kapcsolatban újból ki­tört a forrongás. Német csapatok Szebaszto- pol alatt Hága, ápr. 30. Lapjelentések szerint német csapatok elérték Szebasztopol vidékét. A várost rö­videsen beveszik. Az amerikai munkások háborút akarnak Rotterdam, ápr. 30. Londonból jelentik: Az amerikai munkásszövetség londoni megbízottai tanácskoztak az angol szakszer­vezetek bizottságával, hogy megbeszéljék a munkáspártnak a hadicélokról szóló memo­randumát. Henderson közölte, hogy a hadi­célok között szerepel egy nemzetközi szo­cialista kongresszus egybehivása is, melyre hivatalos volna a központiak szociálistái- nak küldöttsége is. Az amerikaiak kijelen-

Next

/
Thumbnails
Contents