Szamos, 1917. július (49. évfolyam, 155-179. szám)

1917-07-01 / 155. szám

XLIX. évfolyam. Szatmár. 1917; julius 1, vasárnap 155. szám. * ELŐFIZETÉSI DIJAK: Egv évre helyben 18 K — f Vidéken . . 22 K — f Fél évre . 9 . — f . . . 11 K - f negyedévre . 4 „ 50 f . . . 5 „ 50 f Egy hónapra . 1 . 60 f . 2 . — f Kiadó és laptulajdonos: a .Szabadsajtó“ könyvnyomda és lapkiadó részvény-társaság. SZHTMÄR-NEMETI. Hirdetési dijak Szatmáron előre fizetendők. Nyíltér sora 30 Fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal: RAKÓCZI-üTC/1 24. arm. Telefon (számok: Szerkesztőség 373. — Kiadó­hivatal 414. — Felelős szerkesztő lakása 353. Oroszország. Stokholm, junius 30. Az orosz duma a munkástanács hatá­rozata ellenére vonakodik feloszlását kimon­dani. Malmö, jun. 30. Bruszilow és a katona bizottság között komoly összeütközés támadt. A katonatanács­nak a főhadiszálláson levő ellenőrző bizott­sága átolvasta Bruszilov levelezését és meg­állapította, hogy Bruszilow az ellenforradalmi pártokkal összeköttetést tart fenn. Követeli ennélfogva Bruszilow eltávolítását. Stokholm, junius 30. A svéd távirati iroda jelenti Pétervárról: A cári kormány elfogott tagjai ellen egy kiküldött bizottság megindittatja a bün­tető eljárást. A vádlottak : Stürmer, Protopo- pov, Pebrovszky és Rennenkampf. Hága. jun. 30. Londonból jelentik : Henderson miniszter halaszthatatlan teendők miatt hirtelen Moszkvába utazott. Rotterdam, jun. 30. Lloyd George Lazgew' város " küldött ■ ségének kijelentette, hogy az orosz nép ha­talmasabb lesz, mint bármikor. A mostani zavar csak elhalasztja, de bizonyosabbá teszi a győzelmet. Az oroszok a békekonferencián szabad demokrata népet fognak képviselni. Mig Oroszországban a közelmúlt események történtek, Franciaország, .Angolország és mi viseltük az összes terhek legnagyobb részét. Ha Anglia ereje néha el is lankadt, azért mindig győzelmes maradt. Amerika is elindította már csapatait, . ez teljesebbé teszi a győzelmet. Bern, junius 30. A Züricher Post irja : Az oroszok komolyan készülnek a délnyugati offenzivára. Jelentékeny had­erőket vontak össze és a tüzérséget megerősítették. A municiógyártást a belső zavarok ellenére fokozzák. Fel­tűnő, hogy az oroszok éppen az osztrák fronton akarnak támadni, ezzel meg­cáfolják az annexió nélküli törek- ' vésükeí. Spanyolország semleges marad. Madrid, jun. 30. Dato miniszterelnök egy újságírónak kijelentette a következőket: — Minden nehézség dacára megtartjuk abszolút semlegességünket és tiszteletben tartjuk a nemzetközi megállapQdást. Stokholnj. Washington, junius 30. A Reuter ügynökség jelenti: Az amerikai munkásszövetség elnöke kijelentette, hogy egyelőre ezért nem vesz­nek részt a nemzetközi konferencián, mert a tanácskozás most ártana a világ demokra­tizálódásának, miértis alkalmasabb pillanatot kell bevárni. Stokholm, junius 30. Vanderwelde Az Est tudósítójának ki­jelentette, hogy a német többségi szocialis­tákkal addig nem lehet tárgyalni, amig fel­tétlenül császárjuk politikáját követik. — Az orosz állapotokról elmondotta, hogy a mun­kások követelései túlzottak. Néhány túlzón kívül azonban senkisem gondol Oroszország­ban a különbóköre vagy arra, hogy letegyék a fegyvert a nemet császár előtt. Görögország és az ántánt. Yenizelosz az ügyek élén. Rotterdam, junius 