Szamos, 1918. március (50. évfolyam, 52-75. szám)

1918-03-01 / 52. szám

L évfolyam. Szatmár, 1918. március I. péntek 52. szám; POLITIKAI NAPILAP T ELÖPIZETÍSl DIJAK: Helyben és vidéken Egész évre . 30 K — f. I Negyedévre . 7 K 50 f. Fél évre ... 15 „ — f. | Egy hóra ... 2 „ 80 f. Egyes szám óra 12 fillér. * Pályaudvarokon 16 fillér. i omiii iw«iiwjw>niwnirim<w> ^ Kiadó és laptulajdonos: a „Szabadsajtó“ könyvnyomda és lapkiadó részvénytársaság SZHTMAR-NÉMETI. m <rui CTmHire'Wurw«*» wnEHgwawt Hirdetési dijak előre fizetendők. Nyilttér sora 1 korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal: RAKÓCZI-UTCH 24. sz Telefon számok: Szerkesztőség 373. — Kiadó- hivatal 414. — Felelős szerkesztő lakása 358. Az orosz békedelegáció még nem érkezett Breszt-Litovszkba Romániával folynak az Romániában uj Budapest, febr. 28. Breszt-Litovszkból jelentik a Távirati- irodának : A bolgár delegáció ma ideérkezett. Az orosz delegáció érkezését holnap délelőttre jelezte. A mai nap folyamán délelőtt és dél után Ausztria-Magya. ország, Németország és Bulgária delegációi között folytak tárgyalá­sok a békeszerződés módozatairól. előzetes tárgyalások, kormány alakul Bukarestbe. A Lokalanzeiger szerint Beldi­man a jövendő miniszterelnök. Baldimsn Fér- dinánd királyt élesen megtámadta. Ezen nyi­latkozat az informált körök szerint annak a jele, hogy Ferdinánd román király le fog mondani trónjáról. A központiak nem avat­koznak be Romániának ezen belügyébe, de Romániában olyan erős áramlat van a király ellen, hogy Ferdinánd kénytelen lesz elhagyni trónját. Bács, febr. 28. sát. Harangokkal és szirénákkal faívják össze a munkásokat. A városban őrjáratok cirkál­nak és automobilok robognak katonákkal telve. A munkásnők sírva járják be az utcá­kat és panaszkodnak, hogy éheznek. Beszé­lik, hogy a németek nemsokára bevonulnak Pótervárra és akkor l8sz kenyér bőven. A lakosság rendkívül deprimált. Attól félnek, hogy még az eddigieknél is szerencsétlenebb napok következnek, Stokho'm, febr. 28. MusnicM lengyel tábornok csapatainak egy része csatlakozott az előrenyomuló né­met csapatokhoz. Csapataink Ukrajna segít­ségére indultak Budapest, febr. 28. Magyar Távirati Iroda jelenti Ereszt Li- tovszkból lebr. 28-iki kelettel: Az orosz delegáció ma Breszt-Litovszkba érkezik, vezetője Sokolnikov. Genf, febr. 28. A Temps kiküldött tudósítója jelenti Jaasyból 25 iki kelettel: Románia helyzetét főleg Oroszország tette lehetetlenné. A bolsevikiek és a romá nők között tényleges hadiállapot áll fenn. Amikor Averescu kormányra került, össze köttetésbe akart lépni az orosz forradalmá­rokkal és kötelezte magát, hogy lemond a román csapatoknak Besszarábiába való be­vonulásáról. A bolsevikiek azonban mereven elzárkóztak Averescu követelése elől és az­zal az indokolással, hogy a román területen csehlengyel csapatok alakulnak, a legszigo­rúbb megtorló intézkedéseket helyezték kilá­tásba, az odesszai román kolóniával szem­ben, melynek sok képviselő tagja van. Valószínű, hogy Averescu kénytelen volt elfogsdni a központiak által megállapí­tott tárgyalási napot. Berlin, febr. 28. Romániával a béketárgyalások jól előre haladnak. Remélni lehet, hogy Averescu ab­bén a helyzetben lesz, hegy a békét meg­köthesse. A tárgyalások három főkórdés körül folynak: 1. Területi engedmények Magyarország­nak és Bulgáriának, 2. Területi kárpótlás Romániának Bessz»- rábiából, 3. Gazdasági előnyök a monarchiának és Németországnak. Ezen utóbbiak a gabona és petróleum leszállítására vonatkoznak és olyan kereskedelmi megegyezésekre, melyek messzemenő előnyöket jelentenek a közpon­tiaknak. A bukaresti tárgyalásokkal párhuzamo­san fontos belpolitikai változások mennek végbe Romániában. Befejezett ténynek tart­ják, hogy az Averescu kormány a békekötés után azonnal lemond és helyére egy Beldi- man-Carp-Marghiloman kabinet kerül. Beidi- man a háború előtt Románia berlini nagy­követe