Szamos, 1917. szeptember (49. évfolyam, 208-233. szám)

1917-09-01 / 208. szám

XLIX. évfolyam Szatmér. 1917, szeptember i szombat. ■ ■M ■■■!■« *■»»»«•» ■»»■■■■■■•■■■II ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ POLITIKAI NAPILAP ELŐFIZETÉSI DIJAK Egy én« bdyfcen 22 K — f y'Méken - . Fél évre ti „ — f ftegydérc . 5.50 f • • Egy hónapra . 2 „ — f ~ ’ 28 K — f 14 „ - f 7 . - f 2 „3Af Kiadó és laptulajdonos : a „Szabadsajtó“ könyvnyomda és lapkiadó részvénytársaság SZRTMÓR MÉMETI. Hirdetési dijak előre fizetendők. Nyilttér sora 80 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal: RÁKÓCZI-UTCA 24. az. Telefon számok: Szerkesztőség 373. — Kiadó- hivatal 414. — Felelős szerkesztő lakása 3SS. Ä íeroiés biztosiig a köz- fogyasztás céljaipo. a fontos és a legrövidebb időn belül igyekszik a kormány megmozgatni füt* i fát a termés egybegyűjtésére és a Ha- | ditermény rendelkezésére való bocsáj­tására. ügy halljuk, hogy vármegyék szerint fogják megbeszélni, miként le­hetne a gabonát azonnal a közhatóság birtokába juttatni. Nincs semdűi kárörömünk annak j láttán, hogy Mezőssy Béla földmivelés- ügyi miniszter rendelete, amellyel a termés biztosítását megcsinálta, retten­tően csődöt mondott és most hirtelen kapkodva kell megtenni mindent, hogy az ország milliói számára a kenyérnek valót a Haditermény Részvénytársaság megszerezze. Pedig aligha tévedünk, amikor azt hisszük, hogy Mezőssy Bélát ismeretes szerencsétlen rendelete kiadá­sánál az a szempont vezette, hogy nép­szerűbb, kedvesebb, tetszetősebb intéz­kedéssel ajándékozza meg az országot s bebizonyítsa, hogy ő mennyivel jobban dolgozik az ország közönségének érde­kében, mint a Tisza-kormány. Bár igy lett volna: elismeréssel adóznánk neki , .-mzr "** Ki kellett azonban csakhamar de­rülnie, hogy a Tisza-kormány eljárása volt a jó, az szolgálta a közérdeket, el­lenben Mezőssy rendelete, amelyet a tíbillány-rendszér kész intézkedéseinek félredobásával hozott meg, ma még beláthatatlan bajokat zúdított a közélel­mezés nyugodt fentartására. A tavalyi 27 millió métermázsás rossz termés mellett is eleget tudott tenni Magyaror­szág minden igénynek, amelyet vele szemben a hadsereg, a szövetségesek és a nagy városok fogyasztói támasz­tottak, ellenben Mezőssy rendelete a 42 millió métermázsás termés mellett is kétségessé teszi, hogy a H. T. miként fog a maga óriási feladatával megbir­kózni és jogossá teszi a kérdést, nem késő-e már minden kapkodás, amellyel a súlyos hibát reparálni fogják. Elvégre az, hogy Wekerle Sándor első miniszter- elnöki kijelentése a Mezőssy^féle bevá­sárlási rendszer kömény elítélése volt, hogy Hadik János gróí nyomban betil­tott minden vásárlást, eléggé rehabili­tálja a Mezőssy által agyoiflfritizált mun­kapárti rendszer és intézkedés helyessé­gét és konstatálja, hogy Mezőssy is jobban tudott az ellenzéki pártokról kri­tizálni, mint guvernemeijtálisan csele­kedni. De hagyjuk a politikát; mert nem Mezőssy, hanem az ország élelmezése Egyes szám ára: Helyben 3 fillér. ;< ft helyzet Omztrszágtati. Helsingfors, augusztus 31. (Reuler.) Orosz csapatok, amelyek a finn tartomanygyülés épületét megszállották, megakadályozták a képviselőknek az épületbe való bejutását. Hetvenkilenc szociálisra kép viselő a régi képviselőhazba ment és negy­vennégy szavazattal harmincöt ellenében ki­mondotta, bogy a tartománygyülós a tör vénynek megfelelő módon