30. A Daily Telegraph jelenti Athénból: Vesjzebp megjlrb. t2tt Athénba. A pireuszi Kikötött két százát!' VenizeioszráT fel­esküdött katona szállotta meg. Az Athén felőli utón katonák állottak őrt. Az utkeresz- tezéseknél megerősített őrségek voltak. Mikor Venizelosz autója megállóit, hadseregének tisztjei megszái'otiák a palota bejáróját, a folyosókat és a királyhoz vezető termeket. Miután merénylettől tartottak, azért csinál­tak óvintézkedéseket. A király kimérten és hűvösen fogadta Venizeloszt és a követke­zőket mondotta neki: Ismerem programmját és beleegyeztem abba, hogy a hatalmat önre bizzák. Lugano, jun. 30. A Secolo jelenti Athénből: Venizelosz külön bizottság elé utalja az olasz görög kérdéseket. Véleménye az, hogy három hónapon belül az országban helyre állítja a normális viszonyokat. Lugano, junius 30. Venizelosz Itáliával ki akar békülni és evégből egyeztető bizottságot küld ki. A buvarhsrc. Berlin, junius 30. [Wolff.] Az északi zárt területen elsüly6sztettünk 26400 tonnát, köztük egy 500 tonnás fel- fegyverzett angol gőzöst A Földközi tengeren egy tengeralattjá rónk 27042 tonnát sülyesztett el. A szállítmányok fémből, élelmiszerből és fából ál'ottak. Zürich, junius 30. A Corriere jelenti: A délolaszországi kikötőket az összes katonai forgalomtól elzárták. | Megindul! az orosz offeqziva. Hivatalos jelentések. Budapest, junius 30 Hivatalos jelemé*: Keleti harctér: Galíciában az ellenségnek néhány pap óta erősbödő tüzérségi tűz tegnap délben Brzezany és Konitchy környé­kén a legnagyobb hevességre fokozó­dott. Ott ahol a helyzet megköveteli, tü­zérségünk erőteljes megsemmisítő tűz­zel válaszol. Egy Konichynál intézett gyalog­sági támadás zárótüzünkben összeomlott. Olasz harctér: \ Ellenséges repülők Triest közelében több bombát dobtak le. A Monte Ortigaran eddig 12 zsákmányolt ágyút szállítottunk be. Délkeleti harctér: A helyzet változatlan. A vezérkar főnöke. Berlin, junius 30 h uagy iőhadisz&iiá» suvm’iaFotííUi jSfehíi. " Nyugati hadszíntér: Ruprecht bajor trónörökös, vezér­tábornagy arcvonala : A tüzérség harci tevékenysége az esős időjárás mellett mérsékelt határok közt ma­radt. Csak kevés helyen fokozódott a tüze­lés ereje. Délután egy angol század, melyen szálló repülőgépek kíséretében Armentieres- től délkeletre állásainkba tört, de ellentáma­dásunkkal nyomban kivertük. Éjjel több Íz­ben visszavertünk ellenséges felderítő cso­portokat. Előretöréseink az Iser mellett és St. Quentintől északnyugatra több belga és francia foglyot eredményeztek. A német trónörökös arcvonala : Tegnap reggel bajor csapatok Corbe- nytőí délkeletre hatásos tüzelőkészités után erőszakos felderítést hajtottak végre. A tá­madó csapatok 1200 méter szélesógben a hátsó francia vonalakig nyomultak előre és az ellenség védekezése ellenére felrobban­tottak néhány fedezéket. Az ellenségtől nem háborgatva nagyszámú fogolylyal tértek visz- sza árkaikba. Este a westfáliai ezredet az előző sáp sikerét Urnytől keletre kibővítették. A la Bo- vellei majortól délre meglepő rohammal több ellenséges árokvonalat foglaltak el. A foglyok száma jelentékenyen emel­kedett. A fanciák egyidejűleg Carny mellett Egyes szám árai vidéken 3 fillér. Egyes szám árat Helyben 6 fillér JLapunk mii sxáma 8 oldal

Next

/
Thumbnails
Contents