volt, & román háború kitörése után Kopenhágába ment és csak most tért vissza Illetékes helyen kijelentették, hogy Bu­karestben rra még előzetes tárgyalások foly­nak. ügylátszik, hogy Románia még nincs abban a lelki hangulatban, hogy rá nézve méltányos alapon békét kössön. A vezető ro­mán férfiak még nem tudnak számolni azon helyzettel, melyben ms Románia van. Az it­teni illetékes tények 'ft romániai helyzetet ezért éppúgy pesszimizmussal ítélik meg, mint ezelőtt és úgy v&ik, hogy a központiak kény­telenek lesznek Románia ellen is erélyesen fellépni, ahogy Oroszországgal szemben tet­ték, hogy rákényszeritsék a békére. A németek 200 kilomé­terre vannak Pétervártóí Estland és Livland a németek kezében van Stokholm, febr. 28. A németek gyors előnyomulása Pőter- vár felé igen nyomasztólag hat a Stockholm­ban tartózkodó oroszokra. Nem kételkednek benne, hogy nincs hatalom, mely feltartóz­tassa a németek bevonulását Pétervárra. A Slokholmban élő bolsevikiellenes orosz forradalmárok vezére Axelrod kijelen­tette, hogy a bolsevikiek megbukhatnak, ha a németek elfoglalnák Pátervárt, azonban a bolseviki kormány még mindig bevonulhat Moszkvába, vagy tovább a birodalom végéig menekülhet, úgy sem fogják a németek ül­dözni őket. Azonkívül a bolsevikieknek hosz- szu időre elegendő segélyforrásaik vannak. A régi reakciós uralom feltámasztásától vagy a forradalom eredményeinek elpusztításától nem kell tartani. Axelrod és társai azt hi szik, hogy a bolsevikiek egyesülni fognak a Csernow vezetése alatt álló szociálforradal- márokkal, akik hajlandók lesznek az egyesü­lésre, merthogy a régi rendszer visszatérése lehetővé váljék. Genf, febr. 28. A Temps: , Esztland és Liwlsnd teljesen a németek kezében van. A német előcsapatok már csak kétszáz kilométerre vannak Pétervártóí. A milánói lapok még mindig olyan je­lentéseket közölnek, hogy Pétervárott a leg­nagyobb sietséggel szervezik a végső ellen­állást és elrendelték a munkások mozgón:á­Csernovicziól keletre előre­nyomultunk. Bács, febr. 28. illetékes helyről jelentik: Böhm-Ermolii csapattestai már meg­kezdték az előnyomulást Csernovictól kelet felé. Előnyomulásunk közben komolyabb el- lentállásre, küzdelemre nem került sor. Az osztrák határ átlépése, csapataink Ukrajnába való benyomulása csak rövid idő kérdése, ha ugyan már eddig nem következett be. Illetékes helyen megjegyzik, hogy a bevonulás ninc3 ellentétben Seidler minapi nyilatkozatával, mert akkor még feltehettük, hogy Ukrajnában magától helyreáll a rend. Feltevésünk nem vált be. Podolia a központi rada beleegyezésével segítségünket kérte a rend helyreállításához. Bebizonyosodott, hogy Ukrajna északi részében, ahová a németek már bevonultak, rend van, mig a déli rész­ben általános a zűrzavar, azért nincs okunk lábhoz tett fegyverrel tovább nézni, miként pusztiják el a bolsevikiek az általunk szük­ségelt élelmiszerkészleteket Ukrajnában. Japán félelme a németek előrenyomulása miatt­Genf, febr. 28. A Havas ügynökség jelenti Tokióból: A császári palotában és a hadügymi­nisztériumban naponta fontos tanácskozások vannak. A németek keleti törekvését az ázsiai japán érdekek komoiy veszedelmének tartják. Azt hiszik, hogy a kormány, ha a körülmé­nyek úgy kívánják, fontos elhatározásokat fog tenni. Oroszország szétbomlása Tokióban mély hatást keltett. A Havas-ügynökség jelenti Tokióból 24-ről: A külügyminiszter egy interpellációra adott válaszában kijelentette a kőpviselőház- ban, hogy nagyon nebéz tiszta képet alkotni Oroszországnak a központiakkal kötött béke­szerződéséről. Ha valóban megkötötték a békét, akkor Japán a leghatározottabb és legmegfelelőbb intézkedéseket fogja tenni, hogy az uj helyzettel szemben megállja a helyét. A japán nagykövetnek Pótervárról való elutazása a veszedelmes helyzet miatt vált szükségessé, de egyáltalán nem jelenti az Oroszországgal való szakítást. Lapunk mai pasámat 4 oldal.

Next

/
Thumbnails
Contents