Szamos, 1918. április (50. évfolyam, 80-103. szám)

1918-04-03 / 80. szám

L. évfolyam. '■ Szatmár, 1918. április 3., szerda. POLITIKAI NAPILAP ELŐFIZETÉSI DIJAK: Helyben és vidéken Egész évre . 30 K — f. II Negyedévre . 7 K 50 f. fél évre ... 15 „ — f. !|| Egy hóra ... 2 „ 80 f. Egyes szám ára 12 fillér. * Pályaudvarokon 16 fillér. Kiadó és laptulajdonos: a „Szabadsajtó“ könyvnyomda és lapkiadó részvénytársaság szhtmAr-nemeti. Hirdetési dijak előre fizetendők. Nyilttér sora 3 korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal: RÄK0CZI-UTCH 24. sa Telefon számok: Szerkesztőség 373. — Kiadó- hivatal 414. — Felelős szerkesztő lakása 358.-inf ft éfcrfnní Szerűin ftfiiOgpiniszter a helyzetről Nyilatkozat a bécsi községtanács előtt. — Intelem a monarchia népeihez a békekésleltetök elien Bécs, ápr. 2. Czernin külügyminiszter délelőtt tiz órakor fogadta Bécs községtanácsának kül­döttségét, melynek nevében Weiszkirchner polgármester tolmácsolta a főváros kíván­ságait. A polgármester Czernin előtt rámu­tatott arra, bogy a belső termelés nem elégséges a szükségletek kielégítésére és kérte a minisztert, hogy tájékoztassa őket, hogy várható-e a keleten megkötött békétől kedvező hatás a súlyos élelmezési viszonyok megjavítása szempontjából. Czernin ezeket válaszolta: > A nemzetközi helyzet legszembe- szökőbb jelensége a keleten létrejött béke. Mielőtt erre rátérnék, foglalkozni kívánok Wilson beszédével. Wilson beszédét nem lehet úgy felfogni, mint javaslatot Bécs és Berlin különválasztására. Nem hiszi — úgymond — hogy Wilson éket akarna verni Bécs és Berlin közé. Nem küzdünk sem német, sem osztrák imperialisztikus célokért, de biztonságunkért és jövőnkért elmegyünk a végsőkig. Ezután a miniszter a következő fontos | közléseket tette: A nyugati offenziva megkezdése előtt Clemenceau közvetett utón kérdést intézett hozzám, hogy hajlandó volnék-e a tárgyalásokra és milyen alapon. Ber­linnel egyetértőén rögtön azt válaszoltam, . hogy hajlandó vagyok és hogy Francia- j országot illetően a békének más akadá­lyát nem látom, mint Franciaországnak j Elszász-Lotharingiára vonatkozó aspirá- ! cióit. Párisból azt válaszolták, hogy ezen az alapon nem lehet tárgyalni, mire meg- j indult nyugaton a hatalmas birkózás. A magyar, osztrák és német csapatok együtt j és vállvelve küzdenek, miként Oroszor- i szágban, Szerbiában, Romániában és Itá- j liában együtt harcoltak. Czernin ezután ismertette a román bé- ; keszerződés főbb pontjait és a következő- J két mondotta: A határkiigazitás nem csupán Ma­gyarország, de Bukovina biztonságát is megóvják. A dunai hajózás védelmére ha­tárainkat a turnszeverini magaslatokig előre toltuk és harminc esztendőre bérbevettük az ottani hajógyárat és ezenkívül több dunai szigetet évi ezer lej bérösszegért. A béke gátat vet az irredentista pro­pagandának, amely Magyarországon olyan rossz vért szült és gondoskodik arról, i hogy sok magyarországi ember, aki a j román háború folytán károsodott, kárta- j lanittassék. Ha Románia becsületesen ba­rátságos viszonyban akar velünk élni, . akkor Besszarábiával többet kaphat, mint l amennyit ebben a háborúban vesztett. Ezután kijelentette, hogy Szerbiában a békevágy igen nagy, de az ántánt megaka­dályozza Szerbiát a békekötésben. Bulgáriá- j nak meg kell kapnia a bulgárok lakta j egyes részeket, de mi Szerbiát nem akarjuk , megsemmisiteni, hanem megakarjuk adni számára a lehetőséget, hogy íe lődjék. Ezután békepolitikáját fejtegette. So­hasem igyekezett a békét kikunyorálni, ha­nem arra iparkodott, hogy erkölcsi jogunk és fizikai erőnk segítségével érjük el azt. Sajnálattal állapítja meg, hogy Ausz­triában az utóbbi időben sokat beszéltek és tettek olyat, ami alkalmas a háború meg­hosszabbítására. A háború elnyujtói között vannak a béke hiszterikusok, akik