ülést tartott. Pétervár, aug. 31. Panin grófnőt államtitkárrá nevezték ki. A cár után a román király Stokholm, aug. 31. A Novoje Vremja jelenti: Cherson város szociálistái moz- gálmát szervesnek- a katonák között oly irányban, hogy a román királyt a eár példájára tartóztassák le és Romániában kiáltsák ki a köztársa­ságot. Az angol szociáiisták békefeltételeL Bern, aug. 31. Az angol szociáiisták előterjesztett je­lentéseikben a béke feltételéül megcllapitják és követelik, hogy a helyreállítást a valamennyi hadviselő tél által létesített közős alapból fizessék meg. Elszász, Lengyelország, a balkán államok, Örményország, India, Al­gír és Írország népeit meg kell sza­vaztatni, hogy maguk válasszák meg kormányformájukat. Mezopotámiát Törökországnak, a német gyarmatokat Németország nak vissza kell adni. Uj háborús pártalakulás Angliában. London, aug. 31. Huszonhét politikai személyiség kilépett a konservativ pártból és uj nemzeti pártot alapítottak. Az uj párt tagjai valamennyien a védővám hívei és programmjuk első és legfontosabb pontja a párisi konferencia ha tározatainak tartalma. Követelik a hábo- j rúnák, a teljes győzelemig való foly- j tatását. Állást foalaitak a nstnesi címekkel való kereskedés elien és a termelésnek a legmagasabbra vsló fokozását követelik. A pápa békeakciőja. Rotterdam, augusztus 31. (Reuter.) Az Egyesült államoknak a Vatikánhoz intézett válaszjegyzékét az ántánt valamennyi fővárosában egyszerre teszik közzé. A Reuter ügynökség közli több ame­rikai lap véleményét Wilson jegyzékéről. A Newyork Herold ezt Írja : Wilson visszautasította a pápa bókeja vsslatát. Elutasítását olyan szavakkal indo­kolta mc-g, melyek visszhangozni fognak az egész világon. Nem lehet — Írja — béke és megegyezés Poroszországgal és a békét nem lehet felépíteni olyan gyönge lapra, amilyen a mai német kormány szava.. A World szerint nincs béke a porosz autokráciával. Wilson válasza figyelmeztetés a nemet népnek, hogy széttörje bilincseit. A Sun jrja : Németország mostani kormányaival nem állhatunk szóba, csak ha a német népakarat támogatná. Lehetetlen Németország bűneit megbocsajtani abban a reményben, hogy meg fog javulni. A NeM'york Timer szerint amig a német nép nem ad nekünk olyan tárgyaló feleket, akiknek szava annyit ér, mim a mienk, nem cserélhetjük ki véleményünket a béke asztalánál. Az angol sajtó ujjongva ünnepli a pápai jegyzék visszautasítását. Rotterdam, aug. 31. A Reuter ügynökség jelenti Washing­tonból : Az itteni orosz követ a következő nyi­latkozatot tette közé : Az Egyesült Államoknak a.pápa jegy­zékére adott válaszát az oroszok a legna­gyobb politikai okosságnak tartják. A válasz teljesen megegyezik az orosz nép szándéká­val. Ezen ánsmi okiratnak lelkesítő szavai ismét rámutattak amaz alapvető célokra, melyekre a demokratikus népek szövetsége törekszik. A német kormány militáiizmusa és imperialisztikus törekvései ezzel újabb vereséget szenvedtek. Gent, aug. 31. A Le Journal jelenti: A japán kormány a pápa jegyzékére visfzautasíió választ adott. Lugano, aug. 31 Az angol követ tegnap délután a pápai államtitkári hivatalban átnyújtotta az Egye­sült Államok válaszút a pápa jegyzékére. A válasz, amely teljes szövegében meg­jelent a lapokban, nem olyan mereven el­utasító, mint az ántánt lapok előzetesen közölték. Egyes szám óra: vidéken 10 fillér. Lapunk mai száma 4 ©-dal.

Next

/
Thumbnails
Contents