Szamos, 1917. április (49. évfolyam, 80-103. szám)

1917-04-01 / 80. szám

XLIX. évfolyam. Szatmár, 1957. íprilis 1. vasárnap. 80. szám. t •v * e?«®ewa k xcm! ■■iiitiin h nmn m m m m cnira **.■* m iiérntITfiSI »(JMi w X — f y Mtett . . 22 IC - f * . -1 . . . 11 * - f 4 «, 58 f 3 , Mf 1 . 6®f . • . * „ - f n«w*rHü;w«se»ai Kúm+6 ée lnpta*la$ät*r>M: * ,3aah«4a*£W'* toőnyvicyoMta és lapkiadó róswéay-térsatóg. szjitmAr h£ÄEti Hirdetési dijak Szatméree eiérs fizetendők Nyiltír sora 30 >!ll«r. Sgeorkesztősé« te kwddhivstsl: RAKÓCZl-aTCR H. Tetet»»! j-zteaofc: Sserkesztéség 373. — hivatal 414. — Felelős szerkesztő lakása 3S6. »■■■•■■■RCRMVCISIIiaClHIi wann Az orosz forradalom. Ellentétek a kormány tagjai között. — A kormány a munkás-bizottság ellenőrzése alatt. Berlin, márc. 31. Malmöbői jelentik : Az orosz kormány kebelében a legutóbbi minisztertanácson nagy el­lentétek merültek íel. Az októbristák szembe szállot­tak a munkás-bizottság egyre ra­dikálisabb követeléseivel. A kadett-pártiak azt hangoztat­ták, hogy a munkás-bizottság köve­teléseinek visszautasítása nagy ve­szedelmet jelentene az oi'szágra nézve. Gucskow kijelentette, hogy néz­heti el, hogy miként szolgáltatják ki az állam vezetését a tömegek szeszélyének. Ha a minisztertanács hozzájá­rul a munkás bizottság követelései­hez, úgy legközelebb több miniszter kiválik a kormányból és helyükbe uj, igazi népképyiselők kerülnek. Stokholm, márc. 31. Pétervárról jelentik: A munkás-bizottság Cseidze munkásvezért négy más képviselővel együtt megbízta a kor­mány ellenőrzésével. Genf, márc. 31. A Romanow család több milliárd értékű birtokait zár alá vették. A birtokok sorsáról az alkotmányozó nemzetgyűlés fog dönteni. Genf, márc. 31. Az ideiglenes kormány Kro­potkin hereeget hazahívta, hogy segítsen az Uj-Oroszország át­szervezésében. Galyein és Goremikin volt miniszterelnököket szabadlábra helyezték. Zürich, márc. 31. Lwow herceg, a szent szinódus tőkurátura kijelentette, hogy he­lyesli a köztársasági államformát és nem hiszi, hogy a Romanowok megkísérelnék a hatalom visszaszer­zését. Tokió, március 31. Japán elösmerte az uj orosz kormányt. Malmö, márc. 31. A Tolsztoj féle parasztbirtokok bizott­sága üdvözlő táviratot küldött az ideiglenes kormányhoz. Egyben felszólítja a kormányt, hogy azonnal keressen módozatokat a népek irtásának megszüntetésére, Stokholm, márc. 31. Starkovics Mária, az orosz szociálisták kurírja azt mondotta egy hírlapírónak, hogy Pétervárott a hatalom teljesen Cseidze kö­zében van. A híresztelések, miszerint a köz­pontiak az oroiz fron,' áttörésére tesznek nagyszabású előkészületeket, nehezítik állás foglalását. Oroszországban általános a béke utáni vágyódás, mégis félnek attól, hogy súlyos áldozatukkal kivívott szabadságukat elvesztik, mivel angol ügynökök aknamunkát folytatnak a polgári reakcionáriusok érdekében. London, márc. 31. A Daily Cronicle jelenli Pétervárról, hogy Oroszországban ismét feléledt a háború iránti érdeklődés. Attól tartanak, nogy az egyenetlenkedést, szervezetlenséget a néme­tek felhasználják Oroszország elleni nagy támadásra. Malmö, márc. 31. A köztársasági tisztek szövetsége majd­nem minden orosz nagyvárosban fiókegye­sületet alakított, amelyeknek összesen mint­egy huszonnyolcezer tagja van. Ezek demokrata köztársaságot akarnak. A harctéri tisztek közül is mintegy tizenötezer csatlakozott a mozgalomhoz. Az orosz tisztikar két pártra oszlott, egyik demokrata, a másik szoc:álista köztár­saságot akAr. Hága, márc. 31. A Telegraph jelenti Londonból j A new y or ki tőzsdén teg­nap a békehíresztelések befo­lyásolták az áralakulást. Makacsul tartotta magát a hir, mire a hadfelszerelési, acél és vasutrészvények nagy áresést mutattak. Az Unió háborút akar, Amaterdam, márc. 31. [Reuter.] Washingtonból jelentik : Az Unió kormánya ma tartotta utolsó tanácskozását a kongresszus összehívása elölt. Jil ér te aült körök véleménye szerint a kormánynak eltökélt szán- déka a», hogy háborút kezd Német­ország ellen. Amsterdam, márc. 31. A Daily Telegraph jelenti Newyorkból: A keddi minisztertanácson a pénzügy- miniszter azt javasolta, hogy az Unió adjon egy milliárd kölcsönt az ántántnak. Más mi­niszterek azt javasolták, hogy vegyék fel a buvárhajókkal a harcot és küldjenek 10,000 embert Franciaországba. Működnek a buvárhajők. Berlin, márc. 31, [Wolff.] /W* 1 Visszatért búvárba jóink a» Utóbbi napokban 34 götöst, 2 vitor­lást és 14 hálás*jármüvet sülyes*tet­tek el összesen 90,000 tonna tarta­lommal. A* elsülyesztett hajók között volt egy 8000 tonnás angol segédcirkáló is. Támadás az angol partvidék ellen. Berlin, márc. 31. [Wolff.] 7'engeri haderőink egyes részei végig portyázták Anglia délkeleti partvidékének elzárt területét és a Mascotte felfegyverzett gőzöst elsü- lyesztették. Egyébként útjukban sem hajóforgalmai, sem hadihajókat nem találtak. Hindenburg munkája a nyugati fronton. Paris, márc. 31. [Havas jelentés.] A Somme és Aisne között nincsen vál­tozás. Csapataink elérték a Hindcnburgvona- lat, miértis egyelőre a hadi operációkban szünet következhetik be. Seregeinket az uj állásokban konszolidálni kell, mielőtt újabb hadműveletekbe kezdenek, másrészt az idő­járás sem kedvez az offenzivának. Berlin, márc. 31. A Rotterdam sehe Courant levelezője írja: Mivel Franciaországban nincsenek Ma- zuri-tavak, Hindenburg mesterségesen csinált ott sivatagot. Az óriási pusztaságot Hinden- burg-sivatagnak nevezhetjük. Egyes szám ára; Helyben €► fillér. Lapunk mai Marám» 8 oldal. Egyes szám árai vidéken <$ fillér!

Next

/
Thumbnails
Contents