szünte­lenül a békéért könyöröi fpk. Ezek megve­tésre méltó emberek. Franciaországban az ilyenekkel nem keztyüskézzel bánnak el, mint nálunk. A háború meghosszabbítóinak másik csoportja az annexionisták. Ezek szintén meghosszabbitói a háborúnak. Tévedés azt hinni, hogy Németor­szág keleten hódításokat végzett. A Le- nin-féle anarchia űzte a határszéli népe­ket Németország karjaiba és bírta őket arra, hogy Németországban támaszt ke­ressenek. Mindkét csoport késleltetheti a békét, de nem akadályozhatja meg. Az utóbbi hetekben jelentékeny utat tettünk az általános béke felé. A nagy világdráma utolsó fejezete kezdődik. Meg fogjuk valósítani céljainkat. Talán már nincs messze az idő, amikor az utóbbi évekre mint rossz álomra fogunk vissza- i emlékezni. Mindkét csoportról feltétele- lezem a jóhiszeműséget. Nem úgy a har­madikról, amely Ausztria egyes politikai vezéreiből áll. Röviddel ezelőtt közel vol- ’ tunk ahhoz, hogy tárgyalásokba bocsát­kozzunk a nyugati hatalmakkal, amikor a szél hirtelen megfordult. Mint pontosan j tudjuk, elhatározta az ántánt, hogy jobb várni még, mert a nálunk történő parla­menti politikai események remélni enge­dik, hogy a monarhia hamarosan védte­len lesz. Micsoda irónia! Fiaink a harc­téren oroszlánokként harcolnak, a férfiak és nők milliói hősiesen viselik sorsukat, mégis a népek bizonyos vezérei áskálód- j nak a nagyszerűen bevált német szövet­ség ellen és határozati javaslatokat fo­galmaznak, melyek egy hajszállal sem Lapunk mai száma 6 oldal. függnek össze az állameszmével, nem találnak egy szót sem a saját hazájuk és bajtársaik ellen harcoló cseh csapatok megrovására, akik gazul a magyar állam­ból részeket akarnak kiszakítani, akik az immunitás védelme alatt olyan beszéde­ket tartanak, melyeket felszólításnak kell tekinteni az ellenséges külföldhöz a harc folytatására, amely újból felkeltheti a hal­dokló háborús tébolyt Londonban, Ró­mában és Párisban. A nyomorult, szá­nalmas Masaryk nem áll egyedül a maga nemében. Vannak Masarykok a monar­chia határain belül. Mindezekről a szomorú események­ről nem szólhatván a delegációkban, to­vábbá mert a legközelebbi napokban a béke befejezésére bizonytalan időre Ro­mániába vissza kell utaznom, úgy tartom, hogy szükséges, miszerint a nyilvános­ság megtudja, hogy mi hosszabbítja meg a háborút. Mindenekelőtt vádam nem általános. Vannak hazafias csehek. Vá­dam csak azon cseh vezérek ellen szól, kik az ántáirf győzelme után remélik a háborút befejezni. Ezek felelőssége bor­zasztó. Ök az okai, hogy fiaink to­vábbi ezrei elesnek, hogy a nyomo­rúság tovább tart. A nép maga nem gondolkozik úgy, mint ezen vezérek. A férjéért aggódó asszony, a fiáért aggódó anya internacionális, egyforma a mon­archia valamennyi népénél. A háborús nyomor leköt minden népet. Valameny- nyien akarják a háború végét, de elcsá­bítják és félrevezetik őket egyes képvi­selőik és szisztematikusan meghosszab­bítják a háborút. Sajnos, a most válasz­tott népképviselőkhöz keveset szólhatok. Gonosz dolog a külügyminiszterre nézve, ha teendői arra késztetik, hogy hossza­san külföldön éljen, de én oda utazom, hol a békét kötik. Máskülönben az ál­lamhoz hü pártok segítségével eredmé­nyesebben szembeszállhatnék eme törek­vésekkel. Apellálok mindazokhoz, akik a háború mielőbbi becsületes befejezését óhajtják, hogy fogjanak össze és közö­sen folytassanak harcot a hazaárulás ellen. Senki sem állítja, hogy az osztrák alkotmány nem volna alkalmas a javí­tásra. Az osztrák kormány kész is erre, de hazaárulók azok, akik az ántánt győ­zelmét remélve ezzel politikai céljaikat realizálják. A hazaárulás méreg az állam ereiben és az uto'só háború meghosszab­bító reménységét alkotja ellenségeinknek. Ha e mérget kivesszük, akkor az általá­nos és becsületes béke közelebb van,

Next

/
Thumbnails
Contents